Uploaded by User5178

DERS-9-Bağ doku

advertisement
Bag Doku
Bağ doku elemanları
Hücreler ve hücreler arası / hücre dışı madde (matriks)
Hücreler arası / hücre dışı madde (matriks)
-- Şekillenmiş Fibriller
-- Şekilsiz temel madde
- Kollajen
- Glikozaminoglikan (GAG)
- Retikular
- Proteoglikan
- Elastik
- Yapısal glikoproteinler
2.BAĞ ve DESTEK DOKU
Şekillenmiş fibriller (Lifler)
• Kollajen
• Elastik
• Retiküler
Şekillenmiş
fibriller
Amorf
temel
madde
Hücreler
Bağ dokusu
Amorf temel madde (Matriks)
•İnterstisiyel sıvı
Su, plazma proteinleri, aminoasitler,
peptidler, hormonlar, elektrolitler…
•Proteoglikanlar
Kondroitin sülfat, dermatan sülfat,
keratan sülfat, heparan sülfat,
heparin
•Yapısal glikoproteinler
Fibronektin, laminin, kondronektin
Hücreler
• Fibroblastlar
• Makrofajlar
• Mast
• Plazma hücreleri
• Lökositler (eozinofil, nötrofil vb.)
• Miyofibroblastlar
• Pigment hücreleri
Bağ Doku Lifleri
Kollajen fibriller
Retiküler fibriller
Elastik fibriller
Bağ
Doku
Hücreleri
BAĞ DOKUNUN FONKSİYONLARI
-Bağ doku organları kapsül gibi çevirmektedir.
-Organlar arası sahayı doldurur ve bazı yapıların birbirine
bağlanmasını sağlar.
-Yumuşak dokulara destek olur, harekete katılır.
-Organizma için savunucu-koruyucu ve tamir edici bir sistemdir.
-Diğer dokuları beslemede rol oynar. Bunu kan damarlarını
çevreleme yoluyla da yapar.
-Depo görevi üstlenir. Özellikle yağ doku bu görevi yerine getirmek
üzere özelleşmiş olan özel bağ dokudur.
Yağ
damlacıkları
Kondrosit
Yağ Doku
Kondrin
Nukleus
Kıkırdak Doku
Kollajen
lifler
Havers
kanalı
Sık Lifli Bağ Doku-Tendon
Hücre
Lökositler
Kollajen
lifler
Eritrositler
Elastik
lifler
Ossein
Osteosit
Kemik Doku
Plazma
Gevşek Lifli Bağ Doku-Mesane
Kan
GEVŞEK LİFLİ BAĞ DOKU – çok hücre, az kollajen lif
2.BAĞ DOKU
Aramadde+hücreler+lifler
Özbağ Doku
A -Gevşek lifli öz bağ doku
Özbağ doku elemanları
Dr.Ayla ÖBER
Gevşek lifli öz bağ dokusu (kurbağa mesanesi)
Dr.Ayla ÖBER
SIK LİFLİ BAĞ DOKU – çok kollajen lif, az hücre
DENSE IRREGULAR
C.T. IN DERMIS
(collagen fibers less oriented)
DENSE REGULAR
C.T. IN TENDON
(collagen fibers more oriented)
Düzenli sık lifli bağ doku - TENDON
Düzensiz sık lifli bağ doku – KURBAĞA DERİSİNİN DERMİSİ
ÖZ BAĞ DOKU KARŞILAŞTIRILMASI
Loose connective
tissue
Dense, irregular
connective tissue
collagenous fiber
fibroblast
elastic fiber
collagenous
fibers
Dense, regular
connective tissue
collagenous
fibers
fibroblast
b) Destek Bağ Doku
-Kıkırdak doku
-Kemik doku
KIKIRDAK DOKU
2.BAĞ DOKU
Destek Doku
A-KIKIRDAK DOKU
Hyalin tipte kıkırdak doku
Dr.Ayla ÖBER
Destek Bağ Doku
-KIKIRDAK DOKU
-Kıkırdak ara maddesi = Kondrin
-Glikoprotein ve fibrillerden oluşur.
-Kıkırdak dokuya esneklik kazandırır.
-Kondroblast
-Öncül kıkırdak doku hücreleridir
-Kondrosit
-Olgun kıkırdak doku hücreleridir
-Ara maddenin sentezini gerçekleştirir.
-Lakun adı verilen boşluklara yerleşir.
-Perikondriyum
-Kıkırdak dokuyu dıştan saran bağ dokusu kapsül
-Kıkırdak dokunun beslenmesini sağlar.
KIKIRDAK DOKUNUN FONKSİYONLARI
-Yumuşak dokuyu desteklemek.
-Düzgün yüzeyli ve esnek oluşu ile kemik hareketlerini kolaylaştırmak.
-Uzun kemiklerin büyümesi ve gelişimi için gerekli.
Ara maddenin içeriğine bağlı olarak 3 farklı tipte kıkırdak bulunur:
-HİYALİN KIKIRDAK
-ELASTİK KIKIRDAK
-FİBRÖZ KIKIRDAK
Destek Bağ Doku
-Kıkırdak doku
-Elastik lifler
-Dış kulak ve östaki borusu
Elastik Kıkırdak
Destek Bağ Doku
-Kıkırdak doku
-Hücreler arası madde miktarı az
-Hücre sayısı çok yoğun değil
-Kollajen lifler
-Uzun kemikler, omurlar arası
Fibröz kıkırdak
Destek Bağ Doku
-Kıkırdak doku
-Ara madde homojen
-Kollajen lifler
-Burun, kaburga ucu, nefes borusu,
embriyoda iskelet
Hiyalin Kıkırdak
Kıkırdağı saran örtü: Perikondrium
Destek Bağ Doku
-KEMİK DOKU
Kemik ara maddesi = Ossein
- Kalsifiye olmuştur.
Osteoblast
-Öncül kemik doku hücreleridir.
Osteosit
- Olgun kemik doku hücreleridir.
- Lakun adı verilen boşluklara yerleşmişlerdir.
- Kemik matriksin devamlılığını sağlarlar.
Kanalikül
- Kanalcık sistemidir.
-Osteositler ile kan damarları arasındaki madde alışverişini sağlarlar.
- Osteositlerin sitoplazmik uzantılarının;
--Birbirleriyle,
--Kemiğin iç ve dış yüzeyi ile
--Kan damarları ile temasını sağlar.
KEMİK DOKUNUN FONKSİYONLARI
-Yetişkin iskeletinin en önemli yapı taşı
-Yumuşak dokulardan meydana gelen yapıları korur.
-Kemik iliğini barındırması nedeniyle kan hücrelerinin yapımında önemli
-Kalsiyum ve fosfat gibi iyonların dengelenmesinde önemli
Destek Bağ Doku
-Kemik doku
Havers sistemi = osteon
Kemiği saran örtüler
1. Periosteum:
- Kemik dokusunu dıştan saran bağ dokusudur.
2. Endosteum:
- Kemik dokusunu içten saran bağ dokusudur.
OSTEOBLAST VE OSTEOSİT
Osteoblastlar
Endosteum
Osteosit
OSTEOKLAST
Osteoklast
Osteosit
HL
Volkman
Kanalı
Osteon
Havers Kanalı
Kanalikül
Laküna
Destek Bağ Doku
-Kemik doku
Kemik (femur)
Destek Bağ Doku
-Kemik doku
c) Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan doku
-Yağ doku
Özelleşmiş Bağ Doku
-KAN DOKU
• Mezenşim orijinli, özelleşmiş bir bağ dokusudur.
• Besin maddelerini ve oksijeni doku ve hücrelere taşır.
• Metabolizma artıklarını ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan Doku
• Kanın ara maddesi = Plazma
• Kanın hücreleri
– Eritrositler
– Lökositler
– Kan plateletleri (Aşağı omurgalılarda trombosit)
The composition of mammalian blood
Cellular elements 45%
Plasma 55%
Constituent
Water
Solvent for
carrying other
substances
Ions (blood
electrolytes)
Sodium
Potassium
Calcium
Magnesium
Chloride
Bicarbonate
Osmotic balance,
pH buffering,
and regulation
of membrane
permeability
Plasma proteins
Albumin
Fibrinogen
Leukocytes (white blood cells)
Separated
blood
elements
5,000–10,000
Functions
Defense and
immunity
Lymphocytes
Basophils
Eosinophils
Neutrophils
Osmotic balance,
pH buffering
Monocytes
Platelets
250,000–400,000
Clotting
Immunoglobulins Defense
(antibodies)
Substances transported by blood
Nutrients
Waste products
Respiratory gases
Hormones
Number per L
(mm3) of blood
Cell type
Major functions
Erythrocytes (red blood cells)
5–6 million
Blood
clotting
Transport
of O2 and
some CO2
KAN HÜCRELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
ERİTROSİTLER
LÖKOSİTLER
PLATELETLER
(ALYUVARLAR)
(AKYUVARLAR)
(TROMBOSİTLER
KAN PULCUKLARI)
Nötrofil
Monosit
Limfositler
Agranülositler
Eozinofil
Bazofil
Granülositler
Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan doku
Eritrositler (Alyuvarlar) - İnsan
Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan doku
Eritrositler (Alyuvarlar) - İnsan
Eritrositler;
-1mm3 kanda 4,5-5,5 milyon
-En küçük kan hücreleri
-Yaşam süreleri 120-125 gün
-Yapımları kırmızı kemik iliği
-Yıkımları dalak ve karaciğer
-Bölünme yetenekleri yok
LÖKOSİTLER (AKYUVARLAR)
Nukleus yapısına, sitoplazmalarında granül bulunup/bulunmamasına
göre sınıflandırılırlar.
• Agranülositler
– Limfosit
– Monosit
• Granülositler (polimorfonuklear lökosit)
– Nötrofil (Nötr boyalarla boyanan, nukleusları
rastlanan lökositler)
– Asidofil (Eozinofil)
sayıda bulunan lökositler)
– Bazofil
2-5 loplu, en çok
(Asidik boyalarla boyanan, iri granüllü, az
(Bazik boyalarla boyanan, iri ve az sayıda granüllü, çok nadir
görülen lökositler)
Lökositler;
-1mm3 kanda 4000-10000
-Sayıları yaklaşık
Agranülositler
Limfosit -- 1000-1500
Monosit -- 300-450
Granülositler
Asidofil (Eozinofil) -- 100-200
Bazofil -- 25-30
Nötrofil– 3500-4000
-Yaşam süreleri lökosidin çeşidine göre 6 saat, 3-4 gün, birkaç ay, 1-2 yıl
-Yapımları lenfler, dalak, bademcik
Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan doku
Lökositler (Akyuvarlar) - İnsan
Agranülositler
Granülositler
-Monosit
-Eozinofil (Asidofil)
-Limfosit
-Bazofil
-Nötrofil
Plateletler;
-1mm3 kanda 130 000-300 000
-Yaşam süreleri 8-12 gün
-Yapımları kırmızı kemik iliği
Özelleşmiş Bağ Doku
-Kan doku
Plateletler (Kan pulcukları)
İnsan kanı
Kan hücrelerinin görevleri nelerdir?
O2’nin taşınımında
Savunmada
Kanın pıhtılaşmasında
2.BAĞ DOKU
ÖZELLEŞMİŞ BAĞ DOKU TİPLERİ
B-YAĞ DOKU
Yağ doku (beyaz yağ doku)
Dr.Ayla ÖBER
Yağ doku (üreter çevresinden)
Dr.Ayla ÖBER
ADİPOSİTLER
Yağ Dokusu Tipleri
1.
Beyaz yağ dokusu
(uniloküler yağ dokusu)
Uzun süreli enerji rezervi
2. Kahverengi yağ dokusu
(multiloküler yağ dokusu)
Isı üretimi
Download