Uploaded by serratuanasayan

Ticari işletme hukuku

advertisement
Ticari işletme hukuku
Mehmet bahtiyar
Belirli kanunlar vardır bu kanunlar kapsamında tek bir kanun yok
Türk ticaret kanunu,türk medeni kanunu(rehni ilişkin) sözleşmelere ilişkin
Ticari işlemlerde rehin tesisine ilişkin,faiz kanunu faize ilişkin
6102 mevuzat
Temel kavramlar
Ticari iş 3 ve 19. Madde
3-ttk’da düzenlenen hususlarda bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün fiiller ticari bir iştir.
Kıymetli evrak,bano düzenlenirken düzenleyenlerin tacir olup olmadığına bakmıyor,sadece
onun düzenlenmesi onu ticari iş haline getiriyor.
2 ölçüt var: ticaret kanunu düzenlenen hususlar
Bir ticari işletmeyi ilgilendirenler
Esnaf işletmesini aşan geliri ön tutan faaliyetlerin devamlı bağımlısını aşan işletmeler. Ttk
11.madde (ticari işletme) gelir sağlamayı hedef tutar. Faaliyetler sürekli olmalıdır.bağımsız
olması lazım.
19.madde ticari iş karinesi (varsayım) ticari iş olduğunu ön kabul etme:tacir borçlarının ticari
olması asıldır.
Gerçek ve tüzel kişiler diye ayrılır.
Gerçek kişi bir tacir işlemi yaptığı anda borç adi borç sayılır.
Bunun ticari işletmesi olmadığını bildiriyorsa.tüzel kişi tacirler bakımından yok,anonim
şirketler vs bakımından temsil kişilerin yaptığı işler bakımından yapılan işler ticari iştir.
Kanunda bir aksi bulunmadıkça,iki tarafta öyle.
Ttk’da düzenlnen hususlar,ticari işletmeyi ilgilendirenler,tacirin borçları(karine)
7-8. madde
7.madde tesensül karinesi:2 veya daha fazla kişi en az 1’i diğer kimseye karşı borç altına
girerse mütensensil sorumlu olurlar.beraber sorumlu olurlar.birlikte sorumlu demek.
8.madde faize ilişkin
Yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar
Yazılı: kanunlar,tüzükler,yönetmelikler
Yazısız: ticari örf ve adet,ticari teamüller
Ticaret kanunda esas alınan temel kavram ticari işletme
Tacir: bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi
Ticari sicil tüzüğü 14.madde bir gelir sağlamayı hedef tutmayan ve devamlı olmayan
faaliyetlerle türk ticaret kanunun 17.maddesi tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmayan
faaliyetler ticari işletme sayılmaz.
Özellikler: gelir sağlama amacı,devamlı faaliyet,bağımsız,esnaftan daha büyük ölçekli
Seyahat acenteler,tamir yetkili servis,Telekom
Esnaf işletmeleri:iktisadi faaliyetin nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya
dayanması,kazancın geçimini sağlayacak derecede az olması
Esnaf ve tacir ayrımı
Tacirin iktisadi faaliyeti nakdi sermayeye,esnafın bedeni çalışmaya dayanır.
Tacirin kazancı geçimini sağlamaktan öteye gitmeli,esnafın geçim sağlayacak derecede
olmalı
Esnafların kazancı gelir vergisinden muaftır ve işletme esasına göre vergilendirilir.
Esnaflar işletme esasına göre defter tutarlar.
Ticari işletmeler çeşitli malvarlığı değerlernin birleştirilmesi suretiyle iktisadi faaliyette
bulunurlar. İşletme sahibi kişisel malvarlığından çeşitli değerleri işletmeye tahsis
eder.malvarlığında olmayanlar ise kiralamak veya ödünç almak suretiyle kullanır.
İşletme tesisatı (duran varlıklar) işletmeye sürekli şekilde tahsis edilmiş taşınır,taşınmaz
mallar.
İşletme sermayesi (dönen varlıklar) faaliyet için hammadde ,sarf malzemeler
Maddi unsurlar:doğrudan nakde,demirbaş,eşya,hammadde
Maddi olmayan:ticari unvanı,işletme adı,marka,patent
Gayrı maddi unsurlar:
Sınai mülkiyet hakları:ticaret unvanı,işletme adı,marka,patent hakkı,endüstiriyel tasarımlar
Fikri mülkiyet:eser üzerindeki haklar,komşu haklar (yayım,icracı,fotoğraf)
Kiracılık hakkı
Müşteri çevresi ( peştemaliye)
Ticari işletmenin devri:devir işlemleri
Devir sözleşmesinin yapılması
Tasarruf işlemlerinin yapılması
Rekabet kurulundan izin alınması
Alacaklılara ihbar veya ilan-ticaret sicili gazetesi
Ticaret siciline tescil zorunlu değil
15 gün zorunlu tüzel kişiler için,tacir
Ticari işletmenin devri borçlar kanunu
Yönetim haklarının devri için malvarlığının devrinden %50sinin fazlası gerekir.
Sözleşmeler noter çerçevesinde olmalı.
Devrin kapsamı
Bütün malvarlığının devredilmesini gerektirir
İşletmenin sahip olduğu haklar kadar borçlar da devredilir.
İşletmeye dahil unsurlardan bazılarının devrin kapsamı dışında bırakılması da mümkün.
Devir yapılırken devredilecek unsrular değil,devredilmeyecek unsurlar belirtilir.diğerleri
devredilmiş sayılır.
Devrin kapsamı
Ticaret unvanı :devir kapsamı dışında tutulabilir.ayrı olarak devredilmez
İşletme adı:devrin kapsamında.ayrı olarak devri mümkün
Menkul işletme tesisatı:devri tamamen yapılır taşınır olması kaydıyla sözleşmede yazılmak
şartıyla bazıları kapsam dışı bırakılabilir.
Müşteri çevresi:sözleşmede gösterilmesede devir işlemiyle karşı tarafa geçer.dolaylı olarak
kontrol edilebilir.doğrudan satılmaz
Kiracılık hakkı:genellikle devrin kapsamında yer aldığı kabul edilir.
Fikri ve sinai haklar:kural olarak dahil fakat sözleşmeyle kapsam dışında kalabilir.
İşletmenin borçları:devralanın sorumluluğu ticari işletmeyi devralan kişi ilan veya ihbardan
sonra borç veya taahhütlerden sorumlu olur.
Devredenin sorumluluğu:iki yıl müteselsil sorumluluk taşır.
Devrin sonuçları:temel unsurlar devralana geçer
Rekabet yasağı:devreden ticari işletmesiyle rekabet teşkil edecek faaliyetlere girişemez.
Aynı faaliyet bölgesi içinde aynı faaliyeti gösteren bir firma kuramaz,o firmaya ortak veya
yönetici olamaz,işletmenin sırlarını paylaşamaz.
Çalışanların durumu:işçinin devreden tarafından işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlü.
Kavram REHNİ
Ticari işletmenin rehni 1971 tarihli ticari işletme rehni kanununda düzenlenmiştir.
Download