Uploaded by User8127

Adsız sunu (1)

advertisement
Soru 1: Sağlıklı bir dişinin üreme sisteminde 28 günde bir gerçekleşen olaylara menstrual
döngü denir. Menstrual döngü sırasında verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Kandaki progesteron miktarı korpus luteum evresinde azalır.
B) Folikül evresinde FSH miktarı artar.
C) Ovulasyon evresinde östrojen miktarı artar.
D) Menstruasyon evresinde progesteron miktarı azalır.
E) Ovulasyon evresinde LH miktarı artar.
Soru 2: Menstrual döngünün yaklaşık 14. gününe kadar hem LH hem de FSH hormonunda artış gözlenir. Bu
dönemde FSH hormonunun miktarının artmasının nedeni;
I. Folikül hücrelerinden salgılanan östrojen hormonunun pozitif geri bildirim etkisi
II. Oksitosin hormonunun uterus duvarını etkilemesi
III. Yumurtadan salgılanan koryonik gonadotropin (HCG) hormonun miktarındaki artış
yukarıda verilenlerden hangileriyle açıklanır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Soru 3:Erkekte sperm oluşumu (spermatogenez) sırasında gerçekleşen olaylar ve evreler
eşleştirildiğinde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
A) Profaz I - DNA eşlenmesi
B) Metafaz I - Kardeş kromatidlerin ayrılması
C) Profaz II - Krossing over
D) Anafaz I - Kromozom sayısının yarıya inmesi
E) Metafaz II - Homolog kromozomların ayrılması
Soru 4:Sperm hücreleri olgunlaşmasını tamamlayıp hareket yeteneği kazandıktan
sonra erkek üreme sisteminin hangi kısmına geçer?
A) Seminifer tüpçükler
B) Vas deferens kanalı
C) Epididimis
D) Üretra
E) Üreter
Nöron boyunca iletilen impulsla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi, uyarının şiddeti hakkında bilgi verir?
A Genliği
B Yönü
C Hızı
D Sıklığı (frekansı)
Soru 6: Biri sempatik sinirin kalbe uyartı getirmesinden sonra,
I. AV düğümünün uyarılması
II. His demetlerinde uyartı oluşması
III. SA düğümünün uyarılması
IV. Kulakçık kaslarının kasılması
V. Karıncık kaslarının kasılması
olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.
………………………
Soru 7: Kalbin yapısındaki bazı bölümleri aşağıda gösterilmiştir.
Buna göre tablodaki soruları cevaplandırınız
Sorular
Cevapları
Hangilerinde kirli kan bulunur?
………….
Hangilerinde temiz kan bulunur?
…………..
Hangilerinin arasında üçlü kapakçık bulunur?
…………..
Hangilerinin arasında ikili kapakçık bulunur?
………..
Hangisinin miyokard tabakası daha kalındır? (Şekil göre değil)
………..
SA düğümü hangi bölümde bulunur?
………...
Soru 8: Aşağıda insana ait kan dolaşımı şeması verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış damarlardan küçük ve büyük
kan dolaşımında görev yapanları yazınız.
Küçük kan dolaşımında görev
yapanlar
Büyük kan dolaşımında görev yapanlar
………………….
…………………..
Soru 9: İnsanda dolaşım sisteminin bir
bölümü yan tarafta gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplandırınız.
Sorular
Hangisi atardamardır?
Hangisi toplardamardır?
Cevapları
………
…….
Toplam çapı en fazla olan hangisidir?
………..
Kan akış hızını çoktan aza sıralayınız.
…………….
Soru 10:
Sindirim reaksiyonlarının 3 temel amacını yazınız.
-……………………………
-……………………………
-…………………………..
Soru 11: Mekanik sindirim ile ilgili olarak,
A. Tanımını yapınız.
…………………..
………………..
B. İki örnek veriniz.
……………………..
……………………
C. Amacını yazınız.
………………………….
Soru 12: Aşağıdaki grafiklerde üç
farklı besinin sindirim
organlarındaki değişim miktarları
gösterilmiştir.
Buna göre grafikte X, Y ve Z ile
gösterilen temel besin
maddelerinin isimlerini yazınız.
X
Y
Z
…………….
………………
……………
Soru 13: Aşağıda bazı yıkım olayları
verilmiştir.
I. Trigliserit (nötral yağ) yıkımı
II. Glikoz yıkımı
III. Nişasta yıkımı
IV. Yağ asidi yıkımı
V. Laktoz yıkımı
Buna göre, hangileri sindirimde, hangileri
O2’li solunumda gerçekleşmiş olabilir?
Sindirmde gerçekleşenler
……………………….
O2’li solunumda gerçekleşenler
…………………
Soru 14: İnce bağırsakta meydana
gelen,
Buna göre hangileri pankreastan
salgılanan enzimlerle, hangileri ince
bağırsakta salgılanan enzimlerle
gerçekleşir?
Pankreastan salgılanan
enzimlerle gerçekleşenler
…………………..
İnce bağırsaktan salgılanan
enzimlerle gerçekleşenler
………………………
Soru 15: Aşağıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı
damarlar gösterilmiştir.
Buna göre 1 ve 3 numaralı damarlardaki;
a. Üre miktarı
b. Amonyak miktarı
c. A, D, E ve K vitaminleri miktarı
niceliklerini “˃” sembolünü kullanarak
karşılaştırınız.
a. …………………………..
b. …………………………
c. …………………………..
Soru 16:
Midenin kendi kendisini sindirmesini önleyen 3 temel koruyucu faktörü yazınız.
-……………………….
-……………………..
-……………………..
Soru 17:
Safranın Görevlerinden 4 tanesini yazınız.
-……………..
-………………
-……………..
-……………..
Karbonhidrat
Protein
Yağ
Ağız
Mide
İnce bağırsak
Soru 18: Aşağıda sindirimin bazı aşamaları verilmiştir.
Buna göre, numaralı yerlerin enzimlerini yazınız.
I
II
III
IV
V
………
……….
……….
……..
………
Soru 19: Aşağıda proteinlerin kimyasal
sindirimi şematik olarak verilmiştir.
Buna göre A, Y ve T ile gösterilen yerlere
gelmesi gereken moleküllerin isimlerini
yazınız.
A
Y
T
……………….
………………….
…………………
Soru 20: İnsanların sindirim sisteminde gerçekleşen,
I. Kimyasal sindirim
II. Besinlerin emilimi
III. Mekanik sindirim
IV. Yapı taşlarının doku hücrelerine alınması
olaylarının oluşum sırasını yazınız.
……………………….
Download