sevgiliye mektup

advertisement
İmam Humeynî(ra) ve İslam Dünyasının Geleceği
113
lere karşı gayet izzetli, Allah yolunda sürekli cihad
eden ve kınayanların kınamasından asla çekinmeyen
Hizbullah; muhakkak ki galip olacak olanlardır.”
(Mâide:54-56‟ya telmih), Ve yine: “... Allah, onlardan
razı olmuş; onlar da Allah‟tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Hizbullah‟tır. Dikkat edin; şüphesiz Hizbullah olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların
ta kendileridir.” (Mücadele:22) Ayet-i kerimeleri, tafsile
gerek kalmadan, konuyu vüzûha kavuşturmuş bulunmaktadır...
“…Nice az bir topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah‟ın izniyle galip gelmiştir. Allah, sabredenlerle
beraberdir.” (Bakara:249); “Hiç şüphesiz onlar, muhakkak mansûr (muzaffer) olacak olanlardır. Ve yine şüphe
yok ki, bizim ordularımız (Cündullah-Hizbullah) galip gelecek olanların ta kendileridir.” (Saffât:172-173) Ayet-i
kerimeleri dahi, konuya, yani “İmam Humeynî (ra) ve
İslam‟ın Evrensel İnkılâbı‟nın Geleceği” konusuna, son
ve kesin noktayı koymaktadır... Ki böylece:
“Andolsun ki biz, Zikir‟den sonra, Zebur‟da da:
„Hiç şüphesiz arz‟a yeryüzüne), salih kullarım varisçi
olacaktır‟, diye yazdık.” (Enbiya:105)
“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde
bulunanlara va‟detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl istihlaf (güç ve iktidar sahibi) kıldıysa, onları
da arzda (yeryüzünde) istihlaf kılacak ve kendileri için
seçip beğendiği dinlerini, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra, güvenliğe
çevirecektir...” (Nur:55)
Download