Uploaded by User7936

meslek etiği

advertisement
ENES KAÇAR 201942312019 MESLEK ETİĞİ FİNAL ÖDEVİ BİYOMEDİKAL 2.SINIF 2. ÖĞRETİM
1-)
1. Bu doğru mu? Bu soru, doğru ve yanlışın açıkça değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu soru
cevaplandırılırken, başkalarına, sana davranmalarını istediğin gibi davran ilkesi de göz önünde
bulundurulmaktadır.
2. Bu adil mi? Bu sorunun cevabı, altın kural olarak nitelenen bir başka soruda gizlidir. Aynı durumda
siz karşıdakinin yerinde olsaydınız ve bu davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür
müydünüz? Eğer; kişi bu soruya evet diyemiyorsa, yaptığı davranış veya aldığı kararı yeniden gözden
geçirmesi gerekmektedir. 
3. Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Bu soru faydacılık kavramına dayalı bir sorudur. Bu yaklaşımın
diğer boyutu kim kazanacak sorusudur. Bunu izleyen soru ise bu kişinin kaybetmeyi mi, kazanmayı mı
hak ettiğine karar vermektir. 
4. Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat hisseder miydiniz?
Eğer bu sorunun yanıtı “hayır” ise, hemen “niçin” sorusu sorulmalıdır. Bu soruya verilecek cevap,
problemin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. 
5. Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz? Diğer bir deyişle gerçekleştirilmesi
düşünülen eylem ya da davranışlar yakın çevre tarafından öğrenildiğinde eğer rahatsızlık
hissedilecekse bu eylem veya davranışı yeniden gözden geçirmekte yarar bulunmaktadır. 
6. Olay nasıl kokuyor? Bir karar ya da davranışın sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin sezgiler
üzerinde dikkatle durulmalıdır. Duyarlı insanlar olaylara ilişkin kötü kokuları kolaylıkla fark edebilirler.
Eğer bu tür kuşku varsa, bunun nedenlerinin ortaya konulmasına çalışılmalıdır.
2-)
Meslek Etiği İlkeleri
Doğruluk İlkesi • Doğruluk, doğru sözlü ve güvenilir olmayı ifade eden bir kavramdır.
Yasallık İlkesi • İş hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin
çözümünde yasalara bağlı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir.
Yeterlik İlkesi • İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip etmek, kendini
yenilemek, iş hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeleri arasında önemli yer tutmaktadır.
Güvenirlik İlkesi İş hayatında güvene dayalı ilişkiler kurmak, kendine ve başkalarına güven duymak ve
güvenilir bir kişi olmak başarının temel anahtarlarından biridir.
Mesleğe Bağlılık İlkesi • Mesleki etik ilkelerinden biride kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde
yapmaya çalışmasıdır. Buna kısaca mesleğe bağlılık denmektedir.
3-)
Yetersiz İletişim
Örgütsel Politikaların Yetersizliği
Maliyetleri Düşürme Çabası
Günümüzde örgütler; küreselleşmeyle birlikte artan rekabet koşullarında hayatta kalabilmek için,
maliyetlerini kontrol etmek ve mümkün olduğu kadar düşürmek çabası içine girmektedir.  Bu çaba
ekonomik dalgalanmalardan yoğun bir şekilde etkilenen, marjinal karlarla belirsizlikler ortamında
faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan örgütlerde çok daha yoğun yaşanmaktadır. Ancak maliyetleri
düşürme çabası örgütlerde etik dışı davranışlara neden olmaktadır.
4-)
Yozlaşma; özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden
uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek anlamlarına gelmektedir.
Yozlaşma; kamu kaynaklarının özel çıkarlara yönelik olarak kullanılması, suiistimali, toplumun ahlaki
değerlerinden sapması olarak tanımlanabilmektedir.
1. Aşırı hırs, bencillik ve aç gözlülük
2. İnsan hayatıyla ilgili olarak yeterli hassasiyetin gösterilmemesi
3. Eksik değerlendirme
4. Plansızlık
5. İyi niyetle arkadaşlarının koruma güdüsü
6. Yasaların, kuralların ve yöntemlerin tam bilinmemesi
7. İş hayatındaki teknolojik , sosyal ve diğer gelişmelere paralel olarak ilgili yasaların çıkarılmasındaki
gecikmeler
8. Bireylerin kendilerini koruma güdüleri,
9. Maddi ve manevi doyumsuzluk, servet açlığı
10. İdeolojik, siyasi veya başka nedenlerle yapılan ayırımcılıklar.
Download