Uploaded by cemoskitr

topkapsaray

advertisement
Topkapı sarayı
nerede
•
•
• Topkapı Sarayı No:, Sultanahmet Mh.
Eminönü, İstanbul,
• 34122, Fatih, İstanbul, Türkiye
•
Nasıl kuruldu
• Fatih Sultan Mehmet , fetihten sonra İstanbul’da sadece
yirmi gün kalmış ve bir olasılığa göre , bu süre içinde
Haliç’te karasuları üzerindeki Blakerna Sarayı’nda
kalmıştır. Fetihle birlikte İmparatorluğun üçüncü başkenti
olacak olan İstanbul’dan Edirne’ye dönüşünde , bugün
İstanbul Üniversitesi merkez binasının bulunduğu yerde
eski Theodosius Forumun kenarında bir saray inşa
edilmesini emreden Fatih’in bu ilk sarayının yapımı bir yıl
sürmüştür. Saray-ı Cedide denilen Yeni Saray’ın
(Topkapı Sarayı) ilk yapıları tamamlanıncaya kadar ,
Fatih’in İstanbul’da bulunduğu sürelerde eski Saray’da
kalmış olması doğaldır. Sultanın Yeni Saray’a geçişinden
sonra
• Kanuni dönemine kadar Enderun halkının
kullanımına verilen Eski Saray , 16. yüzyıl arşiv
belgelerine göre , vefat eden sultanların aileleri
ve onların hizmetlileri tarafından kullanılmakta idi
Fatih’e, Yeni Saray yaptırımını gerektirecek
nedenler ne olursa olsun , Eski Saray’ın , Edirne
Sarayı programı göz önüne alındığında , kısa
sürede tamamlanan , kentin merkezinde ,
duvarlarla çevrili , küçük ölçüde bir saray olduğu
söylenebilir
• Fatih’in, fetihten sonraki ilk sekiz yılı
güneydoğu Avrupa ülkelerine yaptığı
seferlerle geçmiştir. 1461 yılında Trabzon
Rum Devletinin fethi ile sonuçlanan Kuzey
Anadolu seferleri , Karaman ilinin bir
Osmanlı ili haline getirilmesi de yine
Avrupa ile ilişkilerle eş zamanlıdır. 31 yıl
süren saltanatı döneminde sürekli
seferlerde bulunan Fatih’in , Topkapı
Sarayı’nda uzun süreli oturmadığı açıktır.
• Birincisi devletin örgüt ve işleyişine , diğeri özlük
hukukuna ilişkin iki kanunnamesi olan Fatih’in
Yeni Sarayı , devlet yapısında merkezi yönetimin
sağlanması ve ülke sınırlarının genişletilmesi ile
aynı dönemde inşa edilmiştir. Bu dönemdeki
Saray nüfusunun sadece 726 kişi olduğu
kaydedilmesine karşın , Fatih’in , Topkapı
Sarayı’nın asıl şemasını , kapsamlı bir
İmparatorluk Sarayı’nın avlulu düzeni ve
törensel işleyişine göre planladığı görülmektedir.
• Topkapı Sarayı’nın ilk yapım şeması iki evreyi
göstermektedir. 864H. / 1459M. – 873H. /
1468M. tarihleri arasında tamamlanan idari
işlevli İkinci Avlu ile Sultanın özel yaşamına
ilişkin binaların yer aldığı Üçüncü Avlu birinci
evreyi, 875H. / 1470M. – 883H. / 1478M. tarihleri
arasında tamamlanan dış duvarlar (kara surları)
ve dış bahçe köşkleri ikinci evreyi oluşturur.
Kritovoulos (1465) ve Promontorio’nun (1475)
eserlerinde tanımlanan iki
• bölümlü ilk şema , Edirne’de Fatih’in ve 2. Murad’ın ,
birinci avlunun bulunmadığı saraylarının yerleşim
şemasının devamıdır. Dış duvarların 1478 yılında
tamamlanması ile üç bölümlü hale gelen Topkapı Sarayı
, Fatih’in kanunnamesinde belirlenen işleyiş şemasına
uygun yerleşimde ve birbirini genelden özele doğru
hiyerarşik düzende izleyen avlular sisteminden oluşur.
Angiolello (1474-1481) ve Arnold von Harff (1496-1499)
da benzer tanımlamayı yapmaktadır.
• Topkapı Sarayı’nın ana giriş kapısı Bab-ı Hümayun’dur.
Deniz Saltanat Kapısı ise Topkapı’dır
Ne zaman müze durumuna getirildi
• Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 3 Nisan
1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere
İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri Müdürlüğü’ne
bağlanan Topkapı Sarayı önce Hazine
Kethüdalığı, sonra Hazine Müdüriyeti adıyla
hizmet vermeye başlamış ve nihayet Topkapı
Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye
devam etmektedir.
Download