Uploaded by User5320

Risk Analizi Ornek Formu

advertisement
RİSK ANALİZİ ÖRNEK FORMU
Risk Analizi Nasıl Yapılır?
Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden
belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan çalışmadır. Risk Analizi
yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir:
İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların her birinde;






Yapılan işler,
Çalışma ortamları,
Çalışma koşulları
Kullanılan malzeme ve donanımlar,
Çalışan insanlar
Tehlikeler ve tehlikeli durumlar
Riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak sağlık risk analizi ve analizleri belli bir
sistematik içinde ve farklı olarak yapılmalıdır.
1-Çalışma pozisyonlarının belirlenmesi
Çalışanlar işlerini yaparken değişik pozisyonlarda çalışmaktadır.
Çalışma pozisyonları;










Ayakta
Merdiven inip çıkarak
Dönerek
Oturur durumda
Eğilerek
Uzanarak
Gerilerek
Sabit pozisyonda
Kayarak
Sallanarak
BU ÇALIŞMA POZİSYONLARI NORMALDEN SAPAN POZİSYONLARDIR. Bu
hareketlerde aşırı zorlamalar, tekrarlayıcı hareketler vardır, bunun sonucunda kas-iskelet
sistemlerinde geçici veya kalıcı hasarlar oluşmaktadır. Meslek hastalıkları listesinin E
bölümünde verilen fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıklarının önemli bir bölümü
çalışma pozisyonları ile ilgilidir.
1.2-Yapılan işlerin belirlenmesi(İş-Risk Analizleri)
İş kazaları işin yapılması sırasındaki yapılan eylemler sırasında meydana gelir, AŞAĞIDAKİ
EYLEMLER LİSTESİNDEKİ HER BİR EYLEM BİR TEHLİKE VEYA TEHLİKELİ
DURUM Olup en az bir risk içermektedir.
Risk Analizi Örnek Formu
Türk Dişhekimleri Birliği
1
1.2.1-Yapılan eylemler listesinden bazıları(Yapılan işin özelliğine göre eylem eklenebilir)
Açmak
Almak
Aralamak
Atlatmak
Ayırmak
Bağlamak
Bandırmak
Bantlamak
Basmak
Boyamak
Bükmek
Çakmak
Çarpmak
Çekmek
Çözmek
Dayamak
Durdurmak
Döndürmek
Eğmek
Elle taşıma
Ezmek
Elemek
Fırçalama
Germe
Gözetlemek
İndirmek
İtmek
Kavrama
Kazıma
Kesmek
Kırpmak
Konuşmak
Lehimlemek
Çıkmak
İnmek
Onarmak
Pişirmek
Sallamak
Sıkıştırmak
Soymak
Sürüklemek
Tartmak
Tıraşlamak
Ufalamak
Ütülemek
Vidalamak
Vurmak
Yoğurmak
Yük kaldırma
Yürümek
Yuvarlamak
Yıkmak
Yakalamak
Yapıştırmak
1.2.2-İş (Tehlike/Tehlikeli durumlar) ve Risk Analizi için aşağıdaki gibi bir çalışma
yapılmalıdır.
1.2.2.1-İşyerinin her bölümünden bir ekip lideri seçilir (Ekip lideri o bölümden bir alt kademe
yöneticisi olabilir). Ekip lideri çalışmanın her aşamasında iş yeri hekimi, iş güvenliği
sorumlusu ve teknik ekiple iletişimi kurmalıdır.
1.2.2.2-Her birim için, o birimde çalışan gönüllülerden oluşan bir ekip kurulmalıdır.
1.2.2.3-Yapılacak olan çalışma nın içeriği ve önemi ekip lideri ve ekip üyelerine öğretilir ve
vardiya boyunca yapılan işler(önem sırası dikkate alınmadan liste haline getirilir. İşler
listelenirken verilen eylemler listesinden yararlanılır.
1.2.2.4-Risklerin belirlenmesi; Yapılan bütün işler belirlendikten sonra; Ekip tarafından
tartışılarak her işin içerisine gizlenmiş risk/riskler ayrı ayrı belirlenecek ve belirlenen bütün
riskler ait oldukları işlerin karşısına yazılmalıdır.
1.2.2.5-Önlemlerin belirlenmesi; belirlenmiş bulunan her risk için ne gibi önlem /önlemler
alınması gerekiyorsa ilgili risklerin karşısında listelenir ve aşağıdaki gibi bir Risk ve önlemler
ağacı ortaya çıkar.
1.2.2.6-Verilerin tabloya yerleştirilmesi; Çalışmanın son aşaması verilerin tabloya
yerleştirilmesidir.
Herhangi bir risk; belirlenmiş olan değişik işlerin içerisinde defalarca yinelenebilir. Bu
nedenle risklerin kaç kez tekrarlandığı hesaplanmalıdır. Yineleme sayıları belirlendikten sonra
aşağıdaki formül kullanarak işyerinin o bölümü için iş kaza ve meslek hastalıklarının nasıl
gelişeceği saptanabilir.
Toplam yapılan iş sayısı = Tİ(Toplam iş)
Bir riskin tekrarlanma sayısı = RT(Risk Toplamı)
Risk Analizi Örnek Formu
Türk Dişhekimleri Birliği
2
Riskin gerçekleşmesi = RG
RG =(RTx100)/Tİ
RİSK GERÇEKLEŞMESİ=(RİSKİN TEKRARIx100)/TOPLAM İŞ
ÖRNEK: Elektrik çarpması……….Farklı işler içinde elektrik çarpması riski söz konusudur.
İşyerinin bir bölümünde toplam 120 değişik iş yapıldığı belirlenmiş olsun ve bu işler içinde
15 kez elektrik çarpması riski yinelenmiş olsun. Eldeki değerler formüle yerleştirildiğinde
Tİ=120
RT=15
RG=?
RG=(RTx1OO)/Tİ
RG=(15×100)/120
RG=12.5
Sonuç şöyle okunur; “işyerinin bu bölümünde 120 değişik iş yapılmaktadır ve bu işler içinde
%12.5 elektrik çarpması riski vardır”
İşyeri:
Tarih – Revizyon:
Bölüm:
Bölüm sorumlusu:
İSG Sorumlusu:
Onaylayan:
Bu çalışmayı yapanlar:
Sıra
Yapılan işin tanımı
Risk Analizi Örnek Formu
İşin olası riskleri
Türk Dişhekimleri Birliği
Çözümler
3
Download