Uploaded by User16304

işletme ödevi

advertisement
Girişimciliği teşvik eden
faktörler
Dilimiz.net
faktörler bulunmaktadır. Bunlar; gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması,
para kazanma isteği, bağımsız çalışma arzusu, çalışmalarının karşılığını gerek
maddî gerekse manevi olarak alamamaları, bir işi başarıp başaramayacaklarını
görme isteği, bir hobiyi işe çevirme isteği, başkalarının patronluğu altında
çalışmak istememe, kendi zamanını kendi denetlemek istemesi gibi unsurlar
olabilir.
Girişimciliği teşvik eden faktörleri, girişimciye bağlı faktörler ve çevresel faktörler
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Girişimciye bağlı faktörler, girişimci adayının
eksikliklerin olduğu yerlerdeki potansiyel iş fikirlerini algılaması, bunu projeye
dönüştürerek yatırıma yönlendirecek beceriye sahip olması, riskleri alarak
girişimde bulunabilmesidir. Çevresel faktörler ise engellerin az olması, kaynakların
var olmasıdır.
Birçok insan, zihnindeki yeni fikirleriyle yeni girişimlerde bulunmakta
zorlanmaktadır. Bunu başarabilenler, büyük kârlar elde eden başarılı girişimciler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Durgunluk, enflasyon, yüksek faiz oranları, altyapı
yetersizliği, ekonomik belirsizlik ve iflas etme korkusuna rağmen her yıl
milyonlarca işletme kurulmaktadır. Bu anlamda bireyleri kendi işini kurmaya sevk
eden, karar verme sürecini etkileyici faktörlere bakmak gerekmektedir
Bunlardan en güçlü teşvik edici unsur, negatif zorlamalar ya da engellerdir. Çok
sayıda işletme emeklilik, işten atılma, işten memnuniyetsizlik, iş yerinde çalışana
uygun olmayan görevlendirmeler yapılması nedenleriyle kurulmaktadır.
Bunun dışında; kişileri, yeni iş kurma sürecinde etkileyen başlıca faktörler
şunlardır:

Aile

Coğrafya

Din

Siyaset

Ekonomi
Mevzuat

Girişimcilikte aile faktörü
Aile, çocuğun geleceğini sağlamaya ve yaşamına yön vermeye çalışır. Çocuğunaile
içinde almış olduğu eğitim, görgü, ailenin içinde bulunduğu ekonomik ve
toplumsal
Girişimciliği teşvik eden faktörler nelerdir?
Girişimcilikte aile faktörü
Aile, çocuğun geleceğini sağlamaya ve yaşamına yön vermeye çalışır. Çocuğun
aile içinde almış olduğu eğitim, görgü, ailenin içinde bulunduğu ekonomik ve
toplumsal sınıf ile değerler, onu yaşamı boyunca doğrudan etkileyebilmektedir.
Çocuğun üretken alanlarda faaliyet göstermesi için teşvik edilmesi, girişimci
olabilmesi açısından olumlu bir etki yaratacaktır.
Ailenin çocuğunu deneyim kazanması için erken yaşlarda cesaretlendirmesi, ona
destek olması ve olumlu geri beslemede bulunması çocuğun cesaretini ve
özgüvenini arttırarak girişimci ruhunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kayseri,
Gaziantep gibi illerde çocuğun, küçük yaştan itibaren ticarete alıştırılması, ticaret
konusunda cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi tesadüfî değildir.
Birey doğumundan itibaren en çok aile bireylerinden etkilenir. Benzer şekilde
ailede girişimci bir kişinin olması doğal olarak diğer aile bireylerinin de girişimci
olmasını olumlu etkileyecektir.
Girişimcilikte kültür faktörü
Toplum kültürü bir ülkedeki girişimcilik düzeyini belirleyici ve etkileyici önemli bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun girişimcilere olan tutumları,
girişimciliğin gelişimi açısından önemlidir. Çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, başarılı girişimcilerin uyguladığı yöntemler, izlenecek model olarak
alınmakta ve geniş kabul görmektedir.
Toplumun girişimciye, iş hayatına ve servet edinmeye olan tutumları, girişimciliğin
gelişiminde belirleyici olmaktadır. Bir başka deyişle, toplumda girişimcilik
kültürünün varlığı, girişimciliğe pozitif sosyal tutumların gelişmesini teşvik eder.
Toplumların servet ve zenginliğe karşı negatif tavırları, girişimciliği ister istemez
teşvik etmekten daha çok olumsuz yönde etkileyecektir.
Toplumdaki ahlaki değerlerle iş yapma geleneği de girişimcilik düzeyini
etkilemektedir. Köşe dönmeci zihniyetler, rüşvet ve kaçakçılığın egemen olduğu
ve kısa yoldan para kazanmanın ödüllendirildiği ya da yaygın olduğu toplumlarda,
ekonomik değer yaratan girişimciliğin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.
İşletmeler açısından kültür, bir kişi veya işletmeyi seçkin kılan davranışlar
kümesidir. İnsanların konuşma tarzları, giyim kuşamları, yeme-içme ve eğlenme
biçimleri, birbirleriyle, müşteri veya tedarikçileriyle iletişim kurma üslupları hep
ortak kültürün eseridir. İşletmeleri, uzun vadede ayakta tutan en önemli unsur,
yine yapı değil kültürdür. Kültür zayıfladığı veya negatifleştiği zaman, yapı ayakta
duramaz. Bu yüzden, işletme kültürü, bilinçli bir çabayla oluşturulup sürekli olarak
geliştirilmek zorundadır.
Kültürün girişimcilik üzerindeki olumlu etkisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde
sosyal hayatta ve ticaret hayatında uzun yıllar boyunca etkili olmuş Ahilik
felsefesiyle de açıklanabilir.
Ahilik felsefesi, temelleri 12. yüzyılda Kırşehir’de atılmış, daha sonra tüm
Anadolu’ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik
bir oluşumdur. Ahilik kurumu mistik bir yol, bir tarikat olmaktan ziyade sosyal ve
ekonomik yönden işleyen siyasal, askerî ve kültürel yönleri de bulunan bir dünya
düzenidir.
Ahilik, aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren
günümüzde hâlâ geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile birçok ülkede
sağlanamamış adaletli, verimli ve son derece iyi bir sistemi Türk toplumuna
kazandırmış bir kültürdür.
Ahilik 13 ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek
alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını
iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Ahilik iyi ahlakın,
doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin esas
alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
Girişimcilikte din faktörü
Din insanların günlük yaşamlarını, psikolojik yapılarını, kültürel altyapılarını,
çalışmaya karşı tutumlarını, alışkanlıklarını, tüketim, üretim ve harcama biçimlerini
kısacası insanla ilgili olan her şeyi etkiler ve büyük oranda değiştirip yönlendirir.
Bu yüzdendir ki din, ekonominin hemen her alanında etkili olduğu gibi girişimcilik
alanında da etki etmekte ve bireylerin girişimciliğe ilişkin kararlarında tesir
göstermektedir.
Girişimcilikte siyaset faktörü
Bir ülkedeki yasal, siyasi ve idari ortamların girişimciliğin ortaya çıkmasında ve
girişimcilik faaliyetlerinin artmasında büyük etkisi vardır. Devletin ekonomik ve
siyasi hayata yönelik olarak almış olduğu bağlayıcı kararlar ülkedeki bütün
ekonomik faaliyetleri olduğu gibi girişimciliği de etkilemektedir.
Girişimcilikte ekonomi faktörü
Bir ülkenin ekonomisi girişimciliği teşvik eden faktörlerin başında gelir. Ulusal ya
da uluslararası büyüme fırsatları, çeşitli ekonomik fırsatlar, girişimciliğin
gelişmesinin başlıca nedenleridir. Sermaye kazançlarına yönelik vergi teşvikleri ya
da vergi oranlarının düşürülmesi ile büyüme olanakları iş girişimlerini artırırken;
vergi oranlarının yüksek olması, finansal ve reel piyasalarda yaşanan krizler ise
girişimciliği olumsuz yönde etkiler.
Girişimciliği etkileyen ve teşvik eden birçok faktör vardır. İşte girişimciliğe iten ve
çeken bazı faktörler:
1. Yaratıcılık ve İnovasyon: Girişimcilik genellikle yeni fikirler ve çözümler yaratma
ihtiyacından doğar. Yaratıcı ve inovatif düşünen bireyler genellikle girişimci
olmaya meyillidirler.
https://www.dilimiz.net/girisimciligi-tesvik-eden-faktorler
malak sannaa
yön.bilişim sistemleri
23410051803
Download