Uploaded by User8285

çalışma kağıdı

advertisement
Sınıf düzeyi:10
Öğrenme alanı: Sayılar ve cebir
Alt öğrenme alanı: Fonksiyonlar
Değerlendirilecek göstergeler: -fonksiyon olma şartlarını tanır.
-Görsel materyal ile ders arasındaki ilişkiyi kurabilir.
-Fonksiyon gösterimlerini bilir ve uygular.
‘’10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. a) Fonksiyon kavramı açıklanır. b) Sadece gerçek
sayılar üzerinde tanımlanmış fonksiyonlar ele alınır.’’ Kazanımı genel olarak yoklanmaya çalışılır.
Beceri, tutum ve değerler: Problem çözme, cebirsel düşünme, günlük hayat durumunu matematiksel
olarak ifade etme becerisi ve matematiksel bir problemi yorumlayabilme.
Çalışma kağıdının uygulanması;
Öğrenciler ile fonksiyonlar konusunun temel tanımları yapıldıktan sonraki ders fonksiyonlarla alakalı
temel tanımları ne kadar yorumlayabildiği ne kadarını tanıyabildiğini ve bunların yanı sıra fonksiyon
olma şartlarını tanıyabildiğini ölçmek amaçlı çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
Öğrenciler soruları adım adım cevaplarken sınıfta sürekli dönüt verilir fakat öğrenci kendisi keşfedene
kadar doğru yanıt kesinlikle söylenmez.
Uygulama için planlanan süre 1 ders saatidir. Dersin ilk 20 dakikası çalışma kağıdı öğrencilere dağıtılır
ve doldurmaları sağlanır. Daha sonrasında bitirenlerden başlayarak çalışma kağıdının
değerlendirilmesi yaptırılır. Öğrencilere çalışma kağıdında neler öğrendikleri sorulur ve bunları
açıklamaları istenir. Bu aşama; bir dersin tamamının hatırlanmasının imkansız olduğunu bildiğimizden
tam akılda kalmayan kısımları sorarak bir sonraki derse neleri hatırlatmamız gerektiğini bilerek
gelmemizi sağlayacaktır.
Ek kısmında çalışma kağıdını bitiren öğrenciler için 4 sorudan oluşan bir ek uygulama bulunmaktadır.
Çalışma Kağıdı
1) Postanede teslim edilmemiş posta kalabilir mi? Kalırsa ne olur?
2) Bir posta hem Ali Bey’e hem de Aslı Hanıma gidebilir mi?
3) Ş ehirdeki evlerin sayısı ile kargo bekleyen evlerin sayısı arasındaki
iliş ki nasıldır?
4) Her eve kargo gidebilir mi?
5)Yukarıdaki resme göre aş ağ ıdaki kavramları eş leş tiriniz.
a) Postane
(…) Fonksiyon
b) Posta aracı
(…) x
c) Ş ehirdeki evler
(…) Görüntü kümesi
d) Kargo bekleyen evler
(…) Değ er kümesi
e) Posta
(…) f(x)
f) Posta gönderilen kiş i
(…) Tanım kümesi
Çıkış kartları;
Bu dersten aklımda kalanlar:
Bu derste gördüğüm fakat tam anlayamadıklarım:
EK
Download