Uploaded by User14302

2-bin-Arapca-YDS-YOKDIL-Kelimesi

advertisement
Bismillah
‫بسم لل‬
Övgü
‫َمدِيح‬
Kutlamak, onore etmek
‫اِحْ تَفَى‬
Belirtiler
‫أع َْراض‬
Elde etmek
‫نَا َل‬
İzahat getirmek
‫َب َّر َر‬
Borçlu
‫َمدِينَه‬
Şişmek, kibirlenmek
‫اِ ْنتَ َف َخ‬
Diplomalar
‫ش َهادَات‬
َ
Diktatörler
‫َدكَات َِره‬
Övgü
ْ ‫ا‬
‫ِط َراء‬
Taş ustası
‫َنحَّات‬
İçinde
‫ض ْمن‬
ِ
Fısıldayarak
‫هَامِ سا‬
İçerik
‫فَحْ َوا‬
Uydurmak
‫اِ ْفتَ َع َل‬
Kibarlık
‫ُم َجا َملَه‬
Seçmek
‫اِ ْنتَقَاء‬
Girişim
‫ُم َباد ََرة‬
Bölgeler, mıntıkalar
‫ُربُوع‬
Taşralar
‫ض َواحِ ي‬
َ
Provakasyon
‫اِ ْس ِت ْفزَ از‬
Yakından
‫عن َكثَب‬
َ
Koordinasyon
‫تَ ْنسِيق‬
Romancı
‫اءى‬
ِ ‫ِر َو‬
İstek, arzu, şevk
‫َح َماس‬
Dipnot
‫ه ََوامِ ش‬
Evler
‫دُور‬
Uzak, ıssız
‫َنا ِئ َيه‬
Bozan
‫ُمخِ ل‬
İhlal
‫خ َْرق‬
Buket
‫َباقَة‬
Şube
‫فَ ْرع‬
Gürültü
‫ضجَّه‬
َ
Kampüs
‫َح َرم‬
Kesit
َ ‫َم ْق‬
‫طع‬
Kucaklamak, sarılmak
‫َف‬
َ
َ ‫عان‬
Eşlik etmek
َ ‫ص‬
‫ب‬
ْ ِ‫ا‬
َ ‫ط َح‬
Lokantalar
َ ‫َم‬
‫طاعِم‬
Genç, ergen
‫ُم َراهِق‬
Aşmak
َّ ‫تَخ‬
‫َطى‬
Rekor kırdı
َّ ‫َح‬
‫ط َم الرقم ال ِق َياسِى‬
Turist
‫سائِخ‬
َ
Twetlemek
‫تَ ْغ ِريد‬
Başlangıçlar
‫َبدَاهَات‬
Uygun
‫ُمت ََوائِم‬
Nesil
‫ِجيل‬
Çöküş
‫تَ َهافُت‬
Destek
‫عم‬
َ ‫َد‬
Baskın, ele geçirmek
‫اِ ْق ِت َحام‬
Gibi, benzeri
‫علَى غ َِرار‬
َ
Paradoks
‫َارقَة‬
َ ‫ُمف‬
İlerlemek
‫زَ حْ ف‬
Bu şu anlama geliyor
‫مِ َّما‬
Sarsmak
‫عه‬
َ َ‫زَ عْز‬
Gerçekleştirmek
‫اِ ْن َجاز‬
Katliamlar
‫ازر‬
ِ ‫َم َج‬
Ortak
‫َحلِيف‬
Kötü, hasta
‫سقِيم‬
َ
Dramatik, trajik
‫سا ِويه‬
َ ‫َمأ‬
Büyük, ağır
‫فَادِح‬
Subaylar
‫ضبَّات‬
ُ
Dağıtmak, göç ettirmek
‫تَ ْش ِريد‬
Toplamak
‫تَ ْكدِيس‬
Sürgün yeri
‫َمنَافِى‬
Koruma
‫َخ ْفر‬
Koalisyon
‫تَ َحالُف‬
Komisyon
‫ِل َجان‬
Taht
‫ع ْرش‬
َ
Bir şeyin bir yere mensup olması
‫َي ْنتَمِ ى اِلَى‬
Sergi
‫َم ْع ِرض‬
Yönetti
‫علَى‬
َ ‫ف‬
َ ‫ا ْش َر‬
Üniversite hocası
‫اض َرة‬
ِ ‫ُم َح‬
Yağma
‫َن ْهب‬
Gruplar
‫ُج ُموع‬
İsyan etti
‫ار‬
َ َ‫ث‬
İsyancı
‫ثَائِر‬
Yaratıcı, yetenekli
‫َم ْوهُوب‬
Mülk, varlık
‫ُم ْمتَلَكَات‬
Köşk
‫ع ِل َّيه‬
َ
Gerekir
‫علَى‬
َ َ‫تَعَيَّن‬
Liderlik
‫عا َمة‬
َ َ‫ز‬
Birlik
‫ِوفَاق‬
General
‫ل َِواء‬
Elde etmek
‫ىب‬
َ ِ‫َحظ‬
Sebebiyle
‫ِل َما‬
Mars
‫َم ِريخ‬
Doğurmak
‫ب‬
َ ‫أ َ ْن َج‬
Dalmak
‫َاص‬
َ ‫غ‬
Zifiri karanlık
‫س َوا ُدال َدامِ س‬
َ
Kör eden
‫َيعْمِ ي‬
Bozmak
‫ا َ ْبلَى‬
Kin
‫الحِ ْقد‬
Savmak, uzaklaşmak
‫تَفَادِى‬
Haps etmek
َ‫َحقَن‬
Doz
‫عه‬
َ ‫ُج ْر‬
Zulüm, haksızlık
‫غبْن‬
َ
Yaratıcı
‫ُم ْب َدعِين‬
Akan
‫ضه‬
َ ‫الفَا ِئ‬
Silip süpüren
‫ارفَة‬
ِ ‫َج‬
Bocalamak, hata etmek
َ ‫تَ َخ َّب‬
‫ط‬
Hatırlatmak
‫تَ ْن ِويه‬
Şansızlık
‫سة‬
َ ‫تَعَا‬
Tamamı
‫بأس ِْره‬
Vermek
‫ف‬
َ ‫أ َ ْت َح‬
Vaaz, nasihat
َ ‫ِع‬
‫ظاَت‬
Gerisin geri dönmek
ُ‫عا َد اَد َْرا َجه‬
َ
Hak etmek
‫اِ ْستَأ َه َل‬
Azarla
‫ِعتَاب‬
Hızlı bir şekilde
‫عانَ َما‬
ُ
َ ‫س ْر‬
Kin
‫ضغِينَة‬
َ
Kovaladı
َ
‫ار َد‬
َ ‫ط‬
Başına geldi
‫ب‬
ِ ‫َح ّل‬
Ortadan kaybolmak
‫ت َََلشَى‬
Uyandırıyor
‫ص َحي‬
ْ ‫َي‬
Süreç
‫ِيرة‬
َ ‫َوت‬
Kapıyı çalmak
َّ ‫د‬
‫َق‬
Niteleme, vasıf
ْ‫ال َن َعت‬
Salgın
ّ َ‫تَف‬
‫ش ِى‬
Öte yandan
‫فِي َما‬
Dokunma, vurma
‫لَحْ كَة‬
Kapı kolu
‫مِ ْق َبض‬
Omuz
‫َكتِف‬
Mümkünse
َ‫اِ ْن أ َ ْمكَن‬
Masalar
‫َمكَاتِب‬
Pişmemiş, çiğ
‫َن ِيئَة‬
Son zamanlarda ortaya çıkan
‫ال ُم ْست َِجد‬
Dikkate almak
‫أ َ ْخ ُز فِي ال ِع ِت َبار‬
Kapatmak
َ‫غلَق‬
َ
Güçlendirmek
َ‫ع َّزز‬
َ
Frenlemek
‫َكبْح‬
Enfeksiyon
‫عد َْوى‬
َ
Esnasında, vaktinde
َ‫اِبَّان‬
Yüksek (ses)
‫ورى‬
ِ ‫ُج ُه‬
Mümkün olması
‫س َّنى‬
َ َ‫ت‬
Şeklinde
‫علَى نَحْ َو‬
َ
Ayinler
ُ -‫ط ْقس‬
َ
‫طقُوس‬
Geriye getirme
‫اِ ْس ِتعَادَة‬
Bilim dergisi
‫د َْو ِر َية‬
Bir işe kendini vermek
‫علَى‬
َ ‫َف‬
َ
َ ‫عك‬
Belirtiler
َ ‫َم‬
‫ظاهِر‬
Yoluyla
‫مِ ن خِ ََلل‬
İpler
‫أحْ َبال‬
‫َحبْل‬
-den yardım aldılar
‫ب‬
ِ َ‫اِ ْس ِت َعان‬
Fikrinde oldu, düşündü
ْ‫َرأَت‬
Çıkartma
‫صدَار‬
ْ ‫اِ ْس ِت‬
Koyun melemesi
‫ثَغَاء‬
Açıkladı
‫ن ََّو َه‬
Temizlenmesi, saflaştırılması
‫تَ ْن ِق َيه‬
Kahinler
‫َك َهنَة‬
Kazandırıyor
‫علَى‬
ْ َ‫ا‬
َ ‫ضفَى‬
Kronik
‫ُم ْزمِ نَة‬
Nezle
‫َر ْشح‬
Tıkanıklık
‫اِ ْن ِسدَاد‬
Bulaşıcı
‫ال ُم ْعدى‬
Eşit olarak
‫علَى الس ََّواء‬
َ
Uyarılar
‫يرات‬
َ ‫تَحْ ِز‬
Maskeler
‫َك َما َمات‬
Mücadele
‫ُمكَافَ َحة‬
Yanardağ
‫ال َب َراكِين‬
Korkuya sevk eder
‫ش ََّر َد‬
Felaketler
‫ارث‬
ِ ‫ْالك ََو‬
Hafif
َ
‫طفِيفَه‬
Sebebiyle
‫َاجم‬
ِ ‫ن‬
Sebebiyle
‫َج َّراء‬
Acil ihtiyaç
‫س ِة‬
َّ ‫َحا َج ِة َما‬
Açıkladı
‫ض َح‬
َ ‫ا َ ْو‬
Toplantı
‫ُموتَ َمر‬
Sistem
ُ ‫ال َم ْن‬
‫ظو َمة‬
Muhalefet
‫ضة‬
َ ‫ار‬
َ َ‫ُمع‬
Özgüven
‫ال ِثقَةُ بالنفس‬
Sıkıntılar, dertler
‫هُ ُموم‬
Huzur
َ
‫ط َمانِينَة‬
Kaynak
‫َم ْبعَث‬
Nimet verdi
‫َم َّن‬
Tebrik etmek, kutlamak
َ ‫َه َّنأ‬
Yaklaşık
‫قُ َرا َبة‬
Bir araya getirdi, topladı
‫تَضُم‬
Yapmak, düzenlemek
‫ع ِق َد‬
ُ
Direk
‫ع َماد‬
َ
Çok geçmeden
‫ض َحتَّى‬
ِ ‫َي ْم‬
Astronomi
‫فَلَك‬
Yönelmek
‫َي َّم َم‬
Kamaştırdı
‫َب َه َر‬
Basmak
‫َوطِ َء‬
Güç, kuvvet
‫ص ْولَة‬
َ
Zirve
‫ع ْنفُ َوان‬
ُ
Derinlik
‫ع‬
َ ‫قَا‬
Tesadüf
‫الص ْدفَة‬
Şans
ّْ ‫الح‬
‫ظ‬
َ
Yuva
‫جُحْ ر‬
Tersine döndü
‫َس‬
َ ‫اِ ْن َعك‬
Tanışma
‫ارف‬
ُ َ‫تَع‬
Karşılıklı sevmek
‫ت ََوا َّد‬
Prestij
‫َو َجاهَت‬
Öncelik
‫سبْق‬
َّ ‫ال‬
Dayalı olmak, temeli olmak
‫علَى‬
َ ‫ام‬
َ َ‫ق‬
Bakım
‫ضانَة‬
َ ِ‫ح‬
İlişkilendirmek
َ‫قَ َرن‬
Alçak tabiatlı
‫ِلئَام‬
Kırbaç
‫د َِّرة‬
Rivayet edilen
‫َم ْر ِعيّا‬
Uygulamalı, fiili
‫ع َم ِليّه‬
َ
Çoğalmak, artmak
‫تَكَاثَ َر‬
Kıyafet
‫ي‬
ّ ‫ز‬
Antenler
‫ك ََوامِ س‬
Kemirici
‫ضة‬
َ ‫ار‬
ِ َ‫ق‬
Sadır oldu, çıktı
‫َبد ََر‬
Değersiz
‫ضيع‬
ِ ‫َو‬
Delici
‫ثَاقِ َبة‬
İğne
‫اِب َْرة‬
Sınırlı olmak
‫ص َر‬
َ ‫اِ ْن َح‬
Aciz bıraktı
‫أ ْع َيا‬
Emici
َ‫صة‬
َّ ‫َما‬
Tedavi
‫ُمد ََاوات‬
Yüz çevirdiler
‫أبوأ‬
Dahil etmek
‫َس‬
َّ ‫د‬
Yaklaştı
‫أ َ ْدنَا‬
Bilek
‫الرس ِْغ‬
Dokunmak, yüklemek
‫س‬
َّ ‫َج‬
Gizlemek
‫يُضْمِ ُر‬
Donanmak
‫تَ َخلَّى‬
Tabaklar
‫ص ُحون‬
ُ
Yok edici
‫مبيرات‬
Türetilmiş
‫ُم ْشتَقَّة‬
Özel
‫ُح َّرة‬
Zorluklar
َ ‫ش‬
‫ف‬
َ
َ ‫ظ‬
Boş, faydasız
‫تَافِ َهة‬
Testere
‫المِ ْنشَار‬
Çekiç
ْ ِ‫الم‬
‫ط َرقَه‬
Torna
َ ‫ال َم ْخ َر‬
‫طة‬
Kuraklık
‫التَ َحفف‬
Kayma
‫اِ ْن ِج َراف‬
Karmaşık, girift
‫ُم َعقَّدَة‬
Kaplar
َّ ‫غ‬
‫َطى‬
Görünen
‫ال َم ْر ِئيَّة‬
Açıkca
‫ال َج ْه ِديَّة‬
Haber bülteni
‫َن ْش َرة َ األ َ ْخ َبار‬
İhtiyaçlar
‫َخي َْرات‬
Vazgeçmek
‫عن‬
َ ‫تَ َخلَّى‬
Hizmetine sunuyor
‫س َّخ َر‬
َ ُ‫ي‬
Üstünlük
‫تَفَوق‬
Ödünç aldık
‫اِ ْستَ َع ْرنَا‬
Hasta
‫علِيلَه‬
َ
Çok geçmeden
ُ ‫لم َي ْل ِب‬
‫ث‬
Beslenmek
‫َن ِه َل‬
Başarılı olmak
‫أ ْف َل ُح‬
Yaratılmış, tabiatlı olan
ْ ‫ال َم‬
‫طبُوع‬
Sebebiyle, dolayısıyla
‫ِب ُح ْك ِم‬
Sıkıntı
‫بُؤس‬
Boyun eğdi
‫تَزَ لَّ َل‬
İzci
َّ ‫َك‬
‫شافَة‬
Basit
‫ال َه ِّين‬
En kötü
‫أس َْوأ‬
Tercih edilen görüşe göre
‫األر َجح‬
ْ ‫على‬
İşaret, belirti
‫َم ْعلَم‬
Daha zor
َّ ‫أَش‬
‫َق من‬
Uzun, uçurum, ücra
‫سحِ يق‬
َ
Malzemeler
‫ُمعَدَّات‬
Yürütmek
َّ ‫تَ َم‬
‫شى‬
Yorgun, bitkin
‫ُم ْر َهقَة‬
Uyanmak
‫ض‬
َ ‫أ َ ْن َه‬
Alıştı
‫اِ ْعتَا َد‬
Yüksek sesli
‫صاخِ َبه‬
َ
Kornolar
‫ُم َن َّب َهات‬
Bacalar
‫ال َمدَاخِ ن‬
Kınadı
‫َن َّد َد‬
Bozdu, tahrip etti
‫ش ََّو َه‬
Gösteriler
َ ‫ُم‬
‫ظاه ََرات‬
Açıklamak
‫ضيح‬
ِ ‫ت َْو‬
Çözümler
‫ال ُحلُول‬
Direnç gösteriyor
‫تُقَا ِو ُم‬
Mücadele etti
‫ض َل‬
َ ‫َن‬
Beklenen, umut edilen
‫ال ُمت ََوقَّع‬
Galip gelmek
‫علَى‬
َ ‫ب‬
َ ‫التَغَل‬
Dip, en alt
‫أ َ ْغ َوار‬
Takılar
‫ُحلُي‬
Malzemeler
‫عدَد‬
ُ
Tören alayı, geçit
‫َم ْوكِب‬
Düzenlenmiş
‫ال ُم ْم َهدَّة‬
Kalkınma
‫ا ِْز ِدهَار‬
Uzaklık
‫بُ ْعد‬
Kusurlar
‫َمثَالِب‬
Çukur
‫ضة‬
َ ‫ال ُم ْن َخ ِف‬
Gelişme
‫تَقَدم‬
Turnuvalar
‫ار َيات‬
َ ‫ُم َب‬
İyi niyetle
‫َب َرا َءة‬
Denk oluyor
‫ازى‬
ِ ‫ي َُو‬-‫َوازَ ى‬
Damarlar
‫ع ُُروق‬
Zayi etti
‫ع‬
َ ‫ضا‬
َ َ‫أ‬
Uyku
‫النُ َعاس‬
Kirli
‫ال ُمتَّ ِسخَة‬
Geri verdi
‫أ َ ْر َج َع‬
Güçlendiriyor
‫ال ُمقَ َّوى‬
Direk, otomatikman
‫ت ِْل َقائيا‬
İstasyon
َّ ‫َم َح‬
‫طات‬
Sürekli yapmak
‫َوا َل‬
Depo
‫ضة‬
َ ‫فُ ْر‬
Gelmek
‫ت ََوا َف َد‬
Kapsam, genişlik
‫س َعة‬
َ
Süslüyor, donatıyor
‫يُزَ َّو ُد‬
Alan
َ ‫َن‬
‫طاق‬
Temin
‫ت َْوفِير‬
Barınma
‫سكَن‬
َ ‫ال‬
Unsurlar
‫ُمقَ َّو َمات‬
Peşinden gelmek
‫ت َََل‬
Garanti veriyor
‫ض َم ُن‬
ْ ‫َي‬
Dalgalanmalar
‫التَقَل َبات‬
Sağlam, düz, keskin
‫ثاقِ َبة‬
Elde ederler
‫يُ َح ِقّقُون‬
Sağlam, güçlü
‫الوطِ يدَة‬
َ
Bundan dolayı
‫مِ ن ثَ َّم‬
Rivayet olunan
‫وره‬
َ ُ ‫ال َمأث‬
Kullanmak, yardım istemek
‫اِ ْس ِتعَانَة ب‬
Kanalizasyon atıkları
‫ارى‬
ِ ‫ص ََلتُ ْال َم َج‬
َ َ‫ف‬
Dönüyor
‫ُور‬
ُ ‫َيد‬
Göndermek
ْ ‫ا‬
‫ِطَلَق‬
Donanmak, süslenmek
‫تَ َحلَّى‬
Gezdirmek
‫َم َّد َد‬
Bakır
‫الن َحاس‬
Herhangi, ne olursa olsun
‫من أيَّة‬
Farklı olsa bile
َ‫تَ َبا َين‬
Özen gösteriyor
‫ص‬
ُ ‫تَحْ ُر‬
İlaçlar
‫العَقَاقِير‬
Atılmak, hücum etmek
‫ال ُمتَكَالِب‬
Sürekli, devamlı olarak
ّ ِ ‫ِب‬
‫اطراد‬
Dayanışmak
‫َف‬
َ ‫تَتَكَات‬
Çıkmak
َ ‫اِ ْن‬
َ‫طلَق‬
Denk oluyor
‫ت ُ َعادِل‬
Heykeltraşlar
‫ال َنحَّاتِين‬
Dağınık
‫ُم َب ْعثَ َرة‬
Dayanmış
‫ُمك ََّو َمة‬
Çap
ْ َ‫ق‬
‫طر‬
Islak
‫ُم َبلَّلَه‬
Fotoğraf çekmek
‫ا ِْلتَقَاط‬
Riayet
‫عات‬
َ ‫ُم َرا‬
Bağlı olarak
...‫تَ َبعا ل‬
Üretim
‫صنُع‬
ُ
Meydana gelmesi, husule gelmesi
‫صول‬
ُ ‫تَ َّم ال ُح‬
Projeyi yaptı
‫ص َّم َم‬
َ
Desteklemek
‫تَ ّدعِيم‬
Top
‫مِ ْرفَ ِعيَّة‬
Pazarlık
‫َاوض‬
ُ ‫التَف‬
İddialaştılar
‫ت ََرا َهنَا‬
Oyalandı
‫س‬
َ ‫تَقَا‬
َ ‫ع‬
Gayret, çaba
‫ا َ ْلكَد‬
Uzak durdu
‫اِ ْعتَزَ َل‬
İleri geri konuşmak
‫القول باسعد والنحس‬
Göğüs verdi
‫او َم‬
َ َ‫ق‬
Meşakkatler
‫ال َمشَاق‬
Aşıp geçti
َ‫ا ِْخت ََرق‬
Kaybediyor
‫تَ ْف ِق ُد‬
Külfetler
‫أ َ ْع َباء‬
Uzak durmak
‫يتَ َحاشَى‬
Çalışan
‫َار‬
ُ ‫تُد‬
Sınırlı değildir
‫علَى‬
ُ ‫َم ْق‬
َ ‫ورة‬
َ ‫ص‬
Açmak, yol açmak
َ ‫ش ََّق‬
‫ط ِريق اِلَى‬
Terleme
‫تَعَرق‬
Sıkıntı
‫َم َعانَاة‬
Yorgunluk
‫ا ِالن َهاك‬
Ekşiler
‫ُح ُموض‬
Geniş
‫ضة‬
َ ‫العَ ِري‬
Korumak
‫ثَ َبات‬
Panik
‫ال َهلَع‬
Önyargı
‫أ ْغ َراض‬
Değer vermesi
‫غَالَى يغَالِى‬
Engelliyor
‫َيحْ َج ُزون‬
Sözü uzatıyor
‫َي ْست َْر ِسلُون‬
Yönlendirir
‫ َيقُو ُد‬-‫قَا َد‬
Ağır basmak, üstün gelmek
‫َر َج َح‬
Ahmak
‫ال َمأفُون‬
Yolu açtı
‫س ِبيل‬
َّ ‫َم َّه َد ال‬
Sanayileşme
‫صنِيع‬
ْ َ‫الت‬
Geniş
‫شَا ِس َعة‬
Faydalanma
‫اِ ْس ِت ْغ ََلل‬
Enstitü
‫ال َم َعاهِد‬
Bilgilendirmek, haberdar olmasını sağlamak
‫علَى‬
َ ‫ف‬
َ َّ‫َوق‬
Karşılaştırıldığında
‫ارنَة‬
َ َ‫بال ُمق‬
Sonuç olarak
‫ب على‬
َ َّ‫تَ َرت‬
Açık, kesin
‫َحاسِما‬
Yapılması gerekir
‫َو َال بُد‬
İtici güçler
‫د ََوافِع‬
Eğri
‫ُمعَ َّو َجا‬
Kenar
‫َحافَة‬
Broşür, defter
‫سة‬
َ ‫ك ََّرا‬
Kaburga kemikleri
‫أض ََْلع‬
Eğri
‫ُم ْن َح ِن َية‬
Yorucu
‫ُمجْ ِهد‬
Dolu
‫َحافِل‬
Çalkantılar
‫أَض َْواء‬
Tiksinmek
‫اف‬
َ
َ ‫ع‬
Alan
‫ال ُم ْعت ََرك‬
Nezd
‫أ َ ْيدَي‬
Süslemek
‫زو َد‬
َّ
Gelişmek, meydana gelmek
َ
‫علَى‬
َ ‫ط َرأ‬
Uzak
‫نَا ِئ َية‬
Çeşitlendi
‫تَ َع َّد َد‬
Proje
‫َم ْش ُروع‬
Yardım etmek
‫ب‬
ِ ‫َم َّد‬
Övmek
ْ ‫ا‬
‫ِط َراء‬
Meydan okumalar
‫تَ َح ِ ّد َيات‬
Değişmek
‫ت ََر َاو َح‬
Bir şeyi fazla istemek
‫ا ْستَزَ ادَة‬
Tekel
‫اِحْ ِتكَار‬
Yürüyenler
‫ارة‬
َّ ‫َم‬
Dolaşanlar
‫َر َواد‬
Cesaretle
‫ب ُج ْرأة‬
Medya
‫صل‬
ُ ‫ت ََوا‬
Dolandırıcılar
‫ُمحْ تَلِين‬
Kullanıcı
‫ُم ْست َْخدِم‬
Şüphe duymak
‫َاب‬
َ ‫ا ِْرت‬
Kazançlar
‫ا َ ْر َباح‬
Logolar
‫ع ََل َمات‬
َ
Doğum yeri
‫َم ْسقَط راَس‬
Ziyafet
‫َمأ ُد َبه‬
Tebrik
‫ت َْرحِ يب‬
Denge
‫صيد‬
ِ ‫َر‬
Vatan
َ ‫اِ ْستِي‬
‫طان‬
Ortaya çıktı
‫ض َح‬
َ َّ‫اِت‬
Datalar, veriler
َ ‫ُم ْع‬
‫ط َيات‬
Uzmanlar
‫ُم ْختَصون‬
Isıttı
‫َدفَّأ‬
Hareket
‫تَ َنقَّل‬
Bacak
‫ساق‬
َ
Maruz bırakarak
...‫ُمعَ ِرضأ ل‬
Demir Çubuk
‫ضيب‬
ِ َ‫ق‬
Demiryolu
‫ِس َّكة‬
Kardeş
‫شقِيق‬
َ
Neşeli
‫َم ِرح‬
Vali
‫ُم َحافِظ‬
Yaklaşan
َ‫َنا َهز‬
Uzun yaşayan
‫ُمعَ َّمر‬
Alan
‫صدَد‬
َ
Önderler, öncüler
‫َر َواد‬
Mutlu
‫ُم ْب ِهج‬
Meydan okuma
‫تَ َح ّدِي‬
Başarısızlık
‫فَشَل‬
Çatışma, çekişme
‫عات‬
َ ‫ص َرا‬
ِ
Tutkulu olmak, aşık olmak
‫ُمولَ َعا‬
Bomba
‫قُ ْنبُلَه‬
Ele almak
‫تَن ََاو َل‬
Festival
‫مِ ْه ِر َجات‬
Azimli
‫ُمثَا ِبر‬
Atasözü
‫قَ ْول َماثُور‬
İlerlemek
‫ضى قُدِما‬
ِ ‫ُم‬
Sebep, saik etken
‫َحافِذ‬
Kampanyalar
‫َح َم ََلت‬
Şekil vermek
َ ‫صا‬
‫غ‬
َ
Ortaya atmak
َ
‫ط َر َح‬
Bilgisayarlar
‫َح َواسِيب‬
İlgilenen, önem veren
‫َم ْعني ب‬
Benzemek, taklit etmek
‫َحاكَي‬
Kalan, devam eden
َ
‫ظ َّل‬
Çatışma
‫اِ ْش ِت َباكَات‬
Koalisyonlar, ittifaklar
‫تَ َحالُفَات‬
Şiddetlenme, artma
ُ ‫تَعَا‬
‫ظم‬
Hal, durum
‫َم ْوقِف‬
Uyarıcı
‫َنذِير‬
Haberler
‫ان َباء‬
Ard arda gelen
‫ت ََوات ََر‬
Kalkan
‫د َْرع‬
Zor duruma düşmek
َ ‫ت ََو َّر‬
‫ط‬
Yıpratmak
‫اِ ْس ِت ْنزَ اف‬
Hava saldırısı
‫َارة‬
َ ‫غ‬
Yaklaşık
‫ما َي ْق ُرب‬
Yakın
ْ‫َو ِشيك‬
Direniyor
‫صي‬
ِ ‫تَ ْستَ ْع‬
Korkunç, ciddi
‫سه‬
َ ‫ش َِر‬
Alt üst olmak
‫عقِب‬
َ ‫علَى‬
َ ‫رأسا‬
Huzursuzluk, sabırsızlık
‫التَ َم ْل ُمل‬
Baş yapıt, şaheser
‫ت ُ َحف‬
-e ulaştırmak
‫ص َل اِلَى‬
َ ‫ْأو‬
Vaha
َ ‫غو‬
ُ
‫طة‬
Getirmek
‫ب‬
َ َ‫َجل‬
Muzisyen, çalan
‫ازف‬
َ
ِ ‫ع‬
Yok olmak
‫اِ ْن َدثَ َر‬
İlgilenenler
‫ُم ْهتَمون‬
Azı diş
‫َاب أ َ ْن َياب‬
َ ‫ن‬
Acı, şiddetli
‫َم ِرير‬
Ne var ki
‫ا َِّال ا َ َّن‬
Garanti etmek
َ‫ض َمن‬
َ
Saldırmak
‫علَى‬
َ َّ‫اِ ْنقَض‬
Kaçmak
‫ه ُُروب‬
Bitişik
‫تصقَة‬
ِ ‫ُم ْل‬
Karşılaşmak, rastlamak
‫علَى‬
َ ‫َوقَ َع‬
Dişi aslan
‫لَبُ َؤة‬
Devam etmek, geçmek
‫َار‬
َ ‫د‬
Facia, dram
‫ساة‬
َ ‫َمأ‬
Fotoğraf çekmek, anı yakalamak, şipşak
َ َ‫لَق‬
‫ط‬
Süt emen
‫ضي َعة‬
ِ ‫َر‬
Kanlı
‫دَام‬
Mücadele, boğuşma
‫ص َراع‬
ِ
Zor
‫صيَّا‬
ِ ‫ع‬
َ
Ambargo, kuşatma altında
‫صر‬
َ ‫ُم َحا‬
İl
َ َ‫ُم َحاف‬
‫ظه‬
An
‫عه‬
َ ‫سا‬
َ
Putperest
‫َوثَنى‬
Parçalamak, kırmak
َّ ‫َح‬
‫ط َم‬
Kaçış
‫بُدَّا‬
Dolaşmak, tavaf etmek
َ
‫اف‬
َ ‫ط‬
Gözden kayboldu
‫ارى‬
َ ‫ت ََو‬
Çöktü, yıkıldı
‫ار‬
َ ‫أ َ ْن َه‬
Delik
‫فَجْ َوة‬
Yağdırmak
‫اِ ْن َهال‬
Yararak
‫ُم ْخت َِرقا‬
Koşuyor
‫َي ْن َد َف ُع‬
Fedakarlık
‫تَضْحِ َىه‬
Başladı
َ‫َبات‬
Fırlatıyorlar
‫َي ْق ِذفُون‬
Zafer
‫َنصْر‬
Koşmak
‫عدَى‬
َ
Kapalı
‫صدا‬
َ ‫مو‬
Susuz
َ
‫ظ ْمأَى‬
İyi yaptı, kaliteli yaptı
‫أ َ َجا َد‬
Mahrumiyet
‫حِ ْر َمان‬
Sıraya koydu,düzenledi
‫ب‬
َ َّ‫َرت‬
Çarpmak
‫اِصْطِ دَام‬
Hücreler
‫خ َََل َيا‬
Açıkladılar
‫علَّ َل‬
َ
Zil
‫َج َرس‬
Dağınık
‫عة‬
َ ‫ُم َو َّز‬
Sarkmak
‫تَتَ َد َّل‬
Mahrum bıraktı
‫ب‬
َ ‫َح َج‬
İncelemek
‫فَحْ ص‬
Yer aç
‫سح ا َ ْل َم َجال‬
َ ‫اِ ْف‬
Mekan, sığınak, barınak
‫مأ َ َوى‬
Buzlanma
‫َجلِيد‬
Gezegen
ْ‫ك َْوكَب‬
Çökeltiler
‫ت ََرس َبات‬
Kayalar
‫ص ُخور‬
ُ
İriyarı, büyük
‫ض ْخ َمه‬
َ
Bağlı, aşık
‫ب‬
َ
ِ ‫َف‬
َ ‫شغ‬
Yaratılmış
‫َمجْ بُول‬
Sıcak
‫َحمِ ي َمه‬
Korku
‫َاجس‬
ِ ‫ه‬
Sürekli bir yerde kalmak
‫ُم ََلزَ َمه‬
Hamile
‫ُح ْبلَى‬
Katıldı, parmağını soktu
‫اِ ْنخِ َرط فى‬
Genetik
‫ِو َرا ِث َيه‬
Bakımından
ُ ‫مِ ن َحي‬
‫ْث‬
Yem
‫علَف‬
َ
Şaşırtmak, bozmak, sıkıntıya düşürmek
‫ا ِْر َباك‬
Yer altı
‫َج ْو ِفيَّه‬
Keskin
‫َحا ّد‬
Korku
‫فَ ْزع‬
Bitirilme
‫اِ ْس ِت ْنزَ اف‬
Cevap verdi
‫علَى‬
َ ‫َر َّد‬
Zor durum
َ ‫َو ْر‬
‫طه‬
Dayanmak
‫ِرهَان‬
Para
‫ع ْملَه‬
ُ
Felç
‫َم ْشلُول‬
Defolmak, bitip gitmek
‫اِ ْن ِقشَاع‬
Temel direk
‫عصْب‬
َ
Kriz
‫مأ َزَ ق‬
Dayanmak
‫علَى‬
َ ‫ع َّول‬
َ
Dayanmak
‫علَى‬
َ ‫ِرهَان‬
İyimserler
‫ُمتَفَائل‬
Uymak, bağlı kalmak
‫ب‬
ِ ‫ا ِْلتَزَ َم‬
Başarısız
‫ُمحْ ِبط‬
Savaş açtı
‫غَزَ ا‬
Maaşlar
‫ُم َرتَّ َبات‬
Fırın
‫َم ْخ َبز‬
Un
‫َدقِيق‬
Dreksiyon
‫عجْ لَه‬
َ
Kapalı, net değil
‫غَامِ ض‬
Bilinçsizlik
ُ
‫غ ُموض‬
Dayatılmış
‫َم ْف ُروض‬
Muammalar, sırlar, bilmeceler
‫أ َ ْلغَاز‬
Grup
‫َر ْهط‬
Ansızın, beklenmedik, şaşırtıcı bir şekilde
‫علَى حِ ينَ غ َِّرة‬
َ
Yayıldı
‫سا َد‬
َ
Komunist
ُ
‫شيُوعِى‬
Alarm, hazırlık, seferberlik
‫تَأهب‬
Paten
‫زَ َّال َجه‬
Dikkat çekti
‫ب اِ ْن ِت َباه‬
َ َ‫َجز‬
Amatör, meraklı
‫هَا ِو‬
Altına
‫َما دُون‬
Kaos
‫فَلَتَان‬
Küreselleşme
‫ع ْولَ َمه‬
َ
Sıcak
‫ساخِ نَه‬
َ
Ağlar
‫عات‬
َ ‫فُقَا‬
Tamamıyla
‫ِب ُر َّم ِت ِه‬
Öldürdü
َ‫فَتَك‬
Türetilmiş, yapılmış, fabrikasyon
‫ُم ْفتَعَلَه‬
Sürpriz
‫غتَة‬
َ ‫ُم َبا‬
Geri kalmış
‫ُمتَ َخ ِلّفَة‬
Rahatsız etmek
َ‫ا ِْرتَ َبك‬
Korku
‫ِذ ْعر‬
Kurbanlar
‫ض َحا َيا‬
َ
Cüzzam
‫َب ْرص‬
Müracaat etmek
‫ار اِلَى‬
َ ‫ص‬
َ
Rahatsız eden
‫ُم ْر ِبكَه‬
Tökezleyen, sendeleyen
‫ُمتَ َعثِّر‬
Atasözü
‫َمثَل‬
Devam ediyor
‫اض قُدُما‬
ِ ‫َم‬
Kaybetmek
‫َخس َِر‬
İsyan
‫تَ َمرد‬
Cesetler, naaşlar
‫َجثَامِ ين‬
Akmak
‫تَدَفق‬
Seçenek
‫خِ َيار‬
Dikkatli
‫َح ِز َرة‬
Kaçış
‫تَ َهرب‬
Manevralar
‫ُمن ََاو َرات‬
Onur kırıcı
‫ُم ِهينَة‬
Tuğgeneral
‫عمِ يد ُر ُكن‬
َ
Yöneticiler
‫قَادَة‬
Yığınak
‫ُحشُود‬
İşaret
ّ ‫ُمؤ‬
‫شِر‬
Geri çekilme
‫اِ ْن ِس َحاب‬
Ayrılmış
‫ُم ْنشَق‬
En tehlikeli
َ ‫أ َ ْخ‬
‫طر‬
İken, beynema ile aynı
‫في حِ ين‬
Ecnebiler
‫ا َ َجانِب‬
Belli olmayan bir zamana kadar
‫س َّنى‬
َ ‫أ َ َج ِل‬
َ ‫غي ِْر ُم‬
Korku
‫َاجس‬
ِ ‫ه‬
Boyun eğiyor
‫َي ْرزَ ُح‬
Kontrol altına almak
‫اِحْ ت َِواء‬
Bilanço
‫صيلَة‬
ِ ‫َح‬
Yerini tuttu
‫ض‬
َ
َ ‫ع َّو‬
Bilinç
‫َوعِى‬
Arzu
ُ
‫ط ُموح‬
Çok mutlu
‫سعَادَة‬
َ
َّ ‫غ ْم َرةِال‬
Gönüllü olmak
َ َ‫ت‬
‫ع‬
َ ‫ط َّو‬
Yönetmek, yapmak
‫علَى‬
َ ‫ام‬
َ َ‫ق‬
Unutulmuş
‫َم ْن ِس َيه‬
Çift yaptı, duble yaptı
‫ف‬
َ ‫ضا‬
َ
َ ‫ع‬
Geri çağırma
‫ضار‬
َ ‫اِ ْست ِْخ‬
Göstermek, işaret etmek
‫َار اِلَى‬
َ ‫أِش‬
Tekrar
‫ُم َرا َج َعة‬
En kaliteli
‫أَجْ َود‬
İnsiyatif ele almak
‫َباد ََر‬
Yönetim
‫َو َال َية‬
Göstergeler
‫ُم َوثِّر‬
Sona ermek
‫ضاء‬
َ ‫اِ ْن ِق‬
Yapmak
‫أ َ َج َر‬
Senato
ُ ‫ِس ال‬
‫شيُوخ‬
ُ ‫َمجْ ل‬
Cömert
‫سخَاء‬
َ
Açıklamak
‫عن‬
َ ‫ف‬
َ ‫َك ْش‬
Bağışlıyor
ُ‫َيتَ َب َّرع‬
Elde etmek, almak, kazanmak
‫ضى‬
َ ‫تَقَا‬
Kuş yemi
‫أ ُ ْعَلَف‬
Yuva yapma
‫تَ ْع ِشيش‬
Uzaklaşmak
‫عن‬
َ ‫ع ُُزوف‬
Boyunca
‫علي اِ ْم ِتدَاد‬
Muhabir
‫ُم َراسِل‬
Beğenisini kazandı
‫نَا َل اِ ْع َجاب‬
Alıştırmak
‫تَ ْع ِويد‬
Gençler
‫َيافِعِين‬
Bir yere uğramak, arzulamak
‫ا ِْر ِت َياد‬
Basamak
‫د ُْرج‬
Olması sebebiyle
‫ِب َما ا َ َّن‬
Karışım
‫َمذِيج‬
Gök kuşağı
‫قَوس قُذَح‬
Özellikle
‫ال ِس َّي َما‬
Sanal
‫اضى‬
ِ ‫اِ ْفت َِر‬
Dayatmak
‫علَى‬
َ ‫ض‬
َ ‫فَ َر‬
Yataklar
‫اجع‬
ِ ‫ض‬
َ ‫َم‬
Yıktı, mahrum bıraktı
َّ‫قَض‬
Korkutmak
َّ‫خَض‬
Şok olmuş
‫ُم ْنزَ هِل‬
Beklenti içerisinde
‫ُمت ََرقَّ ِبين‬
Sık, sıkı
َ َ‫ل‬
‫طالَ َما‬
Asosyal
‫اِ ْنطِ َوا ِئ ِين‬
Rahatsızlık duymak
‫ف‬
ْ ‫تَأف‬
Davranmak
‫تَعَاطِ ى‬
Gizlidir
َ‫َك َمن‬
Devam etmek
‫تَ َمادِي‬
Sızmak
‫سلل اِلَى‬
َ َ‫ت‬
Dengeleri alt üst etti
‫ازين‬
َ َ‫قَال‬
ِ ‫ب َم َو‬
Başımıza geldi
‫َح َّل ب‬
Süreç
‫ِيرة‬
َ ‫َوت‬
Sıkıcı
‫ُممِ ل‬
Karşılık vermek
‫ت َْل ِب َية‬
Darbe
‫ص ْفعَة‬
َ
Ders verdi
َ ‫لَقَّنَ َد ْرسا‬
Yayılan
ّ ِ َ‫ُمتَف‬
‫ش َيه‬
Artık
‫لَ ْم َيعُد‬
NE olursa olsun
َ‫َم ْه َما كَان‬
Teşvik etmek
َّ ‫َح‬
‫علَى‬
َ ‫ث‬
Sektör
َ ِ‫ق‬
‫طاع‬
Hafife alma
‫اِ ْست ِْخفَاف‬
Faaliyetler
َ ‫أ َ ْن ِش‬
‫طه‬
Emeklilik
‫تَقَاعُد‬
Hafife alma
‫اِ ْس ِت َهانَة‬
Uygulamalar
‫سات‬
َ ‫ار‬
َ ‫ُم َم‬
Kesit, katman
‫ش َِري َحه‬
Birinin aklına gelmek
َ ‫َخ‬
‫ط َر ِب َبا ِل ا َ َحد‬
Kapamak (başı)
َّ ‫غ‬
‫َطى‬
Gösteri
‫ِيرة‬
َ ‫َمس‬
Sanatçı
‫فَ َّنان‬
Çok
‫غَامِ َرة‬
Zulüm, eziyet
‫اِضْطِ َهاد‬
Gezinti
‫س ْف َرة‬
َ
Pasaport
‫َج َواز‬
Eczacı
‫ص ْي َدلِي‬
َ
Yankı
‫صدَاه‬
ْ َ‫ا‬
Harekete geçmek, fırlatmak
َ ‫اِ ْن‬
‫ط ََلق‬
Büyük okyanus
‫ُمحِ يط ال َهادِى‬
Üzerinde
‫علَى َم ْتن‬
َ
Yol açan
‫ُمثِير ِل‬
Epidemi
‫َجا ِئ َحه‬
Görüntülendi
‫ص ِوير‬
ْ َ‫تَ َّم ت‬
Yük
ْ‫عِب‬
Gönüllü
َ
‫ط ْوعِيه‬
Katıldı
‫ض َّم‬
َ ‫اِ ْن‬
Erkek kardeş
‫نَجْ ل‬
Kampanya başlattı
ْ َ‫ا‬
‫طلَقَ َح ْملَه‬
Bilinçlendirmek
‫ت َْو ِع َيه‬
Arkadaş olmak
‫صا َدقَه‬
َ ‫ُم‬
Hayvanlar
‫َما ِش َية‬
Gizledi
َ‫َخفَت‬
Jandarma
‫د َْرك‬
İmzalanan
‫ُم َوقَّع‬
Gemiler
‫ارب‬
ِ ‫قَ َو‬
İzin
‫س َماح‬
َ
Engel oldu
َ‫عاق‬
َ َ‫أ‬
Akın etti
‫ت ََوا َف َد‬
Heyet
‫َو ْفد‬
Yalanladı
‫َنفَّت‬
Yarılması
‫فَك‬
Gruplar
‫صائِل‬
َ َ‫ف‬
Farklı oldu
‫ب‬
َ ‫ار‬
َ َ‫ت‬
َ ‫ض‬
Desteklenen
‫َم ْدعُو َمة‬
Koalisyon
‫حِ ْلف‬
Beklenen
‫ُم َرتَقَ َبة‬
Başkanlık etti
‫ت ََراَّس‬
Saldırılar
‫َارات‬
َ ‫غ‬
Yaptı
‫ش ََّن‬
Şiddetlendi
‫اِحْ تَد ََم‬
Otobüsler
‫صات‬
َ ‫َبا‬
Aç bırakmak
‫تَجْ ِويع‬
Kasten yapmak
‫تَعَ َّم َد‬
Denklem
‫ُم َعا َدلَة‬
Bombalamak
‫قَصْف‬
Mücadele etti
‫ض َل‬
َ ‫نَا‬
Düşmanca
‫ُمعَا ِد َية‬
Kader, beka, hayati
‫صيرية‬
ِ ‫َم‬
Toplantı, konferans
‫َند َْوة‬
Özgür, hür
َ
‫طلِيق‬
Dikkat çekici
‫َالفِتَه‬
Mülteci
‫َال ِجى‬
Farklı, ayrı, başka
‫ُمتَ َبا ِي َنة‬
Bulunmamak, ….siz olmak
‫خ َََل من‬
Sadelik
َ ‫سا‬
‫طة‬
َ ‫ال َب‬
Ses dalgaları
‫ص ْو ِتيَّة‬
َ ‫َم ْو َجات‬
Ayırmak
‫تَ ْم ِيز‬- َ‫َميَّز‬
Bolluk
‫َرخَاء‬
Gelişmek
‫َي ْز َده ُِر‬
Temizlemek
‫َيجْ لُو‬
Rezerv
‫ا َ ْل َم ْخ ُزون‬
Ağır
‫فَا ِد َحة‬
Karşılıklı değiştirmek
‫تَ َبا ُدل‬-‫تَ َبا َد َل‬
Çöktü
‫خ ََّر‬
Aletler, makineler
‫ال ُم ِعدَّة‬
Demet yapmak, bağlamak
‫خَزَ َم‬
Birikmek
‫ت ََراك ََم‬
Arpa
‫الثَعِير‬
Fazla
‫َم ِزيد‬
Eğlendirmek
‫ِي‬
َ ُ‫ن‬
َ ّ‫سل‬
Çöpler
‫النفَا َيات‬
Artık değil
‫فَلَم َيعُ ْد‬
Kürekler
‫ال َج َواريف‬
Kazmalar
‫ال َمعَا ِو ُل‬
Birbirini izleyen, artarda gelen
‫ْال ُمتَ َعاقِ َبة‬
Sebep oldu
‫أ َ ْو َق َع‬
Zehirli
‫السمية‬
Yasaklıyor
ُ ْ‫َيح‬
‫ظ ُر‬
Borçlanmak
‫ض‬
َ ‫اِ ْقت ََر‬
Karıştırmak, evirip çevirmek
‫تَ ْقلِيب‬-‫ب‬
َ َّ‫قَل‬
Soygun, saldırı, talan
ْ ‫س‬
‫طو‬
َ
Ekipman, teçhizat
‫ُم َعدَّات‬
Anarşi çıkarmak
‫ارة ا ِالضْطِ َراب‬
َ َ‫اِث‬
Zorla girme, akın, saldırı
‫اِ ْق ِت َحام‬
Engel, mani, barikat
‫اجز‬
ِ ‫َح‬
Organ nakli
‫ضاء‬
َ ‫عةُ االَ ْع‬
َ ‫ِز َرا‬
Ekmek, yerleştirmek
‫ع‬
َ ‫زَ َر‬
Birim
‫مِ ْرفَق‬
Sıkıntı, bela, musibet
‫ُمعَانَات‬
Felç
‫شلَل‬
َ
Bir şeyin yakınlaşması
‫علَى‬
َ ُ‫تُو ِشك‬
Heykel
‫ِت ْمثَال‬
Bu arada
َ‫َبيْنَ َهذَا وزَ اك‬
İnşa etmek
‫ش َّي َد‬
َ
Saldırgan
‫ُم ْعتَ ِد َية‬
Veriler
َ ‫ُم ْع‬
‫ط َيات‬
Bakış
‫َو ْهلَة‬
Utanç verici
‫ُم ْخ ِز َية‬
Rezil
‫سة‬
َ ‫با ِئ‬
Seferberlik
‫اِ ْس ِت ْنفَار‬
Ayrılmak
‫َرحِ يل‬
Pankartlar
‫َالفِتَات‬
Attı
‫َف‬
َ ‫َهت‬
Sloganlar
‫َهتَافَات‬
Müteahhit
‫ُمقَا ِول‬
Platform
‫صات‬
َّ ‫مِ َن‬
Alarm
‫اِ ْس ِت ْنفَار‬
Etiket, hashtag
‫سوم‬
ُ ‫ُو‬
Engelledi
َ‫اِ ْستَبْق‬
Gerçekte
‫الواقِع‬
ِ ‫علَى أ َ ْر‬
َ
َ ‫ض‬
Ayrıca, bununla beraber
‫اِلَى زَ لِك‬
Kuş ötmesi
‫غ ََر َد‬
İktidar
‫س َّدةِ ال ُح ْكم‬
ُ
Olmasa olmaz
‫َال َي ْخلُو‬
Uğramak, başına gelmek
‫تَ َك َّب َد‬
Devam eden
‫دَائ َِرة‬
Acı
‫ُمؤ ِل َمة‬
Kenarlar
‫ه ََوامِ ش‬
Nedenirse densin
‫مهما قِي َل فيه‬
Görüntüler
َ َ‫لَق‬
‫طات‬
Kapatılmak
‫قَ َب َع‬
Tankerler
‫نَاق ََِلت‬
Bir keresinde
‫في اِحْ دَى المرات‬
Rampalar
‫اج َمات‬
ِ ‫َر‬
Paralı asker
‫ُم ْرت َِزقَة‬
Konvoy
‫قَ َوافِل‬
Takım elbise
‫ُحلَّة‬
Sözün özü
‫ص ْف َوة ُ القَول‬
َ
Kırmak, sekteye uğratmak
‫َك َب َح‬
Bahis oynamak
‫ُم َرا َهنَة‬
Kaos
‫ضى‬
َ ‫فَ ْو‬
İstismar etmek
‫اِ ْستَغَ َّل‬
İçgüdü
‫غ َِريزَ ة‬
Gaddar
‫غَاشِم‬
Akış
‫سيُول‬
ُ
Yağmalamak
‫ب‬
َ ‫َن َه‬
Sızmak
‫ت ََوغل‬
Derinleşmek, derinleştirmek
‫س َخ‬
َّ ‫َر‬
Geriye gitmek
‫تَقَ ْهقُر‬
Pazarlık yapmak
‫او َم‬
َ ُ‫ت‬
َ ‫س‬
Etkisiz hale getirmek
‫تَحْ ِييد‬
Masa
َ
‫طا ِولَة‬
Kuşatma
ْ ‫ت‬
‫َط ِويق‬
Dönüm noktası
َ َ‫ُم ْنع‬
‫طف‬
Müzakereler
‫ضات‬
َ ‫ُمف ََاو‬
İnsansız hava aracı
َ
‫سي ََّرة‬
َ ‫طائ َِراتُ ُم‬
İzinden, peşinden
‫أ ِْث َر‬
Farklı
‫ُمغَا ِي َرة‬
Şimdiki durum
‫َرا ِهنَة‬
Çevrelemek
ْ ‫ت‬
‫َط ِويق‬
Fırtınalar
‫اصف‬
ِ ‫ع َو‬
َ
Uyanmak
‫ض‬
َ ‫َن َه‬
Hakim
‫سا ِئدَة‬
َ
Dahil olmak, müdahil olmak
َ ‫اِ ْنخ ََر‬
‫ط‬
Şiddetlenme
‫اِحْ ِتدَام‬
Bedeviler
‫َبدْو‬
Hibe etti
‫َب‬
َ ‫َوه‬
Arkasını dönüp kaçmak
‫عن‬
َ ‫ت ََولَّى‬
Burslu öğrenci
‫ِب ْعثَه‬
Kayda değer
‫مِ نَ ال َجدِير بالذكر‬
Kulüp
‫نَادِى‬
Bozmak, kırmak
‫اِ ْن ِفكَاك‬
Çekişme
‫ضال‬
َ ‫ِن‬
Özgürleşme
‫اِ ْن ِعتَاق‬
Sahip olma
‫اِ ْنتِزَ اع‬
Taraf olmak
َ‫اِ ْن َحاز‬
Tarafsızlık
‫حِ َياد‬
Karşı devrim
‫ضادَّة‬
َ ‫ثَ ْو ِر ِة ال ُم‬
Parçalanan, ufalanan
‫ُمتَدَا ِع َية‬
Düşmanlık
‫اِ ْع ِتدَاع‬
Göz kapağı
‫ُج ْفن‬
Çiğnemek, ihlal
‫اِ ْن ِت َهاك‬
Uygulamak
‫س‬
َ ‫َم‬
َ ‫ار‬
Sosyal mesafe
‫عدِا ِالجْ ِت َماعِى‬
ُ ‫تَ َبا‬
Saldırı
‫اِ ْع ِتدَاء‬
Çekici
‫ساحِ ر‬
َ
Gerginlik
‫ت ََوترات‬
Bir enstrüman çalmak
‫ف‬
َ
َ َ‫عز‬
Marş
‫أ َ ْنشُودَة‬
Casusluk yapmak
‫ص‬
َّ َ‫تَل‬
َ ‫ص‬
Başarı
‫فَ ْتح‬
Başarı
‫اِ ْن َجاز‬
Dolu
‫ورة‬
َ ‫َم ْغ ُم‬
Barikatlar
‫َمت َِاريس‬
Akılsız
‫سفِيه‬
َ
Twitter kullanıcısı
‫َر َواد‬
Kötülük yapan
‫سىء‬
ِ ‫ُم‬
Vergi
‫ض ِري َبة‬
َ
Kötülemek
‫قَ َد َح‬
Liste
‫قَا ِئ َمة‬
Küfür
‫سب‬
َ
Kaos
‫اِ ْنف ََِلت‬
Laik
‫ع ْل َمان‬
َ
Katmanlar
‫ش ََرائِح‬
Çeteler
‫صا َبات‬
َ ‫ِع‬
Zorbalık
َ ‫َب ْل‬
‫ط َجة‬
Bahane
‫ذريعه‬
Hakaret eden, aşağılayan
‫ُم ِهينَة‬
Sponsorlar
‫عاة‬
َ ‫ُر‬
Konu, Alan, Saha
‫ض َمار‬
ْ ِ‫م‬
Görevlendirdi
‫ب‬
ِ ‫ف‬
َ َّ‫َكل‬
Savcı
‫َّعى ال َعام‬
ِ ‫ُمد‬
Karşısına çıkmak
‫ُمثُول‬
Vadi özellikle Ürdün vadisi için kullanılır
‫غ َْور‬
Cüret etmek, kalkışmak
‫علَى‬
َ ‫أ َ ْقد ََم‬
Üzerine
‫علَى خ َْل ِف َّية‬
َ
Silah, mermi
‫َار َيه‬
ِ ‫ِيرة الن‬
َ ‫أَع‬
Ses
‫ي‬
َّ ‫َد ِو‬
Garnizon
‫حامِ َية‬
Tartışmalı
‫ِيرة ُ ْال َجدَل‬
َ ‫ُمث‬
Göre, kadarıyla
‫َح ْس َب َما‬
Televizyon
‫ُمت َْلفَزَ ة‬
Testler
‫صات‬
َ ‫فُ ُحو‬
Başına gelmek
‫علَى‬
َ ْ‫ُحلَّت‬
Yayın
‫ُمزَ اع‬
Liman
‫َم ْرفَا‬
Ayrıca, öte yandan
‫َه َذ َاو‬
Kaçınmak
‫تَ َحاشِى‬
Uyuşturucu
‫ُم َخد ََّرات‬
Güçlendirmek
‫صين‬
ِ ْ‫تَح‬
Denizaltı
‫اص‬
ْ ‫غ ََّو‬
Kenar
‫ضفَّة‬
َ
Çökme, çöküş
‫ار‬
َ ‫اِ ْن َه‬
Çatışma
‫ص َراع‬
ِ
Geçici
‫عا ِب َرة‬
َ
Müttefik
‫تَ َحالُف‬
Ağzına geleni söyledi
ْ َ‫ا‬
‫سان‬
َ ‫طلَقَ ِل‬
Ekledi
َ‫ا َ ْرفَق‬
Değinmek
َ َ‫ت‬
‫طر ق‬
Sözde
‫س َّمى‬
َ ُ‫ما ي‬
Çıplak
‫ار َية‬
َ
ِ ‫ع‬
Genç
‫ُم َراهِق‬
Çeçen
‫شِيشَانى‬
Olsa da
َ‫اِذَا كَان‬
Ayrıca belirtti
‫َك َما وا َ َّك َد‬
Arabulucu
َ ‫َوسِي‬
‫طه‬
Dikkat çekti
َ‫لَفَت‬
Engeller
‫ُمعِيقَات‬
Müzakereciler
‫ضين‬
ِ ‫ُمفَا ِو‬
Propaganda
‫ت َْر ِويج‬
Pantolon
َ ‫بُ ْن‬
‫طال‬
Batı şeria
‫ضفَة‬
ُ
Akıtmak
‫اِ ْغدَاق‬
Sürpriz
‫ُمفَا َجاَة‬
Demiryolu
‫س َّك ِة َحدِيد‬
َ
Otomatik olarak
‫ت ِْلقَائِيا‬
Sorguya çekmek
‫إِحالة لِلتَّحْ قِيق‬
Şefkatli
‫َحنُون‬
Jest
‫لَ ْفتَة‬
Çürümek
‫سو س‬
َ َ‫ت‬
Seçkinler
‫ن َْخ َبة‬
Yaş grubu
‫ش َِري َحة العُ ْم ِر َية‬
Asitlik
‫ضة‬
َ ‫ُح ُمو‬
Katılım, dahil olma
‫اِ ْندِماج‬
Biriktirmek
‫تَ ْكدِيس‬
Esirler
‫أس َْرى‬
Durdurmak
‫تَعْطِ يل‬
Röportaj
‫َحدِيث‬
Enstitü
‫َم ْع َهد‬
Saldırdı
‫َار‬
َ ‫أَغ‬
Atmosfer
‫غ ََِلف‬
Bulandırmak
‫تَ ْعكِير‬
Eski haline dönme
‫علَيه‬
َ َ‫ع ْو َدة اِلَى َما كَان‬
َ
Mütevelliler
‫أ ُ َمنَاء‬
Saldırı, müdahale
‫مِ سِاس‬
Kınadı
َ‫أَدَان‬
Bıçaklama
َ
‫ط ْعنَة‬
Gözdağı vermek, tehdit etmek
‫ع َد‬
َّ ‫ت ََو‬
Tuzak, kapan
‫فَخ‬
Nişan
ُ ‫ُح‬
‫طو َبة‬
Tırmanmak
َ‫سلَّق‬
َ َ‫ت‬
Güven
‫ِثقَة‬
Aşağılanma, burnunu sürtme
‫خ َْزل‬
Uğraşmak, ilgilenmek
‫تَ َعا َملَه َم َع‬
Dönemeç
َ ‫اِ ْن ِع‬
‫طافَه‬
Azaltmak
‫َكبْح‬
Engel
‫عقَ َبة‬
َ
Kesinlikle
‫علَى ا ِالطَلق‬
َ
Ruhum kanım sana feda olsun ya Filistin
‫بالروح بالدم نفديك يا فلسطين‬
Uzaktan bağırmak
‫َف‬
َ ‫َهت‬
Bastırmak
‫قَ ْمع‬
Referandum
‫اِ ْس ِت ْفتَاء‬
Dağılmak
‫اِجْ ِت َياح‬
Pasta
‫َك ْعكَة‬
Arap baharı
‫َر ِبي َع العَ َر ِبى‬
Limanlar
‫َم َوانِى‬
Konteyner
‫َحا ِو َية‬
Kulüpler
‫َن َوادِى‬
Damlacık
‫َرذَاذ‬
Gece Kulüpleri
‫َم ََلهِي اللَ ْي ِل َية‬
Barlar
‫َحانَات‬
Kahvaneler, kafeler
‫َمقَاهِى‬
Az, kıt, nadir
‫شَحِ ي َحة‬
Öldürmek
‫ب‬
ِ َ‫فَتَك‬
Aldatma
‫تَ ْدلِيس‬
Temellendirme
‫َأصيل‬
ِ ‫ت‬
Geri kalmış
‫ُمتَ َخلِّف‬
Gerginlik
‫صعِيد‬
ْ َ‫ت‬
Berbatça, sefilce
‫ذَ ِريعا‬
Bu bağlamda
‫في هذا السياق‬
Çoğulculuk
‫تَ َعد ِد َيه‬
Dahil olmak üzere
َ‫ِب َما فِي ذَلِك‬
Aç gözlülük
‫ش ََراهَة‬
-ın yerine
‫عن‬
َ ‫ع َِوضا‬
Eğilim
‫عة‬
َ ‫نُ ْز‬
Başlangıcından beri
‫الو ْهلَةُ األولى‬
َ ‫ُم ْنذ‬
İken
‫فِي حِ ين‬
Hayatta, canlı
‫علَى قَ ْي ِد الحياة‬
َ
Aday
َّ ‫ُم َر‬
‫شح‬
Tutuklamak
‫علَى‬
َ َّ‫ا َ ْلقَت‬
Gizli
‫َخ َبا َيا‬
Katılmak
‫ضلُوع‬
ُ
Korsanlık
‫صنَة‬
َ ‫قَ ْر‬
Ortaya çıktığında
‫َب‬
َ ‫َنش‬
Kızışmak, ısınmak
‫اِحْ ِتدَام‬
Elde etmek
‫اِحْ َراز‬
Bağlılık
‫َو َالء‬
Tersine
‫ع ْكس‬
َ ‫علَى‬
َ
İhlal etmek
‫اِ ْن ِت َهاك‬
Takıntı
‫َاجس‬
ِ ‫ه‬
Mezhepçilik
َ
‫طا ِئ ِف َيه‬
Maruz, kırılgan
‫ضه‬
َ ‫ع ُْر‬
Derinleştirmek
‫اِ ْمعَان‬
Ancak
‫ِب َيد ا َ َّن‬
Azalmak
‫تَ ْقلِيص‬
Çatlak
‫ش َْرح‬
Korkutucu, gülünç
‫زَ احِ فَة‬
Casus
‫عمِ يل‬
َ
Hezimete uğratmak, süpürmek
‫َد َح َر‬
Rahatsız eder
‫ِى‬
ُ ‫يُس‬
Çekinme
‫تَ َحفط‬
Kışkırtma
‫تَحْ ِريض‬
Radikal
َ َ‫ُمت‬
‫ط ِ ّرف‬
Kapitalizm
‫س َما ِل َىة‬
ُ ُ ‫َرا‬
Gerektirmek, zorunlu olmak
‫َحتَّ َم‬
Mazeret
‫أ َ ْعذَار‬
Rehber, önder, örnek
‫قُد َْوة‬
Kardeşler
‫أ َ ِشقَّاء‬
Alçakca
‫سة‬
َ ‫ش ََرا‬
Yani
‫أيى‬
Muamele etti
َ ‫تَ َعا‬
‫ط‬
Kırılgan
‫هَش‬
Fitneler
‫فِتَن‬
Başarılar
‫ص ِيدَة‬
َ ‫صة‬
َ ‫فُ ْر‬
Takas
‫ضة‬
َ ‫ُمقَا َي‬
Pazarlık
‫او َمة‬
َ ‫ُم‬
َ ‫س‬
Devrim ihraç etmek
‫تصدير ثورة‬
Caydırmak
‫َردْع‬
Kendine çekmek, toplamak
َ ‫اِ ْستَ ْق‬
‫ب‬
َ ‫ط‬
Saçmak, serpmek
‫ش‬
َّ ‫َر‬
Sahtekarlık
‫ت َْل ِبيس‬
Ezan okumak
‫َرفَ َع أَزَ ان‬
Nazır olmak
َ َ‫ا‬
‫علَى‬
َ ‫ط َّل‬
Tepe
‫تَلَّة‬
Aldı
‫اِ ْستَ َم َّد‬
Satıcılar
‫عة‬
َ ‫َبا‬
Gezgin
‫َرحَّالة‬
Kafeler
‫َمقَاهِى‬
Müşteri
‫زَ بُون‬
Yok etmek
‫علَى‬
َ ‫ض‬
َ َ‫ق‬
Bar, meyhane
‫َحانَة‬
Emmek
َ َ‫شف‬
‫ط‬
َ
Stand, platform
‫صة‬
َّ ‫مِ َن‬
Canlanmak
‫ش‬
َ َ‫اِ ْنتَع‬
Gelişmek, yaygınlaşmak
‫ا ِْز َده ََر‬
Dolaşmak
‫اب‬
َ ‫َج‬
Koruyucu
‫ِوقَا ِئيَّه‬
Uzak durmak, mesafeli durmak
‫تَ َباعُد‬
Davulcu
َ
‫طبَّال‬
Düzenledi
َّ ‫ن‬
‫َظ َم‬
Mübarek
‫ضيل‬
ِ َ‫ف‬
Bağlı kalmak
‫تَقَيد ب‬
Bahşiş
‫اِ ْك َرامِ يَّه‬
Dikkat çekmek
‫لَفَتَ اِلَى‬
Sepetler
‫س ََِلل‬
İhtimal
‫تَ ْقدِير‬
Selam vermek
‫ا َ ْلقَاء التَحِ يَّه‬
Soluk, donuk
‫َباهِت‬
Minareler
‫َمأ َ ِزن‬
Sıcak
‫ساحِ ر‬
َ
Kapladı
‫عم‬
َ
Meyve suları
‫صائِر‬
َ
َ ‫ع‬
Büyük
‫ض ْخ َمة‬
َ
Hemen önce
‫قُ َب ْي َل‬
Sınırladı
‫َح َّد‬
Mevcut
‫قائم‬
Aktivistler
َ ‫ش‬
‫طاء‬
َ ُ‫ن‬
Hücum etti
‫ش ََّن هُ ُجوم‬
Dualar
‫اِ ْب ِت َهال‬
Gruplar
‫صائِل‬
َ َ‫ف‬
Saraylar
‫ص ُروح‬
ُ
Egemenlik
‫ِس َيادة‬
Kararlaştırılmıştır, bekleniyor
‫مِ نَ ال ُمقَ َّرر‬
Den başladı
‫ِبدا مِ ن‬
Uydular
‫ا َ ْق َمار‬
Birden fazla alanda
‫صعِيد‬
َ ‫أكثَر مِ ن‬
Saikler
‫د ََوافِع‬
Sempati
‫ت ََواد‬
Avukat
‫محامي‬
Hükümdar
‫عاهِل‬
َ
Ajitasyon
‫تَجْ ِييش‬
Aşağılamalar
‫ه ََوان‬
En karanlık
‫أحْ لَك‬
Familya, aile
‫صيلَة‬
ِ َ‫ف‬
Bırakmak
‫اِ ْست َْودَع‬
Belirtiler
‫أع َْراض‬
‫َوحْ دَة‬
Ünite
Bağışıklık
‫َمنَاعِى‬
Bildirildi, rapor edildi
‫تَ َّم ِاالب ََْلغ‬
Tedavi
‫ع ََِلج‬
Gerekir, gerektirir
َ ‫اِ ْن‬
‫ط َوى‬
Karış
‫ِشبْر‬
Mümkün
‫ُمتَا َحة‬
Çelişmek
‫َيتَنَافى‬
İçin, gaye, amaç
‫بُ ْغ َية‬
Depo
‫ع‬
َ ‫ُم ْست َْو َد‬
Vefat
‫ار ُق ال َح َياة‬
ِ َ‫ف‬
Dahi
‫ع ْق ُل ال ُم َدبَّر‬
َ
Her zaman
‫دَائِما َما‬
Kamufle etmek, örtbas etmek
‫تَ ْعتِيم‬
Gizemli
‫ضة‬
َ ِ‫غَام‬
Reaktör
‫ُمفَاعِل‬
Savaş, işgal
‫غ َْزو‬
Pastörize
‫َب ْست ََرة‬
Dölleme- biyoloji
Zenginleştirme-Atom
‫صيب‬
ِ ‫ت َْخ‬
Atom
‫ذَ َّرة‬
Suikast
‫اِ ْغ ِت َيال‬
Abartı
َ ‫ش‬
‫طط‬
َ
Aldırış etmek
‫ظهر عناية‬
Alakası olmak, bağlı olmak
‫صلَة‬
ِ ‫َمتَّ ِب‬
Kolaylaştırmak
‫س َّنى‬
َ َ‫َيت‬
Tesisler
‫َم َرافِق‬
Kafada tutmak, hıfz etmek
‫اِ ْستَ ْذك ََر‬
Dil sürçmesi
‫سان‬
َ ‫زَ لَّةَ ِل‬
Ayırmak
َ‫فَ َرز‬
Araştırmalar
‫تَ َح ِ ّرى‬
Karşı
‫َمنَاهِض‬
Sonuçlanmak
‫عن‬
َ ‫َاج َمة‬
ِ ‫ن‬
Nasihat almak
َ َ‫اِتَّع‬
‫ظ‬
Maceracı
‫ُمغَامِ ر‬
İnsan içine çıkmak
‫علَى النَاس‬
َ ‫خ ََر َج‬
Beceriksizlikle
‫َرعْونة‬
Ateşlemek
‫َأجيج‬
ِ ‫ت‬
Mücadele
‫تَعَاطِ ى‬
Lüks
‫َرفَا ِه َية‬
Yararlanmak
‫ع‬
َ ‫اِ ْستَ ْمتَا‬
Yiyecek, erzak
‫قُوت‬
Hemşire
‫ُم َم ِ ّرض‬
Gösteri yapmak
Gösteriş yapmak
‫تَ َباهَى‬
Yardım çağrısı
َ‫اِ ْس ِتغَاث‬
Hususiyetler
‫صائِص‬
َ ‫َخ‬
Yerine getirme, ihdas etme
‫اِحْ ََلل‬
Sürdürülebilir kalkınma
‫تَ ْنمِ َية ُم ْستَدِي َمة‬
Çıkarmak
َ‫أ َ ْف َرز‬
İç savaş
‫َح ْربُ األ َ ْه ِل َية‬
Puzzle
‫لُ ْغز‬
Parçalanma
‫تَفَتت‬
Hırslı
‫ُمتَ َح ِ ّمس‬
Zor
‫شَاق‬
Rahatsız edici
‫ُمحْ ِرج‬
Endişe verici
‫ُم ْقلِق‬
Dükkan
‫َم ْت َجر‬
İşgal etmek
‫علَى‬
َ َّ‫اِ ْستَحْ َوذ‬
Disk, cd, dvd
‫قُ ْرص‬
Oyuncak bebek
‫ى‬
َ ‫ُد ْم‬
Raflar
‫ف‬
ْ ُ‫أ ُ ْرف‬
Bir avuç
‫ُح ْفنَة‬
İştah
‫َن َهم‬
Akmak
‫تَ َدفَّق‬
Çok
‫ل ِْلغَا َية‬
Az
‫زَ هِيد‬
Rahatsız edici
‫ُم ْرهِق‬
Üretim
‫ت َْو ِريد‬
Normal
‫س ِوى‬
َ
Karanlık
‫قَاتِم‬
Yerleşmiş
‫َراسِخ‬
Felakete uğramış
‫َم ْن ُكوب‬
Yerini aldı/geçti
‫اض‬
َ َ‫اِ ْستَع‬
Alışmak
‫تَ َمرس‬
Eğlence
‫ُمتَع‬
Faydalı
‫َاج َعة‬
ِ ‫ن‬
Tüm yönleriyle
‫ِب َحذَافِير‬
Şarkı
‫لَحْ ن‬
Yarışmak
‫ار‬
َ ‫تَتَ َب‬
Araştırmak
‫غ َْر َب َل‬
Fırlatılmış
‫َم ْقذُوفَه‬
Yaya
‫ارة‬
َّ ‫َم‬
Şiddet
‫صة‬
َ ‫َه ْي‬
İddia edilen
‫َم ْذعُو َمة‬
Durumu nedir?
‫َما َبال‬
Torunlar
‫أَحْ فَاد‬
Yalan, asılsız
‫ُمزَ َّيفَه‬
Katliam
‫َمجْ ذَ َرة‬
Sarsmak
‫ع‬
َ َ‫زَ ْعذ‬
Bakış açısı
َ ‫ِوجْ َه ِة َن‬
‫ظر‬
Yaygın
‫ُمتَد ََاولَة‬
Yalan, uydurma
‫ُملَفَّقَة‬
Varlık
‫ِك َيان‬
Korkutucu
‫ُم ْذهِل‬
Dönüşmek
‫تَ َح َّو َل اِلَى‬
Tehdid
‫َوعِيد‬
Şaşırttı
‫اجأ‬
ِ َ‫ف‬
İştah
‫ش ِهيَّه‬
َ
Uzman
‫َخ ِبير‬
Kalori
‫ِس ْف َرات الحرارية‬
Metobolizma
‫أَيْض‬
Takip etmek, peşinden gitmek
َ
‫ار َد‬
َ ‫ط‬
Takip etmek, peşinden gitmek
َ‫َال َحق‬
Obezite, şişmanlık
‫ِس ْمنَة‬
Heyet
‫ٍب ْعثَت‬
Yağmur
‫َوا ِبل‬
Desteklemek, yardım etmek
‫سا َن َد‬
َ
Büyük
‫غَامِ َرة‬
Kaçırdı
َ‫فَات‬
Geldi, ulaştı, oldu, geçmek
‫َو َر َد‬
Bölüm
‫َح ْلقَة‬
Ekledi
‫َف‬
َ ‫ا َ ْرد‬
Dolu
‫ُمفَعَ َمة ب‬
Rahatsızlık
‫عاج‬
َ ‫اِ ْن ِذ‬
Kayıp
‫ض َياع‬
ِ
Oyuncu
‫ُم َمثِّل‬
Bankalar
‫ارف‬
ِ ‫ص‬
َ ‫َم‬
Görmezden gelmek
Bilmezden gelmek
‫تَ َجاهُل‬
Barış
‫س ِْلم‬
Konuk etmek
‫اف‬
َ َ‫اِ ْست‬
َ ‫ض‬
Yeni
‫ُم ْست َِجد‬
Sebebiyle
‫ض ِل‬
ْ َ‫ِبف‬
Koli
ُ ‫ط ْرد‬
َ
‫ط ُرود‬
Sekreterlik
‫أ َ َمانَة‬
Pınar
‫َنبْع‬
Tepkiler
‫ُردُود‬
Çöküş
‫َاع‬
ِ ‫تَد‬
Zelil
‫َبائِس‬
Üzerine borçtur
‫عاتِق‬
َ ‫علَى‬
َ ‫َيقَ َع‬
Uzman olmak
َ‫تَفَ َّنن‬
Finanse etmek
‫تَ ْم ِويل‬
Kaşifler, izciler
‫ُم ْرتَاد‬
İlerleme, işgal
‫اِجْ ِت َياح‬
Kesin anladı
َ‫أ َ ْيقَن‬
Tutku
‫َو ْلع‬
Tek başına
‫ِبا ِال ْنف َِراد‬
Panik
‫ذُعْر‬
Yönelmek
‫ع اِلَى‬
َ ‫ن َْز‬
Kenar bölge
‫ض َواحِ ى‬
َ
Alan, bölge
‫ُر ْقعَة‬
Erken vakit
‫سا ِبق‬
ٍ ‫َو ْق‬
َ ‫ت‬
İdeal, en iyi
‫ُم ْث َلى‬
Bol, geniş
‫ُمتَّسِعا‬
Mezopotamya
‫وادي ارافدين‬
Araştırma
‫سة‬
َ ‫د َِرا‬
Koza
‫ش َْر َنقَة‬
Füze
‫اروخ‬
ُ ‫ص‬
َ
Kanatlı
‫ُم َج َّن َحة‬
Kaynaklar
‫ارد‬
ِ ‫َم َو‬
Caydırıcılık
‫َردْع‬
Sarsmak
‫خ َْل َخ َل‬
Düzeltmek
‫تَ ْع ِويض‬
Taraftarlar
‫صار‬
َ ‫أ َ ْن‬
Sevgi
‫ُود‬
Sık bir şekilde
‫ُمت ََواتِر‬
Ortaya çıkardı
َ‫أ َ ْف َرز‬
Tutkulu olmak
‫اِ ْستِحْ َواذ‬
İster öyle ister böyle
‫س َواء‬
َ
Garanti
‫ض َمان‬
ِ
Ajanda
‫أ َ ِج ْندَة‬
Görev verdi
‫ع ِه َد اِلَى‬
َ
Zulüm
‫اِجْ َحاف‬
1. Dünya Savaşı
‫َح ْربُ ْال ُكب َْرى‬
Dahil oldu
‫زَ َّج‬
Paralelinde
‫ُم َوازَ اة‬
Hummalı, ateşli
‫َمحْ ُموم‬
Dönem, periyod, asır
‫حِ ْق َبة‬
‫تَب ِْرير‬
Meşrulaştırmak
Baskı
ْ ‫َو‬
‫طأَة‬
Grup
‫ش َِري َحة‬
Gelirler
‫ع َوائِد‬
َ
Atasözü
‫َمأثُور‬
Herkes
َّ‫هَبَّ و دَب‬
İç yüzünü anladı
َ ‫اِ ْستَ ْب‬
َ‫طن‬
Noksanlık
‫َخلَل‬
Zayıflık
‫َو ْهن‬
Çirkin, utanç verici
‫َمثِين‬
Devam etti
‫تَا َب َع‬
Dosya
‫ُملَف‬
Olumsuz, negatif
‫س ْل ِبى‬
َ
Paralel olarak
‫بالت ََو ِزى َم َع‬
Birinin başına bir şey gelmesi
‫َاب‬
َ ‫اِ ْنت‬
Tarafsız
‫ُم َحا ِيد‬
Yüksek
‫ص ْرح‬
َ
Şüphe duymak
‫َاب‬
َ ‫ا ِْرت‬
Ziyaret edilen yer
‫َمزَ ار‬
Aynı zamanda
‫ِبالتَزَ ا ُم ُن َم َع‬
Belirledi, tayin etti, emretti
‫علَى‬
َ َّ‫نَص‬
Arkadaşlık
‫َن ِديَّة‬
Kalıp, modeller
‫ص َياغَة‬
َ
Bir şeye zarar vermek
‫ب‬
ِ ‫ساس‬
َ ‫َم‬
Yaklaşık
‫ُزهَاء‬
Bir şeyin yerine getirmek
‫ض‬
َ َ‫اِ ْستَع‬
Patlak verdi
‫اِ ْن َد َل َع‬
Olgunluk
‫عتِيا‬
َ
İstismar
‫اِ ْس ِت ْغ ََلل‬
Himaye etti, korudu
‫ض َد‬
َ ‫عا‬
َ
Hazırlamak
‫تَ ْع ِبيد‬
Dikkatsiz, seviyesiz
‫اِ ْس ِت ْهتَار‬
Yayılmak
‫تَ َمدد‬
Yıl Dönümü
‫ِذ ْك َرا‬
Zirve
‫ضم‬
َ ِ‫خ‬
Sıcak, acı veren, keskin
‫عة‬
َ ‫َال ِذ‬
Olup olmadığı
‫َما اِن‬
Dönem dönem
‫حِ ْق َبة‬
Ciddiyet
‫َجد َْوى‬
Kilise
‫سة‬
َ ‫َكنِي‬
Zorluklar
‫َمتَاعِب‬
Destekçiler
‫ُم َواالَة‬
Düşmanlık
‫ُمعَادَاة‬
Bozmak, tahrif
‫تَ ْش ِويه‬
Sonuçlar
‫تَ ِبعَات‬
Tutum, tavır
‫َم ْوقِف‬
Sınırlar
‫ت ُ ُخوم‬
Yumuşak ve sert (Güç)
‫ص ْل َبة‬
َ ‫نَا ِع َمة او ال‬
Hegomoni
‫َه ْي َمنَة‬
Yönetmek, idare etmek
‫تَ ْس ِيير‬
Gidişat
‫سار‬
َ ‫َم‬
Oldu
‫غدَا‬
َ
Efkar, yeni açılımlar
َ َ‫ت‬
‫طلعَات‬
Afrikalılar
‫ارقَة‬
ِ َ‫أَف‬
Toplanmak
‫ش َد‬
َ ‫َح‬
Ezilmiş
َ
‫طاحِ نَة‬
Görmezden kalmak
‫ُمتَ َجاهَِل‬
Savaş başlatmak
‫ش ََّن َح ْرب‬
Yok oldu, kayboldu
‫اِ ْنعَد ََم‬
Ezmek
‫سحْ ق‬
َ
Lehine
‫صالِح‬
َ ‫ِل‬
Aleyhine
‫ساب‬
َ
َ ِ‫علَى ح‬
En temiz
‫أ َ ْنقَى‬
Acaba
‫يا ت ُ َرا‬
Tecavüz
‫تَ َحرش‬
Mesela
‫س ِبيل مثال‬
َ
َ ‫علَى‬
Uzaktan
‫ع ْن بُ ْعد‬
َ
Yük olmak
‫علَى‬
َ ‫ِعبْئا‬
Devasa
‫هَا ِئلَه‬
Düzleminde
‫صعِيد‬
َ
َ ‫علَى‬
Ceza
‫ِن ْق َمة‬
Düşüncesiz, ihmalkar
َ
‫طا ِئشَة‬
Şuan, mevcut
‫َرا ِهنَة‬
Gözle görülür
‫َم ْل ُحوظ‬
Gelmek
‫قَد َِم اِلَى‬
Kâr
‫َرا ِبح‬
Devlet
‫ير َية‬
ِ ِ‫أَم‬
Gelişmek
‫اِ ْن َماء‬
En uzun
ْ َ‫أ‬
‫ط َول‬
Kız
‫األ ُ ْنثَى‬
Erkek
‫الذَكَر‬
Ahşap
‫ال َخشَب‬
Ağırlık
‫َو ْزن‬
Son zamanlarda
‫في االَونه األخِ يرة‬
Gelir
‫الد َْخل‬
Aşırı korku
‫ِيريا‬
ِ ‫َه ْست‬
Kazanacağım
Haykırışlar
‫أَفُوز‬
‫ص ْي َحات‬
َ
Yükseldi
‫تَعَا َل‬
Esti
َ‫َهبَّت‬
Orta- (denizin ortası mesela)
‫ع ُْرض‬
Kamyonlar
‫الشَاحِ نَات‬
Otobüsler
‫ال َحاف ََِلت‬
Rahat
‫ُم ِري َحة‬
Endişe
‫القَلَ ْق‬
Yavaş yavaş
‫شَئا فشئا‬
Yetişmiş kadro
َ ِ‫ا‬
‫طار‬
Koşu
‫َج ْرى‬
Dökmek
‫سبْك‬
َ
Kolaylıkla
‫يُسْر‬
Daha geniş
‫ب‬
َ ‫أ َ ْر َح‬
Daha hızlı
‫أَس َْرع‬
Daha hafif
‫أَخَف‬
Zırhlılar
‫عات‬
َ ‫ُمد ََّر‬
Tank
‫َدبَّا َبة‬
Önemli
‫َم ْر ُموق‬
Gerileme, bozulma
‫تَ ْدهُور‬
İmkan dahilinde
‫ِب ُوس ِْع‬
Metot takip ediyor
‫اِ ْنتَ َه َج‬
Kap
‫عاء‬
َ ‫ِو‬
Isıtmak
َ‫سحَّن‬
َ
Başarısız olmak
‫ي ُْخ ِف ُق‬
Boş vaktin geçirilmesi
‫ضاء الف ََراغ‬
َ َ‫ق‬
Düzensizlik, huzursuzluk
‫اِضْطِ َراب‬
Karşı koymak
‫ ُموا َج َهة‬- َ‫َوا َجه‬
İmzalamak
‫ت َْوقِيع‬
Az bir miktarda
‫ِيرة‬
ٍ ‫َكمِ يا‬
َ ‫صغ‬
َ ‫ت‬
Şaşırtıcı
‫ُم ْذ ِهلَة‬
Toplu taşıma araçları
‫ص ََلت‬
َ ‫ال ُم َوا‬
Mantar
‫ال ِفلِّي ُن‬
Başvurmak, girişmek
‫ع َم َد‬
َ
Doğallık
‫ال َع ْفو ِّية‬
Gerektirdi
‫ضى‬
َ َ‫ا ْقت‬
Biçer döver
‫صادَة‬
َّ ‫ال َح‬
Katkıda bulunmak
‫سا َه َمه‬
َ ‫ ُم‬-‫ساه ََم‬
َ
Tesisler
‫ال ُمنشاَت‬
Sağlarım
İthal
Bağış
‫أ ُ َوفِّر‬
‫ُم ْست َْو َرد‬
‫مِ ْن َحة‬
Ezmek, dövmek
‫ه َْرس‬-‫س‬
َ ‫ه ََر‬
Toplamak
‫َجنَى‬
Gizledi
Ağladı
Düşündü
Uzun vadeli
Sıkıntı çekmek
َ ‫َخ َّبأ‬
‫ش‬
َ ‫أَجْ َه‬
‫اِ ْعتَ َق َد‬
‫َبعِيدة المِ دَى‬
‫ يُعِانِى‬-‫عانَى‬
َ
‫أ َ َّما‬
-e gelince
‫ف‬
İstemek, arzulamak
‫ت َْوق‬- َ‫تَاق‬
Borç/ödün vermek
‫ارة‬
ُ ‫يُع‬-‫ار‬
َ ِ‫ِير ا‬
َ َ‫أ‬
َ ‫ع‬
َ ‫ع‬
Tırpan, orak
‫المِ ْن َجل‬
Kum
‫الر ْم ُل‬
َّ
Genişletmek
‫س َع‬
َّ ‫َو‬
Aldı (Ders)
‫َيتَلَقَّا‬
Kulaklar
‫سامِ ع‬
َ ‫َم‬
Gücü yetmek, …. E bilmek
‫تَ َم َّكنَ من‬
Sertlik, katılık
‫ص ََل َبة‬
َ
Geliştiriyor
‫ي َُرقِّى‬
Buluşma yeri
‫ُم ْلتَقَى‬
Gümüş
‫اَل ِفضَّة‬
Yer altı kaynakları, zenginlikler
‫ثَ َر َوات‬
Ton
ُ
‫ط ّن‬
Maden, ocak
‫َم ْن َجم‬
Haftalar
‫سا ِبي َع‬
َ َ‫ا‬
Başarı
‫ال َّنجاح‬
Yetişen (insan)
‫النَا ِشئِين‬
Karanlık
ْ ‫ال ُم‬
‫ظلِم‬
Kurumuş
‫العَقِيم‬
Aydınlatıyor
‫ىء‬
ِ ‫ي‬
ُ ‫ُض‬
Meyvelendiriyor
‫ي ُْثمِ ُر‬
Kuyular
‫األ َ َبار‬
Uçaklar
َ
‫طائ َِرات‬
Hava
‫الجوي‬
ّ
Usuller
‫سالِيب‬
َ َ‫أ‬
Faydalanmak
‫ا ِالفَادَة‬
Tekrardan bakmak
َ ‫عادَة ال َن‬
‫ظر‬
َ ِ‫إ‬
Geliştirmek
ْ ‫ت‬
‫َط ِوير‬
Uzmanlar
‫ُخ َب َراء‬
Enerji
َ ‫ال‬
‫طاقَة‬
Zeytin, petrol
َّ
‫الزيْت‬
Dokumacı
‫ال َّنسَّاج‬
Klasik, geleneksel
‫تَ ْقلِيدِية‬
Süsledi
ْ
‫ف‬
َ ‫زخ َر‬
Meslek
‫مِ ْهنَة‬
Babadan oğula
‫أبا عن َج ّد‬
Zanaatkarlar
‫الحِ َرفّى‬
Sayı
‫تَ ْعدَاد‬
Yarı kıta
‫اردَة‬
ِ َ‫ِش ْبهُ الق‬
Sebebiyet veriyor
‫يُؤدّى اِلى‬
Kendini göstermek, görünmek
‫تَ َمثَّل‬
Coşmak, sevinmek
َ
‫ب‬
َ ‫ط ِر‬
Kök
‫جزر‬-‫جزور‬
Yunus balığı
ْ ‫د‬
‫ُولفِين‬
Tepeler
‫َارف‬
ِ ‫َمش‬
Korumak
‫َيحْ مِ ى من‬
Sigara içen
‫ال ُم َد ِ ّخن‬
Karga
ُ
‫غ َراب‬
İyilik
‫ِب ّر‬
Azık
‫زاد‬
Kıymetli
‫الثَمِ ينَة‬
Bol
‫ُمت ََوفِّر‬
Seyahat etti
‫َر َح َل‬
Sıkıntı
‫شقَاء‬
َ
Açlar
‫ِج َياع‬
Mısır
ُ ‫الذ َّرة‬
Modern, yeni
‫ال َحدِيثَة‬
İcat etmek
‫اِ ْبتَك ََر‬
Fon, sandık
‫ص ْندُوق‬
َ
Özlü
‫َج ْوه َِرى‬
Kaşıklar
‫مِ ْلعَقَة‬
Bakım, esirgeme
‫عاية‬
َ ‫ِر‬
Sözcü
‫ُمتحدَّث‬
Numune
‫العَ َّي َنة‬
Olumlu, pozitif
‫إيجابية‬
Tekrar baktı
َ ‫ك ََّر َر ال َّن‬
‫ظر‬
Şaşkınlık
‫َحي َْره‬
Kayıp
‫َم ْفقُود‬
Döndü
َ‫ا ِْلتَفَت‬
Ayakkabı
‫حِ ذَاء‬
Hadi
‫َهيَّا ِبنَا‬
Tarlalar
‫ال ُحقُول‬
Süre
‫فَ ْت َرة‬
Topraklar
‫األ ْت ِر َبة‬
Masraf
ُ‫تك ِلفَة‬
Kuru
‫جافَّة‬
Kuyu
‫ب ْئر‬
İfade etmek, anlatmak
‫عب ََّر‬
َ
Vatandaş
‫ال َم َواطِ ن‬
İstemek
‫ِف فِى‬
َ ‫َرغ‬
Ufuklar
Kütüphane
Sınıf
َ‫اَفَاق‬
‫ال َم ْكتَ َبة‬
‫الفَصْل‬
Pul koleksiyonu
İsveç
َ ‫َج ْم ُع ال‬
‫ط َوا ِب َع‬
‫الس َو ْي ُد‬
Baba
‫َوالِد‬
İdik
‫ُك َّنا‬
Mektuplar
‫سائِل‬
ِّ
َ ‫الر‬
En mutlu
Tatlı, hoş, güzel
Dindirmek, sakinleştirmek
Mercekler
Alanlar
Yükseklik
İlginç yanı, tuhaf tarafı
Bilinç, şuur
Korumak, muhafaza etmek
Kaynar su
Hazırlamak
Yetiştirmek
‫أ َ ْس َعد‬
‫ُح ْلو‬
‫َهدَّأ‬
‫سة‬
َ
َ ‫ع َد‬
‫ُحقُول‬
‫علُو‬
ُ
َّ
‫يف‬
ُ ‫الط ِر‬
‫َمشَاعِر‬
َ َ‫احْ تَف‬
‫ظ‬
‫ى‬
ّ ‫الماء ال َمغ ِل‬
‫اِ ْعدَاد‬
‫تَ ْك ِوين‬
Komşular
‫يران‬
َ ‫ِج‬
Rezerv
‫اِحْ ِت َياط‬
Sıçrayış
‫قَ ْف َرة‬
Çağırdı
‫نَادَى‬
Toplu taşıma araçları
‫المركبات عامة‬
Kaba
Ucuz
‫فَظ‬
‫َرخِ ىص‬
Tutuştu
‫ا ِْلتَ َه َم‬
Alay
‫س ْخ ِر َي ٍة‬
ُ
Kül
‫َر َماد‬
Tükendi
‫َن ِف َد‬
Şirketler
‫الش َِركَات‬
En modern, en yeni
ْ ‫اَحْ د‬
‫َث‬
Termometre
‫ارة‬
َ ‫مِ يزان َح َر‬
Uyandırmak
‫ايقاظ‬
Duvar
‫َحائِط‬
Sakin, durgun
‫الهادئة‬
Kulaklık, hoparlör
‫س َّماعات‬
Doğuş
‫شُروق‬
Belirlenen
‫ُم َح َّددَة‬
Kirlilik
‫التَلَوث‬
Asılan
‫عا ِلقَة‬
َ
Ekran
‫شاشة‬
Suçlular
‫ال ُم ْن َح ِرفِين‬
Örgüt
َّ ‫ُمن‬
‫َظ َمه‬
İşlem
‫تَعَا ُمل‬
Meziyetler
Teşvik etmek, desteklemek
Getirdi
Kare
Şöyle ki
Olur olmaz
Başkent
‫َمزَ ا َيا‬
‫تَ ْش ِجيع‬
‫ض َر‬
َ ‫أ َ ْخ‬
‫ُم َر َّبعَة‬
ُ ‫َح‬
‫يث‬
‫ب ُمج ََّرد‬
‫العاصمة‬
Sular idaresi
‫هيئة المياه‬
Kemik
ْ ‫ع‬
‫ظ َمة‬
َ
‫أ ُجور‬
Ücretler
Gelişmekte olan
‫ال َّنامِ َية‬
İpler
‫ُخيُوط‬
Zorluk
Gelecek
‫صعُو َبة‬
ُ
‫القَا ِد َمة‬
Tereyağı
‫الز ْبدَة‬
Tembel
‫سولَة‬
ُ ‫َك‬
Ambalaj
Göl
Çamur
Lamba
‫التَّ ْغلِىف‬
‫بُ َحي َْره‬
ِّ
‫الطين‬
‫ص َباح‬
ْ ِ‫الم‬
Saçılmış
‫ُمتَنَاث َِرة‬
Dolu
‫ُم ْمتلِىء‬
Sofra
‫الما ِئدَة‬
Sonuna kadar
‫علَى اَخِ ِر ِه‬
َ
Merdiven
‫سلَّم‬
Sular
‫مِ َياه‬
Birikinti
‫بُ ْق َعة‬
Yatak
‫س ِرير‬
َ
Roman
‫ِر َوا َية‬
Tatlı
‫ع ْذ َبة‬
َ
Tabaklar
ْ
‫أط َباق‬
Çıktı
‫ص ِع َد‬
َ
Buzdolabı
‫الثَّ ََّل َجة‬
Âmâ
‫ع ْم َيا ُء‬
َ
Kenar
‫ى‬
ُ ِ‫شاط‬
Kul hakkı
‫ق العَبْد‬
ِ ّ ‫َح‬
Sağır
‫ص َّما ُء‬
َ
Mahalle
‫ا َ ْل َحى‬
Arı
‫ال َّنحْ ُل‬
İpek Böceği
‫دُودُالقَ ّز‬
Çaldı
َ‫س َرق‬
َ
Bekçi
‫ارس‬
ِ ‫َح‬
Ceylan
َّ
‫ْى‬
ُ ‫الظب‬
İpek
‫َح ِرير‬
Kainat
Renksiz
‫ْالك َْو ُن‬
‫عدِي ُم اللَ ْون‬
َ
Akıtır
‫يُسِي ُل‬
Gözyaşı
‫ُد ُموع‬
Kayalık
‫ص ْخ ِريَّة‬
َ ‫ال‬
Gömmek
َ
‫ط َم َر‬
Hazır
‫ال َجاهِذ‬
Zenginlik
‫ال ِغ َنى‬
Oldu
‫ار‬
َ ‫ص‬
َ
Komutan
‫قَائِد‬
Keşfeden
Ev eşyası
‫ُم ْكتَشِف‬
‫أثاث‬
Hayalet
‫ش َبح‬
َ
Uzaklaştırmak
‫اِ ْب َعاد‬
Gözyaşı
‫َد ْمع‬
Sanayi
‫عة‬
َ ‫الصنَا‬
ِ
Düşünmek
‫التَ ْفكِير‬
Senelik
‫س َن ِويا‬
َ
Bilinmesiyle beraber
Etkin
Gezinti yapıyor
‫َم َع الع ِْلم‬
‫فَعَالَيَّة‬
ُ‫َيتَ َّنزه‬
Çıkarmak
‫َخلَ َع‬
Yaktı
‫أ ْش َع َل‬
Çuval
‫َج َوال‬
Hemen
‫مِ ْن فُ ْو ِر ِه‬
Gizledi
ْ
‫أخفَى‬
Mahcup etti
‫ض َح‬
َ َ‫ف‬
Maaş
‫َراتِب‬
Kesinlikle
‫بالتَّاْكِيد‬
Anında
‫علَى الف َْور‬
َ
Kabul etmedi
‫ض‬
َ ‫َر َف‬
Aniden
‫فَجْ أَة‬
Akılsız
‫غ ِبى‬
َ
Katı kalpli
‫قا ِسى القَ ْلب‬
Yular
‫ِز َمام‬
Cimriler
‫البُخ َََلء‬
Faaliyet
‫النشاط‬
Eğilimler
‫ُميُول‬
Bilakis
‫بل‬
Takımlar
‫ف َِرق‬
Takım
‫ُم ْنتَخَب‬
Boynumun borcu
‫ديْن في َرقَ َبتِى‬
Israr
‫ا ِْل َحا ُح‬
Uçtu
َ
‫ار‬
َ ‫ط‬
Kazan
‫ال ِقد ُْر‬
Sinek
ُ‫ذ َبا َبة‬
Güç, otorite
َ ‫الس ْل‬
‫طة‬
Reklam
‫ا ِال ْش َهار‬
Alan
‫مجال‬
Birçok, pek çok
ُ ‫ِع َّدة‬
Doğdu, neşet etti
‫َي ْن ِت ُج عن‬
Tüketici
‫ال ُم ْستَ ْهلِك‬
Üretici
‫ال ُم ْنتِج‬
Tiyatro
‫ال َمس َْرح‬
Yarışan
‫عن‬
َ ‫ستا‬
َ َ‫ُمنَاف‬
Sanatsal
‫ا َ ْلفَ ِنيَّة‬
Kültür
‫ثَقَافَة‬
İşler, programlar
‫األع َمال‬
Yaymak
َّ ‫َب‬
‫ث‬
Fotoğraf, şekil, görüntü
‫ورة‬
ُ ‫ال‬
َ ‫ص‬
Seyirci
‫ُمتّف ِ َّرج‬
Doğrudan
‫ُم َباش ََرة‬
Aynı anda
‫الو ْقت‬
َ ‫في َن ْف ِس‬
Olgu, fenomen
َ
‫ظاه َِرة‬
Herkes
‫ال َجمِ يع‬
Halk
ُ
‫شعَب‬
Çoğunluk, seyirci
‫ال ُج ْم ُهور‬
Yönlendirmek
‫توجيه‬-‫َوجَّه‬
Eğitmek
‫تَ ْه ِزيب‬
Önemli
‫ها ّما‬
Uluslararası
‫الد َُوليَّة‬
Kör
‫ض ِرير‬
َ ‫ال‬
Gören
‫ْصر‬
ِ ‫ال ُمب‬
Kültürlü
‫ال ُمثَقَّف‬
Okuyan
‫ارى‬
ِ َ‫الق‬
Basın organları
‫وساعل االعَلم‬
Radyo
‫اإلذاعة‬
İletişim
‫صال‬
َ ّ‫ا ِال ِت‬
Buğday
‫القَ ْم ُح‬
Boş
‫ارغ‬
ِ َ‫ف‬
Elbise
ُ‫الثَّ ْوب‬
Tane
‫َحبَّة‬
Güzel kokulu
‫العاطِ َرة‬
Teselli ederek
‫ُم َواسِيا‬
Başak
‫س ْنبُلَة‬
ُ
Çağırdı
‫عا‬
َ ‫َد‬
Hastalık
‫َم َرض‬
Altın
‫ذَهَب‬
Korkmuş
‫َم ْذعُور‬
Ok
‫س ْهم‬
َ
Isırdı
‫ص‬
َ ‫قَ َر‬
-e bilmek
‫ِب ِا ْمكَان‬
Bağırdı
‫صا َح‬
َ
Elbiseler
‫َم ََل ِبس‬
-e doğru
‫نحو‬
Yuva
‫عُش‬
Güvercin
‫ال َح َما َمة‬
İmkansız
‫ال ُم ْستَحِ يل‬
Başını eğdi
‫َس َرأْس‬
َ ‫َنك‬
Satış
‫َبيْع‬
Kalabalık
‫ُم ْزدَحِ م‬
Beden
‫الجسم‬
Cimri
‫بَخِ يل‬
Ekmek
‫َرغِيف‬
Ölçüm
‫قِ َياس‬
Hapşırdı
َ ‫ع‬
‫س‬
َ
َ ‫ط‬
At
‫صان‬
َ ِ‫ح‬
Yavaş
ْ ‫ب‬
‫ُطء‬
Yakınına
‫ِب ْالقُ ْرب‬
Bekçiler
‫ال ُح َّراس‬
Mesele
‫ضيَّة‬
ِ َ‫الق‬
Verdi
‫َم َن َح‬
Zeka
ْ ‫ف‬
‫ِطنَة‬
Susuzluk
َ ‫ال َع‬
‫ش‬
ُ ‫ط‬
Isı
‫ارة‬
َ ‫َح َر‬
Sebebiyle
َ ‫َن‬
‫ظرا ل‬
Şiddetli
‫عنِيف‬
َ
-dığında
‫ِع ْن َد َما‬
Bazı durumlarda
‫في حاالت قَ ِليلَة‬
Girme
‫ُحلُول‬
Öküz
‫ثَ ْور‬
Yanmak
‫ا ِالحْ ت َِراق‬
Traktör
‫ارة‬
َ ‫َج َّر‬
Yapay
‫ا ِالصْطِ نَاعِى‬
Sebep oldu
‫أَدَّى الى‬
Çarşı, piyasa
‫سوق‬
ُ
Seviye
‫ُم ْست ََوى‬
Fazlalıklar
‫الف ََوائِض‬
Hayırsız
‫عاق‬
َ
Spor
‫اضى‬
ِ ‫الر َي‬
ِ
Geçiş
‫ُم ُرور‬
Asırlar
‫صور‬
ُ ُ‫الع‬
Bariz olmak, ortaya çıkmak
َ‫ارز‬
َ ‫َب‬
Kolaylaştırmak
‫تَ ْس ِهيل‬
Konu, husus
‫الشَأن‬
Depo
‫خ ََّزان‬
Parçalar
َ ِ‫ق‬
‫طع‬
Acele etmek, hızlandırmak
‫ع‬
َ ‫أَس َْر‬
Üzerinden boyunca, vasıtasıyla
‫عب َْر‬
َ
Gerekir
‫َي ْن َبغِى‬
Duyular
‫العَ َواطِ ف‬
Kendini kontrol etme
‫ضبْطِ ال َن ْفس‬
َ
Sınav yapan
‫ُم ْمتَحِ ن‬
Korku
‫ال َه ْي َبة‬
Görüşünde olmak
‫َب الى‬
َ ‫زَ ه‬
Çoğunluk
َ ‫ُم ْع‬
‫ظم‬
Lem’den sonra gelirse “henüz” manası veriyoruz
‫َب ْع ُد‬
Kaydetmek
‫س َّج َل‬
َ
Patent
‫براءة ا ِْخت َِراع‬
Apartman
‫ارة‬
َ ‫ال ِع َم‬
-e rağmen
‫الر ْغم‬
َ
َ ‫علَى‬
Kahraman
َ ‫َب‬
‫طل‬
Toplam
‫اِجْ َمال‬
En az
‫أَقَل‬
Çerçeve, tekerlek
َ ِ‫ا‬
‫طار‬
Gübreler
‫أَسْمِ دَة‬
Yol katetmek
َ ‫ط َع ش َْو‬
َ َ‫ق‬
‫طا‬
Kontrol altına almak
َ ‫س ْي‬
‫علَى‬
َ ‫ط َر‬
َ
Fiyatlar
‫أ َ ْسعَار‬
Gerçekleştirmek
‫تَحْ قِيق‬
Evrensel
‫العَالَمِ ى‬
Buhar
‫أبْخِ َرة‬
Şehir
‫ال ُمدِن‬
Çevre temizliği
‫اوة البيئة‬
َ َ‫َنق‬
Kurtardı
َ‫أ َ ْنقَذ‬
Yay
‫قَ ْوس‬
Meyveler
‫ار‬
ُ ‫ال ِث َم‬
Yönelimler
‫اِ ِتّ َجاه‬
Ahlak
‫ُخلُق‬
İken
‫بينما‬
Kriz
‫أ َ ْز َمة‬
Tartışma
‫ِنقَاش‬
Sebep oldu, tesir etti
‫ار‬
َ َ‫أَث‬
Önermek
‫ا ْقت ََر َح‬
Düşüş
‫ال ُهبُوط‬
İki kat
‫ُم ْز َد ِوجا‬
Ticaret malları
‫ِسلَع‬
Uzun vadeli
َ
‫ط ِويل األ َجل‬
İddia etti
‫ع َم‬
َ َ‫ز‬
Göstergeler
ّ ‫ُمو‬
‫شِرات‬
Boynuzlar
‫قُ ُرون‬
Ayaklar
‫أ َ ْر ِجل‬
Maketler
‫ال َن َماذِج‬
Olmak
َ
‫ظ َّل‬
Kişi
ِ‫ال َم ْرء‬
Kişinin alçalması
‫ض َع مِ ن‬
َ ‫َو‬
Geride bıraktı
‫أ َ َّخ َر‬
O zaman
‫ِع ْن َدئ ٍِز‬
Esneklik
‫لُيُونَة‬
Faydalanmak
‫َيتَ َمتَّ ُع ب‬
Bölgeyi taramak
‫َم ْس ُح ال َمنَاطِ ق‬
İnç
‫بُوصْة‬
Bağlantılar
‫ص ََلت‬
َ ‫ُو‬
Yardımcı, vekil
‫نَائِب‬
Açıkladı
‫ص َّر َح‬
َ
Fazlalık
‫الفَائِض‬
Dayanmak
‫الت ََو ُكل‬
Yaklaşık
‫نَحْ َو‬
Çelik
‫ص ْلب‬
ُ
Ütü
‫المِ ْك َوة‬
Gelişme
َ َ‫ت‬
‫ط ور‬
Sigorta
‫ى‬
َ ‫التَامِ ين ال‬
َّ ِ‫صح‬
Ödemeler
‫َم ْدفُوعات‬
Çalışma alanı
‫ال َم ْع َمل‬
Kalmış
‫ال ُمتَ َبقَّى‬
Yatırım
‫اِ ْست ِْث َمار‬
Olumsuz
‫س ْل ِبى‬
َ ‫ال‬
O anda
‫في الحال‬
İthal etmek
‫ِيراد‬
َ ‫اِ ْست‬
İhracat
‫صاد َِرات‬
َ
Mallar
‫َم ِبي َعات‬
Yardım
‫ال َمعُونَة‬
Tasfiye kanalları
‫ارى التَص ِْريف‬
ِ ‫َم َج‬
Havlular
‫ال َمنَاشِف‬
-dığında
‫لَدَى‬
Ayrıştırma
‫فَ ْرز‬
Gereklidir
‫ب‬
َ ‫َو َج‬
Bütçe
‫مِ يزَ ان‬
Tırpan
‫المِ ْن ِجل‬
Ürünler
‫ال ُم ْنتَ َجات‬
Ancak ne var ki
‫غي َْر أ َ َّن‬
َ
Karar kılınan
‫ال ُمقَ َّرر‬
Sarfedilen, harcanan
‫ال َم ْبذُولَة‬
Ardından
‫ت ِْل َو‬
Yapabilir, muktedir
‫َم ْقدُور‬
Neredeyse
‫علَى َو ْشك‬
َ
Kaideler
َ ‫ض َو ِب‬
‫ط‬
َ
Genişlemek
ُ‫ساع‬
َ ّ‫اِ ِت‬
Halk
‫أ َ ْبنَاء‬
Hırslı olmak
‫ص‬
ُ ‫َيحْ ُر‬
İş kuvveti
َ َ‫الع‬
‫طاء‬
Oran
‫ُم َعد ََّالت‬
İki taraflı
‫ذُو َح َّديْن‬
Tercih etmek
‫علَى‬
َّ َ‫ف‬
َ ‫ض َل‬
Tozlar
‫ساحِ يق‬
َ ‫َم‬
Enflasyon
‫ضخم‬
َ َ‫الت‬
Düşüş
‫ا ِال ْنخِ فَاض‬
Egsozlar
‫ع َوادِم‬
َ
Borçlanmak
‫اِ ْس ِتدَانَة‬
Alan, saha, boyut
‫َمدَى‬
Baskılar
‫ضغُوط‬
ُ
Ne kadar da çok/sık
َ
‫طالَ َما‬
Çıkıntılar
‫نُت ُ َوءات‬
Kapalı
‫َم َحا ِبس‬
Kuru
‫سة‬
َ ‫ال َيا ِب‬
Sulak
‫ورة‬
َ ‫ال َم ْغ ُم‬
Toprak
‫الت ْر َبة‬
Kaydedilmeye/zikretmeye değer
‫َح ِرى بالذكر‬
Gübre
‫س َماد‬
َ
Yükseklik
‫حِ دَّة‬
Beklentiler
‫ت ََوق َعات‬
Planlı
َّ ‫ال ُمخ‬
‫َطط‬
Diyalog
‫الحِ َوار‬
Tehlikeli
‫يرة‬
َ ِ‫خَط‬
Siyasi çevre
‫ال َم َحافِل‬
Taneler
‫ُحبُوب‬
Tatlar
‫َن َك َهات‬
Eskiler, atalar
‫القُ َد َماء‬
Kaplumbağa
‫سلَحْ فَاة‬
ُ
Yarış
‫ِس َباق‬
İstemek
َ‫تَاق‬
Mühimmatlar
‫زَ خَائِر‬
Karantina
‫صحِ ى اال ِْالزَ ام‬
ّ ِ ‫حجر ال‬
Hafıza
‫زَ اك َِرة‬
Pay
‫قِسْط‬
-e kıyasla
‫ارنَة ب‬
َ َ‫ُمق‬
Ajanslar
َ ‫َوك‬
‫َاالت‬
Kurşun
‫صاص‬
َ ‫َر‬
-de ikamet etmek
‫ام فِى‬
َ َ‫أَق‬
Eski, kadim
‫اَثَ ِر َية‬
İfade etmek
‫عن‬
َ ‫ب‬
َ ‫أَع َْر‬
Direndi
‫ص َم َد‬
َ
Sırf
‫ُم َج َّر ْد‬
Nasihat vermek
ْ َ‫أ‬
‫طلَقَ َنسِي َحه‬
Sığınmak
‫لَ َجا َ اِلَى‬
Görev
‫ُم ِه َّمه‬
Titiz bir şekilde
‫ب ِدقَّه‬
Benzer
‫ُم َحا ِك َيه‬
10 yıl
‫ع ْقد‬
َ
Hatalı
َ ‫ال َم ْغلُو‬
‫طه‬
Aşı
‫ِلقَاح‬
Salgın
‫َجا ِئ َحة‬
Rapor
‫تَ ْق ِرير‬
Acı
‫ارة‬
َ ‫َم َر‬
Beyanat
‫تَص ِْريح‬
Füzeler, roketler
‫اريح‬
ِ ‫ص َو‬
َ ‫ال‬
Devam etti
َ
‫ظ َّل‬
Zorluklar
‫صعَاب‬
ِ
Yürüdü
‫ف‬
َ ‫زَ َح‬
Sebzeler
‫ض َر َاوات‬
ْ ‫ال ُخ‬
Koyu
‫الدَا ِكنَه‬
İş gücü
‫األيدي العَامِ لَة‬
Sağlar
‫َك ِفيلَة‬
Kazanmak
‫ى‬
َ ِ‫َحظ‬
Uzaklaştı
‫اِ ْعتَزَ َل‬
Anayasalar
‫ساتِير‬
َ ‫َد‬
Zengin
‫ثَ ِرى‬
Kır
‫ا َ ْر َياف‬
Arkadaş
‫زَ مِ يل‬
Komplo kuran
‫ُمؤا َم َرة‬
Cehennem
‫َجحِ يم‬
Bomba
‫قُ ْنبُلَه‬
Bölge
‫اِ ْقلِيم‬
Sevindirmek
‫س َّر‬
َ
Kap, kacak
‫ج أ َ َوان‬-‫أِنَاء‬
Küp
‫َج َّرة‬
Pamuk
ْ ُ‫الق‬
‫ط ُن‬
Deliler
‫ال َم َجانِين‬
Benzer, aynı cinste
‫سة‬
َ ‫ُمتَ َجا ِن‬
Sevdirmek
‫َّب‬
َ ‫َحب‬
Elde etmek, bulmak
‫عثَ َر‬
َ
Kabuk
‫قِ ْشر‬
Kapatmak
‫َردْم‬
Alıştırmak
‫ع َّو َد‬
َ
Garipsemek
‫اِ ْس ِت ْغ َراب‬
Sundu
‫قَد ََّم‬
Bilgisi olmak, kavramak
َّ ‫ا‬
‫ِطلَ َع‬
Atölye
‫َو ْرش‬
Soğukluk
‫ال َب ُرودَة‬
Davranışlar
‫سلُوك‬
ُ
Boyun eğmek
‫ض َع‬
َ ‫َخ‬
Tarz
‫َن ْمط‬
Karakter
َ
‫طا ِبع‬
Yöneliş
‫ا ِال ْق َبال‬
Yorgunluk
‫اِجْ َهاد‬
Ziyafet
‫َولِي َمة‬
Ispanak
‫س َبا ْنخ‬
َ ‫ال‬
Kaşıntı
‫اِحْ تِكاك‬
Alan
‫ال َح ِّيز‬
Terk
‫ُمغَاد ََرة‬
Çoğu zaman
‫في غالب األَحْ َيان‬
Tercih ediyor
‫َار‬
ُ ‫َي ْخت‬
Ortalama
‫ُم َعد ََّالت‬
Mukavemet vermek, karşısında durmak
‫ص َم َد‬
َ
Zorla aldı
‫ع‬
َ َ‫اِ ْنتَز‬
Engelliler
‫ال ُمعَ ّوقِين‬
Eğlence
‫اللَّ ْه ُو‬
Vurdu
َ
َ‫ط َرق‬
Gitti
‫اِ ْن َد َف َع‬
Araştırdı
َ‫َحقَّق‬
Uzattı
‫ن ََاو َل‬
Geri verdi
‫َر َّد‬
Genel, umumi
‫عام‬
َ
Sıradan vatandaş
‫ى‬
َّ ‫العا ّم‬
Attı
‫أ َ ْل َقى‬
Uyguladı
َ‫َنفَّذ‬
Süresince zarfınca
ُ
‫غضُون‬
Kauçuk
َّ ‫ال َم‬
‫طاط‬
Mallar
‫ضائِع‬
َ ‫ال َب‬
Dövizler
‫ع َم ََلت‬
ُ
Meşhur
‫ش ِهير‬
َ ‫ال‬
Müzeler
‫ال َمتَاحِ ف‬
Araştırmacı, arkeolog
‫ال ُم َنقِّب‬
Kaynaklanan
‫َاج َمة‬
ِ ‫الن‬
Yeşil
‫ضر‬
َ ‫األ َ ْخ‬
Kampanyalar
‫َح َم ََلت‬
İstisna
‫شاذ‬
Sıcaklık
‫ال ِدف‬
Sert
‫سة‬
َ ‫ار‬
ِ َ‫الق‬
Adım attı
َ ‫َخ‬
ْ‫طت‬
Pişirdi
َ
‫ى‬
َ ‫ط َه‬
Göktaşları
‫ِش َها َبة‬
Rahatsız verici
‫ال ُم ْذ ِع َجة‬
İstirahat etmek
‫اِ ْست َْرخَى‬
Boğuk, rahatsız edici
‫األ َجش‬
Kaçış
‫ا ِال ْف ََلت‬
Ek olarak
‫اِلَى َجانِب‬
Sirke
‫الخَل‬
Engel
‫اجزا‬
ِ ‫َح‬
Yapraklı
‫ورقَه‬
ِ ‫ال ُم‬
Atölyeler
‫ال َم َعامِ ل‬
Tezgah
‫ن َْول‬
Avukat
‫ُم َحامِ يا‬
Yeterli
‫ُكفء‬
Yetersiz
‫نَاقِص ال َكفَا َءة‬
Temizlik malzemeleri
ّ ِ ‫ال ُمن‬
‫َظفَات‬
Ekonomik durgunluk
‫صادِى‬
ُ
َ ‫الر ُكود ا ِال ْق ِت‬
Bölgeler
َ ‫األ ْق‬
‫طار‬
Aşınmak
‫التاّكل‬
Gemiler
‫س ْفن‬
ُ ‫ال‬
İlke, prensip
‫َم ْبدَا‬
İşte
‫َوهَا‬
Mikroplar
‫ال َج َراثِيم‬
Cezalar
‫ال ُحدُود‬
Bulaşıcı
‫ال ُم ْع ِد َية‬
Tükürük
‫صاق‬
َ ُ‫الب‬
Kalış
‫ُم ْكث‬
Rönesans, kalkınma
‫ضة‬
َ ‫َن ْه‬
Sicilya
‫صقلية‬
Çok geçmeden
‫ما لَ ِبثَ ان‬
Veda etti
‫ع‬
َ ‫َو َّد‬
Hacılar
‫َح ِجيج‬
Havaalanı
َ ‫َم‬
‫طار‬
Yaralanmak
‫صا َبه‬
َ ِ‫ا‬
Bomba
‫قَ ِزيفَة‬
Yaralananlar
‫صا ِبين‬
َ ‫ال ُم‬
Güncelleme
‫تَحْ دِيث‬
Öksürük
‫سعَال‬
ُ ‫ال‬
Boğaz
‫ال َح ْلق‬
Kötüleşme
‫تَدَهور‬
Mumyalamak
‫تَحْ نِيط‬
Yumuşak
‫لَ ِّين‬
Boğaz
‫ال َح ْن َج َرة‬
Teknik
‫ال ِتقَ ِن َية‬
Araştırmacı
‫بَاحِ ث‬
Müze
‫ُمتَّحِ ف‬
Özlem
َ‫ا ُ ْم ِن ّيه‬
Akciğer
‫ِرئَوي‬
Cep telefonu
‫ِف المحمولة‬
ُ ‫هَات‬
Merdivenler
‫س ََللِم‬
َ
Hızlı
‫وبائي‬
Herkes
‫كل األطراف‬
Kucaklaşmak
‫ضان‬
َ ‫ا ِالحْ ِت‬
Mümkün olduğunca
َ َ‫قَد َْر ال ُم ْست‬
‫طاع‬
Çünkü
َّ َ‫ذَلِك‬
‫ألن‬
Kalabalık
‫الز َحام‬
ِ
Maskeler
‫األ ْق ِنعَه‬
-e göre
‫ِو ْفقا ل‬
Uzak durmak
‫ب‬
َ ‫تَ َج َّن‬
Boyun eğmek, tabi olmak
‫ض َع‬
َ ‫َخ‬
Söyledi
‫ْأو َر َد‬
Sıcak
‫الدَافِى‬
Eldiven
‫القُفَّاز‬
Aşağıda vardır
‫في َما َيلِى‬
Hakkında
‫َح ْو َل‬
Baygınlık, koma
‫غ ْيبُو َبة‬
َ
Uçağın kalkışı
‫ا ِال ْق ََلع‬
Seçkin
‫ُم َم ِّيز‬
Yöntem
‫َم ْن َهج‬
Öğütler
‫صائح‬
َ ‫َن‬
Gizleyen
‫خَافِ َية‬
Site
‫َم ْوقِع‬
Bulmak
‫علَى‬
ُ
َ ‫عثُور‬
Tarafından
‫مِ ن قِ َب ِل‬
Yarasa
‫ال ُخفَّاش‬
Fare
‫ار‬
ْ ‫َف‬
Titreşimler
‫اِ ْهتِزَ ازَ ات‬
Dilsiz
‫أ َ ْع َجم‬
Dişi kedi
‫ه َِّرة‬
Gedik, delik
‫ال َّن ْقب‬
Balta
‫فَاْس‬
Kilit
‫القُ ْف َل‬
Korkutmak
‫ب‬
َ ‫ع‬
َ ‫ا َ ْر‬
Fotoğrafçı
‫ص ّ ِور‬
َ ‫ُم‬
An, lahza
َ ‫لَ ْق‬
‫طة‬
Ümitsiz
‫سة‬
َ ‫ال َيا ِئ‬
Boş
‫خَائِب‬
Dallar
‫صان‬
َ ‫أ ْغ‬
Avize
‫ث ُ َريَّات‬
Dönüştürüyor
‫َح َّو َل اِلَى‬
Oldu
َ‫َبات‬
Düştü
‫َض‬
َ ‫اِ ْن َخف‬
Yararına
‫صالِح‬
َ ‫ِل‬
En pahalı
‫أ َ ْعلَى‬
Şoför
‫سائِق‬
َ
En fakir
‫أ ْفقَر‬
Kıtalar
‫ارات‬
َّ َ‫ق‬
Davranış
‫سلُوك‬
ُ
Bekar erken- Daha erken
‫ا َ ْبك ََر‬
Biyoloji
‫ع ِْل ِم األحْ َياء‬
Röportaj
‫ُمقَا َبلَة‬
Merhum
‫َراحِ ل‬
Dahi
‫ع ْبقَ ِرى‬
َ
Yok olma
‫اِضْمِ حْ ََلل‬
Aşmak
َ‫فَاق‬
Olağanüstü
‫َارق‬
ِ ‫خ‬
Pahalı
‫َباهِظ‬
Soru sormak
‫طرح السوال‬
Sıkıntılar, mihnet
‫مِ َحن‬
Sivrisinek
‫ضة‬
َ ‫َبعُو‬
Korkutucu
‫ال ُمخِ يف‬
Turistler
‫سيَّاح‬
ُ
Donmuş
‫ُمتَ َج ِ ّمد‬
Delik
‫فُ ْت َحة‬
Marifet
‫َم َواهِب‬
İklim
‫ُمنَاخ‬
Sızdı
‫ب‬
َ ‫س َّر‬
َ َ‫ت‬
Birbirine aktardı
‫تَنَاقَ َل‬
Issız
‫ُم ْقفِر‬
Saklamak, muhafaza etmek
َ‫خ ََّزن‬
Çözelti
‫َمحْ لُول‬
Çuvallar, torbalar
‫كِيس‬
Bilgisi olmak, kavramak
‫أ َ َم َّد‬
Kaldırdı
‫َر َف َع‬
Şöyle ki
‫اِذ‬
Siyanür
‫السيانير‬
Sönmüş
َ ‫ال ُم ْن‬
‫طفِى‬
Dayanak
ُ ‫ع َّدة‬
ُ
Tablet
‫لَ ْو َحة‬
Araştırmak, kuyu açmak
‫التَ ْنقِيب‬
Hoş/güler yüzle karşılama
‫ال َحف ََاوة‬
Balya
‫َبالَة‬
Rahatsızlık vermek
‫أذى‬
….den korkmak
‫تَخ ََّوف‬
Öneri
‫اِ ْقت َِراح‬
Ödünç alma
‫ار‬
َ ِ‫ا‬
َ ‫ع‬
Aileler
‫سر‬
َ ُ ‫األ‬
Pul
َ
‫طا ِب َع‬
Bebekler, çocuklar
‫ال َم ْولُود‬
Başına gelmek, uğramak
َ‫لَحِ ق‬
Eritmek
‫ب‬
َ ‫ذَ َّو‬
Donakaldı
َ‫صعِق‬
ُ
Bakla
ْ‫الفُول‬
Macera
‫ُمغَا َم َرة‬
Yaralanmak, faydalanmak
‫تَ َمتَّ َع‬
Kökünden/yerinden sökmek
‫ا ْقتَ َل َع‬
Kömür
‫الفَحْ م‬
Vagonlar
‫ع َر َبات‬
َ
Sönmek
‫َخ َبى‬
Geceler
‫يُ ْمسِى‬
Kaslar, sinirler
‫ض ََلت‬
َ ‫ع‬
َ
Sadece
‫َحسْب‬
Yumuşak
‫لَدْن‬
Sert
‫ص ْلد‬
َ
Plastik
‫لَدينه‬
Alan
‫ال َح ْق ُل‬
Programlar
‫َب َرامِ ج‬
Işık
‫ض ْوء‬
َ
Uğursuzluk
‫ش ُْوم‬
Baş ağrısı
‫صدَاع‬
Kızarmak
‫اِحْ مِ َرار‬
Batmak
‫ه ََوى‬
Sövmek, küfretmek
‫شت ََم‬
َ
İnsanların en kabiliyetlisi
‫أَحْ زَ قَ النَاس‬
Rekabet, çekişme
َ ‫ال ُمنَا‬
‫ظ َرة‬
Azami derecede
‫صى َمدَى‬
َ ‫ا ْق‬
Tırmık
‫المِ ْذ َرى‬
Katırlar
‫ال ِبغَال‬
Saban
‫المِ حْ َراث‬
Amaç
‫بُ ْغ َية‬
Düşük
‫ال ُم ْن َحفِض‬
Kutular
‫علَب‬
ُ
Lavabo
‫ض‬
ُ ‫ال َح ْو‬
Dilsiz
‫َب ْك َما ُء‬
Koklamak
َ‫اِ ْستَ ْنشَاق‬
Hendekler
‫ال َخنَادِق‬
Boğaz
‫ضيق‬
ِ ‫ال َم‬
Yıktı
‫َد َّم َر‬
Eşsiz
‫الف َِريد‬
Baraj
‫سدُود‬
ُ ‫ال‬
Toplu olarak
‫كَافَّة‬
Araç
‫األَدَاة‬
Açlık
‫عة‬
َ ‫ال َم َجا‬
Ticari mallar
‫ال ِسلَع‬
Atlar
‫ال ُخيُول‬
Sertleştirilmesi
‫التَ ْق ِس َية‬
Kalıba dökmek
‫القَ ْولَ َبة‬
Uyarmak
‫اِ ْنزَ ار‬
Denizler
‫ال ِب َحار‬
Alanlar
‫سا َحات‬
َ ‫َم‬
Kutlama
‫اِحْ ِتفَال‬
Şaşkınlık
‫ُزهُول‬
Zirve
‫قِ َّمة‬
Aternatif
‫ال َبدِيلَة‬
Kahvaltı
َ ‫اِ ْف‬
‫طار‬
Hizmetçi
‫شغَّالة‬
َ
Gazete
‫َج ِريدَة‬
Rüzgarlar
‫الر َياح‬
ِ
Engel olmak
َ‫َحا َل دُون‬
Seller
‫ضانَات‬
َ ‫الفَ ْي‬
Düşürmek
‫ت َْخفِيض‬
Toplu iğne
‫الدَّبوس‬
Topuk
‫َك ْعب‬
Hala devam etmektedir
‫َما زَ ا َل‬
Kokular
ُ ‫ع‬
‫طور‬
ُ
Neredeyse
‫كَا َد‬
Planlar
َ ‫ُخ‬
‫طط‬
Üretmek
‫ت َْولِيد‬
Kaçtı
َ‫فَات‬
Dal
‫القَش‬
Gelirler
َ ‫َم ْد ُخ‬
‫والت‬
Havalandırmak
‫التَ ْه ِو َية‬
‫ض َّخ‬
َ
Fabrikalar
‫صانِع‬
َ ‫ال َم‬
Felaket
‫َارثَه‬
ِ ‫الك‬
Kardeşlik
‫ا ِالخاء‬
Karargah
‫ُمعَ ْسكَر‬
Farklı
‫شتَّى‬
َ
Toprak
‫صعِيد‬
َ
Kükürt
‫ِكب ِْريت‬
Ülkemin Gençlerine
Faydalı olması Temennisiyle
Ozan DUR
Download