Uploaded by User6543

hemodinamik çalışma ahmet sarı 28.11.20

advertisement
HEMODİNAMİK DEĞERLENDİRME
UZM. DR. AHMET SARI
Fonksiyonel değerlendirme
• Kardiyak odacık ve damarlarda basınç
değerlerinin ölçülmesi
• Kardiyak debi ölçümü
• Kardiyak şantların belirlenmesi ve
hesaplanması
• Vasküler rezistansların hesaplanması
• Basınç gradyentlerinin, kapak alanlarının ve
darlık derecelerinin hesaplanması
Amacı
• Anatominin tanımlanması (Anjiokardiyogram)
• Hemodinamik anormalliklerin tanımlanması
• Bu anormalliklerin ne kadar önemli
olduklarının belirlenmesi
Temel prensipler
• Datanın geçerliliği ve hangilerinin kalıcı
olarak kaydedilmesi gerektiği işlemi
yapan hekim tarafından belirlenmek
zorundadır.
• Doğru basınç ölçümü/kaydı
• Anlamlı ve geçerli oksijen
saturasyon örneklerinin
alınması
• Basınç ve kan örneklerinin
ne zaman nereden hangi
sıra ile alındığı
• Anormal değer, artefakt ve
hataların fark edilmesi
Basınç Ölçümleri
• Direkt
– Basınç kataterleri ( katater
ucunda basınç transduseri
olan)
– Çok pahalı daha çok
araştırma amaçlı
kullanılmakta
• İndirekt
– Sıvı – doldurulmuş
sistemlere bağlı uzak
transduserler
Basınç Ölçümü
Kateter-sıvı bağlantısı-tranduser sistemi
• 500 cc serum fizyolojik/500
ü heparin
• Basınç manşonu 300 mmHg
• Sıkı bağlantı
• Sert katater (< 4 Fr yada bazı
polietilen yumuşak
kataterler)
• Sistemde hava, pıhtı yada
kontrast madde olmaması
• Üçlü musluk yada manifold
bağlantılarında gevşeklik
olmaması
Kalibrasyon
• Civalı manometre
• Cıva sudan 13.6 kez daha yoğun
• 100 mmHg = 1360 mm H2O = 136 cm H2O
Kateter-sıvı bağlantısı-tranduser sistemi
• Kateter-sıvı bağlantısı-tranduser sisteminin
sıfırlanması
– Atmosferik basıncının etkisi
– Sistemdeki sıvının hidrostatik basınç etkisi
– Sadece kalp odacıkları ve damarlardaki basıncın
ölçülmesini sağlamak için dikkatle yapılmalı
Flebostatik aksa hizalama
• Yüksek= Düşük hidrostatik
basınç nedeniyle yanlış olarak
düşük basınç ölçümü
• Alçak = Yüksek hidrostatik
basınç nedeniyle yanlış olarak
yüksek basınç ölçümü
• «sıfır» seviyesinin her 1 cm
altında/üstünde gerçek seviye =
+/- 0,76 mmHg değişiklik
gösteririr.
Basınç Ölçümü
Basınç Ölçümü
• Damping(sönümleme)
• Basınç sisteminde osilasyon enerjisinin sürtünme
etkisiyle azalması ya da sönmesi
•Yüksek sıvı akışkanlığın
•Küçük katater çapı
•Az sıvı yoğunluğu
Daha fazla damping
Basınç Ölçümü
• Basınç farkı bakılırken mümkünse iki ayrı bölgeden eş
zamanlı olarak ölçümü tercih edilmeli
• Basınç farkı vurudan vuruya artefaktan etkilenmeden
ölçülebilir
• (“Pull-back”) yani aynı kataterle çekiş yapıldığında katater
haraketi, solunum, ekstra vuru yada hastanın hareket
etmesiyle basınç trasesinde dalgalanmalar sıklıkla görülür.
• Uzun kayıtlar alınarak artefaklardan arındırılmış
ölçülmüşten çok bir tahmin edilmiş gradyent bulunur.
Pulmoner Arter Kama Basıncı
•
Sağ Kalp Kataterizasyonu
Pulmoner kapiller kama basıncı
PCWP basınç trasesi gerçek
sol atrium basınç trasesine
“yakın”bir trase birlikte
basınç trasesi pulmoner
venlerden retrograd olarak
yansıdığı için biraz
gecikmelidir.
Retrograd pulmoner arter basıncı
• Pulmoner atrezide, PA ‘e
girilemeyen bazı ileri
derecede kompleks
olgular, PA’ in bir yada
birkaç dalına girilemediği
ancak tedavi
yönlendirmesinde
basınçların gerekli
olduğunu nadir
durumlarda yapılabilir.
Kardiyak Debi ve Şant Hesaplamaları
Kardiyak Debi
• Kardiyak Debi: Kalbin
birim zamanda
sistemik dolaşıma
(pompaladığı) kan
miktarı
Kardiyak Debi Hesaplanması
• Vücudun tükettiği oksijen miktarı=Qp X (PV oksijen
konsantrasyonu-PA oksijen konsantrasyonu)
Pulmoner Kan Akımı
Sistemik Kan Akımı
Şantlar
Akımlar Oranı
• Pulmoner/sistemik akımlar oranı ya da
sistemik ve pulmoner dolaşımda göreceli
akımların hesaplanması daha kolay ve birçok
hastanın tedavisine karar vermede yeterli
• Burada hata payı kan örneklemesi ile doğru
orantılıdır.
Kan örneklerinin alınması
• Hastanın kan örneklerinin alındığı dönemde hemodinamisinin
sabit olması
• <1 dk içinde örneklemenin bitirilmesi
• Girilmesi çok zor bir bölge yok ise basınç ölçümlerinden ayrı
olarak
• Multiple kanülasyon
• Mümkünse en 3 ayrı bölgeden iki yada daha fazla örneklerinin
alınması
• Kan örneklerinin mümkünse Katater laboratuvarında çalışılması
• Fazla heparin ve hava kabarcığı olmamasına dikkat edilmeli
Kan örneklerinin alınması
• İntrakardiyak şant yoksa:
• Mix sistemik venöz kan örneklerinin = PA
• Mix pulmoner venöz kan örneklerinin = LV/Aorta
• Şant varlığında;
• Mix sistemik venöz kan örneklerinin = VCS
• Mix pulmoner venöz kan
• R-L Şant atrial seviyede ise birkaç PV’den benzer
değer( AC sorunu yok)
• Ventrikül yada büyük arterler seviyesinde LA
Vasküler Rezistans
Normal referans değerler
10-30
800-2400
0,5-3
20-120
Woods Units
/m2X80
Metrics units
Download