Uploaded by User4226

2020 Tarihin Gözü Tanıtım

advertisement
Test
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ VE YÜKSELİŞİ
10. Osmanlı Devletin de “Gaziyanırum” ne anlama
2
12. Osmanlı Devleti Bursa’nın fethedilmesinden
gelmektedir?
sonra Osmanlı kuvvetlerinin Kocaeli Yarımadası’ndaki kaleleri fethedip İstanbul Boğazı’na
yaklaşması ve İznik kuşatması üzerine aşağıdaki savaşlardan hangisi yapılmıştır?
A) Osmanlı kuruluş döneminde gaza yapmak için
gelen Türkmen topluluklarıdır.
B) Osmanlı Kuruluş döneminde Anadolu’ya İslamiyet’i yaymak için gelen din âlimleridir.
C) Osmanlı döneminde kadınların kurduğu teşkilata
A) Koyunhisar Savaşı
B) Ploşnik Savaşı
C) Maltepe Savaşı
D) Lâpseki Savaşı
E) Çalı Bey Savaşı
verilen addır.
D) Bizans’tan kalma Rum halkına denir.
13. Aşağıdaki Osmanlı hanedan üyelerinden hangi-
E) Bizans’tan kalma askeri birliklere denir
si İstanbul’u kuşatmamıştır?
ğı kabul etmiş Yunanlı ve Balkanlı Slavlarla Türklerin bir araya gelmesinden oluşan yeni bir ırk
tezini savunmuştur.
B) Fuad Köprülü: Osmanlıların saf Türk olduğunu
bu devletin doğuşunu 13 yy. Anadolu tarihinin bir
www.krakademi.com
A) H. A. Gibbons: Osmanlılar gerçekte Müslümanlı-
B) II. Murat
D) II. Mehmet
E) I. İbrahim
C) Musa Çelebi
14. Osmanlı Devleti’nde “Hüdavendigâr ve Gazi
11. Aşağıda Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili
verilen nazariyelerden hangisi yanlıştır?
A) I. Bayazıd
parçası, uzantısı olarak ele almış, Uç’lara özgü
kültür üzerinde durmuştur. Gibbons’un tezine tamamen karşı çıkmıştır.
C) Paul Wittek: Osmanlı Devleti’nin eski İslam
Hünkâr” lakabıyla anılan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) I. Mehmet
D) I. Murat
E) II. Murat
C) II. Mehmet
15. Osmanlı Devleti’nde Anadolu da ilk defa Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları hangi hükümdar
döneminde başlamıştır?
A) I. Mehmet
B) I. Murat
D) I. Bayezıd
E) I. Süleyman
C) Orhan Bey
gaza/cihad ideolojisi ve sınır teşkilatından doğduğu tezini savunmuş, yani Osmanlı devletinin
16. Tarihçi Gibbons’un “Padişahlığı boyunca Hıris-
ortaya çıkmasını gaza anlayışına başlamış.
tiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir.”
dediği Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?
D) A. Toynbee: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda;
Moğolların baskısı sonucu Anadolu’ya göç eden
Türkmenlerin, Selçuklu Devleti’nin zaafa düşmesi sonucu Anadolu’da Beyliklerin kurulduğu or-
A) I. Bayazıd
B) II. Bayazıd
tamda gaza ruhu ile Bizans topraklarında Dar’ül
D) II. Murat
E) II. Mehmet
C) I. Murat
İslam yapmak üzere harekete geçtiklerini açıklamış.
17. Osmanlı Devleti’nde “Ülke hanedanın ortak ma-
E) C. Imber: Osmanlı Beyliği hiç de belirli bir ideo-
lıdır.” anlayışının yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı hangi Osmanlı padişahı döneminde değişmiştir?
lojiyi gerçekleştirmek için kurulmadı. Moğol istilasının yol açtığı kargaşa ortamından tıpkı diğer
beylikler gibi bir hanedan olarak ortaya çıktı ve
temelde bir haneden devleti olarak ortaya çıktı.
– 259 –
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
D) I. Bayazıd
E) II. Mehmet
C) I. Murat
OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
10. Fatih Sultan Mehmet aşağıdaki ressamlardan
gisinin yaptığı iş yanlış verilmiştir?
A) Muhtesip; Esnafın denetimini yapan üretimin
kaliteli yapılıp yapılmadığını, belirlenen fiyatlara
uyulup uyulmadığını denetleyen görevlidir.
B) Leonardo da Vinci
D) Bellini
B) Kapan Emini; Büyük şehirlerde bulunan ve bugünkü meyve hallerine benzeyen pazarlara gelen ürünlerin tartılmasını ve adaletli dağıtımını
yapan görevlidir.
11. Aşağıdaki Osmanlı’da taşra ve eyalet yöneti-
C) Gümrük ve Bac Emini; Ticarethane, zanaat ve
ticaret faaliyetlerinde bulunan kişilerden vergi
toplayan görevlidir.
miyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sancaktaki tımarlı sipahilerin ve zeamet sahiplerinin komutanı Beylerbeyi’dir.
D) Sakalar; Ordunun su ihtiyacını karşılayan görevlilerdir.
B) Osmanlı’da en küçük yönetim birimi olan köylerdeki yönetici köy kethüdası, güvenlik işlerinden
ise yiğitbaşı sorumludur.
E) Bostancılar; Ordunun hububat ihtiyacını karşılayan görevlilerdir.
C) Osmanlı’da kazalardaki en yüksek dereceli yönetici Kadı’dır. Kazaların güvenliğinden ise Subaşı sorumludur.
15. Osmanlı eğitim sistemi ile verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
12. Osmanlı Devleti ticareti geliştirmek ve korumak için
çeşitli önlemler almış ve birtakım teşkilatlar oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti’nin ticareti geliştirmek için kurduğu teşkilatlardan hangisinin özelliği yanlış
verilmiştir?
www.krakademi.com
D) Kazaların üst idari birimi olan sancaklar, Sancak
Beyi tarafından idare edilirdi.
E) Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi; köy, kaza,
sancak, eyalet şeklinde teşkilatlanmıştır.
A) Osmanlıda sosyal kurumlardan olan esnaf teşkilatları önemli rol oynardı, bu teşkilata Osmanlı
da lonca, Selçuklular da ise Ahilik denirdi.
B) Padişahların erkek çocukları olan şehzadeler
saray içerisinde açılmış şehzadegen mektebinde ilköğrenim eğitimlerini görürlerdi.
C) Osmanlı Devleti’nde Darülkurra medreseleri;
Kuran-ı Kerim’i ezberleyen, usule göre okuyan
hafızlar yetiştirirdi.
D) Osmanlı medreseleri hariç, dâhil ve sahn adı verilen bölümlere ayrılmıştır.
E) Darülhendese medreseleri, devletin hekim ihtiyacını karşılayan medreselerdir.
A) Menzil Teşkilatı; Osmanlı topraklarında geçen
yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı
şekilde yapılmasını sağlıyorlardı.
16. II. Abdülhamit’in emri ile Kanun-i Esasi hazırlıklarını yürütmekle görevlendirilen komisyon aşağıdakilerden hangisidir?
B) Derbentçiler; Bu görevliler, ana yollar üzerindeki
geçitlerin denetimini yapıyor ve güvenliğini sağlıyordu.
A) Divan-ı Hümayun
B) Meşveret Meclisi
C) Mekkârî Taifesi; Ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinen gruptur.
C) Meclis-i Vükela
D) Kapan Emini; Osmanlıda ihtiyaç malları kapan
denilen yerde toplanırdı ve bu malların eşit şekilde dağılmasını sağlayan görevlidir.
E) Cemiyet-i Mahsusa
D) Meclis-i Mebusan
17. Osmanlı padişahları tarafından İslam ve Hristi-
yan hükümdarlarla Osmanlı Devletine tabi imtiyazlı olan Mekke Şerifine, Kırım Hanına, Eflak ve
Boğdan Voyvodalarına, Erdel Krallığına, Gürcü
ve Dağıstan Hanlarına gönderilen mektuba ne
ad verilir?
E) Bac Emini; Bir yerleşim yerinde kamu haklarını
koruyan görevlilerdir.
13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
A) Talik
B) Hatt-ı Hümayun
C) Name-i Hümayun
D) Berat
E) Adaletname
özel (ayrıcalıklı) yönetimi olan eyaletlerden biri
değildir?
A) Hicaz
D) Bosna
B) Erdel
E) Boğdan
13
14. Osmanlı Devleti’nde yer alan görevlilerden han-
hangisini İstanbul’a davet ederek kendi resmini
çizdirmiştir?
A) Michelangelo
C) Dozetti
E) Rafael
Test
C) Eflâk
– 353 –
19 VE 20. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ
11. Islahat Fermanı aşağıdaki antlaşmalardan han-
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bükreş Antlaşması
A) Ermeniler, Fransız İhtilalı’ndan etkilenmemiş
ama Rus propagandaları sonucu ayaklanmaya
başlamışlardır.
B) Edirne Antlaşması
C) Berlin Antlaşması
B) 1887’de Ermeni ayaklanmalarını örgütlemek için
İsviçre’de Hınçak Cemiyeti ve 1889’da Rusya’da
Taşnak Ermeni Cemiyeti kuruldu.
D) Yeşilköy Antlaşması
E) Paris Antlaşması
C) Berlin Kongresine Ermeni kilisesi bir heyet göndererek Erzurum, Van ve Diyarbakır’da Ermeni
nüfusunun fazla olduğunu belirttiler buraların Ermeni eyaleti olmasını istediler ama İngiliz Hariciye Nazırı Lord Salisburg bölgede hiçbir zaman
Ermeni nüfusunun fazla olmadığını belirterek bu
öneriyi reddetti.
12. I. Abdülmecit
II. Abdülaziz
III. V. Murat
Yukarıdaki padişahlardan hangileri Tanzimat
dönemi padişahları arasındadır?
B) Yalnız II
E) I, II, III
6
16. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenilerle ilgili
gisinin metnine bir madde olarak eklenmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Test
D) Ermeni Komitesi ilk defa 1890’da Hatay ve Maraş’ta isyan çıkardılar.
C) Yalnız III
E) II. Abdülhamit’e suikast düzenlediler.
13. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyeti sona erdiren
A) I. Balkan Savaşı
B) II. Balkan Savaşı
C) Kırım Savaşı
D) 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı
17. Florence Nightingale İstanbul’a gönüllü gelen haswww.krakademi.com
olay aşağıdakilerden hangisidir?
14. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ay-
rılarak bağımsız olan devletler aşağıdakilerden
hangisidir?
ta bakıcısıdır. Bu bakıcı ekibiyle birlikte düzenli ve
temiz bir hastane meydana getirdi. Selimiye Kışlası’nın uzun koridorlarında lambasıyla dolaşır ve
hastaları kontrol ederdi. Bu yüzden ona “Lambalı
Kadın” adı verildi. Hemşireliğin kurucusu sayılan F.
Nightingale bu gayretli ve şefkatli çalışması bütün
dünyada kısa sürede duyuldu.
Hemşireciliğin kurucusu sayılan F. Nightingale
hangi savaş için Osmanlı ülkesine gönüllü olarak gelmiştir?
A) Dömeke Meydan Savaşı
B) Kırım Savaşı
A) Hırvatistan – Karadağ – Arnavutluk
B) Karadağ – Arnavutluk – Bulgaristan
C) 93 Harbi
C) Yunanistan – Romanya- Sırbistan
D) Balkan Savaşları
D) Sırbistan – Karadağ – Romanya
E) I. Dünya Savaşı
E) Romanya – Hırvatistan – Bulgaristan
18. Osmanlı tarihinde “Cidde Olayları” olarak tarihe
geçen olayın en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
15. Osmanlı donanması tarihte dört kez yakılmıştır.
Bunlar aşağıda yakan devletler ile birlikte verilmiştir.
I. İnebahtı – Haçlılar
A) Islahat Fermanı’na karşı Müslümanların ilk tepkisidir.
II. Çeşme Baskını – Rusya
B) İngilizlere karşı çıkarılan en büyük Müslüman
ayaklanmasıdır.
III. Navarin – İngiltere, Fransa, Rusya
IV. Sinop Baskını – Rusya
C) Fransızlara karşı çıkarılan en büyük Müslüman
ayaklanmasıdır.
Osmanlı donanmasını yakan devlet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) I ve II
D) II, III, IV
B) I ve III
E) I, II, III, IV
D) Osmanlı’da çıkan en büyük ayaklanmadır.
C) I, II, III
E) Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bir ayaklanmayı
bastıramamıştır.
– 84 –
Test
19 VE 20. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ
9. Aşağıdakilerden hangisi Namık Paşa’nın tavsi-
14. Osmanlı Devleti’nde Asâkir-i Mansure-i Muham-
yesi üzerine kurulan kurumdur?
mediye ordusunu idare edecek modern eğitim
usulleriyle subay yetiştirmek için açılan okul
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis-i Ziraat
B) Mekteb-i Ulum-u Harbiye
A) Mekteb-i Harbiye
C) Nezaret-i Efkâf
B) Mühendishane-i Bahri Hümayun
D) Muallem Asakir-i Muhammediye
C) Mühendihane-i Berri Hümayun
E) Mühendishane-i Bahri Hümayun
D) Humbaracı Ocağı
E) Sürat Topçuları Ocağı
10. Aşağıdaki Osmanlı padişahlardan hangisi döneminde “Matbuat Nizamnamesi” çıkarılarak gazete kapama, para ve hapis cezaları gündeme
girmiştir?
A) Abdülmecit
B) II. Mahmut
C) Abdülaziz
D) II. Abdülhamit
16
15. Osmanlı Devleti’nde Arap harflerinde yenilik yapılmak istenmesi, Milli Kütüphane, Milli Filmcilik, Milli Coğrafya Cemiyetleri kurulması hangi
dönemde meydana gelmiştir?
A) II. Mahmut Dönemi
E) III. Selim
B) III. Selim Dönemi
Devletleri’ne silah satmaması için ABD’ye karşı
hangi devletleri kışkırtarak ABD’nin o devletlerle uğraşmasını sağlamaya çalışmıştır?
A) Brezilya – Arjantin
B) Şili – Ekvador
C) Küba – Venezüella
D) Meksika – Japonya
E) Yunanistan – Haiti
C) Tanzimat Dönemi
www.krakademi.com
11. I. Dünya Savaşı’nda Almanya, ABD’nin İtilaf
D) I. Meşrutiyet Dönemi
E) II. Meşrutiyet Dönemi
16. I. Sivastopol
II. Odessa
III. Kefe
IV. Novorosisk
İttifak Grubu’na girmesi için teklifte bulunan ilk
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması için Almanya’dan gönderilen Yavuz ve Midilli gemileri Rusların hangi liman ve şehirlerini
bombalamıştır?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
A) I ve II
B) I ve III
C) İtalya
D) Almanya
D) I, II, III
E) I, II, III, IV
12. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin
C) II ve III
E) Avusturya – Macaristan
17. I. Yemen – Seyyid Yahya
II. Libya – Senusiler
13. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Osman-
III. Hicaz – Şerif Hüseyin
lı Devleti’ni savaşa sokmaya çalışması üzerine
Osmanlı Devleti hangi devletin savaşa girmedikçe kendisinin de savaşa katılmayacağını bildirmiştir?
A) Yunanistan
B) Romanya
Birinci Dünya Savaşı sırasında yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin cihat çağrısına karşılık vererek Osmanlı Devleti’nin yanında
savaşacaklarını beyan etmişlerdir?
C) Bulgaristan
D) Ukrayna
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II, III
E) Karadağ
– 124 –
C) I ve II
Test
OSMANLI TÜRKÇESİ
11.
1
16. Aşağıdakilerden hangisi mec’ul (yapay) masta-
“‫”جمهوريت پرور‬
ra örnektir?
Yukarıda verilmiş olan tamlamanın günümüz
Türkçesinde okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet pürur
B) Cumhuriyye perver
C) Cumhuriyet-i purur
D) Cumhuriyet perver
A) ‫ادارى‬
B) ‫علم‬
D) ‫مفتاح‬
E) ‫كتابت‬
C) ‫ابديت‬
E) Cumudiye-i perver
17. “Devlet-i âl-i Osman” cümlesinin eski Türkçe yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
“‫”عساكر منصورهء محمديه‬
Yukarıda Osmanlı Türkçesi ile verilmiş olan
cümlenin günümüz Türkçesinde okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‫دولت آل اوسمان‬
B) ‫دولت آل عثمان‬
C) ‫دولت على عثمن‬
D) ‫دولدى آلى عثمان‬
E) ‫دولتى آل عثمان‬
A) Askeri Mansure-i Muhammediye
B) Asgari Mansure-i Muhammediyye
18. “‫ ”خاسته‬kelimesinin günümüz Türkçesindeki oku-
D) Asakir-i Mansure-i Muhammed
E) Askeriyye Mansuriyye Muhammediyye
nuşu aşağıdakilerden hangisidir?
www.krakademi.com
C) Asakir-i Mansure-i Muhammediyye
A) Hasar
B) Hasat
D)Hasret
E) Haset
C) Hasta
13. ۳۰-٦=? işleminin sonucu kaçtır?
A) ۲٤
B) ۲۲
C) ۲۳
D) ۱۲
E) ۲۰
19.
‫اوردوى همايون‬
Yukarıda Osmanlı Türkçesi ile verilmiş olan
tamlamanın günümüz Türkçesinde okunuşu
aşağıdakilerden hangisidir?
14. ٩۳٦٥ rakamının günümüz Türkçesi rakamları ile
yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9365
B) 9465
D) 9325
E) 9320
D) ‫دوزكون‬
E) ‫طوزكن‬
C) Efrad-ı harika
D) Evrad-ı hümayun
20. Anlamı, ayın 21-30. günleri arası olan “evâhir”
kelimesinin eski Türkçe yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?
dakilerden hangisidir?
B) ‫دوزغون‬
B) Ordu-yı harika
E) Ordu-yı hümayun
C)9360
15. “Düzgün” kelimesinin eski Türkçe yazılışı aşağıA) ‫دوذكون‬
A) Ordu-yu hayriyye
C) ‫دزكن‬
– 131 –
A) ‫اواخر‬
B) ‫اواهر‬
D) ‫اواهار‬
E) ‫اواحور‬
C) ‫اوخر‬
Test
OSMANLI TÜRKÇESİ
11. “۱٤٥۳” sayısının günümüz Türkçesindeki karşılı-
16. Devleteyn-i aliyyeteyn (iki yüce devlet) cümle-
ğı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1302
B) 1353
D) 1452
E) 1453
3
sinin eski Türkçe yazlışı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 1403
A) ‫دولتين عليتين‬
B) ‫دولتن اليتين‬
C) ‫دولت عليتى‬
D) ‫دولتى عليى‬
E) ‫دولين اليتين‬
12. 872 rakamının eski Türkçe alfabesi rakamları ile
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ٧٦۲
B) ٨٧۲
D) ٧٨۲
E) ٨٧٦
C) ٨٥۲
17. “Garip çizgilerle dolu han duvarları” cümlesinin
eski Türkçe ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‫كريب چزغيلرله دولوحان دووارلرى‬
B) ‫غريب جذكيلرله دولو خان دووارل‬
‫مجلس احكام عدليه‬
Yukarıdaki cümlenin günümüz Türkçesiyle okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis ihkam adliye
B) Meclis aklam-ı adalet
C) Meclis-i ahkam-ı adliyye
C) ‫غريب چيذكيلرله دولوهان دورلرى‬
www.krakademi.com
13.
D) ‫كريب چيزكلرله طولو خن دووارلر‬
E) ‫غريب چيزكيلرله دولو خان دووارلرى‬
D) Mecalisi ihkam-ı adliye
E) Mecalisi emriyye
18. “Huysuz” kelimesinin eski Türkçe yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ‫خويسز‬
B) ‫حيسز‬
D) ‫هويثز‬
E) ‫خويسذ‬
C) ‫هويصز‬
14. Cevherdar kelimesinin eski Türkçede yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‫جوخردار‬
B) ‫جوحردر‬
D) ‫جوهردور‬
E) ‫جوخرطار‬
C) ‫جوهردار‬
19.
Yukarıda verilmiş olan tamlamanın günümüz
Türkçesinde okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
15. “İğne” kelimesinin eski Türkçe yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‫ايكنه‬
B) ‫ايغنا‬
D) ‫ايكنا‬
E) ‫عيغنه‬
“‫”دار السالم‬
C) ‫ايغينه‬
A) Darülselam
B) Darüsselam
C) Darüssalem
D) Darüssela
E) Darülsela
– 139 –
ÇAĞDAŞ DÜNYA VE TÜRK TARİHİ
1. Avrupa’da Roma Antlaşması sonucu kurulan
Test
13
6. Yahudiler, II. Dünya Savaşı sırasında Filistin’de bir
İsrail Devleti kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüler. Savaşın sonlarına doğru Filistin’deki Yahudiler de girişimlere başladı. Bu arada Filistin’de
bağımsız Arap Devleti kurulması için Arap devletleri
de çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere’nin Yahudileri desteklemesine karşılık bazı Avrupalı Devletler
Arapları destekledi.
teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Avrupa Birliği
B) Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı
C) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
D) Avrupa Ekonomik Topluluğu
E) Avrupa Birliği
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Filistin’de bir Arap
Devleti kurulması için Arapları desteklemiştir?
A) ABD – Almanya
B) Almanya – İtalya
C) Fransa – İtalya
D) İtalya – ABD
E) Bulgaristan – Yunanistan
2. Aşağıdakilerden hangisi “İngiliz Uluslar Topluluğu” anlamına gelmektedir?
A) SEATO
B) ANSUS
C) COMMON – WEALTH
7. Türkiye’nin Kore’ye asker yollamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) ÜÇÜNCÜ DÜNYA
A) Türkiye, Kore Savaşı’nın başlaması üzerine
4.500 kişilik bir kuvvet gönderdi.
3. Aşağıdaki TBMM milletvekillerinden hangisinin
milletvekili seçildiği il yanlış verilmiştir?
A) Celal Bayar – İzmir
B) Fuat Köprülü – Ankara
C) İsmet İnönü – Malatya
D) Refik Koraltan – İçel
E) Adnan Menderes – Aydın
www.krakademi.com
D) COMECOM
B) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yurt dışına
asker yolladı.
C) Türkiye NATO çatısı altında asker yolladı.
D) Kore’ye giden Türk Kuvvetleri’nin Komutanı Tahsin Yazıcı’dır.
E) Türkiye Kore Savaşı’nda Güney Kore’nin tarafında yer almıştır.
8. II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bağlantıtilerden hangisi ile başlamıştır?
sızlar adlı ülkelerin sırasıyla ilk dört teşkilatlı
toplantısı aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
A) Yugoslavya – Mısır – Zambiya – Küba
C) Terakkiperver Cumhuriyet Halk Partisi
B) Mısır – Türkiye – Küba – Yugoslavya
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Afganistan – Pakistan – Mısır – Türkiye
D) Milli Kalkınma Partisi
D) Irak – Zambiya – Mısır – Türkiye
E) Demokrat Parti
E) Mısır – Yugoslavya – Zambiya – Türkiye
4. Adnan Menderes’in siyasi hayatı aşağıdaki par-
9. Aşağıdakilerden hangisi Bağlantısız ülkelerin
5. İngiliz mandası altındaki Filistin’de bir Yahudi yur-
dunun kurulması çalışmaları, XIX. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkmıştır. Bu amaçla toplanan ilk
kongre, 29 Ağustos 1897’de toplandı.
Bu kongrede Yahudilerin Filistin’de bir “yurt” edinme kararı alındı.
Bandung Konferansı’nda karar aldığı “Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi” içerisinde yer
almaz?
Yahudilerin Filistin’de bir “yurt” edinme kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?
C) Kendi topraklarında başka devletlere askeri
üsse izin vermeme
A) Londra
D) Viyana
B) Lozan
E) Basel
A) Siyasi bağımsızlık
B) Askeri ittifaklara katılmama
C) Prag
D) İkili ittifaklara girmeme
E) Milli savaşları desteklememe
– 292 –
Test
EĞİTİM TARİHİ
7. Saxton ve Morgan sınıfa sorulabilecek soruların üç
4
10. Tarih eğitiminde Modern Dönem ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
genel amacını belirlemiştir. Bunlar; Bilgiyi ortaya çıkaran sorular, Anlamayı ortayı çıkaran sorular (Bu
sorular hem ayıran hem de birleştiren olabilir.), Yansıtmayı ortaya çıkaran sorular (yargılama, oluşturma, neden bulma). Saxton ve Morgan’ın düşünme
ile ilgili düzeylerini tarihte kanıt hakkında düşünme
düzeylerine Husbands uyarlamıştır.
A) Modern dönem tarih anlayışının tam olarak tarihlemesi yapılamasa da aydınlanmanın ve modern
tinin ortaya çıkmasında bunda etkili olduğu söylenebilir.
B) Descartes ile bağlayan bireysel akılcı tutum “Düşünüyorum o halde varım.” ve aydınlanma tininin
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yansıtmayı
ortaya çıkaran sorular arasında yer alır?
tanrıyla olan sorunsalı doğal olarak insan merkezli bir tanımlamayı ortaya çıkarmıştı.
A) Bu hangi maddeden yapıldı?
C) Modern dönem tarih anlayışında “Tarih yoktur,
B) Bunun gibi kaynakları korumak için para harca-
Tarihçi vardır.”
malı mıyız?
D) Pozitif bilim anlayışından hareket eden Ranke ile
C) Bu nesnenin veya mektubun tasarımı nasıl geliş-
birlikte tarih, artık geçmişin açık ve net bir biçim-
tirilebilir?
de olduğu gibi yeniden tanımlanması ve aktarıl-
D) Bu nesne ne için kullanıldı?
ması anlamını taşımaktaydı.
E) Bu mektup neden yazıldı?
8. “Metinde yer alan bilginin okuyucu tarafından hatırlanmasını kolaylaştırıcı işlev gören resimlerdir.”
Carney ve Levin’e göre bir metin içinde kullanılabilecek resim çeşitlerinden hangisinin açıklaması verilmiştir?
www.krakademi.com
E) Tarih diğer disiplinler gibi kendine has kanunları
A) Süsleyici Resimler
olan ve nedensellik ilkesi bağlamında geleceğe
dair çıkarımlarda bulunabileceğimiz bir alan oluverdi.
11. 1869 tarihli Saffet Paşa’nın Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi yayınladıktan sonra dört yıllık
sıbyan okullarında okutulan tarih kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harp Tarihi
B) Açıklayıcı Resimler
B) Muhtasar Tarih-i Osmanlı
C) Düzenleyici Resimler
C) Tarih-i Osmani
D) Yorumlayıcı Resimler
D) Tarih-i Umumi
E) Dönüştürücü Resimler
E) Asr-ı Hazır Tarihi
12. Ders kitaplarında aktarılan tarihi bilgileri hem
II. Konuya uygun edebi ürünü seçmeli
yetersiz hem de düzensiz bulan Ahmet Mithat,
bu düzensizlikleri ve yetersizlikleri gidermek
için;
III. Sınıfta edebi ürünleri okuma kitaplığı kurmalı
I.
Yukarıdakilerden hangileri edebi ürünü kullanacak bir tarih öğretmenin göz önünde bulundurması gerektirdiği hususlar arasında yer alır?
II. Küçük Tarih-i Osmani
9. I. Edebi ürünlerle ilgili literatürü bilmeli
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II, III
Küçük Tarih-i İslam-ı
III. Osmanlı Tarihi
hangi kitapları kaleme almıştır?
C) I ve II
– 344 –
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II, III
C) I ve II
Download