PSIR 306

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
Political Sociology
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 305
5
3+0
3
5
-
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr. Meral Sağır
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyadaki Siyasi teorilerin yaklaşımların ve süreçlerin yorumlanması ve
Türkiye’nin sosyo-politik tarihinin ve yapısının analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Siyaset sosyolojisindeki çekirdek teorik, metodolojik ve temel temaların
öğrenilmesini;
Siyaset sosyoloji ile ilgili basılmış temel metinlerin öğrenciler tarafından
okunmasını sağlar.
Öğrencilere siyasette ‘sosyolojik düşünme’ anlayışı kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
çekirdek teorik, metodolojik ve temel temalar
Dünyadaki Siyasi teorilerin yaklaşımların ve
süreçlerin yorumlanması ve Türkiye’nin sosyo-
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,4,9,12
3,9
A
1,4,9,12
3,9
A
politik tarihinin ve yapısının analiz edilmesi
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme ve
Değerlendirme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta
1
Konular
Siyaset sosyolojisine Giriş: Siyaset sosyolojisi nedir?
Siyaset sosyolojisinin doğuşu ve temel perspektifleri:
çoğulculuk
seçkinlerin idaresi
2
sınıf Analizi
çatışma ve
Yapısal-işlevselci/Uzlaşma/ Sistem Analizi
Siyaset sosyolojisinin paradigmatik bileşenleri:
toplum
devlet
Sosyal Düzen ve Sosyal Değişme
3
Toplumsal Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma
siyaset
siyasal Katılım
güç.
4
Çoğulculuk ve Elitizm
Siyaset sosyolojisi ve paradigmatik bileşenleri
5
Sınıf ve Uyuşmazlık Analizi
Siyaset sosyolojisi ve paradigmatik bileşenleri
6
Yapısal-işlevselci / Concensus / Sytem Analizi
Siyaset sosyolojisi ve paradigmatik bileşenleri
7 Devlet ve Sivil Toplum: Klasik Teoriler
8 VİZE
9
Devlete meydan okuma: Küreselleşme, Neo-Liberalizm, Yeni
Sosyal Hareketler
10
Sivil Toplum meydan okuma: Siyasal Kültür, Vatandaşlık,
Siyasal Katılım
11
Devlet ve Sivil Toplum Çağdaş Kuramları: Yönetimin Yeniden
Düşünülmesi
12 Küresel Yönetişim
13 Post-Amerika Dünyası
14 Post-Amerika Dünyası
Tekrar
FINAL
Ön Hazırlık
Kaynak okuma
KAYNAKLAR
▪KEITH FAULKS, Political Sociology, A Critical Introduction,
1999, Edinburgh University Press
▪
KOURVERTARIZ GEORGE A. And DOBRATZ BETTY A.,
Political Sociology:Readings in Researche and Theory,
Transaction Books, Londra, 1975
▪
MERAL SAĞIR-SERKAN AKILLI, Siyaset Sosyolojisi Yazıları,
Siyasal Kitabevi-2004
▪
Oxford Consise Dictionary of Sociology, Gordon Marshall
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Titles of of Essay Profiles
Dökümanlar
K. Marks
Laclau
R.Dahl
MouffeM.Weber
N.Bobbio
H.Arendt
Hobsbawm
G.Sartori
R.Nisbet
R.Bobbio
V.Pareto
R.Michels
C.W.Mills
Miliband
D.Held
D.Bell
Ödevler
Sınavlar
A. De Tocqueville
Gramsci
Mosca
A.Etzioni
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
YARIYIL İÇİ
YARIYIL İÇİ
ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI
Vize
30
30
Kısa Sınav
10
10
Ödev
10
10
Toplam 100
100
Finalin Başarıya Oranı
40
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
60
Toplam 100
Ders Kategorisi
100
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
2
3
Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel
ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini
bilmesi
Çevreye duyarlı ve bu konuda
politikaları
geliştirebilecek
uygulayabilecek niteliğe sahip olması
X
kamu
ve
X
Atatürkçü düşüncenin bilimin yol
X
göstericiliğine verdiği önemi kavraması
Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını
bilen yönetici adayları yetiştirilmesi
X
teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında
etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin
X
geliştirilmesi
7
8
5
Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk
Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin
bilgisine sahip olması
Teknolojik gelişmeleri takip eden ve
6
4
İletişim ve liderlik becerilerinin
kazandırılması
Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade
X
X
yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem
verilmesi
9
AB müktesebatının öğretilmesi
10
Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı
11
X
Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı
X
hedefleridir
Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal
12
X
olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği
yanısıra özel sektörde yarışabilecek
13
Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında
mesleki
fırsatları
yakalayabilecek
bir
program çıktısı hedeflenmiştir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
3
3
Kısa Sınav
1
2
2
Final
1
8
8
Etkinlik
Toplam İş Yükü
109
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4.36
Dersin AKTS Kredisi
5
Download