Uploaded by User7384

1.3 Anestezi-Cihazı-ve-Ekipmanları

advertisement
Anestezi Cihazı ve
Ekipmanları
Ders Başlıkları
Anestezi cihazı ve bölümleri
Medikal gaz kaynakları
Yedek gaz silindirleri
Anestezi cihazının kontrolü
Anestezi cihazının kullanılması
Anestezi Cihazı ve Bölümleri
 Güvenli anestezi uygulayabilmek için anestezi
cihazlarına olan ihtiyaç ve bu cihazların gün
geçtikçe daha kompleks makineler hâline gelmesi
cihazların önemini daha da arttırmaktadır.
 Anestezi cihazını oluşturan öğelerin ve yardımcı
ekipmanların bilinmesi, meslek hayatında bu
cihazı ve diğer ekipmanları kullanırken ne
yaptığımızı bilerek uygulamamızı sağlayacaktır. Bu
da beklenmeyen olaylarla mücadele gücümüzü
artırır.
Anestezi Cihazı
Anestezi uygulamalarında,
hasta için gerekli oksijen, medikal gazlar ve
inhalasyon ajanlarının kontrollü verilmesine
olanak sağlayan,
hastaya suni solunum yaptırabilen,
monitörler ile vital fonksiyonların izlenmesini
sağlayan temel ekipmandır.
İlk anestezi uygulama araçları:
- anestezik madde dolu şişe
- gaz tampon ve
- süngerden şimdi modern cihazlara geçilmiştir.
Anestezi cihazlarının kullanım ile
anestezistlerin, hastanın yaşamını güven altına
alması sağlanmıştır. Günümüzde çok farklı
çeşit ve kombinasyonlarda cihazlar mevcuttur.
Anestezi Cihazlarında Bulunması Gereken Özellikler
 Temel gaz kaynağı ve yedek gaz kaynaklarına
bağlantı
 Manometre ve basınç düşürücü valfler
 Akımölçerler (flowmetreler)
 Buharlaştırıcılar (vaporizatörler)
 Karbondioksit absorbanı
 Solunum devreleri
 Ventilatör
 Monitör
Günümüzde Anestezi Cihazında Beklenen Özellikler
 Kompakt ve ergonomik yapı
 Hipoksik karışım vermeyen, aynı zamanda azotprotoksit ve hava
verebilen, otomatik hava yolu kontrolü yapabilen
 Düşük akımda kullanılabilen
 Tidal volüm garantili, dakika volüm garantili
 Taze gaz kompansasyonlu
Günümüzde Anestezi Cihazında Beklenen Özellikler
 Yenidoğandan erişkine kadar ventilasyon kapasiteli
 Karbondioksit absorbsiyonu yapan
 Ventilatör ve absorban kabı otoklavlanabilir
 Alarmları ve parametre sınırlayıcı mekanizmaları olan
 Oksijen, karbondioksit, azotprotoksit ve anestezik ajan monitörü
olan
 Manuel / kontrollü solunum değişimli
Anestezi Cihazı İşleyişi
 Anestezi cihazı, boru hattı yoluyla medikal gazları alır.
 Üzerinde bulunan regülatör ve akımölçerlerle istenilen gazların akımını
kontrol ederek gerekli olduğunda gaz basınçlarını güvenli düzeye düşürür.
 Gaz mikseri içerisinde son gaz karışımı içinde volatil anestezikleri
buharlaştırır ve gazları, hastanın hava yoluna bağlı olan solunum devresine
verir.
 Mekanik ventilatör solunum devresine bağlanır. Ventilatör istendiğinde
devre dışı bırakılabilinilir.
canım kardeşim en iyilerine layık.
-Hasta kendi solunumaya başladığında
-Balon ile manuel ventilasyon uygulanmak istendiğinde
 Solunum devresi ile
- Gaz karışımı hastaya verilir
- Hasta tarafından kullanılarak hastanın ekspirasyonu (nefes vermesi) ile
gazın bir kısmı veya tamamı atık gaz sistemine verilerek ortamdan
uzaklaştırılır. Akciğerlerdeki gazın tekrar solunduğu sistemlerde hastanın
çıkardığı karbondioksit bir absorban yardımıyla elimine edilir.
Medikal Gaz Kaynakları
Medikal gaz; basınç altında silindir veya tanklara
doldurulmuş tanı, tedavi ve anestezide kullanılmak
üzere üretilmiş ve paketlenmiş gazlardır.
- Oksijen,
- Azot protoksit,
- Nitrojen ve
- Medikal hava
 Ameliyathanelere dağılımı ya ameliyathanede
bulunan silindirlerle ya da merkezi gaz santralinden
yapılır.
Medikal gazlar merkezi gaz
santralinden ameliyathaneye
bakır boru hatları ile taşınır.
Güvenlik amaçlı bakır
borular üzerinde,
taşıdıkları gazın cinsini
gösteren renk kodları
bulunur.
Resim: Gaz tankları
Standart tüp renkleri
 Oksijen; beyaz,
 Azotprotoksit; mavi,
 Siklopropan; turuncu,
 Karbondioksit; gri,
 Helyum; kahverengi,
 Azot; siyah,
 Hava; beyaz/siyah renkli tüplerde bulunur.
Hortumların diğer ucu anestezi makinesine başka
birinin yerine kullanılamayan ve yanlış hortumun
kullanılmasını önleyen bir çap indeks emniyet
sistemi (çigs) ile bağlanır. Böylece yanlış bağlantı riski
sıfırlanmıştır.
Anestezi cihazı üzerlerinde gaz basıncının düştüğünü
gösteren alarm sistemleri vardır. Medikal gaz
kaynakları ve boru sistemleri de sürekli olarak alarm
sistemleri tarafından kontrol edililirler.
Basınç Regülatörleri
Manometre, silindir içindeki gazın basıncını
gösterirken
regülatör (basınç indirgeyici valf) basınç altındaki
gazın daha düşük ve sabit bir basınçla çıkışını
sağlar.
 Emniyeti artırmak ve silindirdeki gazların en üst
düzeyde kullanımını sağlamak için makinelerde
gaz, akım valfinden geçmeden önce,
regülatörlerle silindirdeki gaz basıncı 45–47 psi’e
düşürülür.
Oksijen Basınç Göstergeleri ve Oksijen Flaş Valvleri

Azotprotoksit ve hava, flowmetreler ile direk bağlantılı iken
oksijen basıncı düşünce alarm veren yetersizlik göstergesi, oksijen
flaş valvi ve ventilatör çıkışından da geçmektedir.

Oksijen basıncı 25 psi’in altına düştüğünde hastanın hipoksik
bir karışıma maruz kalmasını önlemek için güvenlik valvi otomatik
olarak azotprotoksit ve diğer gazların girişini durdurmaktadır ve gaz
alarmı vermektedir.
Oksijen Basınç Göstergeleri ve Oksijen Flaş Valvleri

Oksijen flaş valvi flowmetre ve vaporizatörü devre dışı
bırakıp ortak gaz çıkışına direkt olarak yüksek akımla (35 – 75
lt/dk) oksijen sağlar.

Oksijen
boru
hattında
45
–
55
psi
basınçla
bulunduğundan ciddi bir barotravma riski vardır. Bu nedenle
flaş valvi dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle devre entübasyon
tüpüne bağlı iken kullanılmamalıdır.
Akımölçerler (Flowmetre)
Anestezide kullanılmak üzere merkezî gaz
kaynaklarından ya da yedek silindirlerden
sağlanan medikal gazlar anestezi cihazına
girdikten sonra akımölçerlerden geçer.
Akımölçerler, medikal gazların ml/dk. veya l/ dk.
olarak verilmesini sağlayan aygıtlara verilen addır.
Günümüzde kullanılmakta olan iki tipi vardır.
- Rotametre (sabit basınçlı değişken orifisli olan
akımölçer)
- Elektronik akımölçerler
Rotametre (Sabit Basınçlı Değişken Orifisli Akımölçerler)
 Geçen gaz miktarı tüpün içinde top
varsa topun ortası, bobin varsa bobinin
üst kenarı hizasında okunur.
En çok kullanılan, içinde
cam veya metal bir top ya
da bobin bulunan alt kısmı
daha ince üst kısmı daha
geniş olan thorpe tüp adı
verilen cam tüplerdir.
 Thorpe tüp içine gaz
akımı verilmesi ile içinde
bulunan top veya bobin
aşağıdan yukarıya yükselir.
Elektronik Akımölçer
 Günümüzün modern anestezi cihazlarının
bazılarında elektronik akım kontrolü ve ölçümü yapılır.
Fakat bir emniyet olarak bu özelliğin olduğu cihazlarda
yedek rotametre de bulundurulur.
Vaporizatörler
Volatil anesteziklerin buharlaştırılarak ölçülü miktarlarda
verilmeleri için özel buharlaştırıcılar kullanılır.
 Buharlaşma, ajanın kaynama noktası, sıvının ısısı, üzerinden
geçen gazın ısısı ve akım hızı, gaz – sıvı temas yüzeyinin
genişliği, sıvının üzerindeki boşluğun şekli ve volümü gibi
etkenlere bağlı olarak gerçekleşir.
 Buharlaştırıcılar her ajanın kendi özelliklerine göre özel
yapılmış olup sadece o ajanda kullanılabilir.
İdeal bir anestezi vaporizatörü
• Taşıyıcı gazın akım hızından,
• Ortam sıcaklık ve basıncından,
• Buharlaşmaya bağlı sıcaklık düşüşünden,
• Solunum tipine göre basınçta olan dalgalanmalardan
etkilenmemelidir.
İdeal bir anestezi vaporizatörü
• Gaz akımına düşük direnç göstermeli,
• Minimal servis ihtiyacı olmalı,
• Aşınmaya ve solüsyonlara dirençli yapıda olmalı,
• Düşük ağırlıklı olmalı,
• Kullanımı emniyetli ve ekonomik olmalı,
• Sıvı anesteziğin solunum devresine kaçmasını veya fazla
doldurulduğunda buraya taşmasını önlemek için doldurma
yeri kaidesine yakın yerleştirilmiş olmalıdır.
İdeal bir anestezi vaporizatörü
 Karışıklığı önlemek için sadece o
anestezik şişesine uygun özel şişe
ağızlıkları ile doldurulacak özellikte
olmalıdır.
 Modern makinelerin bir kısmında
aynı anda birden fazla vaporizatör
kullanılamayacak
şekilde
sistemi oluşturulmuştur.
kilit
Anestezi Devreleri (Solunum Sistemleri)
• Gaz kaynaklarından alınan medikal gazlar ile
inhalasyon (solunum) yoluyla uygulanan
anestezikleri müşterek gaz çıkışından alarak
hastaya ulaştıran ve hastadan çıkan zararlı atık
gaz karışımlarının (karbondioksitin)
uzaklaştırılmasını, atılmasını sağlayan, birçok
bağlantısı ve parçası olan sistemlere anestezi
devreleri denir.
Anestezi Devreleri (Solunum Sistemleri) ile;
• Farklı oranlarda taze ve ekspire edilen gaz
içeren anestezik gazlar bir araya getirilir,
• Anestezik gazlar hastaya ulaştırılır,
• Ekspire edilen karbondioksit uzaklaştırılır,
• Anestezik gazlar ortam atmosferinden ayrı
tutulur,
• Anestezik gazların ısı ve nem yönünden uygun
iklim koşullarına getirilmesi sağlanır.
Solunum Sistemini Oluşturan Bölümler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solunum hortumları,
Respiratör valvleri,
Rezervuar balon,
Karbondioksit absorbsiyon kanisteri,
Taze gaz akımını sağlayan bölüm,
Kaçak valvi,
Y konnektörü,
Maske.
Solunum Valvleri
• Devrede iki benzer valv vardır.
• İnspiratuar valv inspirasyonda açılır, ekspirasyonda kapanır.
Böylece dışarı çıkan gazın inspirasyon koluna geri kaçması
engellenir,
• Ekspirasyon valvi ileri geri çalışır. Bu valvler devrenin inspiratuar
ve ekspiratuar kollarında herhangi bir yere monte edilebilir. En
modern anestezi cihazındaki solunum valvleri sodalaym
yakınında veya içinde yer alır.
Solunum Balonları,

Anestezik gaz ve oksijenin hastanın inspire edebileceği
şekilde rezervuar görevi görür,

kabaca ventilasyon volümünün hesaplanmasını sağlar,

gerektiğinde manuel ventilasyon yapabilme imkanı sağlar.
 Rezervuar balon anestezi devresinin tek kolaylıkla kollaps olabilen
parçası olduğu için; balon, solunum valvleri ile hasta arasına
yerleştirilmelidir.
Rezervuar balon
Karbondioksit Absorbsiyonu
• Geri solumasız sistemlerde ekshale edilen karbondioksit oda
havasına karışır. Kapalı sistem kullanılırsa ekshale edilen
karbondioksiti ortadan kaldırmak gerekir,
Sodalaym
• Sodalaymın temel elemanı kalsiyumhidroksittir,
• Sodalaymda optimum emilim %14-19 oranındaki nemde
oluşur. Sodalaymın kurumasına izin vermemek gerekir.
 Çünkü hem karbondioksit absorbsiyonu yeterli olmaz, hem
de önemli miktarda volatil anestezikleri absorbe eder ve
sonra bu maddeleri tekrar sisteme verir.
Baralaym
• Baralaym %80 kalsiyumhidroksit ve aktivatör olarak %20
baryumhidroksit içerir,
• Kuru havalarda daha güvenilir bir performans gösterir.
Optimal aktivitesi için %11-14 oranında nem gereklidir,
• Uzun etkili olan fakat fazla ısınma özelliği olmayan bir
sodalaym türevidir, pembe olan rengi beyazlaşır.
Sodalaymın Harcandığının Göstergeleri
1.
Kan basıncında yükselme sonra düşme,
2.
Nabız hızında artma,
3.
Spontan solunumun derinleşmesi,
4.
Yara yerinden sızıntının artması terleme,
5.
Kanister sıcaklığının artması.
SOLUNUM SİSTEMLERİ
Solunum devreleri hastaya giden ve hastadan dönen gazın
içinden geçtiği
- hortumlar,
- valvler,
- bağlantılar ve
- rezervuar balonundan oluşan değişik kombinasyondaki
sistemlerdir.
İdeal Solunum Devresinin Özellikleri
• Yaş, fizyolojik, anatomik özellikler, mekanik faktörlere
uyumlu,
• Kullanımı kolay, basit, güvenilir, hafif kompakt,
• Ölü boşluğu küçük, direnci düşük,
• Kompliansı küçük,
• Kolay nemlendirilebilir,
• Kontrole ve spontan solunuma uygun,
• Etkin karbondioksit absorbsiyonu ve eliminasyonu
sağlayabilir,
• Ekonomik,
• Atık gaz eliminasyonu kolay ,
• Devre volümü küçük olmalıdır.
Solunum Devresi Tipleri
1.
2.
3.
4.
Açık devreler
Açık damla veya açık maske yöntemi
İnsüflasyon
Yarı açık yöntem
T parçası yöntemi
Tekrar - solumasız devreler
Yarı kapalı devreler
Mapleson A-F
Bain ve Lack devreleri
Ayre’nin T parçasının balonla kombinasyonu
Yüksek akımla çalıştırılan To & Fro ve halka sistemleri
Kapalı devreler
To & Fro
Halka sistemi
Açık Yöntemler
 Açık damla veya açık maske sistemi : Açık bir maske üzerine anestezik
solüsyonun belirli hızda damlatılması ve hastanın oda ısısında
buharlaşan bu maddenin buharını inhale etmesi esasına dayanır.
Küçük bebeklerde kısa süreli girişimlerde seyrek olarak kullanılır.
Kontrolü güç bir sistemdir.
 İnsüflasyon : Burada anestezik karışım basit bir tüp veya kataterle ağız,
burun veya trakea içine yüksek taze gaz akımı ile üflenir. Spontan
solunuma uygun olup ekspirasyon doğrudan havaya olur ve ölü boşluk
küçüktür. Anestezi düzeyini ve hava yolu kontrolünde güçlük ve ekibin
anestezik gazlardan etkilenmesi dezavantajlarıdır.
Açık Yöntemler
 Yarı açık yöntem : Solunumun hem inspiryum hem de ekspiryum sırasında
atmosfere açık olduğu bir sistemdir. Burada esas, anestezik buharını çevreye
yayılmadan maske civarında tutmak olup bu amaçla değişik yöntemler
kullanılmıştır. Maskenin üzerine tabakalar şeklinde gazlı bez yerleştirmek
veya çevresine boru şeklinde ilave yapmak gibi. Etkin bir yöntem değildir.
 T parçası yöntemi : Ayre tarafından tanımlanan bir yöntem olup endotrakeal
tüple makine arasındaki bağlantı bir T veya Y tüpü ile sağlanmaktadır. Bu
parçanın bir ucu endotrakeal tüpe, diğer ucu gaz karışımını getiren ince
hortuma bağlanırken serbest uç atmosfere açık olup ekspiryum havası
buradan dışarı atılır. Rezervuar balon ve valv olmadığından solunuma direnç
yoktur.
Açık Yöntemler
 Açık kolun aralıklı olarak kapatılması ile kontrollü solunum yapılabilir.
Spontan solunum sırasında taze gaz akımı dakika volümünün iki katı
kontrollü solunum sırasında 200 ml/kg/dk olmalıdır. Ancak yenidoğan da
dahil olmak üzere akımın 3 lt/dk altına düşürülmemesi önerilmektedir.
Erişkinde ise 12-15 lt/dk akım olmalıdır.
Yarı Kapalı Yöntemler
 Burada anestezik buhar ve gaz karışımı hastaya verilmeden önce bir
balon veya tüp içinde biriktirilir. Sistemde mevcut bir valv ya da
açıklıkla ekspiryum havasının bir kısmı dışarı atılırken bir kısmı
rezervuar balona gider. Çeşitli tipleri vardır.
Mapleson Devreleri
 Mapleson A Devresi : Majil devresi olarak da bilinir. Bir
rezervuar balon, bir körüklü hortum, balona yakın bir taze
gaz girişi, hastaya yakın yaylı bir kaçak valfı ve bir maske ya
da endotrakeal tüpe bağlantı hortumundan meydana gelir.
Taze gaz akımı dakika soluk volümüne yakın veya daha
fazla olmalıdır. Akım dakika volümünün en az %70’ inin
altına indiğinde tekrar soluma başlar. Tekrar soluma
olmaması için taze gaz akımı soluk volümünün üç katı
tutulmalıdır (erişkinde 20 lt/dk den fazla). Bu kadar yüksek
akım pratik olmadığından kontrollü solunum için uygun
değildir.
Mapleson B Devresi

Bu sistemde taze gaz akımı devreye ekspiratuar valvin
distalinde olmak üzere hastaya yakın uçtan girer. Spontan ve
kontrollü solunum sırasında benzer şekilde çalışır. Taze gaz
akımı dakika volümünün iki katı olduğunda ne spontan ne de
asiste solunumda karbondioksit birikimi olmaz.
Mapleson C

Hortumunun kısalığı ve rezervuarının daha küçük
olması taze gaz ile ekspire edilen gazın daha iyi karışmasını
sağlar. Hem spontan, hem asiste solunumda kullanılabilir.
Tekrar solumayı önlemek için dakika volümünün iki katı
taze gaz akımı sağlanmalıdır.
Mapleson D,E,F Devreleri
• Devreler

Mapleson D devresi kontrollü
solunum için en uygun olanıdır.
Normokapni sağlamak için taze gaz
akımı dakika volümünün iki katından
az olmamalıdır. Bu devreler ile
E kontrollü solunum yapıldığında
inspirasyon fazında alveolar gaz ve
ölü boşluk gazı valvden dışarı
F çıktığından solunum diğer devre
tiplerine göre daha efektiftir.
Koaksial Devreler
 Bain Devresi : Burada taze gaz akımı ekspirasyon havasını
taşıyan körüklü hortum içinden geçen ince bir hortum ile
hastaya yakın bir yere verilir. Her yaş grubunda kullanılabilir.
Kolay sterilize edilir. Kontrollü solunumda 70 ml/kg/dk gaz
akımı yeterli olur. İnspire edilen gaz çevresindeki ekspirasyon
havasıyla ısınır. Uzun koaksial hortum anestezistin
uzaklaşmasını gerektiren tanısal girişimlerde üstünlük sağlar.
En önemli sakıncası ince hortumun bağlantı yerinden çıkması
ve hortumdan olabilecek kaçaklardır.
 Lack Devresi : Bain devresinin aksine ekspirasyon havası
ortadaki hortumdan taze gaz ise bunun çevresinden
gitmektedir.
To ve Fro Sistemi

Bir maske yada tüp, bir balon ve bir absorban
kanisterinden oluşur. Gazlar hem inspirium hem ekspirium
sırasında kanisterden geçer. Taze gaz sisteme hastaya yakın
bir yerden girer. Çocuk ve bebeklerde kullanıldığında
yüksek miktarda ölü boşluk oluşabileceğinden küçük
kanister kullanılmalıdır. Hasta ile kanister arasında kalan
kısmın ölü boşluk olacağından mümkün olduğunca kısa
olmalıdır. Kanisterin iyi doldurulması ve tozların üflenmesi
gerekir. Solunum yollarına alkali toz kaçabilir.
Halka (circle) Sistemi
Bu sistem şu komponentlerden oluşur :
• Bir adet inspiratuar, bir adet ekspiratuar olmak üzere iki adet
tek yönlü valv, absorban kanisteri, basınç ayarlı kaçak valvi,
rezervuar balon, inspiratuar ve ekspiratuar iki adet spiral
hortum, taze gaz girişi, hastaya bağlantı kısmı.
• Tek yönlü valvler ile gaz akımına halka şeklinde bir hareket
verilir ve solunumun inspiratuar ve ekspiratuar fazları
birbirinden ayrılır. Bu şekilde ölü boşluk sadece sistem ile
hasta arasındaki bağlantı parçasıyla sınırlıdır.
Bir halka sisteminin elemanları ve anestezi makinesina bağlantı şekli. Oklar gazın akım yönünü
göstermektedir.1.Y bağlantısı.2.Devreyi açma kapama mandalı.3.İnspiratuar hortum.4.Ekspiratuar
hortum.5.Havayolu
basınç
göstergesi.6.Solunum
volümetresi.7.Ekspiratuar
valv.8.İnspiratuar
valv.9.Sodalaym kabı.10.Taze gaz hortumu.11.Kaçak gaz çıkışı.
Tamamen Kapalı Devre
 Ekspirasyon valvi kapalı kalacak şekilde taze gaz akımı uygun
biçimde azaltırılırsa yarı kapalı sistem kapalı sisteme dönüşür.
 10 lt/dk lık yüksek gaz akımı ile denitrojenizasyon sağladıktan
sonra gaz akımı hastanın metabolik gereksinimini karşılayacak
(300-400 ml/dk) oksijen ve anestezik maddeye dönüştürülür.
 Bu sistemin anestezik maddelerde ekonomi sağlaması, hava
kirlenmesinin azalması, solunum havasının ısı ve neminin
korunması, solunum kontrolünün daha kolay olması gibi
üstünlükleri vardır.
Tamamen Kapalı Devre
 Anestezik yoğunluğunun kontrolü güç olup azotprotoksit
kullanımına uygun değildir; halotanla kullanımı yoğunluğu
kontrol edilemeyeceği ve çok yükseleceğinden tehlikeli
olabilir.
 Bu sistemde anestezik madde kesildikten sonra hastanın
uyanması çok uzun zaman alabilir. Bu nedenle anestezi
sonlandırıldıktan sonra gaz akımı arttırılıp devre dışarı
açılmalıdır.
Anestezi Makinesi Kontrol Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anestezi makinesinin son durumunu ve son servis tarihine
göz atıp makine seri numarasını kaydet,
Monitör ve elektrik ekipmanlarını gözle ve ısınmaları için
açık duruma getir,
Flow kontrol valvlerini ve vaporizatörleri önce kapalı
pozisyona getir,
Vaporizatörün doluluğunu, oksijen ve azotprotoksit tank
içeriklerini ve karbondioksit absorbanını kontrol et,
Flowmetreleri test et,
Oksijen basınç düşüklüğü sistemini test et,
Anestezi Makinesi Kontrol Listesi
7. Merkezi gaz sağlayan basınçları ve alarm sistemlerini kontrol et,
8. Oksijen monitörünü hava ve oksijen ile kalibre et, alarm
limitlerini belirle,
9. Solunum sistemi valvlerini kontrol et,
10. İnspire edilen gazı kokla, koku olmamalı,
11. Makine ve solunum sistemindeki kaçakları test et,
12. Atık gaz sistemini kontrol et,
13. Monitörler ve alarm cihazlarını kontrol edip onları kalibre et ve
bağla.
Anestezi Bittiğinde İse ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gaz silindirlerini kapat, basınç göstergelerinin sıfırla,
Flowmetre düğmelerinin rotametre sıfıra inene kadar açık kalmasını
sağla,
Flowmetre düğmelerini valv yataklarına zarar vermeyecek şekilde
nazikçe kapat,
Boş silindirleri değiştir,
Yüz maskelerini, solunum tüplerini ve rezervuar balonunu temizlik
işlemi için ayır,
Ventilatör, monitör ve alarmları kapat, kullanılan cihazları eski yerine
koy,
Ventilatör, makine veya alarmlar hatalı ise makineyı kullanımdan
kaldır ve sorumlu kişiyi haberdar et.
Airway
Anestezi uygulanarak kas gevşemesi sağlanan hastalarda;
Dilin arkaya (geriye) doğru düşerek hava yolu açıklığını engellemesini
önlemek
Herhangi bir nedenle hava yolu açıklığının olmadığı bilinci kötü hastaların
solunumunun devam ettirilmesi gereken durumlarda kullanılan, eğri, içi boş
dilin üzerine yerleştirilen plastik ekipmandır.
Yüz maskesi
 Hava yolu açıklığının sağlanarak hastanın solunumunun ambu ile desteklenmesi
gereken durumlarda ve anestezi uygulanan hastalarda anestezinin başlangıç ve
sonlandırma aşamasında burun ve ağzı kapatacak şekilde yerleştirilerek oksijen ve
diğer anestezik ajanların verilmesinde kullanılan temel ekipmanlardandır.
Kaynaklar
 http://www.megep.meb.gov.tr
 Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji; Prof. Dr. Melek
Güra Çelik
 Klinik Anesteziyoloji;Z. Kayhan
 LANGE Klinik Anesteziyoloji G.Edward Morgan,Jr.Maged S.
Mikhail , Michael J.murray
Teşekkürler…
Abant Gölü
Download