Uploaded by User6897

BETTY NEUMAN

advertisement
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
HMSR 505
BETTY NEUMAN
1
Hazırlayan:
Y. Lisans Öğrencisi : Sevilay Şimşek
İÇERİK
Betty Neuman’ın Hayatı
Modelin Gelişmesinde
Etkili Olan Faktörler
Modelin Temel
Kavramları
Modelin Güçlü ve Zayıf
Yönleri
2
BETTY NEUMAN
Neuman Systemler
Modelini geliştiren bir hemşirelik
teorisyenidir
3
BİYOGRAFİSİ
Betty Neuman, 1924'te Ohio kentinde
doğmuştur.
11 yaşındayken babası öldü.
Annesi ise kırsal kesimde ebeydi.
Evlendi, kocasının tıbbi uygulamalarını
destekledi ve 1959'da kızını doğurdu
4
İlk hemşirelik
eğitimini 1947
yılında Ohio’nun
Akron şehrinde bir
kamu hastanesi
hemşirelik
okulunda
tamamlamıştır.
5
sitzman ve eichel berger 2004
1957 yılında hemşirelikte lisans
1966 yılında Los Angeles Kaliforniya
Üniversitesi’nde(UCLA) halk sağlığı
hemşireliği ve ruh sağlığı hemşireliği
alanında yüksek lisans
1985 yılında Pacific Western
Üniversitesi’nde klinik psikoloji
alanında doktora derecesini almıştır.
Grand Valley State’den fahri doktora
ünvanı almıştır.
Sitzman ve Eichelberger 2004
6

1960’ların Toplum
Ruh Sağlığı
hareketine öncülük
yapmış ve UCLA’daki
toplum ruh sağlığı
hareketi ile ilgili
organizasyon ve
planlama çalışmaları
sırasında sistemler
adaptasyon
çerçevesine dayalı
‘Birey Bütünlüğü
Yaklaşımı’ hemşirelik
modelini
geliştirmiştir.
7
Sitzman ve Eichelberger 2004
MODELIN GELIŞMESINDE ETKILI OLAN
FAKTÖRLER
Neuman Sistemler Modeli
(NSM) ilk olarak 1970 yılında
lisansüstü öğrencilere yardım
için hastanın ihtiyaçlarını
bütüncüllük terimleri içinde
sistemler yaklaşımını dikkate
almaları amacıyla geliştirmiştir.
Model 1972 yılında ‘Hasta
Problemlerine Bütüncül Birey
Yaklaşımı’ için bir öğretim
modeli başlığıyla Nursing
Research’de yayınlanmıştır.
8

Modelin geliştirilmiş
hali Hemşirelikte
Kavramsal Modeller
kitabının 1.(1974) ve
2.(1980) baskısında
Betty Neuman Sağlık
Bakım Sistemleri
Modeli: Hasta
Problemlerinde
Bütüncül İnsan
Yaklaşımı olarak
yayımlanmıştır.
Fawcett 2005
9


1982 de ilk kitabı olan Neuman Sistemler
Modeli: Hemşirelik Uygulaması ve Eğitimi
için Başvuru yayınlandı.
Modelin yer aldığı 1974,1980 ve 1982
yayınlarında Neuman insan kavramını hasta
ve müşteri olarak adlandırmış. 1989’dan
sonra ise sadece müşteri terimini
kullanmıştır.
Neuman ve Fawcett 2002;Fawcett 2005
10

Yıllar içinde çeşitli
değişimlere uğrayarak
geliştirilen kitap 2006 da en
son baskısı olan Neuman
Sistemler Modeli’nde orijinal
diyagram kullanılmakta ve
insan,çevre,sağlık ve
hemşirelik şeklindeki
hemşirelik metaparadigması
içinde modelin bileşenleri
sunulmaktadır.
Geib 2006
11
Neuman Sistemler Modeli
hemşireliğin diğer kavramsal
modelleri (Orem 1971,
Rogers 1970, King 1971) ile
yaklaşık aynı zamanda
geliştirilmiştir.
12


Modelde insana çok boyutlu bakılmakta ve
sistem yaklaşımı temel alınarak stresöre karşı
nasıl denge durumunda kalabildiği
açıklanmaktadır.
(Neuman 2002)
Sağlık bakım profesyonelleri etkili girişimleri
belirlemek ve uygulamak için müşterilerin
stresörleri nasıl algıladıklarını ve nasıl tepki
verdiklerini anlamalıdır. (Fitzpatrick ve Whall 2005)
13
MODELIN TEMEL KAVRAMLARI
insan
 Çevre
 Sağlık
 Hemşirelik

14
İNSAN
Neuman’a göre insan çevresi ile etkileşen açık bir sistemdir, uyumu ve dengeyi
sağlayabilmek için iç ve dış çevre ile sürekli etkileşim halindedir. (Fawcett 2005;
Gigliotti 2001)
Bireysel değişkenler (fiziksel,psikolojik,sosyokültürel,gelişimsel, spiritüel)
Temel yapı
Savunma hatları (esnek savunma hattı, normal savunma hattı, direnç hatları)
15
Yeniden yapılanma
Bireysel değişkenlerin
fonksiyonu sistemi denge
durumuna zamanında
ulaştırmak, sürdürmek ve
korumaktır.(Fitzpatrick ve Whall
2005; Geib 2006, Şengin İnan ve Üstün
)
2014
Fizyolojik
değişken:
bedensel yapı ve
iç fonksiyonlar
Psikolojik
değişken:
zihinsel süreçler
ile içten ve
dıştan gelen
interaktif
çevresel etkileri
Sosyokültürel
değişken:
sosyal
kültürel
koşullar ve
etkilerinin
birleşimini
Gelişimsel
değişken:
yaşa bağlı
gelişimsel
süreçler ve
faaliyetleri
Spiritüel
değişken:
manevi inançlar
ve etkileri ifade
etmektedir. (Neum
an ve Fawcett 2002; Fawcett
2005)
16
17
farklı
bireysel
özellikler
Temel
yapı:
genetik yapı
yanıt verme
özelliğinden
oluşmaktadır
18
19
BIREYIN TEMEL YAPISI
Esnek savunma hattı
Normal savunma hattı
Direnç hatları
Stresörlerden korunmaktadır
20
Savunma hatları insan
savunma hatlarıyla çevrili
temel yapıdır.
Dıştan içe hattı koruyarak
temel yapının zarar
görmesini önlerler.
21
22
Esnek savunma
hattı: en dıştaki kırık
çizgidir
Normal savunma
hattı: bireyin genel
iyilik hali
Direnç hattı : normal
savunma hattı
kırıldığında devreye
geçer ve bireyin
temel yapısını korur.
23
YENIDEN YAPILANMA
Stresöre verilen tepkinin derecesi ile ilişkili olarak
enerjideki artış durumudur. Birey hastalıktan önce
var olan düzeye dönebilmekte ya da yeni bir denge
sağlayabilmektedir.
Yeniden yapılanma meydana gelmezse temel yapının
başarısızlığının bir sonucu olarak ölüm
gerçekleşmektedir
Neuman ve Fawcett 2002; Fawcett 2005)
24
25
ÇEVRE
Sistemi etkileyen ve sistem tarafından etkilenen tüm faktörler
olarak kavramsallaştırılmıştır.
İç çevre: müşteriyi etkileyen ve müşteri sistemlerinin sınırları
içinde ya da içsel olarak bulunan kişiye özgü faktörlerdir.
Dış çevre: hem
kişilerarası hemde kişi dışı güçler ya
da stresörler ile ilişkilidir.
Oluşturulan çevre: müşterinin esnek ve normal savunma hattı ve direnç
hatları üzerindeki durumsal stresörlere yanıt olarak geçici sağlık durumunu
yansıtan kendi kendine yardım olgusudur.
26
Çevresel stresörler: kişi içi, kişi dışı, ve
kişilerarası stresörler olarak kategorize
edilmektedir.
 Kişi içi stresörler: müşteri sisteminin sınırları
içinde meydana gelen iç çevresel güçlerdir.
 Kişilerarası stresörler: müşteri sisteminin
sınırları dışında ve yakın aralıkta meydana gelen
dış çevresel güçlerdir.
 Kişi dışı stresörler: müşteri sisteminin sınırları
dışında ve uzak aralıkta meydana gelen dış
çevresel güçlerdir.

27
28
SAĞLIK
Birey ve çevre arasındaki denge olarak
tanımlanmakta ve dinamik bir süreç olarak
vurgulanmaktadır.
 Müşterinin iyilik halinin derecesi sistem
dengesini tekrar kazanmak ve sürdürmek için
gerekli olan enerji miktarı ve değişkenlerinin
çevresel stresörlere karşı nasıl etkin bir şekilde
yanıt verdikleri ile değerlendirilmektedir.
 Eğer insanın tüm gereksinimleri kariılanırsa
optimal iyilik hali sağlamaktadır.
 İhtiyaçlar karşılanmadığında ise iyilik
durumunda azalma meydana gelmektedir.

29
30
HEMŞIRELIK
Hemşireliğin en önemli hedefi optimum iyilik
haline ulaşılması, bunun korunması ve
sürdürlmesi yoluyla sistemin dengede olmasının
sağlanmasıdır.
 Hemşire birincil,ikincil ve üçüncül koruma
girişimleri ile stresörün gerçek ya da olası
etkisini azaltarak sistemin dengesini sağlamayı
hedeflemektedir.

31
Birincil koruma: bir stresörün sisteme zarar vermeden önce
tanımlanmasında kullanılmaktadır. Amaç stres faktörünün normal
savunma hattını geçmesini önlemek veya stres faktörleriyle
karşılaşma olasılığını azaltarak savunma hattını güçlendirmektir.
İkincil koruma: sistemin stresöre tepki vermesi ile oluşan
semptomların erkenden tanılanması ve tedavi edilmesidir.
Üçüncül koruma: olası durumları önlemeye ve dengeyi korumaya
odaklanılmaktadır. Amaç direnç hatlarını güçlendirerek bireyin
dengesini korumaktır.
32
33

Modelde hemşirenin rolü hastanın sağlığına
kavuşması ve stresörlerle baş edebilmesi için
hastayla birlikte çalışmak hastaya sorunu
çözmesi için yardımcı olmaktır.
34
MODELIN KULLANIM ALANLARI
Hemşirelik eğitiminde kullanılması
 Hemşirelik uygulamalarında kullanılması
 Hemşirelik araştırmalarında kullanılması

35
MODELIN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERI
Model açık sistem odaklı olduğu için bileşenlerin
uyumunu sürekli olarak izlemekle birlikte hemşirelik
girişimlerinin holistik bir bakış açısıyla yapılmasını
sağlamaktadır.
Model sistemler parçalar alt parçalar ve çevre
arasındaki karşılıklı ilişkilerin tanımlanmasını
sağlayarak hemşirelik girişimlerinin mantıklı ve akılcı
olmasını sağlamaktadır.
Hemşirelik tanıları hemşirelik hedefleri ve hemşirelik
sonuçlarından oluşan model hemşirelik süreci
kategorileri amaca yönelik eleştirel düşünme ve
problem çözmeyi eyleme dönüştürmede yardımcıdır.
36
MODELIN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERI
Model oldukça basit ve anlaşılırdır ve terimleri kolayca tanımlanabilir.
Ancak çok fazla tanım olması ve aralarındaki ilişkilerin niteliğinin tam
olarak belirtilmemesi modelin kullanımında bazı zorluklara neden
olabilmektedir.
Modelin çok boyutlu olması sağlık alanındaki pek çok profesyonel için çekici
bir çerçeve sağlamaktadır. Model çeşitli alanlarda hem hemşirelik eğitimi
hemde uygulamaları için açık ve kapsamlı yönergeler sağlamaktadır.
Stres adaptasyon teorisi modelin kuramsal çatısını oluşturmaktadır. Bu
nedenle soyut ve geneldir.
Modeldeki kavramların bazıları tam olarak tanımlanmamıştır. Örneğin
çevre tanımındaki iç ve dış güçler tam olarak açıklanmamıştır. Ayrıca
yeniden yapılandırma kavramı yeterince anlaşılır değildir.
37
38
39
Akut Koroner Sendrom Tanısı Olan Hastaya Sistemler
Modeline Göre Uygulanan Hemşirelik Yaklaşımı
Özet Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Koroner arter
hastalığı dünyada en önde gelen mortalite ve morbidite
nedenidir. Koroner arter hastalığına sahip bireyler en çok
akut koroner sendrom ile hastaneye başvururlar. Akut
koroner sendromu olan hastalar; fiziksel, sosyal, psikolojik
açıdan çok yönlü olarak etkilenmektedir. Hemşireler,
hastalara uygun hemşirelik yönetimini planlarken, bireyleri
çok boyutlu değerlendirmeli ve hemşirelik modellerine
dayandırarak uygun girişimleri sunmalıdır. Bu modellerden
biri de Betty Neuman Sistemler modelidir. Bu olgu
sunumunda, unstabil angina pektoris (USAP) tanısı olan bir
hastanın algıladığı stresörler ve bireyin bu stresörlerden
etkilenme durumu Neuman Sistemler Modeline göre ele
alınmış ve hemşirelik yönetimi planlanmıştır.
40


Neuman’ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir
Bebeğin Hemşirelik Bakımı
ÖZET Hemşirelik modellerinin varolma nedeni hemşireliğin tıptan
farklı özelliklerini ortaya koymaktır. Hemşirelik modeli
kullanıldığında metaparadigmalar arasında ilişki kurulmaktadır.
Birey, çevre, sağlık ve hemşirelik arasında kurulan ilişkiyi modele
dayandırmak, teorik bilgilerin hasta verileri ile bütünleştirilmesini
ve sistematik bir biçimde girişimlerin planlamasını sağlamaktadır.
Model kullanımı, istenen hasta sonuçlarına ulaşmak için hemşirenin
düşünme biçimini şekillendirmektedir. Bu, hasta için çalışmayı değil
hasta ile birlikte çalışmayı getirmekte ve bireye bütüncül yaklaşımı
kolaylaştırmaktadır. Model kullanımının gerekliliklerine rağmen
istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Klinik alanda model
kullanımın arttırılması için modellerin klinik örneklerle
açıklanmasına gereksinim olduğu belirtilmektedir. Bu makalede,
Neuman’ın Sistemler Modeli pnömonili bir bebeğin bakımında
kullanılarak örneklendirilmiştir
41


Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı
ÖZET Görülme sıklığı hızla artan Diyabetes Mellitus (DM), kişi için yeni yaşam
deneyimidir. Yaşam boyu süren kronik bir hastalık olması sebebiyle bireylerin ve
ailelerinin yaşamlarını tüm yönleriyle etkilemekte, bireylerde fizyopatolojik değişikliklerin
yanı sıra psikososyal boyutta da sorun, çatışma ve değişikliklere neden olmaktadır. Tüm
bu değişiklikler diyabet yönetimini olumsuz etkileyerek diyabeti şiddetlendirebilmekte,
hastaların yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte, kişinin hastalığa
uyum ve kabullenme sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Hem hastalığını ve hem
de yaşamını kontrol altında tutması gereken diyabetli hastanın, diyabet yönetimini
başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve olumlu tutumlara sahip
olması gerekmektedir. Bu aşamada hemşirelik girişimlerinin önemli bir rolü vardır.
Hemşire, hastaların diyabetle ilgili negatif tutumlarını saptayarak düzeltmeli ve pozitif
tutumlarının geliştirilmesi için destek vermelidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için hemşirelik
uygulamalarında teori ve model kullanımının etkili olduğunu unutmayarak; insan odaklı
holistik yaklaşıma sahip olan, tüm hedeflerin belirlenmesinde ve girişimlerin
planlanmasında hasta ile işbirliğinin üzerinde duran Neuman Sistemler Modeli’ni temel
alabilir. Neuman Sistemler Modeli’ni kullanarak hemşire, diyabetli bireylerin yaşadığı
stresörleri belirleyerek, gereksinimleri bütüncül açıdan ele alıp, uygun hemşirelik
tanılarını belirler. Bireyin denge durumunu bozan kronik hastalıklardan birisi olan
diyabet önemli bir sağlık problemidir. Bu makalede; Neuman Sistemler Modelinin
diyabette kullanımı açıklanacaktır.
42


NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE BİR VAKA
ÇALIŞMASI
ÖZET Hemşireler, hastaların tedaviden etkin
yararlanması ve iyileşme sürecini hızlandırmak için
hemşirelik teorilerine dayandırılmış çeşitli bakım
modellerinden yararlanırlar. Bunlardan biri Neuman
Sistemler Modeli’dir. Bu çalışmada Neuman Sistemler
Modeli kullanılarak, serebral infarktüs tanısıyla nöroloji
yoğun bakım ünitesine yatırılmış 40 yaşındaki kadın
hastanın yaşadığı stresörler ve etkilenme düzeyi
incelenmiş ve hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur.
Beyin damar hastalıkları bireyin yaşamında kalıcı ya da
önemli değişikler yaratır ve bu hastalara bütüncül
yaklaşım için Neuman Sistemler Modeli kullanışlı bir
rehber olabilir. Bu vaka çalışması, Neuman Sistemler
Modeli’ne temellendirilmiş bir çalışma olup modelin
kullanılabilirliğini gösterir
43


Neuman Açık Sistemler Modeline Göre Bir Vaka Değerlendirmesi
Çalışması
Hastalık bireyin yaĢamında stres yaratan bir süreçtir. Özellikle
süreğen hastalıklar bireylerde yaĢam kalitesini düĢürmekte, sağlık
kurumlarına bağımlılığı arttırmakta ve farklı bireylerde farklı
stresörler yaratmaktadır. Hasta bireylerin tedaviden yarar
sağlamaları ve yeni duruma uyum sağlamalarını kolaylaĢtırmak için
hemĢireler çeĢitli hemĢirelik modellerine dayanarak hemĢirelik
bakımı sunabilmeleri gereklidir. Bu modellerden biri de Neuman
Açık Sistemler Modelidir. Bu çalıĢmada, hemodiyaliz tedavisi gören
bir bayan hastanın algıladığı stresörler ve etkilenme durumu
Neuman Açık Sistemler Modeline göre izlenmiĢ ve hemĢirelik bakım
planı oluĢturulmuĢtur. Hemodiyaliz gibi süreğen hastalıklarda bu
modelin kullanımı uygun bir yol gösterici olabilir. Bu vaka çalıĢması,
Neuman Açık Sistemler Modelinin farklı tanılarda, farklı bireylerde
ve farklı yaĢam olaylarında rahatlıkla kullanılabilir olduğunu ortaya
koymaktadır.
44
NEUMAN SYSTEMS MODEL
UYGULAMAMERKEZI

Amaç: Bireylerin araştırmayı uygulamaya
dönüştürme çabalarını kolaylaştırmak
vekabuletmek ve Neuman Sistem Modelini sağlık
hizmeti uygulama ortamlarında uygulamak.
45
NEUMAN SYSTEMS MODEL
ARAŞTIRMAENSTITÜSÜ

Amaç: Neuman Systems Modelini kullanarak
ilerlemek ve araştırma için bir rehber sağlamak
ve Neuman Systems Modeli araştırmacıları
arasında bağlar kurmak
46
MISYON









Neuman System Model Trustees Group, Inc.'inmisyonuveamaçları,
modelinküreselhemşireliktopluluğuveküreselsağlıkhizmetleritopluluğuiçinbüt
ünlüğünüveuygunluğunumuhafazaetmek, korumakvesürdürmektir.
Dr. Betty Neuman, 1988'de MütevelliHeyeti'nikurdu. Her
MütevelliHeyetiüyesi, modelineğitim, uygulama,
idareveyaaraştırmadageliştirilmesineveyakullanılmasınabağlılığınıgösteren
Amerika BirleşikDevletleri,
KanadaveyaHollanda'danprofesyonelbirhemşiredir.
Modeleuluslararasıilgidevamettikçe,
diğerülkelerdenMütevelliHeyetineeklenecek
Mütevellilerin işlevleri şunlardır:
Hemşirelerin ve dünya çapındaki diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla
NSM'nin sürekli gelişimi ve değerlendirilmesinde bulunmak.
Hemşireleri ve sağlık topluluğunu NSM ve uygulamaları hakkında eğitin.
NSM ile ilgili profesyonel iş topluluğunu güncellemek ve haber vermek için
uluslararası forumlar düzenleyin.
Modeli ilerletmek için çok disiplinli ortaklıklar oluşturun.
Kapsamlı bir NSM bibliyografyası koruyun.
Destek ve bilimsel ve yaratıcı çalışmalar yoluyla Betty Neuman çabalarını
genişletmek.
47
48
49
50
51
KAYNAKLAR













Hemşirelik Teorileri ve Modelleri (Prof.Dr.A.Karadağ,
Doç.Dr.N.Çalışkan,Doç.Dr.Z.G.Baykara)
https://www.neumansystemsmodel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=K1KGHNCF-pU&feature=emb_logo
https://www.neumansystemsmodel.org/nsm-powerpoint
http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_191.pdf
https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD-59244-CASE_REPORT-YEL.pdf
http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_425.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29477
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/391261
http://www.kuhead.org/jvi.aspx?pdir=kuhead&plng=tur&un=KUHEAD-09795
http://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-15010-CASE_REPORTGUNER.pdf
https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-80774-CASE_REPORT-AKBAS.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/753496
52
Download