TBMM B: 113 Bakanının başkanlığında

advertisement
T. B. M. M.
B: 113
10 . 6 . 1987
tamamen gözden geçirilmiştir. Bazı yerlere takviye
yapıldığı takdirde, şu andaki mevcut şebekeden geniş
ölçüde yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak,
şebeke bulunmayan yerlere boru çekilmesi ve bunla­
rın evlerde kullanılmaya hazır bir hale getirilebilme­
si amacıyla da gereken çalışmaların başlamış oldu­
ğunu ve süratli bir şekilde sonuca gitmekte olduğunu,
keza bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu amaçla An­
kara Belediyesi de, takriben 100 milyon dolarlık - biraz
evvel İstanbul için ifade ettiğim biçimde - bir kredi
temin etmek maksadıyla uluslararası ihaleye çıkmış­
tır.
Haddizatında şu anda çeşitli ülkelerden, hükümet­
ten hükümete kredi verme biçiminde, teklifler gelmiş­
tir. Şartları son derece müsait gözükmektedir; ama
buna rağmen, bu gelişmelerden haberleri olmayan
ülkelerin de teklif vermelerini temin etmek amacıyla,
böyle bir duyuru yapılmış ve işin detaylı çalışmala­
rına başlanılmıştır.
Bu arada, boru hattının geçeceği yerlerde...
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Eskişehir ne ola­
cak Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla)
— ... yani, İzmit'te, Eskişehir'de ve Bursa'da kullan­
ma imkânlarıyla ilgili fizibilite çalışmaları devam et­
mektedir. Bu fizibilite çalışmaları olumlu sonuç ver­
diği takdirde, sadece şu anda geçeceği güzergâh üze­
rindeki yerlerde değil, ayrıca eğer hesaplar uygun so­
nuç verirse, bu gazı mesela Konya'ya, mesela Kayseri'ye, mesela Balıkesir'e ve İzmir'e de bu boru hattı­
nın uzatılması imkânlarının mevcut olduğunu ifade
etmek istiyorum; ama bu konuda bütün mesele, yapı­
lacak hesapların rantabl çıkması ve bu konuda bü­
yük bir yük meydana getirmemesidir.
Bakanının başkanlığında -yani şu anda (benim yürüt­
tüğüm Doğal Gaz Koordinasyon Kurulunda- Hazi­
ne, Merkez Bankası, Planlama Müsteşarları, TEK
Genel Müdürü ve IBOTAŞ Genel Müdürü bulunmak­
tadır. Ayrıca, ibu koordinasyon kuruluna, ihtiyaç du­
yulan 'kuruluşların temsilcileri, ıbu arada Ankara ve
îstanlbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının da çağı­
rılması imkânlarının mevcut olduğunu ifade etmek
istiyorum. İBu konudaki çalışmalar yoğun ibir biçim­
de devam etmektedir. Doğal Gaz Koordinasyon Ku­
rulu, zaman zaman ve ihtiyaç oldukça toplanmakta
ve bu kbnuyla ilgili projelerin gidişini yakından iz­
lemektedir.
Şüphesiz, doğal gaz, tek başına kullanılacak, bir
tek enerji kaynağı durumunda olacak bir mal da
değildir. Bunun, piyasada şu anda multlfaklarda kul­
lanılan UPC, elektrik, fuel-oil, linyit ve gazyağı ile
rekabet etmesi söz Ikonusüdur. Bu bakımdan, hangi
fiyata 'verirseniz verin, karşınızda bunu alacak müş­
teriyi bulmanın 'da o kadar kolay olmadığını sözle­
rime eklemek (istiyorum. Özellikle sanayide, eğer bu
saydığım enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir bir fi­
yata vermezseniz, herhalde illa doğal gaz kullanacak­
sınız diye bir zorlama yapılmasının mümkün olma­
dığını takdirlerinize arz etmek istiyorum.
Ayrıca, doğal gazın bedelinin yüzde 65 ila 70'inin
Türk ihraç mallarıyla ödenmesi öngörülmüştür. Bu
konuda, ihraç edilecek mallar için özel bir sübvansi­
yon uygulanması gayet tabiî söz konusu değildir. Di­
ğer ihraç mallarına, diğer ülkeler için hangi sübvan­
siyonlar uygulanıyor ise, bunlar için de, Sovyet Rus­
ya için de bunun dışında bir uygulama şu anda söz
konusu değildir.
Şehir şebekeleri konusuna gelince : Biraz evvel de
ifade ettiğim gibi, doğal gazın ağırlıkla kullanılacağı
yerler elektrik santralları, sanayi tesisleri ve gübre
fabrikalarıdır. Şehirlerde ısıtma ve mutfakta kullan­
ma amacıyla tüketilecek bu gazın, özellikle birinci
planda Ankara, ikinci planda İstanbul'da kullanılma­
sı söz konusudur. İstanbul'da şu andaki mevcut ha­
vagazı şehir şebekesi bu işe hazır değildir; İstanbul'
da yeniden bir şebeke yapılması ihtiyacı ortadadır.
Bu amaçla İstanbul Belediyesi tarafından 250 milyon
dolarlık, bu işe elverişli bir kredinin temin edilmesi
amacıyla, uluslararası ihaleye çıkılmıştır.
Ankara İline gelince : Ankara'daki durum İstan­
bul'a nazaran çok daha iyidir; mevcut havagazı şe­
bekesinin durumu, bu işe yeterlidir. İngiliz Brıtısh Gaz
Firması tarafından kontrol edilmiştir; mevcut şebeke
0:1
istemiş olduğumuz yetkinin Anayasanın 91 inci
maddesine uygun bir yetki olduğu konusunda bizi
destekleyen değerli muhalefet sözcüsü arkadaşlarımı­
za da teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hepinizi bu ve­
sileyle tekrar saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şahsı adına Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun
efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam­
lıyorum.
Görüşmekte olduğumuz, Doğal Gazın Tanzimi
Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, ben de görüş­
I lerimi sunmak istiyorum.
— 20
Download