Uploaded by User13619

210317024928 duyguyilmaz BURSABBB Depremsellik

advertisement
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA’DA DEPREMSELLİK ÇALIŞMALARI
BURSA’NIN DEPREMSELLİĞİ




Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir
coğrafyada bulunmaktadır.
Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay
kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi
altındadır.
Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve
Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte
bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.
Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle
karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX
şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü
(X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.
1999 DEPREMİNDEN SONRA BURSA’DA
YAPILAN ÇALIŞMALAR





Zemin Etütleri Araştırma Biriminin Kurulması
İmar Planlarının Revizesine Yönelik jeolojik-jeofizik Çalışmalar,
Zemin Değerlendirme Haritasının Hazırlanması
Mevzuat ve İmar Planlarında Revizyonların Yapılması
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kullanımındaki Binaların Mevcut
Durumları ve Zemin Durumlarının İncelenmesi
Bursa İli Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projeleri
ZEMİN DEĞERLENDİRME HARİTASI
Jeolojik (sondaj-laboratuvar)-jeofizik çalışmalar (sismik-rezistivite)- jeoteknik
çalışmalar sonucunda yapılan Yıldırım Osmangazi Nilüfer ilçeleri için hazırlanmıştır.





Bursa’nın jeoloji haritası
Jeofizik Vp, Vs hız dağılım ve zemin özdirenç dağılım haritası
Hidrojeoloji haritası
Yerleşime uygunluk haritaları
Dere taşkın sahaları haritaları (DSİ ortak çalışma) üretilmiştir.
Ayrıca; çalışma bölgemizin jeolojik-jeofizik ve jeoteknik özellikleri göz önünde
bulundurularak planlamaya yönelik;
1) Sıvılaşma riski potansiyeli olan alanlar,
2) Kaya düşme riski olan alanlar
3) Taşıma gücü yönünden zayıf olan alanlar 4) Heyelanlı alanlar
5) Kum-çakıl-kil ocağı olarak işletilmiş ve zemin özelliğini kaybetmiş alanlar
Belirlenerek “Zemin Değerlendirme Haritası” ve raporu hazırlanmıştır.
17.01.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Onaylanan raporlar planlama çalışmalarında kullanılmak üzere BBB Şehir
Planlama Şb. Md. İle ilçe belediyelerine gönderilmiştir.
TÜBİTAK
Bursa İli Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike
Değerlendirme Projesi
BBB – TÜBİTAK Projesi
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ile
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(TÜBİTAK-MAM)
arasında 2010 yılında protokol imzalanmış
olup proje 2013 yılında tamamlanmıştır.
DEPREM MASTER PLANI BİLEŞENLERİ
Doğal Geri plan
•Topoğrafya
•Jeolojik
•Hidrojeolojik
•Jeofizik veriler
•Jeoteknik Veriler
•Sismotektonik Geri plan
Sismik Tehlike
Yapısal Geri plan
•Bina Verileri
•Yol Verileri
•Köprüler
•Altyapı Verileri
•Kamu Yapıları
•Endüstriyel Tesisler
•Yer İvmesi
•Spektral
İvme
•Sıvılaşma
•Heyelan
•Nüfus Dağılımı
•Gelir Durumu
•Eğitim Durumu
•Kültürel Doku
•Yöresel Kültür Yapısı
Sismik
Risk/Hasar
Önleme
Acil Müdahele
•İlk Yardım
•Acil Tıbbi Bakım
•Çadır Kent
•Geçici İskan
•Yangın
•Enkaz Kaldırma...
Sosyal Geri plan
Arazi
Kullanım
Mevzuatı
Depreme
Dayanıklı
Tasarım
Güçlendirme
Projenin Amaçları / Hedefleri
AMAÇ:
Bursa ilinde Deprem Güvenli Yerleşim ve Deprem
Zararlarının Azaltılması için yer bilimsel çıktıların
üretilmesi
HEDEFLER:
Sismik Tehlike
Haritaları
Anakaya Derinlik
Haritası
Zemin Sınıfları ve Hakim
Frekans Haritası
Jeoloji Haritalarının Oluşturulması
SİSMİK TEHLİKE
Sismik Tehlike
Deprem sırasında kaydedilen ivmenin değeri dolayısı ile
oluşabilecek hasar çeşitli faktörlere bağlıdır;
Deprem kaynağı ile ilgili olanlar
• Kaynağın gücüne,
• Kaynağa olan uzaklığa,
M=7.0 depremin gücü 5 km uzakta yarı yarıya düşer.
20 km uzakta dörtte bir oranında azalır.
Zemin ile ilgili olanlar
• Zemin sınıfına (Vs30’a göre)
• Zeminin hakim frekansına
• Anakaya derinliğine
Yapı ile ilgili olanlar
• Yapıların kalitesine
• Yapıların doğal frekanslarına
Hakim Titreşim Periyotları ve Büyütme Etkisi
503 nokta ölçümü + 177 noktada ek ölçüm
(Mikrotremör ölçümleri)
Hakim Titreşim Periyotları ve Büyütme Etkisi
Vs30 hızlarının Belirlenmesi ve Zemin Sınıflaması
150 nokta ölçümü + 10 noktada ek ölçüm
195 adet Jeoteknik Sondaj Logu derlendi
7 noktada sondaj+PSLOG (260m)
Gravite Ölçümleri ve Veri Değerlendirilmesi
205 nokta ölçümü + 81 noktada ek ölçüm
Bursa ili Vs30 Haritası
Anakaya Derinlik Dağılımı
3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası
Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Bankası Kurulması
1/100.000 ve 1/25.000’LİK JEOLOJİ HARİTALARI
Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Bankası Kurulması
27 m Çözünürlüklü Topoğrafya Haritası
İP5. SİSMİK TEHLİKE DAĞILIMI KESTİRİMİ
Fay Tipi
Uzunluk (km)
ZTOR
İznik-Gemlik
SS
174
5
7.2
İznik-Gençali
SS
90
5
Segment2
7.2
Uluabat
SS
51
5
Segment3
7.0
Bursa + İnegöl
NF
56
5
Segment4
7.1
M.Kemal + Orhanlı
SS
78
5
Segment5
7.0
Soğukpınar + Oylat
SS
56
5
Segment6
6.2
Barakfaki
NF
10
3
Segment7
6.2
Yenişehir
NF
25
5
Segment8
7.6
Marmara
SS
230
5
KOD
Mw
Fay Adı
Segment1A
7.5
Segment1B
BİRLEŞTİRİLMİŞ SİSMİK TEHLİKE HARİTASI
Bursa Havzası Yerleşim Yerleri ve Faylar
Sıvılaşma riski olan alanlar
• Vs30 hız değerlerinin 200 m/s’nin altında kaldığı yerlerin sıvılaşma potansiyeli taşıyan alanlar olarak
değerlendirilmesi ve detay jeofizik/jeoteknik çalışma gerektiren alanlar olarak işaretlenmesi önerilmektedir.
SONUÇLAR
Proje ile Bursa ili için;
 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli birleştirilmiş ve düzeltilmiş jeoloji haritaları
 Yüksek çözünürlüklü topoğrafya haritası
 Jeofizik ölçümler yolu ile;
Uluslararası (NEHRP, EuroCode 8) ve Ulusal Deprem Koduna (TDY)
göre Zemin Sınıfları
Ana Kaya Derinlik Haritası
Zemin Hakim Titreşim Periyodu Haritası
 Bursa ili için tehlike yaratabilecek 9 ayrı fay segmenti için SİSMİK
TEHLİKE HARİTALARI
üretilmiş ve bu haritalar ilgili personel tarafından sayısal ortamda
sorgulanarak kullanılabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri veri bankası olarak
teslim edilmeye hazır hale getirilmiştir.
Download