Uploaded by User12260

brown hastalarda spontan düzelme

advertisement
Konjenital Brown Sendromlu
Hastalarda Spontan Düzelme
Mustafa Alemdar, Seyhan Bahar Özkan, Tolga Kocatürk, Ayşe İpek Akyüz Ünsal
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim dalı, Aydın
Brown Sendromu
 Addüksiyonda elevasyon kısıtlılığı ile karakterize
 Etiyoloji:
 Tendon troklea anomalileri
 SO tendon kısalığı
 SO disinnervasyonu (CCDD?)
 LR askı (pulley) instabilitesi
 Cerrahi tedavide yetersiz ya da aşırı düzelme sorun
 Spontan düzelme görülebilir.
Amaç
 Konjenital Brown sendromlu olgularda spontan
düzelme oranını ve spontan düzelme zamanlamasını
ortaya koymak.
Olgular ve Yöntem
 Üniversite ve özel klinikte (SBÖ) tanı konulan 58 Brown




sendromlu olgu retrospektif olarak değerlendirildi.
Edinsel, cerrahi uygulanan ve izlem muayenelerine
gelmeyen olgular çalışma dışı bırakıldı.
Konjenital Brown sendromlu 30 olgunun 35 gözü
çalışmaya dahil edildi.
Olguların izlem süreleri 3-127 ay arasında değişmekteydi.
İstatistiksel analiz: Kruskal Wallis H testi.
Bulgular
 30 olgunun 35 gözünün 28’inde (24 olgu) spontan




düzelme izlendi. (%80).
Düzelme 13 gözde tam, 15 gözde kısmi
Spontan düzelme görülen en büyük olgu 17 yaşında,
en küçük olgu 12 aylıktı.
Ortalama tanı konma yaşı 5,13±4,25
Spontan tam düzelen grubun spontan düzeldiği yaş:
6,70±5,38
Bulgular
Hasta
Göz
Sayısı
Başlangıç
Addüksiyonda
Elevasyon
Kısıtlılığı
Son
Addüksiyonda
Elevasyon
Kısıtlılığı
Takip Yılı
(en az-en çok)
Medyan
Tam Düzelen
13
3±1,08
(min.2-maks.5
0
26,3±21,9ay
(4ay-84ay)
24
Kısmi Düzelen
15
3,8±1,1
(min2-maks5)
2,6±0,9
(min.1-maks.4)
19,86±19,83ay
(3ay-75ay)
12
Düzelme
İzlenmeyen
7
3,57±1,27
(min.2-maks.5)
3,57±1,27
(min.2-maks.5)
10,7±7,7ay
(6ay-27ay)
10
(p=0,089)
(p=0,354)
Bulgular
Olgu
Sayısı
Primer
Pozisyonda
Vertikal
Kayma
Olgu Sayısı
Anormal
Tanı Yaşı
Baş
Pozisyonu
Olgu Sayısı
Stereopsis
TNO
Tam Düzelen
12
3
2
4,66±4,14
(1-14yaş)
6/9
Kısmi Düzelen
12
3
4
5,33±5,17
(1-12yaş)
3/7
Düzelme
İzlenmeyen
6
1
0
5,66±2,73
(1-8yaş)
3/5
Tam düzelen olguların spontan düzelme yaşları
Yaş
Olgular
Brown sendromunda spontan düzelme
Sağ Brown
sendromu
7 yıl sonra
Tartışma
 Daha önce bildirilen verilere göre:
 Spontan düzelme oranı %24-90
 Spontan düzelen en büyük olgu 22yaş (Lambert 2010)
 Cerrahi sonrası



SO felci %20-85
Rezidü kısıtlılık %33-75
Komplikasyon %4-6 (slikon extrüzyonu , skar, orbital selülit)
Tartışma
Hasta
sayısı
Spontan Takip yılı
düzelme
oranı
Ortlama tanı
yaşı
Kaban 1993
Arch oph.
45
%24
3,8 yıl
<8?
Rindziunski 1993
Acta oph
10
%90
13 yıl
1-2
John Lee 2009
J AAPOS
32
%75
4 yıl
6
Bizim çalışmamızda
30
%80
2,0 yıl
5,13
Konjenital Brown Sendromlu Hastalarda Spontan Düzelme
Tartışma
 Cerrahi sonrası rezidü kısıtlılık sonrası geç düzelme:
 Crawford 1980 ve ark (Am. J. oph.). ‘3-12yıl’
 Parks ve ark 1999 (J AAPOS) 6. hafta-3 yıl
 Wright. 1999 (Tr. Am. Oph.). 4-6 ayda
 Yoanne ve ark 2006 (Korean J. oph.) . 6 aydan sonra
 Yazdian ve ark. 2008 ( JAAPOS) en az 6 aylık takipte
 Mohammad Riza ve ark 2011 (J AAPOS) 1 aydan sonra
Konjenital Brown Sendromlu Hastalarda Spontan Düzelme
Tartışma
 Cerrahi sonrası SO felci oranı ve zamanı:
 Crawford 1980 ve ark (Am. J. oph.). (%85) ‘3-12 yıl’
 Parks ve ark 1999 (J AAPOS) 6. hafta-3 yıl
 Santiago ve ark 1997 (J AAPOS). 3 yıl
 Wright. 1999 (Tr. Am. Oph.) 4-6 ayda
 Yoanne ve ark 2006 (Korean J. oph.) 6. aydan sonra
Tartışma
 Geçmiş çalışmalarda yapılan cerrahiler göz önüne
alındığında post-op uzun dönemde:
DÜZELME GÖSTEREN
REZİDÜ KISITLILIK
SO FELCİ
Spontan düzelecek gruptaki olgular mı?
Spontan düzelecek gruptaki olgular mı cerrahi sonrası bu sonuçları veriyor?
Sonuç
 Çalışmamızdaki sonuçlar konjenital Brown sendromlu
olguların büyük çoğunluğunda spontan düzelme
olduğunu göstermektedir.
 Ancak spontan düzelmenin olabileceği yaş geniş
varyasyon göstermektedir.
 Spontan düzelen olguların takip süresiyle artması
daha uzun izlemde spontan düzelme oranının
artabileceğini düşündürmektedir.
 Konjenital Brown sendromunda cerrahi kararı
verilirken spontan düzelme olasılığının göz önüne
alınması gerektiği kanısındayız.
Download