Uploaded by User9852

ORYANTASYON

advertisement
1. Soru Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken
davranıştır?
A) Etik ilkeleri herkesin bir numaralı sorunu haline getirir.
B) Herkesi bu konuda sıkı çalışmaya özendirir.
C) Bu ilkelere aktif bir ilgi duymayı özendirir.
D) Etik davranış ile performans arasındaki ilişkiyi önemsemez.
2. Soru Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde etik değerlere uygun çalışma ortamını
gerçekleştirmenin temel koşullarından değildir?
A) Etik ilkeler belirlenip ilan edilmelidir.
B) Çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.
C) Davranışlar önemli değildir.
D) Çalışanlar yasal haklardan yararlanmalıdır.
3. Soru Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?
A) Beden dilini anlamak bir yetenektir.
B) Dil söylemezse beden söyler.
C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır.
D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür.
4. Soru Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama
yöntemlerinden biri değildir?
A) Görüşme
B) Anket
C) Karşılaştırma
D) Örnekleme
5. Soru Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?
A) Yasa
B) Tüzük
C) Töre
D) Yönetmelik
6. Soru Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?
A) Yasa, töre, yönetmelik, kanun
B) Töre, gelenek, görenek, örf
C) Gelenek, yasa, yönetmelik, yasa
D) Yönetmelik, yasa, gelenek, töre
7. Soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi
değildir?
A) Uzmanlık gerektirir
B) Ortak ölçütlere göre sınanabilir
C) Tarafsız ve sistemli bir süreçtir
D) Tüm alanlarda yöntem tektir
8. Soru Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda
değildir?
A) Yeni ve özgün olmak
B) Uygulanabilir olmak
C) Bir amaç ve hipoteze sahip olmak
D) Yaygın kanılara ters düşmemek
9. Soru Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?
A) Deneysel araştırma
B) Tarihsel araştırma
C) Uzay araştırmaları
D) İstatistik araştırmaları
10. Soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?
A) Bir sorunu çözmek
B) Yeni bir ürün ortaya koymak
C) Bulunan bulguları raporlaştırmak
D) Yeni bir yöntem geliştirmek
11. Soru Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?
A) Kütüphane araştırmalan
B) Laboratuar araştırmaları
C) Analitik araştırmalar
D) Piyasa araştırmaları
12. Soru Aşağıdakilerden hangisi eğitim performansı arttırma yöntemleri arasında
gösterilemez?
A) Eğitimin planlanması ve tasarlanması
B) İhtiyacın belirlenmesi
C) Eğitimin gerçekleştirilmesi
D) Eğitimin yaygınlaştırılması
13. Soru Bireyin yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimini açıklayan en uygun terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Androgoji
B) Pedogoji
C) Sinergoji
D) Life-long education
14. Soru life – lon education biliminin en iyi ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pedogojik ve Androgojik yaklaşımların bileşkesinden ortaya çıkan bilim dalıdır.
B) Güdüleme, öğrenme ve hatırlama kavramları üzerine inşa edilmiş bir insan kaynakları
yönetimi terimidir.
C) İletişimde sürekliliği ifade eden bilim dalıdır.
D)Bireyin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesini kuramsallaştırmayı hedefleyen bilim dalıdır.
15. Soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?
A) Bir sorunu çözmek
B) Yeni bir ürün ortaya koymak
C) Bulunan bulgulan raporlaştırmak
D) Yeni bir yöntem geliştirmek
16. Soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi
değildir?
A) Uzmanlık gerektirir
B) Ortak ölçütlere göre sınanabilir
C) Tarafsız ve sistemli bir süreçtir
D) Tüm alanlarda yöntem tektir
17. Soru Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda
değildir?
A) Yeni ve özgün olmak
B) Uygulanabilir olmak
C) Bir amaç ve hipoteze sahip olmak
D) Yaygın kanılara ters düşmek
18. Soru Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamanın temel koşullarından
biri de…………..uygun davranmaktır.
Noktalı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
A) Hukuk kurallarına
B) Yasal ilkelere
C) Etik ilkelere
D) Toplumsal ilkelere
19. Soru Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken;
etik ilkelerin herkesin bir numaralı sorunu haline getirilmesini aşağıdakilerden kim
gerçekleştirir.
A) Görevli
B) İdareci
C) Müdür
D) Lider
20. Soru Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?
A) El ele tutuşma
B) Tokalaşma
C) Gülümseme
D) Yakınında durma
1D – 2C – 3B – 4C – 5C – 6B – 7D – 8D – 9C – 10D – 11D – 12D – 13B – 14A – 15D – 16D –
17D – 18C – 19D – 20A
1 – Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında iyi iletişimin sağladığı kolaylıklardan biridir?
A) insanlar, ne yapmaları gerektiği konusunda açık bir bilgiye sahip değildir.
B) Çalışanların morali bozulur, verim düşer.
C) Kaynaklar, doğru zamanda doğru yerdedir.
D) Müşterilerde kötü bir izlenim oluşur ve sonuçta iş kaybı meydana gelir.
2 – Aşağıdakilerden hangisi grup iletişiminin etkinliğini artırmak için takip edilecek
kurallardan biridir?
A) Birey kendini vurgulamalıdır.
B) Grup üyesinin düşünce ve görüşleriyle ilgili olarak söyledikleri, bir ihtiyaçla bağlantılı
olmalıdır,
C) Belli bir zamanda söylenenler, sadece belli bir konu ile ilgili olmalıdır. Böylece grup
söylenenleri daha iyi hazmedecektir,
D) Söylenenlerin grup üyeleri tarafından anlaşıldığından emin olmak için, konuşma özlü ve
üyelerin anlayacağı dille yapılmalıdır.
3 – Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz?
A) Sözsüz iletişim etkilidir.
B) Sözsüz iletişim duyguları belirtir.
C) Sözsüz iletişim tek anlamlıdır.
D) Sözsüz iletişim belirsizdir.
4 – Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajları arasında yer alır?
A) Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir.
B) Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış anlaşılma ihtimali daha
yüksektir
C) Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için uygun bir iletişim
yöntemi değildir.
D) Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen, ya da kısmen unutulur veya değişikliğe uğrar.
5 – Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz?
A) Yüz yüze görüşmeler
B) Halka hitaplar
C) Telefonla yapılan görüşmeler
D) Fotoğraflar
6 – Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü iletişimin avantajlarından biri değildir?
A) iki yönlü iletişimde, tek yönlüden daha doğru iletişim kurulur,
B) iki yönlü iletişimde alıcı kendinden emindir ve güven duygusu içindedir. Mesajı daha doğru
yargılama imkânına sahiptir,
C) iki yönlü iletişim, göreli olarak gürültü ve diğer başka dış faktörlerin etkisi altındadır.
D) iki yönlü iletişim, demokratik bir iletişim biçimidir.
7 – Aşağıdakilerden hangisi algılamanın dışsal faktörleri arasında yer alır?
A) Kişilik
B) İnançlar
C) Geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar
D) Hareketlilik
8 – Hedefin olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlayabilmesi için, mesajın taşıması
gereken özelliklerden biri değildir?
A) Kaynağın toplumsal statüsünü ifade etmelidir.
B) Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına uygun olmalıdır.
C) Hedefin ihtiyaç, istek ve amaçlarına uygun olmalıdır.
D) Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygunluk göstermelidir.
9 – Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynağın özelliklerinden biri değildir?
A) Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
B) Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
C) Kaynak tanınmamalıdır.
D) Kaynak bilgili olmalıdır.
10 – Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biridir?
A) Kanal
B) Alıcı
C) Gürültü
D) Geri Bildirim
11 – Aşağıdakilerden hangisi iletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki temel
fonksiyonları arasında yer almaz?
A) Haklı olma
B) Sosyalizasyon
C) Eğlence
D) Enformasyon
12 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimi ifade etmez?
A) Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır.
B) Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir.
C) Sosyal uyum için gerekli bir sanattır.
D) Toplumsal yapı içinde önemli değildir.
13 – Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların
anlaşılmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilişki Diyagramı
B) Kuvvet Alan Analizi
C) Çoklu Oylama
D) Beyin Fırtınası
14 – Problemi tanımlamaya çalışırken sorduğumuz ” ne zaman” sorusu
aşağıdakilerden hangisine yanıt bulmak içindir?
A) Problemi ne zaman çözeceğiz.
B) Problem ilk ne zaman ortaya çıktı ve yoğunlaştı.
C) Toplantı ne zaman
D) Ne zaman çözüm yoluna karar vereceğiz.
15 – Problem çözmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Problem çözmenin ilk aşaması problemi tanımlamaktır.
B) Problem çözmede grup çalışması yapmak faydalıdır.
C) işletmedeki her problem büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın çözülmelidir.
D) Problem çözümünden bahsetmek için en az uygulanabilir 2 alternatif olması gerekir.
16 – “Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz
ne olur?
A) Dengeli ve kendine güvenlidir.
B) Güçlü ve üstünlük duygusu yaşamaktadır.
C) Güvensiz, çekingen ve endişelidir.
D) Şiddete eğilimlidir.
17 – Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?
A) Selamlaşma
B) Çağırma
C) Vedalaşma
D) Ağlama
18 – Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme,
kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?
A) Öfke
B) Şüphe duyma
C) Rahatlık
D) Savunmaya geçme
19 – Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir
A) Rahatlıkve açıklık
B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu
C) İş birliğine hazır olma
D) Kendine güvenme
20 – Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimde yazının öneminin artmasının
nedenleri arasında değildir
A) Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler
B) Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi
C) Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın azalması
D) Bilgi alanında artan uzmanlaşma
1C – 2A – 3C – 4A – 5D – 6D – 7D – 8A – 9C – 10B – 11A – 12D – 13A – 14B – 15C – 16C –
17D – 18D – 19B – 20C
1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin
esasları düzenlemek.
c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
d. Hepsi doğrudur.
2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.
b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve
işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.
c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.
d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.
3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?
a) Usta öğretici
b)Eğitici usta
c)Usta
d)İşyeri sahibi
4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?
a. Her zaman
b. Hiçbir zaman
c. Teorik Eğitim olduğu zaman
d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında
5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim
Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
a) 10 Gün
b) 3 Gün
c) 5 Gün
d) 1 Ay
6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye
ne denir?
a) Anlatım
b) Öğrenme
c) Karşılaştırma
d) Soru
7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?
a) Tekrarla
b) Yaparak ve yaşayarak
c) Anlatımla
d) Soruyla
8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Psikoloji
b) sosyoloji
c) İş güvenliği
d) Ekonomi
9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme
işlemine de denir?
a) Öğrenme
b) Sınav
c) Ölçme
d) Tekrar
10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve
karara varılmasına ne denir?
a) Alıştırma
b) Değerlendirme
c) İş güvenliği
d) Öğrenme
11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?
a) Yazılı-Sözlü sınavla
b) İtimatla
c) Tekrar
d) Hiçbiri
12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli
öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş ve meslek analizi
b) İstatistik
c) Tahlil
d) Çırakla ilgilenme
13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?
a) Mobilyacılık
b) Tesviyecilik
c) Garsonluk
d) Ayakkabıcılık
14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş
alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz
b) Meslek
c) Yorulma
d) Üretim
15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü
b. Bölümün öğretim muhtevası
c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi
d. Öğreticinin yeteneği.
16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?
a) Düzenli çalışma
b) Güvenli çalışma
c) Ekonomik çalışma
d) Sigara
17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?
a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi
b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli
c. Çırakla senli benli olmalı
d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.
18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?
a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır
b. Meslek ana bölümlere ayrılır.
c. Üniteler işlemlere ayrılır.
d. Teknik bilgiler analiz edilir.
19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?
a) İşlem basamağı
b) İşlem
c) Teknik bilgi
d) Analiz
20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?
a) Eğitim
b) Ölçme-Değerlendirme
c) Organizasyon ve yönetim
d) Öğrenme
21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?
a) %10
b) %90
c) %20
d) %50
22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?
a) Anlatım
b) Yazma
c) Gösteri
d) Soru-Cevap
23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sevgi ve ilgi
b) Merhamet
c) Ceza
d) Ödül
24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?
a) Yazılı
b) Sözlü
c) Test
d) Ödev
25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?
a) %83
b)%11
c) %3-5
d) %1-3
26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?
a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar
b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.
c. Ezberciliği teşvik eder
d. Öğretilenler çabuk unutulur.
27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu
hangisidir?
a) Anlatım
b)Soru-Cevap
c) Demonstrasyon (gösteri)
d) Deney
28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
a. Emek
b. Amaç
c. Toprak
d. Sermaye
29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?
a. Arazi
b. Makine
c. Ücret
d. Takımlar
30) “Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara
malların ve unsurların parasal ifadesi,, tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Maliyet
b. Üretim
c. Planlama
d. İş Analizi
31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve
değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme çeşidine girer?
a. Fiziksel ölçme
b. Ön değerlendirme
c. Son değerlendirme
d. Eğitsel ölçme
32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Güvenlik kurallarına uyma
b. Arkadaş çevresi
c. Davranış alışkanlıkları
d. Uygun araç-gereç seçimi
33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçme
b) Kanal
c) İletişim
d) Öğrenme
34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?
a) Kanal
b) Kaynak
c) Alıcı
d) İş
35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a. Fiziki Alış bozuklukları.
b. Soyut kelimeler kullanmak.
c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.
d. Hepsi.
36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?
a) Çırağı hazırlayın
b) İşi kendiniz yapın
c) işi çırağa yaptırın
d) Hepsi
37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.
b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.
c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.
d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.
38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?
a) Bilgisizlik
b) Dikkatsizlik
c) Emniyetsiz durumda çalışma
d) Hepsi
39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?
a) insan
b) Makine ve Teçhizat
c) Fiziksel ortam
d) Aşırı gürültü ve sıcak.
40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?
a) Planlama
b) Organizasyon
c) Eğitim
d) İşçi sağlığı
Download