Uploaded by tuhafinsanlar

Germ Hücreli Over Tümörleri

advertisement
Germ Hücreli Over Tümörleri:
Over tümörlerine göre biraz daha farklı bir alt gruptur. Önceki derste epitelial over tümörlerinden
bahsetmiştik. Epitelial over tümörleri 70 li yaşlarda karşımıza çıkarken, germ hücreli olanlar daha çok
30 yaş altında- 20 li yaşlarda tanı almakta. Ve tanı aldıkları sırada germ hücreli tümörler evre-1 gibi
erken evrede karşımıza çıkarken epitelial over tümörleri ise evre 3 te karşımıza çıkıyor. Daha genç
yaşlarda germ hücreli kanserlerle karşılaştığımız için de fertilite koruyucu cerrahi yapmaktayız.
Germ hücreli over tümörleri, primordiyal germ hücrelerinden köken alırlar.
En sık malign olanlar disgerminomdur. Disgerminomdan sonra sırasıyla immatür teratom ve yolk salk
gelmekte.
Germ hücreli over tümörleri genellikle bilateraldir ancak içlerinde en çok disgerminom %10-15,
sonrasında da teratomlar %10 gibi bilaterallik gösterir.
Kitle etkisiyle hastalar bize başvurabilirler. Ağrı, ateş, palpe edilebilen bir kitle, adet ağrıları ve
salgılanan hcg ye bağlı olarak da puberte, prekoks gözlenebilir.
Tümör markerları bizim için önemlidir. CA-125 hepsinde yükselebilir. LDH Disgerminom için
spesifiktir. Yolk salk için de AFP olması önemli.
Bizler her 3 germ yaprağından köken alan tümörlere teratom diyoruz. Ektodermden köken alarak
kıkırdak saç tüy gibi mezodermden köken alarak bağ doku gibi yapıları kendi içlerinde
bulundurabiliyorlar. En sık benign* Malign rejenerasyonları neredeyse %1 kadardır( olursa en sık
skuamöz ). Sadece kistektomi ve ileri yaşlarda ise ooferektomi yapmak yeterlidir.
İmmatür teratom genelde unilateraldir ve gradeleme yapılabilen tek germ hücreli tümör olması
açısından önemlidir. İçerdikleri nöral yapılara bağlı olarak gradelemesi yapılıyor. Grade 1-2-3. Grade
3 daha kötü prognozlu.
Monodermal Teratomlardan(her zaman unilateraldir) en iyi bilineni 1)struma ovarii(hipertroidi
bulguları) 2)Karsinoid Takibinde 5OH inoloasetik asit kullanılır.
Disgerminomlar: Tümörden kesit alındığında lenfotik infiltrasyon var* Gonadoblastomların içerisinde
de gelişebilirler, gonadoblastomlar normalde benigndirler. %5 kadar da trofoblast bulunduğu için
HCG, biraz AFP ve ona spesifik olan LDH ile takibi var. Disgerminomlar lenfatik met. Yaparlar.
Radyoterapiye duyarlıdırlar. Fertilite koruyucu cerrahi var.
Yolk Salk : Çok agresif. AFP salgılarlar. 18 yaşında genelde, tümör rüptürüyle akut batın şeklinde
gelirler veya çok hızlı büyüyen tümörü palpe ederek gelirler. Schiller Duval cisimcikleri görülüyor.
Kapiller etrafını sarmış, rozet görünümündeki hücreler )
Koryokarsinom: Kendiliğinden oluşur( sperm ve ovumun bir araya gelmesine gerek yoktur GTN’deki
gibi) Met. Yaparlar ve kemoterapiye duyarlılıkları kötüdür.
İmmatür teratomlar: Tek gradeleme yapılan olmasını unutma. Eşlik eden benign glial hücreleri
depozitleri bulunabiliyor. Bunları rezeke etmek gerekebilir. Kemoterapiye duyarlıdır ancak rezekeden
sonra da büyüdüğü tespit edilebiliyor. Biliyer periton sendrom* Bir diğer ilginç özelliği de kemoterapi
aldıktan sonra matür teratoma dönüşebilmeleridir.
Genel Tedaviler: Gençlerde gözüktüğü için bir kere mümkün olduğunca fertilite koruyucu cerrahi
yapalım. Evre1a-Evre1Grade1 olan germ hücreli tümörler hariç hepsine kemoterapi
verilir.Kemoterapi protokolü önemli BEP(Bleomisin-Etoposid-Sisplatin) YE: nötroponi-trombositoponi
akciğerde fibrozis. Bleomisin akciğer fibrosisi.Diğerleri de myelosupresyon gibi. E= Lösemi
yapabiliyor. Disgerminomlar radyoterapi oldukça duyarlıdır ama kullanmıyoruz, radyoterapi yapılınca
overde fibrozis gelişiyor, erken menapoza sokup fertiliteyi etkiliyor o yüzden cerrahi yapıp
kemoterapiyle tedavi ediyoruz ilk başta.
Sex Cord Stromal Tümörler:
Daha önce over kanserlerini 4’e ayırmıştık.
1) Epitelial olanlardan bahsederken gruplara ayırdık seröz,musinöz,endometrioid deyip
bahsettik
2) 2) Germ hücreli olanlardan bahsedip primordiyal germ hücrelerinden köken aldığını söyledik
hem benign hem de malign olabiliyordu.
3) Şimdi de 3.grup olarak overin sex kord stromal hücrelerinden bahsediyoruz, bunlar da hem
benign hem malign olabiliyorlar. Gelişimleri ya bağ dokudan ya da folikülü oluşturan
granuloza ya da sertoli leydigden oluyor.
4) Son grup ise metastazdı. En sık yerleşim yerinin yakınlığını sebebiyle hak verirsiniz ki kolon.
Sonrasında da mide, hematojen yolla da metastaz yapabilirdi.
Adelosan ve reproduktif yaşta görülebilse de aslında her yaşta gözükebildiğini bilmekte yarar var.
Genellikle iyi seyirli çünkü erken evrede tanı konuyor. Yine germ hücrelilerde olduğu gibi fertilite
koruyucu cerrahiyi ön planda tutmamız gerekiyor. ( genç hastalar oldukları için )
Klasifikasyonları önemli
Granulosa Stromaal farklılaşma yönünden dişidir
Sertoli Leydig farklılaşma yönünden erkektir
Gyandroblastom hem dişi hem erkek içeren
Evrelemeyi bizler lenf nodu metastazı varsa malum prognozu kötüleştireceğinden yapıyoruz:
Evreleme cerrahisi yani lenf nodu diseksiyonuyapılıyor.
Evrelemede dikkat edilecek belki de en önemli nokta PJS. PJS eşlik ediyorsa evrelemeye gerek yoktur.
Bunun ayrımını nasıl yaparız hastanın ağzına bak. Çünkü PTS mukokutanöz pigmentleri içeriyor.
Risk faktörleri önemli: Artıranlar ( obezite,ailede meme ve over ca öyküsü, beyaz olmayan ) azaltanlar
( sigara, oks, parite yüksek )
Genetiği bilmemiz gerekiyor.
FOXL 2 Mutasyonu: Testis gelişiminini engelleyip over gelişimini sağlar. Yetişkin tip granuloza hücreli
tümöründe patognomik.
Dicer 1 Makula dejenerasyonuyla ilişkili- DNA onarımında görevli?
Kliniği yine kitle etkisine bağlı torsiyon, rüptür, batında palpe edilebilen kitle, bası semptomları gibi.
Granuloza hücreli tümör ne salgılar? Östrojen. Anormal uterin kanamalara yol açabilir.
Tekoma neler salgılabilir? Östrojen salgılayabilir.Uterusta endrometriumu prolifere ediyordu.
Endometrial hiperplaziye ve daha da kötüsü endometrium ca ya yol açabilir
Fibroma bir şey salgılamaz myom gibi kitle basısı etkisi yapar.
Sertoli Leydig Androjen salgılar, puberte prekoks gözlenebilir. Erkek tipi hormon değişiklikleri vs.
Virilizm,seste kalınlaşma…
Gynandroblastom- Östrojen, androjen salgılar.
Meigs Sendromu: Overde fibrom+Batında Asit + Plevrada efüzyon. Overde fibrom olması yüzünden
over ca ile karışır. Psödomeigste ise overde fibrom yerine başka bir tm vardır.
Annuler cisimcikli SKOT : Peutz Jeugher Sendromu + Servikal Adenomamalignum
Önemlidir. Zira eğer ilişkiliyse PJS ile servikste de kanser bulunabilir. Bu tutulum akılda olması
gerek. Serviskte kanser olursa bunun özel ismi servikal adenomamalignum adını alıyor. Fertilite
tamamlandıktan sonra histerektomiyi ekliyoruz tedaviye.(TAH+BSO)
Tanı : Patolojik olarak konr. Adult tipte- Call Exner cisimciği( ortada antral sıvı onu çevreleyen
granuloza hücreleri ) Kahve çekirdeği görünümü ve FOXL 2 bozukluğu * adult tip ile juvenil tip
ayrımını bil
PJS için mukokutanöz hiperpigmentasyonlardan bahsetmiştik. Otozomal dominant bir problem var
STK11 geninde mutasyonlar gözleniyor. Meme/AC/over/pankreas/testis gibi kanser riskleri artıyor.
Overde PJS ile birliktelik varsa Cx de de CA riskinin arttığını unutmamak lazım. Eğer ilişkiliyse Cx ile
risk arttı, biletaral over tutulumu ve iyi prognoz. İlişkili değilse; unilateral daha erken metastazlar ve
daha kötü prognoz
Tedavileri genel olarak fertilite koruyucu cerrahi erken yaşta, geç yaşta histerektomi+BSO
Download