Uploaded by User6505

9. s n f 2 donem 2 yaz l 20182019

advertisement
Adı:
Soyadı:
BÖLÜM
PUAN
M.E.B. ÖZEL NESİBE AYDIN ANADOLU VE FEN LİSESİ
2018-2019 ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ
9.SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
10
10 10 10 10 10 10 10 10 10
100
ÖĞRENCİ NOTU
1 -Aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) / yanlış (Y)
olduklarını belirtiniz.
a) (.......) Maddeler hal değiştirdiğinde yeni kimyasal
türler oluşur.
b) (.......) NaCl bileşiğinin Lewis formülü
şeklindedir.
c) (.......) İyonik bağlı bileşikler katı hâlde elektrik
akımını iletirler.
d) (.......) CO2, polar bir moleküldür.
e) (.......) Bir kimyasal bağda iki atom arasında
elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik
karakteri artar.
f) (.......) Amorf katıların belirli bir geometrik şekilleri
yoktur.
g) (.......) Cam, plastik, mum, tereyağı gibi maddeler
kristal katılara örnek olarak verilebilir.
h) (.......) Na, Mg, Al, Fe, Sn, Cu kovalent katı
örnekleridir.
i) (.......) İyonik katılar işlenebilir, tel ve levha haline
getirilebilir.
j) (.......) S8, P4, I2, CO2 moleküler katılara örnek
verilebilir.
2. Viskozite kavramını tanımlayarak, aynı sıcaklıktaki su ve
balın viskozitesinin farklı olmasının nedenini açıklayınız.
3. Aşağıda verilen moleküllerin Lewis yapılarını göstererek,
molekül polarlıklarını belirtiniz. (1H, 6C, 8O, 15P, 17Cl)
MOLEKÜL
LEWİS YAPISI
POLAR/APOLAR
MOLEKÜL
H20
CCl4
CO2
C2H6
PCl3
4. Buharlaşma ve kaynama olayları arasındaki farklardan 3
tanesini yazınız.
5. Aşağıda verilen iyonik bileşiklerini ,oluşturan iyonları
karşılarına yazınız.
8. Gazların genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
NaNO3(k)
Mg(OH)2 (k)
CaBr2(k)
Al2(SO4)3 (k)
NaCl (k)
6. Aşağıda verilen moleküllerin molekül içi bağ türü ve moleküller
arası etkileşim türlerini belirtiniz. (1H, 6C, 9F, 16S, 17Cl)
Molekül içi bağ türü
Molekül
a)
CCl4
b)
H2 S
c)
Cl2
d)
C2H6
e)
HF
9.
Moleküller arası
etkileşim türü
Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili
aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Hangileri baş (ana) grup elementidir?
b) En büyük proton sayılı element hangisidir?
c) Hangileri metalik özellik gösterir?
7. Aşağıda −3 yüklü bir iyonun katman − elektron dağılımı
verilmiştir.
Bu iyonun kütle numarası 31 olduğuna göre, çekirdeğindeki
yüksüz tanecik sayısı kaçtır?
d) Hangileri ametalik özellik gösterir?
e) Hangileri kararlı elektron dizilimine sahiptir?
10. Aşağıdaki soruları saf X maddesinin ısınma grafiğinden
yararlanarak cevaplayınız.
a)Saf X maddesinin erime ve kaynama
ve sıcaklıkları kaç °C dir?
b) Saf X maddesinin homojen ve heterojen olduğu bölgeleri ayrı ayrı
belirtiniz.
c) Kinetik ve potansiyel enerjinin arttığı bölgeleri ayrı ayrı belirtiniz.
NOT: Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar.
KİMYA ÖĞRETMENİ
KİMYA ÖĞRETMENİ
KİMYA ÖĞRETMENİ
Download