Uploaded by elifates

Yönetim ve Organizasyon

advertisement
Week I Yönetime Giriş
Yönetim
Organizasyonel hedeflere planlama, organizasyon, liderlik ve liderlik yoluyla etkin ve verimli bir
şekilde ulaşılması için organizasyonel kaynakları kontrol etmek.
Yönetimin Fonksiyonları
Planlama
KAYNAKLAR
PERFORMANS
Hedefleri ve
bunlara ulaşmanın
yollarını belirleme
İnsan,
Hedeflere ulaşmak,
Ürünler,
Finansal,
Hammadde,
Teknoloji
Kontrol Etme
Organize Etme
Faaliyetleri izleyip
düzenlemeler
yapmak
Görevin başarılı
olması için
sorumluluk
atamak
Bilgi
Servisler,
Verimlilik,
Etkililik
Liderlik
Çalışanları motive
etmek için etki
kullanmak
Planlama: Yönetim işlevi, gelecekteki kurumsal performans için hedeflerin tanımlanması ve bunlara
ulaşmak için gereken görevlere ve kaynaklara karar vermekle ilgilidir.
Organize Etme: Yönetim işlevi, görevleri atama, görevleri departmanlara gruplama ve kaynakları
departmanlara tahsis etme ile ilgilidir.
Liderlik: Çalışanları kuruluşun hedeflerine ulaşmaları amacı ile motive etmek için etkinin
kullanılmasını içeren yönetim işlevi.
Kontrol Etme: Yönetim işlevi, çalışanların faaliyetlerini izlemek, örgütü hedeflerine doğru yolda
tutmak ve gerektiğinde düzeltmeler yapmakla ilgilidir.
Organizasyon: Hedefe yönelik ve kasıtlı olarak yapılandırılmış bir sosyal varlık.
Etkililik: Kuruluşun belirtilen bir hedefe ulaşma derecesi.
Verimlilik: İstenilen hacimde çıktı üretmek için asgari kaynakların (hammadde, para ve insan)
kullanılması.
Performans: Kuruluşun kaynakları verimli ve etkili bir şekilde kullanarak hedeflerine ulaşma becerisi.
Yönetim Becerileri
1. Kavramsal Yetenek: Organizasyonu bir bütün olarak görme ve parçaları arasındaki ilişkileri
görme bilişsel yeteneği.
2. İnsani Yetenek: Diğer insanlarla ve onlar aracılığıyla çalışma ve bir grup üyesi olarak etkili bir
şekilde çalışma yeteneği.
3. Teknik Yetenek: Belirli görevlerin yerine getirilmesindeki yeterlilik ve anlayış.
Yönetim Seviyeleri:
1.
2.
3.
4.
Üst yönetici
Orta yönetici
İlk hat yöneticileri
Yönetici yok (Bireysel Katkıda Bulunanlar)
Beceriler Başarısız Olduğunda
Çalkantılı zamanlarda yöneticiler, kuruluşa ve paydaşlarına - çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar,
toplum vb. - fayda sağlamak için tüm becerilerini ve yetkinliklerini kullanmak zorundadır.
Yönetici Tipleri:
Üst Yöneticiler: Organizasyonel hiyerarşinin en üstünde yer alan ve tüm organizasyondan sorumlu
olan bir yönetici.
1. CEO (Chef Executive Officer) – Genel Müdür
2. Şirket Grup Başkanı
3. Yönetim Başkan Yardımcısı
Orta Yöneticiler: Organizasyonun orta kademelerinde çalışan ve büyük departmanlardan sorumlu bir
yönetici.
-
-
İş Birimi Başkanı: Bu seviyelerdeki kişiler ayrıca yatay proje yöneticisi sorumluluğuna sahip
olabilirler.
1. Genel Müdür
2. Müdür
Departman Yöneticisi: Bu seviyelerdeki kişiler ayrıca yatay proje yöneticisi sorumluluğuna
sahip olabilirler.
1. Ürün Hattı veya Servis Yöneticisi
2. Bilgi Hizmetleri Yöneticisi
İlk Hat Yöneticileri: Birinci veya ikinci yönetim düzeyinde olan ve mal ve hizmetlerin üretiminden
doğrudan sorumlu olan bir yönetici. Bu seviyelerdeki kişiler ayrıca yatay proje yöneticisi
sorumluluğuna sahip olabilirler.
-
Fonksiyonel Yönetici
1. Üretim, Satış, Ar-Ge Sorumlusu
2. BT, İKY, Muhasebe Sorumlusu
Yönetici yok (Bireysel Katkıda Bulunanlar):
1. Hat İşleri
2. Personel İşleri
Proje Yöneticisi/Müdürü: Organizasyonun orta kademelerinde çalışan ve büyük departmanlardan
sorumlu bir yönetici.
Fonksiyonel Yönetici: Tek bir işlevsel görevi yerine getiren ve benzer eğitim ve becerilere sahip
çalışanları olan bir departmandan sorumlu yönetici.
Genel Yönetici/Müdür: Farklı işlevleri yerine getiren birkaç departmandan sorumlu bir yönetici.
Yönetici Olmak Nasıl Bir Şey?
Bu görevler kavramsal, insani ve teknik beceriler gerektirir.
Yönetici Rolleri
1. Bilgilendirici
Monitör: Bilgi arayın ve alın, süreli yayınları ve raporları tarayın, kişisel temasları sürdürün.
Dağıtıcı: Bilgileri diğer organizasyon üyelerine iletin; notlar ve raporlar gönderin, telefon görüşmeleri
yapın.
Sözcü: Bilgileri konuşmalar, raporlar ve notlar yoluyla yabancılara iletin.
2. Kişilerarası
Kukla (Nominal Lider): Ziyaretçileri selamlamak, yasal belgeleri imzalamak gibi törensel ve sembolik
görevleri yerine getirin.
Lider: Astları yönlendirin ve motive edin; astlarla eğitim, danışmanlık ve iletişim.
İrtibat: Hem organizasyon içinde hem de dışında bilgi bağlantılarını koruyun; e-posta, telefon
görüşmeleri, toplantılar kullanın.
3. Karar
Girişimci: İyileştirme projelerini başlatmak; yeni fikirleri belirleyin, fikir sorumluluğunu başkalarına
devredin.
Rahatsızlık Giderici: Anlaşmazlıklar veya krizler sırasında düzeltici önlemler alın; astlar arasındaki
çatışmayı çözmek, çevresel krizlere uyum sağlamak.
Kaynak Ayırıcı: Kaynakları kimin alacağına karar verin; zamanlama, bütçe öncelikleri belirleme.
Arabulucu: Sendika sözleşmelerinin, satışların, satın alımların, bütçelerin müzakereleri sırasında
departmanı temsil etmek; departman çıkarlarını temsil eder.
Yönetici Rolleri:
Lider Rolü
İrtibat Rolü
Denetleyici
Yöneticiler
Orta
Yöneticiler
Üst
Yöneticiler
Küçük İşletmelerde Yönetim Ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Küçük işletmelerin önemi artmaktadır.
Küçük işletmelerdeki yöneticiler, büyük şirketlerdeki yöneticilerden farklı rollere vurgu yapma
eğilimindedir.
Küçük şirketlerde yöneticiler genellikle en önemli rollerini sözcü olarak görürler.
Girişimci rolü, küçük işletmelerde de kritiktir.
Temel fark, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki yöneticilerin çabalarını bir tür sosyal etki yaratmaya
yönlendirmesidir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için mali kaynaklar, ürün veya hizmetlerin müşterilere satışı yerine
genellikle devlet ödeneklerinden ve bağışlardan gelir.
Krizleri ve Beklenmedik Olayları Yönetme
Günümüzün yöneticileri ve kuruluşları şimdiye kadar çeşitli düzeylerde krizlerle karşı karşıya
kalmışlardır.
Beklenmeyenlerle başa çıkmak her zaman yöneticinin işinin bir parçası olmuştur.
Kriz yönetimi, günümüz yöneticilerinden daha fazla talep getirir.
1. Sakin olun.
2. Görünür olun.
3. İnsanları işin önüne koyun.
4. Gerçeği söyle.
5. İşe ne zaman döneceğinizi bilin.
Download