Uploaded by sibel

bloomtaksonomisiveölçme

advertisement
+
Ölçme ve Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER
+
Davranışların Ölçülmesi
Öğretmenler her zaman belli bir amaç için öğretim
yaparlar ve verdikleri öğretimin sonunda öğrencilerinin
neyi, hangi düzeyde öğrendiklerini bilmek isterler.

Bu nedenle öğretim sürecinde planlı bir biçimde
sürekli hedeflere dayalı öğretim yapılmaktadır.

Öğretim sürecinde hedefler, özelliklerine göre genel
hedefler ve özel hedefler olmak üzere iki başlık altında
incelenmektedir.

+
Davranışların Ölçülmesi
Genel hedefler, daha geniş kapsamlı çok genel ve
karmaşık öğrenci kazanımlarını içermektedir.

Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, diyagram,
zaman şeridi vb.) kullanır.

Özel hedefler ise, öğretmenlerin derslerinde öğretimi
planlarken yararlandıkları daha özel ve ayrıntılı
hedeflerdir.

İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına
örnek verir.

+
Davranışların Ölçülmesi
Eğitim sürecinde yapılan ölçmeler, daha çok
okullardaki öğrenme süreçleri veya ürünleriyle ilgilidir.

Okullardaki öğretim süreç ve ürünleri genellikle
öğretim hedefi/kazanım/davranış olarak
isimlendirilmektedir.

Gerçekleştirilen öğretim süreçleri bu öğretim
hedeflerine yöneliktir ve ölçme işlemi bu hedeflerin ne
düzeyde kazandırıldığıyla ilgilidir.

Eğitimde genel kabul görmüş
hedeflerin/davranışların sınıflandırılması Bloom ve
arkadaşları tarafından yapılan
taksonomidir/sınıflandırmadır.

+
Bloom Taksonomisi
1956 yılında yapılan bu sınıflama üç alana, her alan da
kendi içerisinde aşamalı olarak basitten karmaşığa doğru
sıralanan basamaklara ayrılmaktadır. Bu ana alanlar
şunlardır;

A- BİLİŞSEL ALAN
B- DUYUŞSAL ALAN
C- PSİKOMOTOR (DEVİNİMSEL) ALAN
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan
Değerlendirme
Sentez
Analiz
Uygulama
Kavrama
Bilgi
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan
Öğretmenler tarafından en çok kazandırılmaya ve
değerlendirilmeye çalışılan hedefler bilişsel alan
hedefleridir.

Genel olarak bilişsel alan hedeflerinde bilginin
anımsanması, okuduğunu anlama, yorumlama,
uygulama, karşılaşın problemleri çözme, akıl yürütme,
çıkarımda bulunma, çözümleme yapabilme, kritik
düşünme gibi zihinsel süreçleri işe koşmayı gerektiren
etkinliklerin baskın olduğu söylenebilir.

 Yapılan
sınavların büyük bir bölümünde bilişsel
alandaki öğrenmeler ölçülmektedir.
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Bilgi)
En alt düzeyde yer alan bilgi basamağı, görünce
tanıma veya sorunca söyleme davranışlarını
içermektedir.

Bilgi basamağında; kavram, olgu, sembol, sınıflama,
kuram, araç ölçüt, teknik, ilke ve genellemelerin
bilgisinin, ders esnasında öğretmenden veya ders
kitabından alındığı gibi hatırlanması beklenmektedir.

Bu alandaki davranışlar ölçülürken öğrencilerin bilgiyi
olduğu gibi yansıtması beklenmektedir.

Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı,
açık uçlu sınavlarda bu düzeye ait sorular sorulabilir.

+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Bilgi)
Kazanım Örnekleri;

Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği tarih aralığını bilir

Karadeniz bölgesinin doğal kaynaklarını listeler.
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların
görevlerini yazar


Bilişsel alandaki davranış basamaklarını sayar
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Bilgi)
Örnek Soru: Ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan
arınırlık derecesi hangi kavramla açıklanır?
A. Geçerlik
B. Güvenirlik
C. Kullanışlık
D. Genellik
E. Uygunluk
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Bilgi)
Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kuder ve
Richardson’un bulduğu güvenirlik katsayılarından
biridir?
A. Kararlılık katsayısı
B. Eşdeğerlik katsayısı
C. İç tutarlık katsayısı
D. Duyarlık katsayısı
E. Uygunluk katsayısı
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Bilgi)
Örnek Soru: “Ölçülecek özelliğin bir başka değişkenin
herhangi bir niteliğinden faydalanarak sayı ya da
sembollerle ifade edilmesi” durumunda hangi tür
ölçme söz konusudur?
A. Temel
B. Doğrudan
C. Dolaysız
D. Türetilmiş
E. Dolaylı
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Kavrama)
Kavrama basamağında öğrenciden beklenen kazanım
ezberleme veya hatırlama davranışı ile sınırlı değildir.
Bunların üstünde kendisine sunulan bilgiyi anlamış,
içselleştirmiş ve kendi cümleleriyle ifade edebilir hale
gelmesidir.

Bu
basamakta öğrencilerden konuyu veya olayı
açıklayabilmeleri, bilgiyi kendilerine özgü biçimde
ifade etmeleri, kavramların birbirinden farkını
anlayabilmeleri beklenmektedir.
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Kavrama)
Kazanım Örnekleri;
Grafikte verilenleri kendi cümleleriyle açıklayıp
yazar.


Metinde anlatılanları kendi cümleleriyle özetler.

Çevre sorularına yaşadığı bölgeden örnek verir.
 Verilen
sıralar.
örnek bir durumda erozyonun aşamalarını
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Kavrama)
Örnek Soru: Aşağıda verilen özelliklerin hangisi ölçme
sonucunda elde edilen puanların güvenirliğiyle ilgili
değildir?
A. Ölçmelerin hatasızlığı
B. Puanların hatalardan arınıklığı
C. Puanların gerçek puana yakınlığı
D. Aracın bireyleri yansıtma gücü
E. Soruların amaca uygunluğu
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Kavrama)
Örnek Soru: Bir öğretmen öğrencilerin teslim etmiş
olduğu ödevleri üç hafta arayla iki kez puanlamış ve iki
puanlama arasındaki korelasyonu hesaplamıştır.
Öğretmenin ödevlere verdiği iki puan dizisi arasındaki
korelasyonu hesaplamasının gerekçesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A. Soruların nasıl işlediğini belirlemek
B. Öğrencilerin düştüğü hataları saptamak
C. Soruların geçerli olup olmadığına karar vermek
D. Güvenilir puanlar verip vermediğini görmek
E. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini saptamak
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Uygulama)
Uygulama basamağı, bilgi ve kavrama basamağından
elde edilen yeterliklerin yeni bir problemle
karşılaşıldığında bu problemin çözümünde işe
koşulmasıdır.

Bu
basamakta öğrenci, edindiği bilgiyi kavramış ve
yeni durumlara uygulayabilir düzeye gelmiştir. Ayrıca
öğrenci daha önce karşılaştıklarına benzer veya hiç
karşılaşmadığı yeni bir problemi çözebilir.
NOT: Sınıfta daha önce çözülen bir soruyu sınavda
tekrar soran bir öğretmen sadece bilgi basamağında
öğrenme davranışı yoklamış olmaktadır.
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Uygulama)
Kazanım Örnekleri;
İki bilinmeyenli denklemlerle ilgili yeni bir problemi
çözebilir.

Harita üzerinde bir şehirden başka bir şehre gitmek
için kullanılabilecek yolları gösterir

 Verilen
yeni bir metinde noktalama işaretlerini
işlevlerine uygun olarak yerleştirir.
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Uygulama)
Örnek Soru: Güvenirlik katsayısı 0,90, standart sapması
2 olan bir ölçmenin standart hatası kaçtır?
A. 1,41
B. 2,83
C. 4,18
D. 3,16
E. 0,63
Se  Sx 1  rx
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Analiz)
Analiz basamağında bir bütünün öğelerini, bu öğeler
arasındaki ilişkileri, bütünün oluşturulma yollarını
belirlemede kullanılana zihinsel beceriler ön plana
çıkmaktadır.

Bu basamakta öğrenme davranışı sergileyen bir
öğrenci bir bütünü oluşturan öğeleri, öğeler arasındaki
ilişkileri, temel ilkeleri, varsayımları bulabilir veya
parçalardan bütün oluşturabilir.

+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Analiz)
Kazanım Örnekleri;
 Verilen
bir metnin ana fikrini bulma
 Verilen
bir cümleyi öğelerine ayırabilme
 Verilen
örnekteki bir devletin yönetim
uygulamalarından yola çıkarak yönetim biçimini
bulabilme
 Verilen
bir besin zincirindeki eksik unsuru bulabilme
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Analiz)
Örnek Soru: Aşağıda verilen işlemlerin hangisinde
değerlendirmenin öğeleri bir arada bulunmaktadır?
A. Ali yazılı sınavında 5 sorunun 3’ünü yaparak 60 aldı
B. Baha yılsonu ortalaması düşük olduğundan sınıfta kaldı
C. Ceylan sınavda yaptığı her bir sorudan 10’ar puan aldı
D. En az 65 alması gereken Bilge 70 alarak sınıfı geçti
E. Öğrencilerin yarısından çoğu sınıf geçemedi
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Analiz)
Örnek Soru: Bir tarih öğretmeni 1. üniteyi bitirdikten sonra bu üniteyle
kazandırmaya çalıştığı tüm kazanımları birer soruyla yoklayacağı bir test
geliştirmiştir. Bu testi öğrencilerine uygulamış ve yanıt kağıtlarına
herhangi bir puan vermeksizin öğrencilerin sadece hangi soruları
yanıtlayamadığını kontrol etmiştir. Bu öğretmenin uyguladığı testin amacı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Öğrencilerin üniteyle kazandırılması amaçlanan davranışlardan ne
kadarının kazanıldığının saptanması
B. Öğrencilerin birbirine göre durumlarını saptayarak ileri
öğrencilerin ödüllendirilmesi
C. Her bir öğrencinin öğrenme eksikleri veya yanlışlarının belirlenmesi
D. Öğrencilere uygulanan testteki soruların geçerlik ve güvenirlik
değerlerinin hesaplanması
E. Testin sorularının bir biriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılarak ilişkisiz
soruların testten atılması
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Sentez)
Sentez basamağı öğrencilerin yaratıcılık becerilerini
göstererek yeni ve özgün bir ürün oluşturacakları
davranışları kapsamaktadır.

Bu basamakta davranış sergileyen bir öğrenci belli bir
amaca hizmet edecek parçaları bir araya getirerek,
yepyeni bir ürün ortaya koymaktadır.

Sanatçıların eserleri, öğrencilerin kompozisyonları,
sairlerin şiirleri, yazarların kitapları birer sentez ürünüdür.

Bu basamaktaki bilişsel beceriler, proje çalışmaları, uzun
yazılı sınavlar veya performans ödevleriyle ölçülebilir.

+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Sentez)
Kazanım Örnekleri;
 Verilenlerden
yola çıkarak bir matematik problemi
oluşturur
 Verilen
test planına uygun bir test geliştirir
Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan
yaşamına etkisini tartışan bir kompozisyon yazar.

+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Sentez)
Örnek Soru: MEB 2. sınıf Türkçe dersi programını
inceleyerek, kazanımlarla ilgili belirtke tablosunu
oluşturunuz.
Örnek Soru: Ölçme kuramlarının avantaj ve
dezavantajlarını göz önünde bulundurarak, yeni bir
kuramda bulunması gereken niteliklerin neler olması
gerektiğini belirleyen bir çalışma hazırlayınız.
+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Değerlendirme)
En üst düzeydeki bilişsel beceriyi kapsayan
değerlendirme basamağında, verilen veya geliştirilen
ölçütlerle ürünler, düşünceler, kuramlar, yöntemler,
teknikler vs. hem nicelikse hem de niteliksel özellikleri
bakımından karşılaştırılarak bir yargıya varılmaktadır.

Bu düzey davranışların ölçülmesinde öğrencilerden bir
ürünü belli bir ölçütlere göre değerlendirmesi, değer
yargısı geliştirmesi ve yine o ürün için değer biçmesi
beklenmektedir.

+
Bloom Taksonomisi
Bilişsel Alan (Değerlendirme)
Kazanım Örnekleri;
Bir ölçme aracını geçerlik ve güvenirlik ölçütlerine
göre değerlendirir

Bir araştırma raporunu konu özgünlüğü, raporlama
ilkelerine uygunluk bakımından değerlendirir.

Arkadaşının yazmış olduğu 23 Nisan ile ilgili bir
kompozisyonu verilen ölçütlere (fikirleri organize etme,
noktalama işaretlerini doğru kullanma, dil ve anlatım
özellikleri ) göre değerlendirir.

+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan
Bir Değerle Niteleme
Örgütleme
Değer Verme
Tepkide Bulunma
Alma
+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan
Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon,
akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven,
değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle
yakından ilişkili olan davranışlardan oluşmaktadır.

Bireyde çok küçük yaşlarda ortaya çıkan duyuşsal alan
davranışları bilişsel ve psiko-motor alandaki
davranışların kazanılmasını kolaylaştırmakta ve bireyin
gelecekte neler yapıp neler yapamayacağı tahmin
edilebilmektedir.

 Tutum
ölçeği, ilgi envanteri, değerlendirme ölçeği gibi
ölçme araçları duyuşsal alan davranışlarını ölçmektedir.
+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan
Kazanım Örnekleri (Türk Milli Eğitiminin Genel
Hedefleri);
 Türk
milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerini benimseme, koruma ve geliştirme
Ailesini, vatanını, milletini sevme ve daima
yüceltmeye çalışma

Ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı
şekilde gelişmiş kişilik ve karakter özelliklerine sahip
olma


İnsan haklarına saygı duyma
+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan (Alma)
Duyuşsal alanın en alt düzeyinde yer alan alma
basamağı; uyarıcıları fark etme, almaya/keşfetmeye açık
olma ve kontrollü ve seçici dikkat gösterme
davranışlarını kapsamaktadır.

Bu düzeyde davranış sergileyen bir öğrenciden en
azından birkaç uyarıcının farkında olması
beklenmektedir. Bu durum gerçekleşirse uyarıcıyı
dinleme ve etkinliğe katılmaya istekli olma davranışı
gelmekte ve öğrenci uyarıcının bulunacağı diğer
etkinlere katılmaktadır.

+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan (Tepkide Bulunma)
Duyuşsal alanın ikinci basamağı olan tepkide
bulunma; farkına varılan uyarıcılara karşı uygun
tepkilerin gösterildiği basamaktır.

Bu düzeyde davranış sergileyen bir öğrenci sınıf
etkinliklerinde pasif olmaktan daha çok aktif rol almayı
tercih etmektedir.

Sunulan birkaç seçenek arasından kendi istediği
etkinlikleri seçmekte ve o etkinliklere dahil olmaktadır.


İçinde bulunduğu durumdan keyif alır ve eğelenir.
+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan (Değer Verme)
Değer verme, bir inanç ya da tutum geliştirmenin
başladığı basamaktır.

Bu
aşamada öğrenciler derse, öğretmene, konuya vb.
değer vermekte ve değer verdiği şeye karşı bağlılık
göstermektedir.
Böylelikle değer verdiği şeye ilişkin inanç, fikir veya
tutum geliştirmeye başlar

+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan (Örgütleme)
Bu aşamada öğrenci fikirleri ilişkilendirir ve bir
değerler sistemi içinde organize eder. Farklı değerleri
birbirleriyle karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini
ortaya çıkarır, değerler arasında ilişki kurar ve
böylelikle bir değerler sistemi oluşturur.

Bunun için farklı değerler birbirleriyle kıyaslanır
benzerlik ve farklılıklar belirlenir, çatışmalar çözülür ve
değerler sistemi oluşturacak birleştirmelere başlanır.

+
Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan (Bir Değerle Niteleme)
Duyuşsal alanın en üt basamağı olan bu aşama; inanç
ve ideallerin dünya görüşüne dönüşme aşamasıdır.

Birey bu aşamada oluşturmuş olduğu dünya görüşüne,
değerler sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürür.

Duyuşsal alanla ilgili davranışları ölçmek zor olsa da
çeşitli araçlardan ve soru tiplerinden faydalanmak
mümkündür.

Bloom Taksonomisi
Duyuşsal Alan
1- Öğretmen yetiştirme programında ölçme ve
değerlendirme dersi almak zaman kaybıdır.
2- Ölçme ve değerlendirme dersi öğretmen
olacaklar için yararlı bir derstir.
3- Elimde olsa, ölçme ve değerlendirme dersi
almam
4- Yeni ölçme ve değerlendirme dersleri
almaktan hoşlanırım.
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Tutum İfadeleri
Katılmıyorum
Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği
Kesinlikle
Katılmıyorum
+
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan
Yaratma
Uyum
Beceriye dönüştürme
Mekanikleşme
Kılavuzla Yapma
Kurulma
Algılama
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan
Psikomotor alan genel olarak bir organ tarafından
yapılan veya vücut organlarının koordinasyonu ile
gerçekleşen davranışları kapsamaktadır.

Bu alanda kas-kemik ve zihin koordinasyonuyla ilgili
beceriler baskındır.

Psikomotor alandaki davranışlar doğrudan gözlem
yapmaya elverişli olması nedeniyle gözlem formu,
dereceleme ölçeği, kontrol listesi ya da puanlama
yönergesi gibi ölçme araçları ile ölçülebilir.

+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Algılama)
Psikomotor alanın en alt basamağında yer alan algılama
basamağı, çevrenin duyular yardımıyla farkına varılması
becerilerini kapsamaktadır.

 Tepkiler
ancak uyarıcıların farkına varılmasından sonra
oluşacağından psikomotor davranışların temelinde
algılama vardır.
Örnek Kazanımlar
1. Beden eğitimi dersinde yapılan vücut hareketlerini gözleyebilme
2. Müziği dans biçimine bağlama yeteneği
3. Çalışmakta olan bir makinenin sesinden, çalışma güçlüklerini
tanıma
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Kurulma)
Bu basamak psikomotor bir davranışı gerçekleştirmek
üzere hazırlanılması aşamasıdır.

Zihinsel, bedensel ve duygusal olarak üç düzeyde
kurulma gerçekleştirebilmektedir.

Örnek Kazanımlar
1. Penaltı atışında kalecinin uygun pozisyona geçmesi
2. Araba kullanmak için uygun biçimde koltuğa oturma
3. Daktiloda yazı yazmak için büyük bir istek oluşturma
4. Kara kalemle bir resim yapmaya karşı olumlu bir duygu
oluşturma
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Kılavuzluk Yapma)
Bu basamak belirli yönergeleri takip ederek veya bir
uzmanın taklit edilerek psikomotor davranışların
gerçekleştirilmesidir.

 Taklit
etme, deneme- yanılma, yardımlı-yardımsız
yapabilme, gösterme, söküp birleştirme, değiştirme,
vurma, yazma, örme gibi süreçlerden oluşmaktadır.
Örnek Kazanımlar
1. Bilgisayarla, öğretmen denetiminde bir konu ile ilgili sunu
hazırlama.
2. Öğretmen denetiminde öğrencilerin portre çalışması yapması.
3. Bir dansın adımlarını usta sanatçıya bakarak yapmaya çalışma.
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Mekanizma/Alışkanlık)
Bu basamak psikomotor davranışların tekrar edile edile
vücudun alıştığı davranışlara dönüşmesi aşamasıdır.

Örnek Kazanımlar
1. Düzgün ve okunaklı bir yazı yazma becerisi gösterme
2. Pasta yapımında kullanılan malzemeleri uygun biçimde
karıştırabilme
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Beceri Haline Gelme)
Bu basamak psikomotor davranışların artık mekanik bir
beceri haline geldiği ve davranışların rahat ve başarılı bir
şekilde tamamlandığı aşamadır.

Belirli
bir işi, kural ve standartlarına uygun yapabilme,
inşa etme, ayırma, tamir etme, taslak oluşturma,
başkasından yardım almadan icat etme, hareketli
gösterme, mekanik olarak icat etme, otomatik sergileme
gibi süreçlerden oluşur
Örnek Kazanımlar:
1. On parmakla daktiloda yardımsız yazı yazabilme.
2. Dans figürünü, usta eğitici olmadan kendi kendine sergileyebilme
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Uyum)
Uyum basamağı psikomotor davranışlarda değişiklik
yapma gerektiğinde bu değişikliğe bedensel, zihinsel ve
duyuşsal olarak hazır olmasıdır.

Kazanılan hareketi başka durumlara uyarlama, yeniden
düzenleme, başkalaştırma ve kontrol etme gibi süreçlerden
oluşur.

Örnek Kazanımlar:
1. Basketbol oyununda kazandığı becerileri, hentbol oynarken
rahatça kullanabilme
2. Bir müzik aletini çalmak için kazandığı becerilerle, diğer müzik
aletlerini çalabilme
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan (Yaratma)
Bu aşamada özgün bir psikomotor davranış üretmenin
gözlemlenmesi beklenmektedir.

 Yeni
bir duruma uyum sağlamak, bir problemi çözmek
için yeni bir hareket biçimi geliştirmek, yeni bir dans
figürü ortaya çıkarmak, orijinal davranışlar sergilemek,
şekil vermek vb. süreçlerden oluşur.
Örnek Kazanımlar:
1. Yeni bir topa vuruş tekniği geliştirme.
2. Yeni bir araba sürme biçimi geliştirme
3. Farklı biçimde bir masa yapabilme
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan
Kontrol Listesi
Gözlenecek Davranış
1- Engele geldiğinde doğru pozisyon aldı mı?
2- Serbest ayağı ileri uzattı mı?
3- Serbest ayağını iyice büktü mü?
4- Sıçrama ayağını hareket kesilmeden ileri aldı
mı?
5- Sıçrama ayağını engele paralel hale getirdi
mi?
TOPLAM
Evet
Hayır
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan
Dereceleme Ölçeği
0: Hiç Gözlenmedi
1: Çok seyrek gözlendi
3: Sık sık gözlendi
4: Her zaman gözlendi
Gözlenecek Davranış
1- Elleri sol el sağ elin üstüne gelecek
biçimde yerleştirme
2- Bacakları omuz genişliğinde açma
3- Bacakları dizlerden bükme
4- Kolları dirsekten bükme
5- Bir ayağın diğerinden ileride olması
TOPLAM
2: Bazen gözlendi
0
1
2
4
5
+
Bloom Taksonomisi
Psiko-motor Alan
Puanlama Yönergesi
Gözlenecek Davranışlar
Puan
A. Başlama Evresi (30 Puan)
A1
Selamlama
3
A2
Jimnastik koşusu ile geliş
5
A3
Sıçrama
9
A4
Kolları omuz genişliğinde mindere koyma
13
B. Takla Evresi (40 Puan)
B1
Çeneyi göğse değdirme
TOPLAM
10
K. puan
+
KPSS-2013
+
KPSS-2012
Download