ortodontik tedavilerde spontan diş hareketlerinin önemi

advertisement
Cumhuriyet Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
Cilt4, Sayı 1, 2001
ORTODONTİK TEDAVİLERDE SPONTAN DİŞ HAREKETLERİNİN ÖNEMİ
Yrd.Doç.Dr.Cenk DORUK*
ÖZET
Bu çalışmada çekimli ortodontik tedavi planlanmış 8 olgu
da spontan diş hareketleri gözlenmiş ve bu tip uygulamalarda
dikkat edilmesi gereken kriterler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spontan diş hareketi, çekimli tedavi.
Doç.Dr.Yaşar GÖYENÇ
SUMMARY
in this study, spontaneous tooth movement assesed in 8
extraction cases and factors that attentions to be paid was
evaluated.
Key Words : Spontaneous tooth movement, extraction
treatment.
vi uygulamaları esnasında kullanılan elemanlar,
gerekse sıklıkla yararlanılan ağız dışı apareylerin
uzun süreli kullanımı hastalarda hem kooperasyon
kaybına neden olmakta hem de ağız hijyenini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu amaçla çalışmamızda, aktif kuvvet uygulanmadan gerçekleştirilen spontan diş hareketlerinin klinik olarak gözlenmesi hedeflenmiştir. Kliniğimizde çekimli ortodontik tedavi endikasyonu konulmuş 12-16 yaşları arasındaki olgular diş çekimi
yapıldıktan sonra hiçbir ortodontik kuvvet uygulanmaksızın kontrol edilmiş ve bu olgulardaki değişiklikler iki ayda bir alınan kayıtlarla bir yıl boyunca
gözlenmiştir. Yer kaybı istenmeyen olgularda pasif
hareketli apareyler yer tutucu olarak kullanılmıştır.
Aşağıda bu olgulardan bazıları sunulmuştur.
Ortodontistler uzun zamandır diş - diş arkı
uyuşmazlığında diş çekiminin gerekliliğini savunmaktadırlar. Çünkü diş çekimi ortodontik tedavilerde önemli yer kazanma yollarından biridir.Geleneksel olarak çekimi takiben hemen ortodontik tedaviye başlanmalıdır. Halen yaygın olan bu uygulama istenmeyen diş hareketlerini özellikle komşu
dişlerin bu bölgeye hareketini engellemek için yapılır.Ancak çekimi takiben hemen tedaviye başlamak her zaman gerekli olmayabilir.6
Çekim sonrası fizyolojik dental drift periodunun potansiyel faydalan ilk defa Bourdet tarafından tavsiye edilmiştir.2 Daha iyi okluzal ilişki artmış dentoalveoler destek ve spontan düzelmeye
bağlı daha kısa periotta sabit tedavinin uygulanması gibi faydaları vardır.3,5 Zira gerek sabit teda-
OLGU 1
Alt çenede hareketin zor ve kökünün mezialde olmasına rağmen kanin spontan olarak hareket etmiştir. Özellikle böyle olgularda kompact kemik içinde olan kaninlerin ankraj ihtiyacının fazlalığı bilinmektedir. Bu olguda ait premoların ankraj ihtiyacına gerek duyulmaksızın kaninin distale hareketi dikkat çekicidir (Resim 1).
Resim 1:
Başlangıç
7. ay
*C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. SIVAS
**Selçuk Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. KONYA
24
CiLT: 4, SAYI: 1
C.Ü. DİSHEKİMLİGİ FAKULTESİ DERGİSİ 2001
OLGU 2
Kaninlerin eksen eğiminin dik olduğu durumlarda hafif distal hareketle birlikte vertikal hareketin de
rahat olduğu izlenmistir. (Resim 2).
Resim 2:
9. ay
Başlangıç
OLGU 3
Sürmelerini tam olarak tamamlamamış dişlerin ideal konumlarına gelmeleri oldukça kolay olmaktadır
Resim 3:
Başlangıç
9. ay
OLGU 4
Kökleri distalde olan kanin dişleri mesafe ne kadar çok olursa olsun distal hareketlerini apikal bölgelerinin olduğu yere kadar gerçekleştirebilmektedirler (Resim 4).
5. ay
Resim 4:
25
Download