Uploaded by User13761

HACİM AKUSTİĞİ KURAMI

advertisement
HACİM AKUSTİĞİ KURAMI
2011-2012 Bahar yy
Prof. Dr. Zerhan Yüksel Can
Arş. Gör. Y. Mim. Aslı Özçevik
1
HACİM AKUSTİĞİ KURAMI
KONULAR
• Yanıt eğrisi
• Yansıtıcı, dağıtıcı,
yutucu yüzeyler
• Konuşma amaçlı
mekanların tasarım
ilkeleri
• Müzik amaçlı mekanların
tasarımı ilkeleri
• Çok amaçlı mekanların
tasarım ilkeleri
ÇALIŞMALAR/ÖDEVLER
• Odeon programı ile
modelleme çalışmaları
• Çeviri ve sunumlar
• Konferans salonu
tasarımı ve akustik
modellemesi
• Konser salonu tasarımı
ve akustik modellemesi
2
YANSITICI, YUTUCU, DAĞITICI
YÜZEYLER
• İşlevi belli bir hacmin biçimi, kapasitesi
belirlendikten ve akustik kusurlar önlendikten
sonra, hacmin iç yüzey gereçlerinin belirlenmesi
gerekir.
• Yutucu ve yansıtıcı yüzey gereçleri ve alanları
temelde RT hesapları ile belirlenir.
• Öte yandan bu gereçlerin hacim içerisinde hangi
yüzeylerde yer alacağı sonuçtaki akustik ortamı
büyük oranda etkiler.
• Kaynak yerinin belirlenmesi, dolaysız sesin
güçlendirilmesi, erken ses enerjisi vb.nin tümü
gereçlerin hacimdeki yerlerine ve biçimlenişlerine
bağlıdır.
ROOM ACOUSTICS
Lesson 4
3
3
Yansıtıcı Yüzeyler
• Ses yansıtıcı bir yüzeyden yansıdığında yansıyan
enerji belli koşullarda yankı olarak algılanabilir.
• İlk ulaşan (dolaysız) ses ile onu izleyen ses
arasındaki zaman gecikmesi azaltıldığında yankı
duyulanması giderek azalır. Buna Varlık ya da
Haas Etkisi denir.
• Varlık etkisi hem kaynaktan gelen seslerin
yansıtıcı yüzeyler aracılığıyla doğal olarak
güçlendirilmesinde hem de konuşma ve müziğin
elektronik olarak (seslendirme ile)
güçlendirilmesinde önem taşır.
ROOM ACOUSTICS
Lesson 4
4
4
Varlık (Haas) Etkisi
• İşitme sistemimiz kısa aralıklarla gelen sesleri
entegre eden bir ses ölçme sistemi gibi davranır.
• Daha basit anlatımla, işitme sistemimiz bir kapalı
mekanda, dolaysız sesten 50 msn içinde gelen
yansımaları dolaysız sesle birleştirir ve farklı
doğrultulardan da gelseler, dolaysız sesin
doğrultusunda algılar.
• Bu sürede entegre edilen sesler aynı zamanda
dolaysız sesin düzeyini arttırır.
5
Varlık (Haas) Etkisi
• Haas 5 ile 35 ms süresince kulağa ulaşan seslerin
düzeyleri dolaysız sesten 10 dB’den fazla olduğunda
yankı olarak algılandığını bulmuştur.
• Bu olay VARLIK ya da Haas etkisi olarak adlandırılır. Bir
hacimde kulağa dolaysız sesten 35 msn’ye kadar
gecikerek gelen sesler dolaysız sesle entegre edilir. Yani
bunlar dolaysız sesmiş gibi algılanır. Bu erken
yansımalar sesin düzeyini arttırır ve Haas’ın söylediği
gibi “…yansımalar işitsel olarak algılanmazken birincil
kaynağın genişlediği gibi hoşa giden bir izlenim yaratır’.
6
Varlık (Haas) Etkisi
Haas etkisi
Dolaysız sesten sonra gelen bir yansımanın dinleyiciler
arasında % olarak oluşturduğu rahatsızlık oranı;
• Dolaysız sese oranla yansımanın düzeyine
• İlk ulaşım gecikmesine,
bağlıdır.
• Kısa ilk ulaşım gecikmesi söz konusu olduğunda yüksek
ilk yansıma düzeyi rahatsızlık uyandırır. 20 msn’den
uzun ilk ulaşım gecikmelerinde +10 dB’lik bir yansıma
düzeyi bile rahatsızlık uyandırmaz.
7
8
Varlık etkisinin değerlendirilmesi
• Şekildeki %10’dan az
dinleyicinin rahatsızlık
duyduğu alan yansıma
düzeyi ve ulaşım
gecikmesine göre
kullanılabilir alanı gösterir.
Yansıma gecikmesi= [yansıyan sesin
yolu(m) – dolaysız sesin yolu(m)] /
345 m/s
Yansıma düzeyi = 20 log [dolaysız
sesin yolu/yansıyan sesin yolu(m)]
• Bu durum yüzeyin tam yansıma
yaptığını varsayar.
9
Kaynak dinleyici ilişkisi
• Hacim ilk ulaşım gecikmesi sınırları içinde yeterli
erken yansımaları sağlamalıdır. Dolaysız ses
ters kare yasasına göre azalır. Tıpkı görme
alanında olduğu gibi dolaysız sesin yeterli
olması için kaynakla dinleyici arasındaki
maksimum uzaklık en fazla 40 m olmalıdır.
• Öte yandan erken yanal yansımalar da hacim
etkisi için önemlidir. Bu açıdan salon genişliği de
en fazla 32 m’yi aşmamalıdır.
10
• Erken yansımalar
kaynak yerinin
belirlenmesi
açısından önemlidir.
• Tavan yüzeyi,
dolaysız sesin etkisini
arttırmak için özellikle
önemlidir.
11
Işın diyagramları
Görüntü kaynak
Yansıtıcı yüzey
Yansıyan dalga
Yansıyan
ses ışını
kaynak
Dolaysız ses
Dinleyici alanı
12
UNUTMAYIN !
YANSIMA VE DALGA BOYU
• Sesin yansıma biçimi gelen sesin dalga
boyuna ve yansıtıcı yüzeyin boyutlarına
bağlıdır.
• Eğer yansıtıcı yüzey gelen sesin dalga
boyuna oranla büyükse, düzgün yansıma
gerçekleşir yani geliş açıcı ile yansıma
açısı eşit olur.
13
UNUTMAYIN! Yansıtıcı yüzey
• Düzgün yüzeyli bir
levhanın ses
yansıtıcı yüzey
olabilmesi için
yanda görülen
koşulları sağlaması
gerekir.
14
Işın diyagramları
Etkin yansıma yüzeyi
Düz tavan
15
Işın diyagramları
16
Işın diyagramları
17
Işın diyagramları
18
Işın diyagramları
19
Işın diyagramları
Işın diyagramlarının amacı, yansıyan sesleri salonun
arka bölümlerine, dolaysız sesin azalmasını
karşılayacak yani, kümülatif olarak artacak biçimde
yönlendirecek yansıtıcı yüzeyleri tasarlamaktır.
Konuşma için müziğe
göre daha önemlidir.
20
Işın diyagramları
21
Hacim biçimi ve yanal ilk yansımalar
22
Işın diyagramları
Sahne çevresinde sabit ya da hareketli yansıtıcı
yüzeyler
23
24
Buffalo
Kleinhans
Music Hall
25
Buffalo
Kleinhans
Music Hall
26
Buffalo
Kleinhans
Music Hall
27
Lenape Middle School Auditorium (USA)
28
Lenape Middle School Auditorium
(USA)
29
Holy Spirit Lutheran Church - Lancaster, PA
30
Holy Spirit Lutheran Church - Lancaster, PA
31
Reflective panels
32
Munich
Phillarmonie
Hall
33
Munich
Phillarmonie
Hall
34
Munich
Phillarmonie
Hall
35
Dağıtıcı yüzeyler ve Yayınma
• Ses enerjisinin belli bir doğrultuya değil de
gelişigüzel dağılması olarak tanımlanan
Yayınma, dışbükey ya da düzgünsüz
yüzeyler ile sağlanır.
• Belli bir frekansta yayınmanın sağlanabilmesi
için, yüzey düzgünsüzlüklerinin boyutları
sesin dalga boyunun dörtte birine eşit ya da
daha büyük olmalıdır.
• Yayınma ses ile sarmalanma duyulanmasına
ve yansışmış sesin gelişigüzel dağılımına
36
katkıda bulunur.
ROOM ACOUSTICS
Lesson 4
36
YAYINMA
• Dışbükey ve girintili çıkıntılı yüzeyler sesin
gelişigüzel doğrultulara yayılmasına yol açar.
• Hacimlerde sesin yayınması yani seslerin
hacmin her noktasında eşit gelişigüzellikte
olması, dinleyicilerin açık havadan farklı olarak
sesle sarmalanmasını sağlar.
• Yayınma aynı zamanda yansışım süresinin
hacimde noktadan noktaya değişimini en aza
indirger.
37
SES DAĞITICI YÜZEYLER
• Düzgün yansıma yapan yüzeyler, doğru
tasarlanmadığında seste renklendirme etkisi yaratır.
• Düzgün yansıma yapan yüzeyler seslerde filtreleme
etkisine de yol açabilir.
• Hacimlerde yayınmanın sağlanması için ses dağıtıcı
yüzeyler kullanılır.
Düzlem yüzeyden
yansıma. Enerji (düşey)
tek bir doğrultuya
dağılmaktadır.
Bir dizi arktan oluşan
yansıma. Enerji değişik loblar
halinde yönlenmekte. Düzgün
yansıma lobu ve dört birinci
yansıma lobu belirgin olarak
görülmektedir.
Tasarlanmış bir dağıtıcıdan yansıma.
Enerji önceki yüzeyden daha gelişigüzel
olarak yönlenmekte. Yüzey girintileri bu
frekansta gelen sese göre az olduğundan,
düzgün yansımanın belirginliği devam
etmektedir. Periyodik bir düzenleme
38
olmadığından loblar oluşmamaktadır.
SES DAĞITICI YÜZEYLER
• Yayınmanın sağlanması için ses dağıtıcı
yüzeyler kullanılması konusunda genel bir görüş
birliği olmasına karşın, ne kadar ve ne türde ses
dağıtıcıların kullanılması gerektiği henüz tam
olarak belirlenmiş değildir.
• Araştırmacılar dağılmanın frekansa ve geliş
açısına bağlı olması ve alıcı ölçmelerinin yarım
küre üzerinde yapılması gerekliliği gibi sorunları
çözmeye uğraşmaktadır.
39
SES DAĞITICI YÜZEYLER ve
DAĞITMA ÇARPANI
• Yine de değişik gereçlerin ses dağıtım
çarpanları ölçmelerle belirlenmekte ve
özellikle bilgisayar programlarında yerini
almaya başlamış bulunmaktadır.
40
SES DAĞITICI YÜZEYLER ve
DAĞITMA ÇARPANI
• QRD®’nin bant genişliği yüksek
frekanslarda girinti genişliği, alçak
frekanslarda ise max. girinti
derinliği ile sınırlıdır. Ayrıca,
periyodik olarak tekrarlanan
hatların geniş yüzeylerde
kullanımı enerjinin belli dağılma
doğrultusunda yoğunlaşmasına
yol açar. Tüm spektral alanda
kapsama alanı olan dağıtıcılara
gerek duyulur. Diffractal® bu
amaçla üretilmiş ticari bir ses
dağıtıcıdır.
41
SES DAĞITICI YÜZEYLER
• Haan ve Fricke gibi araştırmacılar ise görsel izlenimlere
dayalı basit değerlendirme yöntemleri önermektedir.
Yüksek dağıtıcılık (SDI =1 “SDI; surface diffusivity index”)
• 10 cm’den derin düzgünsüzlükleri olan tavan yüzeyi
• Tüm yüzeyde gelişigüzel ses dağıtıcı elemanlar
(5cm’den derin)
Orta dağıtıcılık (SDI = 0,5)
• 5 cm’den az düzgünsüzlükleri olan girintili yüzeyler
Alçak dağıtıcılık (SDI = 0)
• Düzgün düzlem ya da eğrilikli yüzeyler
• Yutucu yüzeyler
42
Sesin dağılması
• Düzgün yayılmış sıcaklık, düzgün yayılmış ışıklılık
oluşturmada kullanılan yayıcılar gibi sesleri düzgün yayan
yüzeylere gereksinim duyulması doğaldır.
• Klasik mimaride heykeller, kolonlar, rölyefler ya da çeşitli
biçimlerdeki süslemeler ses dalgalarının değişik
doğrultulara yayılmasına yol açarak dinleyicilerin gelişigüzel
doğrultulardan gelen sesle sarmalanmalarına katkıda
bulunur.
• Seksenli yıllarda Dr. Peter D’Antonio, Dr. Manfred
Schroeder’in teorik matematik kuramını başarılı bir biçimde
yeni bir yüzey tipi tasarımına uyarlamıştır. Bu yeni tip yüzey,
sesi ne yutmakta ne de yansıtmakta ancak üniform olarak
dağıtmaktadır.
• Günümüzde Dr. D’Antonio ve Dr. Trevor Cox sesin istenen
bant genişliğinde dağıtılmasına yarayan geniş bir ses
dağıtıcı yüzey yelpazesi oluşturmuşlardır.
43
Schroeder Dağıtıcıları
1970’lerde Schroeder,
Schroeder dağıtıcıları olarak
adlandırılan yeni bir tip
dağıtıcı geliştirmiştir.
Bunların en çok bilineni
Quadratic Residue Diffuser
(QRD™,)-Kuadratik Artış
Dağıtıcı-dır.Tek boyutlu
QRD biçimi şekilde
görüldüğü gibi bir girintiler
dizisinden oluşur.
Figure 1 Tek boyutlu
QRD
44
Schroeder Dağıtıcılar
• Tek boyutlu dağıtıcılar
sesin bir düzlemde
dağılmasını sağlar. Yüzeyin
öteki doğrultudaki yapısı,
düzlem yüzey gibi
davranmasına yol açar. Bu
nedenden Şekil 2’deki gibi
maksimum dağıtıcı düzlemi
kapsayan kesitin dikkate
alınması normaldir.
Şekil 2
N=7 QRD’nin kesiti
45
Schroeder dağıtıcısı nasıl çalışır?
Orta frekansta bir düzlem dalganın
QRD üzerine geldiğini varsayalım. Y
doğrultusunda girintilerde düzlem
dalga yayılması söz konusudur. Eğer
yüzey katı ise, düzlem dalga
girintinin dibinden yansıyacak ve
hacme hiç enerji kaybına uğramadan
yeniden yayılacaktır. Böylelikle
dağıtıcının herhangi bir dış
noktasındaki basınç her bir girintiden
yayılan dalgaların girişiminden
oluşacaktır.
46
Schroeder dağıtıcısı nasıl çalışır?
• Tüm girintilerden yansıyan seslerin büyüklükleri aynı
ama fazları farklıdır çünkü ses dalgasının her birinin
dibine ulaşıp geri dönmesi için geçen süre farklıdır.
• Böylelikle dağılmanın polar yayınımını girintilerin derinliği
belirler. Schroeder Kuadratik Artış ardışıklığı
kullanıldığında, yüzeyin dağıtıcılığının tanımladığı
optimum yayınıma eşit olduğunu göstermiştir.
• Şekil 3’te Schroeder’in kuramına göre hesaplanan bir
QRD’nin ses dağıtımı görülmektedir.
Şekil 3 1000 Hz tasarım frekansında 2
periyotluk N=17 QRD ses dağıtımı.
Girinti genişliği: 4,7 cm.
Ölçek: çemberler arası 20 dB
47
QRD tasarımı
1. Dağıtıcının frekans alanını belirleyin.
N = fyüksek/fdüşük
sn = (n² modN) n= tam sayılar (0’dan başlayarak)
N= 11 olduğunda sn = 0,1,4,9,5,3,3,5,9,4,11
N= 17 olduğunda sn = 0,1,4,9,16,8,2,15,13,13,15,2,8,16,9,4,1
2. Girinti genişliğini en yüksek frekansın dalga
boyundan küçük olacak biçimde belirleyin.
w≤ c/2fyüksek
3. Her girintinin derinliğini λ = c/fdüşük hesaplayın
dn = (λ/2N) sn
48
QRD tasarımı
1. N = fyüksek/fdüşük
N = 3400/200 = 17
2. W ≤ c/2fyüksek
w ≤ 340 / 2x 3400
w ≤ 0.05 w = 4,7 cm
3. dn = (λ/2N) sn
λ = c/fdüşük
dn =
49
ZAMANSAL VE UZAMSAL DAĞILIM
• Schroeder in özgün çalışması dağıtıcılar tarafından
yayımlanan sesin uzamsal dağılımını ele alır. Polar
yanıtlar sesin belli frekanslarda değişik loplara nasıl
dağıldığını incelemekte kullanılır. Daha sonraları
yöntem uzamsal dağılımın tüm doğrultulara üçte bir
oktavdaki dağılımını irdeleyecek biçimde geliştirilmiştir.
• Uzamsal dağılım, dinleyici alanında ve sahnede
kapsama alanının belirlenmesi açısından yararlı bir
kavramdır. Ancak ses dağıtıcılar salondaki belli
konumlardaki özellikle renklendirme ve yankı gibi
akustik kusurları ortadan kaldırmak için de kullanılır.
• Bu durum özellikle kayıt odaları gibi güçlü ilk
yansımaların ses dağıtıcılar ile baskı altına alınması
gereken küçük hacimlerde önemlidir.
50
ZAMANSAL VE UZAMSAL DAĞILIM
Bir dağıtıcı renklendirme etkisini ortadan kaldırmak
için kullanıldığında hem uzamsal hem de zamansal
dağılım dikkate alınmalıdır. Şekil 1 ve 2 tek bir yarım
silindirden kaynaklanan zamansal ve uzamsal
dağılım yanıtını göstermektedir. Tek yarım silindir
mükemmel uzamsal dağılım sağlamakta ancak Şekil
1’de görüldüğü gibi hiç zamansal dağılım
yapmamaktadır. Buna bağlı olarak da gelen ve
yansıyan seslerin birleşik yanıtı bu iki sesin
benzerliğinden ötürü bir tür filtre etkisi
oluşturmaktadır. Yarım silindirlerin artık tercih
edilmemesinin nedenlerinden biri bu olgudur. Bu
alandaki araştırmalar modüle yüzeylerden oluşan
yansımaların basit eğimli yüzeylerden oluşan
yansımalara tercih edildiğini belirlemiştir.
51
ZAMANSAL VE UZAMSAL DAĞILIM
• İyi bir ses dağıtıcı uzamsal ve zamansal dağılım
sağlamalıdır. Schroeder dağıtıcıları yalnızca
uzamsal dağılım için tasarlansalar da karmaşık
geometrik yapıları sonucunda (periyot genişliği
yeterince büyük olduğunda) doğal olarak
zamansal dağılım da sağlar.
• Yarım silindirlerin periyodik dizilimi zamansal
dağılım için yeterli olmayabilir, bunlarda
gelişigüzel düzenlemeler daha başarılı sonuç
verebilir.
52
ZAMANSAL VE UZAMSAL DAĞILIM
• Uzamsal ve zamansal dağılımın kritik
uygulamalarından biri de sahnelerdir.
Sahnelerin yan ve arka duvar yüzeyleri
bazılarında ses yayıcı bazılarında ise
düzdür. Sahnede ses yayıcı yüzeyler
kullanılmasının yararlı olduğuna yönelik
bulgular olmasına karşın, bir çok
uygulamacı hala düz yansıtıcı yüzeyleri
yeğlemektedir.
53
ZAMANSAL VE UZAMSAL DAĞILIM
• Salonlarda üst örtüler düzlem ya da eğimli yüzeylerden
de oluşabilir. Hemen hemen hiç açıklığı bulunmayan bir
sahne tavanı düşünün. Bununla ilgili yanlış bir kanı,
burada en önemli konunun tavan dağıtıcıları ile sağlanan
uzamsal dağılım olduğudur.
• Büyük düzlem yüzeyler söz konusu olduğunda
sahnedeki iki nokta arasında düzgün yansıma
sağlamakta bir zorluk olmayacaktır. Buna bağlı olarak
dağıtıcının sağlayacağı yayınma gereksiz olacaktır
çünkü büyük olasılıkla sahnedeki tüm konumlarda yeterli
yansıyan enerji bulunacaktır.
• Öte yandan burada önemli olan zamansal dağılımdır.
Zamansal dağılım güçlü tavan yansıması ile dolaysız ses
arasındaki filtreleme etkisini ortadan kaldırır. Büyük
yansıtıcı yüzeylerden kaynaklanan bu tür filtreleme
müzisyenlerin doğru sesi bulmalarını güçleştirir.
54
Primitive Root Diffuser
Designed utilizing modulated prime root number theory,
the math shows us that the reflected energies will be
equal in all the diffraction directions, yielding an even
sound redistribution pattern as shown in the above right
balloon plot. Its special performance feature is that it
virtually eliminates the specular component of the
incident sound wave. This means that in terms of
creating a sense of spaciousness, while supporting
imaging, there is no equal.
55
1D Quadratic Residue Diffusor
Designed utilizing quadratic residue number theory,
the math shows us that there will be equal energy in
the diffraction directions, which depend on the
number of wells and how wide they are. The
bandwidth depends on the deepest and narrowest
wells. The scattered energy is in the form of a hemidisc. The photo to the right shows an optimized
quadratic residue diffusor, with nested components
for increased performance. One of the most effective
diffusers across the largest range of frequencies,
these are most often used on the rear wall of
theaters and listening rooms when the listening
position is not close to the surface.
56
2D Quadratic Residue Diffuser
• Designed utilizing modulated quadratic
residue number theory, the
performance of these units is similar to
their 1D counterpart, only in 2D! The
scattered energy is in the form of a
hemi-sphere. Now available in a
lightweight expanded polystyrene as
well as molded gypsum and furniture
grade wood units, this panel
technology brings high performance in
a low profile – great for applications
where headroom is at a premium.
57
Binary Amplitude Grating
Designed utilizing optimal binary number sequences, this panel
technology has revolutionized small room acoustic design. By placing a
5/32” diffusing template between the fabric and fiberglass of a common
absorptive panel, an often overused and misused tool in many theaters
and listening rooms, this hybrid panel diffuses high frequencies in 2
dimensions, while simultaneously absorbing low frequencies. The low
frequency absorption is determined by the thickness of fiberglass
behind the template and the depth of the air cavity behind the panel.
When the surface is flat, these panels are typically 2-4” thick, which
work well in rooms that cannot afford to lose many inches in its length
or width dimensions. Also, because it is a hybrid surface, the listener
can sit much closer to them without experiencing near field phasing
effects. The template that separates the fabric from the fiberglass
provides a diaphragmatic mass, which allows it to absorb frequencies
much lower than a common fabric wrapped absorptive panel. The
panels are now available in a curved profile, which enhances the
diffusion and increases the imaging and spatial performance.
58
Geometric Diffusers
•
Units like the one shown at right have been around for
many years. Other forms that they may take on are
trapezoidal, barrel and globular shapes. Since these
geometric forms are really re-directors of sound, rather
than diffusers, they tend to work better in larger spaces,
such as choral rooms, churches and band rehearsal
rooms. As they are technically classified as sound
redirectors rather than true sound diffusers, you do not
find them often in small rooms.
59
Yansıtıcı yüzeyler
• Yansıtıcılar tavanda ve duvarların tavan yakın
bölümlerinde kullanılmalıdır.
• Yansıtıcıların genişlikleri kalın seslerde yeterli
düzgün yansıma sağlayacak şekilde seçilmelidir.
• Yansıtıcılar sıkı tesbit edilmeli, pürüzsüz yüzeyli
ve kitle ağırlıkları 20-25 kg/m² olmalıdır.
• Yansıtıcı yüzeyler düzlem ya da dışbükey
olabilir.
60
Yutucu yüzeyler
Yutucu yüzeyler;
• Tavanın arka
bölümlerinde
(yararlı yansıtıcı alanın
dışında)
• Arka duvarda
• Yan duvarların arka
bölümlerinde
(yararlı yansıtıcı alanın
dışında)
kullanılmalıdır.
61
Dağıtıcı yüzeyler
Ses dağıtıcı yüzeylerin
• miktarı
• türleri
• yerleri
hacmin biçimine ve
hacimdeki ses
türlerine bağlı olarak
belirlenmelidir.
62
Dağıtıcı yüzeyler
• Salonlarda büyük düzlem yüzeylerin varlığı işitilen
seste filtreleme, renklendirme, yankı gibi istenmeyen
etkilere yol açabilir. Yine de unutulmamalıdır ki
düzlem yüzeylerden oluşan başarılı bir çok salon
vardır.
Birmingham Symphony Hall
göreceli olarak az dağıtıcı
yüzeyi olan ama akustik
açıdan iyi bir hacimdir.
63
Dağıtıcı yüzeyler
• İyi dağıtıcı tasarımı güncel mimari akımları tamamlayan
biçimler bulmakla yakından ilgilidir. Ses dağıtıcılar
yalnızca akustik gereksinimleri karşılamakla kalmamalı
aynı zamanda mimarın görsel konseptine de uygun
olmalıdır.
64
Download