Uploaded by User10284

blme-blneblme-test-1

advertisement
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
1.
Test -1
5.
A sayısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm
9 kalan 5 olduğuna göre, A sayısı kaçtır?
A) 53
B) 55
C) 57
D) 58
x, yN olmak üzere,
x
E) 59
y
5
6
yukarıdaki bölme işlemine göre x’in alabileceği
en küçük değer kaçtır?
A) 38
2.
B) 39
C) 41
D) 43
E) 45
Toplamları 173 olan iki doğal sayıdan büyüğü
küçüğüne bölündüğünde bölüm 9 kalan 13 olduğuna göre, bu sayıların büyüğü kaçtır?
A) 156
B) 157
C) 158
D) 159
6.
E) 160
x, yN olmak üzere,
x
3y + 2
10 – y
MATEMATİK KULÜBÜ
3.
x, yN olmak üzere,
x
9
y
B) 9
C) 8
D) 7
A) 4
7.
yukarıdaki bölme işlemine göre y’nin alabileceği
kaç farklı değer vardır?
A) 10
yukarıdaki bölme işlemine göre, y’nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır?
B) 5
D) 7
E) 8
x, y, zN olmak üzere,
x
E) 6
C) 6
y
5
y
7
3
z
1
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x’in z türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) 5z + 7
B) 10z + 12
D) 15z + 7
E) 15z + 12
C) 10z + 17
x,yN olmak üzere,
x
8
y
8.
x, yN olmak üzere,
x
y
yukarıdaki bölme işlemine göre x’in alabileceği
en büyük değer kaçtır?
A) 57
B) 58
C) 59
D) 61
7
y
4
x
y+6
5
6
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x kaçtır?
E) 63
A) 106
B) 108
C) 112
D) 116
E) 120
49
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
9.
Test -1
13. xy9 üç basamaklı bir doğal sayıdır.
xyz7 dört basamaklı xyz üç basamaklı doğal sayı
olmak üzere,
xyz7
xy9
23
xyz
29
2
verilen bölme işlemine göre bölüm ile kalanın
toplamı kaçtır?
Yukarıdaki bölme işlemine göre x.y çarpımı
kaçtır?
A) 7
A) 21
B) 8
C) 17
D) 18
E) 107
a
duğuna göre, A sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır?
C) 11
D) 14
11. x, y, z N olmak üzere,
x
y
3
4
y
8
z
E) 45
c
6
2
A) 65
B) 66
C) 67
D) 68
E) 69
15. Bir bölme işleminde; bölen 12, bölüm 7 ve kalan
3
B) 12
D) 42
yukarıdaki bölme işlemlerine göre a’nın alabileceği en küçük değer kaçtır?
8 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır?
yukarıdaki bölme işlemlerine göre x’in 24 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A) 9
b
b
3
7
E) 17
MATEMATİK KULÜBÜ
B) 7
C) 36
14. a, b, cN olmak üzere,
10. Bir A sayısının 57 ile bölümünden kalan 42 ol-
A) 4
B) 28
C) 13
D) 15
A) 84
B) 86
C) 92
D) 94
E) 96
E) 17
16. abab4 beş basamaklı ab iki basamaklı bir sayıdır.
abab4
ab
12. a, b, c doğal sayılar olmak üzere,
a
b
6
5
b
7
c
Yukarıdaki bölme işlemine göre, bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?
4
yukarıdaki bölme işlemlerine göre a sayısının 21
ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
A) 101
B) 105
D) 1014
E) 1015
C) 1010
1E
2B
3B
4E
5C
6E
7E
8D
9C
10 A
11 C
12 B
13 C
14 C
15 C
16 D
50
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
1.
Test -2
4.
İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm
13 kalan 7 dir.
x,yN olmak üzere,
x
Bölünen ve bölenin toplamı 119 olduğuna göre,
küçük olan sayı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
7
2
y
E) 12
yukarıdaki bölme işlemine göre x’in alabileceği
en büyük değer kaçtır?
A) 85
5.
x
a
y2
4
26
yukarıdaki bölme işlemine göre x’in alabileceği
en küçük değer kaçtır?
A) 160
3.
B) 166
C) 170
D) 176
E) 180
b
4
3
C) 15c + 12
D) 20c + 12
E) 20c + 16
x, y, zN olmak üzere,
y
2
5
D) 14
y
z
3
7
yukarıdaki bölme işlemlerine göre,
yukarıdaki bölme işlemine göre ab nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
E) 93
5
c
B) 10c + 12
x
C) 13
b
A) 10c + 4
23
B) 12
D) 91
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, a’nın c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
ab
A) 11
C) 89
4
6.
xN, ab iki basamaklı doğal sayı olmak üzere,
x
B) 87
a, b, cN olmak üzere,
x, yN olmak üzere,
MATEMATİK KULÜBÜ
2.
12
x  y  z  26
2z
işleminin sonucu kaçtır?
E) 15
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
51
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
7.
Test -2
12. Dört basamaklı 216x sayısı 4 ile tam bölünebil-
9x iki basamaklı bir sayıdır.
9x
diğine göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
16
5
A) 8
Yukarıdaki bölme işlemine göre x’in alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 13
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
E) 15
13. Rakamları birbirinden farklı, altı basamaklı
8.
xy2
24x65y sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, x+y
toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
üç basamaklı bir doğal sayıdır.
a,zN olmak üzere,
xy2
–
14
a
A) 7
B) 10
C) 13
D) 15
E) 16
z
A) 6
9.
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
5 basamaklı 215x4 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, x’in alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
MATEMATİK KULÜBÜ
yukarıdaki bölme işlemlerine göre z’nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
14. Beş basamaklı 437x8 sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 6
15. Dört basamaklı 15x5 sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre, x kaçtır?
A) 8
10. Beş basamaklı 73xx4 sayısı 3 ile tam bölünebil-
B) 7
C) 5
D) 3
E) 1
diğine göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
16. Dört basamaklı 45x7 sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır?
11. Altı basamaklı 2xxx5y sayısı 3 ile tam bölünebil-
A) 8
diğine göre y’nin alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
1A
2C
3C
4E
5E
6D
7E
8B
9C
10 D
11 D
12 C
13 A
14 D
15 B
16 A
52
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
1.
Test -3
5.
Altı basamaklı 157642 sayısının 5’e bölümündeki
kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
x = 12353
y = 52383
olduğuna göre, x + y toplamının 9 ile bölümündeki kalan kaçtır?
E) 4
A) 2
2.
6.
Beş basamaklı 25817 sayısının 6’ya bölümündeki kalan kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
x = 246
y = 317
olduğuna göre, x 2 y3 çarpımının 9’a bölümünde-
E) 5
ki kalan kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 0
3.
A) 3
4.
7.
Beş basamaklı 37546 sayısının 9’a bölümündeki
kalan kaçtır?
B) 4
C) 6
D) 7
A) 2
E) 8
x = 572
8.
y = 143
olduğuna göre, x.y çarpımının 9 ile bölümündeki
kalan kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Altı basamaklı 216735 sayısının 11’e bölümündeki kalan kaçtır?
B) 5
C) 8
D) 9
E) 10
12 basamaklı 7777…7 sayısının 9’a bölümündeki
kalan kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7
E) 7
53
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
9.
Test -3
13. Dört basamaklı 325x sayısının 4’e bölümündeki
Altı basamaklı 257126 sayısının 12’ye bölümündeki kalan kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 8
D) 9
kalan 3 olduğuna göre, x’in alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
E) 11
A) 9
10. Beş basamaklı 32427 sayısının 15’e bölümünde-
B) 5
C) 9
D) 12
C) 12
D) 15
E) 18
14. Beş basamaklı 52x7y sayısı 12’ye tam bölüne-
ki kalan kaçtır?
A) 3
B) 10
bildiğine göre x’in alabileceği kaç farklı değer
vardır?
E) 14
B) 4
C) 6
D) 7
E) 9
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 3
15. Beş basamaklı 37x6y sayısı 36’ya tam bölüne-
11. Altı basamaklı 621155 sayısının 36’ya bölümün-
bildiğine göre x’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
deki kalan kaçtır?
A) 8
B) 11
C) 15
D) 20
E) 27
A) 4
B) 7
C) 9
D) 10
E) 12
16. Altı basamaklı 490x3y sayısı 55’e tam bölünebildiğine göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 4
12. Beş basamaklı 73x21 sayısının 9’a bölümündeki
B) 6
C) 9
D) 11
E) 13
kalan 7 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
1C
2E
3D
4B
5E
6A
7A
8B
9A
10 D
11 B
12 B
13 D
14 C
15 E
16 E
54
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
1.
5.
Beş basamaklı 742x7 sayısının 3 ile bölümünden
elde edilen kalan 1 olduğuna göre, x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 9
2.
Test -4
B) 12
C) 14
D) 15
Beş basamaklı 62x3y sayısının 36 ile bölümünden kalan 13 olduğuna göre, x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 6
E) 18
6.
9’a tam bölünen dört basamaklı 4x5y sayısının 5 ile
bölümünden kalan 3’tür.
D) 11
E) 14
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
E) 12
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 9
D) 12
Dört basamaklı 7x3y sayısı 45’e tam bölünmektedir.
A) 10
B) 7
C) 10
Buna göre, x’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
Buna göre x’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
A) 6
B) 8
7.
3.
Beş basamaklı 47x5y sayısının 12 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre, x’in alabileceği kaç
farklı değer vardır?
A) 5
4.
B) 6
C) 7
D) 9
Buna göre, x’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
E) 10
A) 11
8.
Rakamları farklı, dört basamaklı 7x3y sayısının
15 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre, x’in
alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Beş basamaklı 4x23y sayısı 55’e tam bölünmektedir.
C) 13
D) 14
E) 15
Rakamları farklı, 4 basamaklı 9x5y sayısının 55
ile bölümünden kalan 38 olduğuna göre, x’in değeri kaçtır?
A) 0
E) 6
B) 12
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
55
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
9.
Test -4
13. Dört basamaklı 6x2y sayısının 45’e bölümünden
Dört basamaklı 3x5y sayısının 36 ile bölümünden elde edilen kalan 2 olduğuna göre, x’in alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
kalan 3 olduğuna göre, x’in alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
E) 6
A) 6
10. Dört basamaklı, rakamları farklı 7x5y sayısının
D) 12
E) 12
B) 2
C) 5
D) 6
E) 8
E) 15
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 8
D) 10
ile tam bölünebildiğine göre x’in değeri kaçtır?
A) 1
B) 7
C) 9
14. Rakamları farklı, beş basamaklı 73x4y sayısı 36
15 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre, x’in
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 5
B) 7
11. Beş basamaklı 6x34y sayısının 30 ile bölümün-
15. Beş basamaklı 65x3y sayısının 90’a bölümünden
den elde edilen kalan 14 olduğuna göre, x’in
alabileceği kaç farklı değer vardır?
kalan 22 olduğuna göre, x’in değeri kaçtır?
A) 0
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
E) 5
16. 18 basamaklı 103103…103 sayısının 9’a bölümünden kalan kaçtır?
12. Dört basamaklı 42x5y sayısının 44 ile bölümünA) 4
den elde edilen kalan 2 olduğuna göre, x’in en
büyük değeri kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 8
E) 9
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
1D
2B
3E
4B
5D
6B
7A
8A
9B
10 C
11 D
12 D
13 A
14 C
15 E
16 C
56
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
1.
5.
3’e tam bölünen dört basamaklı, rakamları farklı
9x5y sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre, x’in alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2
2.
Test -5
B) 3
C) 4
D) 5
A) 12
C) 10
D) 12
C) 18
D) 21
E) 22
6.
11’e tam bölünen, beş basamaklı 85x3y sayısının 10’a bölümünden kalan 7, olduğuna göre,
x’in değeri kaçtır?
A) 2
E) 14
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
MATEMATİK KULÜBÜ
B) 9
B) 15
E) 6
11’e tam bölünen beş basamaklı 73x4y sayısının
4 ile bölümünden kalan 3,olduğuna göre, x’in
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 8
4’e tam bölünen dört basamaklı 2xy6 sayısının
9’a bölümünden kalan 3 olduğuna göre, x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
3.
A) 1
4.
7.
9’a tam bölünen, beş basamaklı 42x7y sayısının
10 ile bölümünden kalan 3, olduğuna göre, x
kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 6
A) 0
E) 7
8.
Beş basamaklı, rakamları farklı 83x6y sayısının 5
ile bölümünden kalan 1, 11 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
Beş basamaklı, rakamları farklı 73x2y sayısının 4
ile bölümünden kalan 2, 9 ile bölümünden kalan
5 olduğuna göre, x’in değeri kaçtır?
C) 3
D) 5
E) 7
11’e tam bölünen, dört basamaklı 65xy sayısının
5 ile bölümünden kalan 3, olduğuna göre, x’in
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 8
E) 5
B) 2
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
57
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BÖLME - BÖLÜNEBİLME
9.
Test -5
13. x doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 3, y
15 basamaklı 777…7 sayısının 4 ile bölümünden
kalan x, 9 ile bölümünden kalan y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre, x 2 + x  y + y2 toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
E) 8
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
10. 35 basamaklı 555…5 sayısının 8 ile bölümünden
14. x doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 2, y
kalan x, 11 ile bölümünden kalan y olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır?
doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 6 oldu-
A) 12
B) 15
C) 16
D) 20
ğuna göre, x 2 + 3xy + 2y2 toplamının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
E) 24
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 0
11. 26 basamaklı 252525…25 sayısının 11 ile bölü-
15. x doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 6, y
münden kalan x, 8 ile bölümünden kalan y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 9 olduğuna göre, 3x + 7y toplamının 13 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
16. x, yN olmak üzere,
x sayısının rakamları toplamı 57, y sayısının
rakamları toplamı 32 olduğuna göre, 5x + 2y toplamının 9’a bölümündeki kalan kaçtır?
12. 42 basamaklı, 124124…124 sayısının 5 ile bölüA) 4
münden kalan x, 9 ile bölümünden kalan y, olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır?
A) 20
B) 24
C) 28
D) 32
E) 36
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
1B
2D
3B
4D
5E
6C
7D
8B
9D
10 B
11 C
12 D
13 C
14 A
15 B
16 D
58
YGS-LYS Kolay Matematik-1
Download