Uploaded by User11557

Yeni Microsoft Office Word Belgesi

advertisement
Sayfa:/ 287
255
Hizbullah için de kadın ve çocukların sağladığı görsellik, kadın bedeninin
politik bir
söylemin meşruiyeti için inşasına katkıda bulunmaktadır. Bununla
birlikte
vurgulanması gereken bir uns
ur da, Hizbullah’ta kadınların gündelik yaşamını ve
aidiyet biçimlerini merkeze alacak çalışmalara duyulan ihtiyaçtır.
Hizbullah’ta etnik aidiyet, folklorik bir unsur olarak varlığı gündelik
yaşam
pratiklerine eşlik eden ama İslamcı söylem nedeniyle etnik
aidiyete yapılan doğrudan
vurguların yaftalandığı ve dışlandığı bir yapı arz etmektedir.
Bununla birlikte Kürt
kimliğine vurgunun legalleşme faaliyetleri ile birlikte görünür hale geldiği
ve politik
partinin kuruluşundan sonra Kürt meselesiyle ilgili söyl
emlerde artışın yaşandığı
kaydedilmelidir. Diğer yandan bireysel diyaloglarda görünürlüğü ve
vurgusu daha
fazla olan Kürtlük, grup söyleminde aynı oranda yer almamaktadır.
Bu nedenle
bireysel düzlemde var olan bir olgunun, grup söyleminde yeterince temsil
edilmediği
düşünülmektedir.
Kürt kimliği, Hizbullah söyleminde dini referanslarla ‘kabul edilebilir’
bir
zemine dönüştürülmektedir. Hizbullah’ta etnik kimliğin Şeyh Said,
Selahaddin
Eyyubi gibi karakterler üzerinden söylem alanına taşındığı
düşünüldüğünde
, dini
milliyetçilik olarak tanımlanabilecek emarelerinin varlığından
bahsedilebilir. Bu
bağlamda Hizbullah için etnik kimlik, İslamcı bir dünya görüşünü
reddetmediği
sürece kabul edilebilirdir. Kürt kimliğinin söylem düzeyinde var olması da
ancak dini
ref
eranslara
eşlik ettiği sürece mümkündür.
272
Gönül, M. A. (2010).
Derviş.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Gönül, M. A. (2007).
Umuda Cemre Düştü.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Gürbüz, M. (2013). Revitalization of Kurdish Islamic Sphere and
Revival of
Hizbullah in Turkey. F
. Bilgin, & A. Sarıhan (
Ed
) içinde,
Understanding Turkey's
Kurdish Question.
UK: Lexington Books.
Gürtekin, H. (2008).
Hizbullah Terör Örgütü: Yapılanması, Faaliyetleri ve Son
Durumu.
Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yük
sek Lisans Tezi).
Gastil, J. (1993).
Democracy in Small Groups Participation Decision Making and
Communication.
Philadelphia : New Society Publishers.
Gee, J. P. (1999).
An introduction to Discourse Analysis Theory and Method.
London&New York: Routledge.
Gee, J. P. (2011).
How to do discourse Analysis.
New York&London: Routledge.
Girard, R. (1986).
The Scapegoat.
(Y. Freccero, Çev.) Baltimore: The Johns
Hopkins University Press.
Girard, R. (1988).
Violence and the Sacred.
Athlone Press.
Glaser, B. G. (2007). Constructivist Grounded Theory?”.
Historical Social Research
(Supplement, Grounded Theory Reader)
(19), 93
105.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967).
The Discovery of Grounded Theory Strategies for
Qualitative Research.
New Brunswick&Lon
don, USA&UK: Aldine Transaction.
Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1981). Ethnographic Research and the
Problem of
Data Reduction.
Anthropology & Education Quarterly
, 12
(1), 51
70.
Goldstein, D. M. (2014, March 01).
Qualitative Research in Dangerous Pla
ces:
Becoming an 'Ethnographer' of Violence and Personal Safety.
June 24, 2014
tarihinde
www.ssrc.org:
http://webarchive.ssrc.org/working
papers/DSD_ResearchSecurity_01_Goldstein.pdf adresinden alındı
Grbich, C. (2004).
New Approaches in Social Research .
London, Thousand Oaks &
New Delhi: Sage.
Hüda
Par. (tarih yok).
Hüda
Par Parti Programı.
06 05, 2014 tarihinde
www.hudapar.org:
http://hudapar.org/Detay/Sayfalar/205/parti
programi.aspx adresinden alındı
Hakim.
El
Müstedrek.
273
Harper, D. (2001).
Changin
g Works: Visions of Lost Agriculture.
Chicago:
University of Chicago Press .
Harper, D. (1982).
Good Company.
Chicago:
University of Chicago Press.
Harper, D. (1996). Seeing Sociology.
The American Sociologist
, 27
(3), 69
78.
Harper, D. (1988). Visual
Sociology: Expanding Sociological Vision.
The American
Sociologist
, 19
(1), 54
70.
Have, P. t. (2004).
Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology.
London: Sage.
Headland, T. N., Pike, K., & Harris, M. (
Ed
). (1990).
Emics and Etics The
Insider/Outsider Debate.
Newbury Park: Sage.
Heyink, J. W., & Tymstra, T. (1993). The Function of Qualitative
Research.
Social
Indicators Research
, 29
(3), 291
305.
Ingersoll, F., & Ingersoll , J. (1987). Both A Borrower and A
Lender Be:
Ethnography, Or
al History, and Grounded Theory.
The Oral History Review
, 15
(1), 81
102.
Jackson, J. P. (2001).
Social Scientist for Social Justice Making the Case Against
Segregation.
New York&London: New York University Press.
Jenkins, G. (2008).
Political Islam in
Turkey Running West Heading East?
USA &
England: New York & Hampshire.
Kızılçelik, S. (1994).
Sosyoloji Teorileri 1.
Konya: Mimoza Yayınları.
Karasipahi, S. (2009). Comparing Islamic Resurgence Movements in
Turkey and
Iran .
Middle East Journal , 63
(1).
Kayalı, H. (1997).
Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in
the Ottoman Empire, 1908
–
1918 .
Berkeley, Los Angeles & London: University of
California Press.
Kivisto, P. (2008).
Sosyolojinin Temel Kavramları.
Ankara: Birleşik Yayınları.
Lessor, R. (2000). Introduction: Anselm Strauss's Grounded Theory and
the
Study of Work.
Sociological Perspectives (Supplement: A Tribute to Anselm
Strauss)
,1
-
5.
Lingard, L., Albert, M., & Levinson, W. (2008). Qualitative Research:
Grounded
Theory, Mi
xed Methods, and Action Research, .
British Medical Journal
, 337
(7667), 459
461.
Locke, K. (2003).
Grounded Theory in Management Research.
London: Sage.
274
Möckel
Rieke, H. (1998). Introduction: Media and Cultural Memory.
American
Studies
, 43
(1), 5
17.
Müslim.
Sahih.
Macdonald, M., & Schreiber, R. (2001). Constructing and
Deconstructing:
Grounded Theory in a Postmodern World . R. S. Schreiber, & P. Stern
(Dü) içinde,
Using Grounded Theory in Nursing.
New York: Springer Publishing Company.
Mace, İ.
i.
Sünen.
Mahmood, S. (2005).
Politics of Piety The Islamic Revival and the Feminist Subject.
Princeton&Oxford: Princeton University Press.
Marshall, G. (2009).
Sosyoloji Sözlüğü.
(O. Akınhay, & D. Kömürcü, Çev.) Bilim ve
Sanat.
Morgan, G., &
Smircich, L. (1980). The Case for Qualitative Research.
The
Academy of Management Review
,5
(4), 491
500.
Morse, J. M. (2001). Situating Grounded Theory Within Qualitative
Inquiry . R. S.
Schreiber, & P. Stern (
Ed
) içinde,
Using Grounded Theory in Nursin
g.
New York:
Springer Publishing Company.
Mouzelis, N. P. (2003).
Örgüt ve Bürokrasi.
Konya: Çizgi Yayınları.
Mumcu, U. (2007).
Rabıta.
İstanbul: Uğur Mumcu Vakfı Yayınları.
Nesai.
Sünen.
Newcombe, J. P., & Conrad, C. (1981). A Theory of Mandated Acad
emic Change.
The Journal of Higher Education
, 52
(6), 555
577.
Okumuş, E. (2005).
Dinin Meşrulaştırma Gücü.
Özgü Yayınları.
Paltridge, B. (2006).
Discourse Analysis An Introduction.
New York: Continuum.
Peek, L. (2005). Becoming Muslim: The Development
of a Religious Identity.
Sociology of Religion
, 66
(3), 215
-
242.
Rodriguez, J., & Fortier, T. (2007).
Cultural Memory Resistance Faith and Identity.
Austin, Texas, USA: Univerty of Texas Press.
Sabaz, H. (2009).
Can Laleler Solmasın.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Saruhan, Ö. (2007).
Yeter ki Kur'an Susmasın.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
275
Schreiber, R. S. (2001). The "How To" of Grounded Theory: A voiding
the Pitfalls.
R. S. Schreiber, & P. Stern (
Ed
) içinde,
Using Grounded Theory in Nursing
.
New
York: Springer Publishing Company.
Sennett, R. (1992).
Otorite.
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Sherman, L. W., & Strang, H. (2004). Experimental Ethnography: The
Marriage of
Qualitati
ve and Quantitative Research
.
Annals of the American Academy of
Pol
itical and Social Science
, 595
, 204
222.
Silverstein, B. (2011).
Islam and Modernity in Turkey.
USA: Palgrave Macmillan.
Smith, A. M. (1998).
Laclau and Mouffe The Radical Democratic Imaginary.
London&New York: Routledge.
Stern, P. N., & Covan, E. K. (
2001). Early Grounded Theory: Its Processes and
Products. R. S. Schreiber, & P. N. Stern (
Ed
) içinde,
Using Grounded Theory in
Nursing.
New York: Springer Publishing Company.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998).
Basics of Qualitative Research: Techniques
and
Procedures for Developing Grounded Theory.
London: Sage.
Suddaby, R. (2006). From the Editors: What Grounded Theory Is
Not.
The
Academy of Management Journal
, 49
(4), 633
642.
Tönnies, F. (1957).
Community and Society.
(C. P. Loomis, Çev.) New York:
Dover
Publications.
Taheri, A. (2008).
The Persian Night: Iran under the Khomeinist Revolution.
New
York: Encounter Books.
Taylor, L. A. (1981). A Brief History of Sociology.
International Review of Modern
Sociology
, 11
(1/2), 1
23.
Thomas, G., & Jame
s, D. (2006). Reinventing Grounded Theory: Some Questions
about Theory, Ground and Discovery.
British Educational Research Journal
, 32
(6), 767
795.
Toksoy, G. N. (2007).
Sosyal Bilimsel Düşünce İçinde Görüntülerin Yeri ve
Fotoğrafın Potansiyeli.
İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
Turan, A. (2009).
Müteahhit.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Turner, B. S. (1997).
Max Weber ve İslam.
Ankara: Vadi Yayınları.
T
utar, İ. (2010).
Cemal'im.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Tutar, N. (2007).
İmana Susayan Gönüller.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
276
Tutar, N. (2007).
39. Koğuş.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Tutar, N. (2009).
Hakikat Yolcuları.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Tutar, N. (20
13).
Yusufî Direniş.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Uslu, E. (2007). From Local Hizbollah to Global Terror: Millitant Islam in
Turkey.
Middle East Policy
, XIV
(1).
Vincent, G. E. (1916). The Social Memory.
Minnesota History Bulletin
,1
(5), 249
259.
Wagner
, J. (1979).
Images of Information.
Beverly Hills, CA: Sage.
Weber, M. (2005).
Bürokrasi ve Otorite.
Ankara: Adres Yayınları.
Weber, M. (2008).
Sosyoloji Yazıları.
İstanbul: Deniz Yayınları.
Weber, M. (2007).
Sosyolojinin Temel Kavramları.
İstanbul: Bak
ış Yayınları.
White, J. B. (2002).
Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics.
USA: University of Washington Press.
White, J. (2013).
Muslim Nationalism and the New Turks.
Princeton&Oxford:
Princeton University Press.
Wiktorowicz, Q. (2004).
Islamic Activism A Social Movement Theory Approach.
Bloomington: Indiana University Press.
Wynn, J. R. (2009). Digital Sociology: Emergent Technologies in the
Field and the
Classroom.
Sociological Forum
, 24
(2), 448
456.
Yıldırım
, İ. (2012).
Hizbullah Terör Örgütünün Şiddet Eylemlerinin Betimsel
Analizi.
Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Yararlı, B. (2008).
Akıbet Cennet mi, Cehennem mi?
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Yararlı, B.
(2012).
Takip.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Yaray, M. M. (2011).
Amine Sensin.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Yavuz, M. H. (2003).
Islamic Political Identity in Turkey.
Oxford&New York:
Oxford University Press.
Yelken, R. (2009).
Tarih Sosyolojisi.
Ankara: Vad
i Yayınları.
277
York, S. (2000).
Remembering Well Rituals for Celebrating Life and Remembering
Death.
San Francisco: Jossey
Bass.
Yurtseven, Ö. A. (2006).
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Dini Bir Terör Örgütü Olarak
Hizbullah.
Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Ens
titüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Zerey, F. (2013).
Susa Gülleri.
İstanbul: Dua Yayıncılık.
Download