Uploaded by User6434

staj

advertisement
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ZABIT
KATİPLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR VE MESLEĞE KABUL
SÜRECİ NASILDIR?
STAJ DERSİ VİZE ÖDEVİ
RÜMEYSA TAŞKOPARAN
Ankara,2020
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR,
ANLATINIZ.
STAJ DERSİ VİZE ÖDEVİ
RÜMEYSA TAŞKOPARAN
Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK
Ankara,2020
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
Yazı işleri müdürünün görevi nelerdir, anlatınız.

Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.

Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil
olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri
almak.

Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili
ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak.

1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası
Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde
muhafazasını sağlamak.

Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve
buna ilişkin işlemleri yapmak.

Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek.

Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve
komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak.

Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak
UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve
diğer gerekli işlemleri yapmak.

Kesinleştirme işlemlerini yapmak.

Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine
sunmak.

Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.

Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.

Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet
başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek

Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını
düzenler.

Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin
amiridir.

Müdürlük personelinin izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor,
doğum, ölüm ve vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine
kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.

Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümeninde görüşülmesi
için sevkli gelen evraklarla Başkanlık adına meclis ve encümen gündemlerinin
hazırlanmasını sağlar.
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
Yazı işleri müdürünün yetkileri nelerdir?

Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna
dayanarak Belediye Başkanlığınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev
bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Başkan yardımcısına veya
Başkana bildirir.

Başkan yardımcısı veya Başkan tarafından verilen görevlerin yerine
getirilmesini takip eder ve Başkan yardımcısı veya Başkana bildirir.

Bürodaki tüm iş ve işlemlerin(meclis ve encümen kalemi, evlendirme, ilan ve
evrak kayıt memurlarının görevlerinin) sağlıklı yürümesinden Başkan Yardımcısı ve
Belediye Başkanı karşı sorumludur.

Yapılan tüm yazışmalarda Başkan Yardımcısının paraf ve onayını alır.

Büronun temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları bildirir.

Encümen toplantısına Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye
Başkanının görevlendirme yazısı ile encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır.
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
KAYNAKÇA
www.hukukmedeniyeti.org
www.katipler.org
www.kariyer.net
www.bolgegundem.com
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR
STAJ DERSİ VİZE ÖDEVİ
ÖDEVİN SUNULDUĞU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Adı ve Soyadı
Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK
Ödev teslim tarihi
20.11.2020
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
ÖZET
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE ZABIT KATİPLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
NELERDİR
Rümeysa TAŞKOPARAN
2020
Danışman: Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
T.C
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne ,
Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK danışmanlığında hazırladığım ‘’Yazı İşleri
Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri (Ankara.2020) ‘’ ödevindeki bütün bilgilerin
akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp
sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada
eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik
kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her
türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.
Tarih:19.11.2020
Adı- Soyadı ve İmza
Rümeysa TAŞKOPARAN
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ZABIT KATİPLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR VE MESLEĞE
KABUL SÜRECİ NASILDIR, ANLATINIZ.
STAJ DERSİ VİZE ÖDEVİ
RÜMEYSA TAŞKOPARAN
Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK
Ankara,2020
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
Zabıt kâtiplerinin görev ve yetkileri nelerdir, anlatınız.













Yazi İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek
Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye
ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir
şekilde bulundurup saklamak
Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve
muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı
olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak
Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi
gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek,
ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek
Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek
üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu isi
karar verilmesinden iki gün içinde yapmak
Mahkemece verilen ve acele islerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının
düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları
diğerlerinden önce ve çabuk yazmak
Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin
tatbikini yapmak
Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerdehazır
bulunmak
Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava
dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında
noksansız alma
Cevabi zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.
Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.a) Kalem hizmetlerinin
yürütülmesi, iş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında yerine
getirmek, biriktirmemek) Yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile
ilgili mevzuat hakkında bilgilenmek,Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme
mührünü basıp hakime imzalatmak,
Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz,
düzgün, sağlıklıbir şekilde tutmak, Defterlerde düzeltme yapıldığı takdirde
yanlış olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defterkenarına düzeltme
yaptıktan sonra keyfiyet C.savcısı ve Hakimi veya Mahkeme başkanınca
onaylatması
Dava dosyalarını gününde esas defterine kaydetmek, Açılan her dava için ayrı
bir dosya düzenlemek Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasının
bulunması zorunluduR. Her türlü tebligat işlemlerini yapmak, Tutuklu sanığa
duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi Tutanak ve diğer yazılı kağıtları
yönetmeliğin Dosyaları yönetmeliğin Duruşma günü listesi hazırlamak,
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208

Mağdurun, şikayetçinin, suçtan zarar görenin ve katılanın vekilleri ile müdafiin
kovuşturmazamaında delilleri incelemesine nezaret etmek,
Zabıt katiplerinin mesleğe kabul süreci nasıldır, anlatınız
Zabıt katibi olmak için adalet bakanlığının ilanlarına başvuru yapmak gerekir. KPSS en
az 70 puan ile başvuru yapılır. Daha sonra uygulamalı klavye sınavı yapılır ve başarılı
olanlar mülakata alınır. Buradan da başarı ile geçenler güvenlik soruşturması olumlu ise
alınacaktır. Alımlar en yüksek puandan başlayarak oluşturulan listelere göre, kontenjan
adetince yapılır.Başvuru yaptığınız ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde
Adalet Bakanlığınca yapılacak olan eleme sınavlarına katılabilirsiniz. Sınavın akabinde
sizde daktilo sınavına katılmanız istenir. Bu sınavda tercihinize göre F ya da Q klavye
kullanabilirsiniz. Bu aşamada sizden 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi yanlış yapmadan
yazmanız istenir. Hızlı klavye kullanıyorsanız bu aşamada herhangi bir problemle
karşılaşmazsınız.Klavye sınavında başarı göstermeniz halinde sözlü sınava tabi
tutulursunuz. Sözlü sınav belirli konular çerçevesinde şekillendirilmiştir. Sözlü sınavda
başarılı olduğunuz takdirde zabıt katibi olarak ilgili kadroya yerleştirilmeye hak
kazanırsınız.
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
KAYNAKÇA
www.bolgegundem.com
www.milliyet.com.tr
www.katipler.org
www.hukukmedeniyeti.org
www.kariyer.net
https://www.hukukturk.com/
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
T.C
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne ,
Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK danışmanlığında hazırladığım ‘’ ADUZEP staj yerine
geçecek vize ödevi (Ankara.2020) ’’adlı tezimdeki bütün bilgilerin akademik
kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka
kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak
gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun
olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu
kabul edeceğimi beyan ederim.
Tarih:19.11.2020
Adı- Soyadı ve İmza
Rümeysa TAŞKOPARAN
RÜMEYSA TAŞKOPARAN 19140208
KAYNAKÇA
www.bolgegundem.com
www.milliyet.com.tr
www.katipler.org
www.hukukmedeniyeti.org
cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr
www.kariyer.net
https://www.hukukturk.com/
Download