Uploaded by User4105

Polidipsi ve poliüri-Döenm-4-Meltem Gürsu (4)

advertisement
POLYURIA AND POLYDYPSIA
Doç. Dr. Meltem Gürsu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polidipsi için net bir değer vermek mümkün değildir **
Ancak poliüri demek günde 3 litreden fazla idrara çıkmaktır **
İdrarın komponentleri ;
Su , üre , sodyum , ürik asid , kreatin ve tüm elektrolitler
İdrarın çok olmasına neden olan -- Ya su çok atılıyordur ya da suyu
beraberinde götüren maddelerin atılımı fazladır
Bu maddelere osmotik aktif maddeler denir.
Osmotik aktif maddeler = Sodyum , üre ve glukoz **
Plazma ozmolaritesi --- 2*Na + Glukoz /18 + BUN /2,8 ***
Yani üre , kreatin ,glukoz , sodyum gibi maddelerin idrarla atılımı
artınca suyuda beraberinde sürükleyeceği için poliüri olur **
Sonuçta idrarla atılacak bir ozmotik yükle beraber belli bir miktar
su sürüklenecektir **
180 litre ultrafiltrat oluşuyor ancak bunun sadece yaklaşık 1.5-2
litresi idrarla atılıyor **
• Geri emilimi düzenleyen hipotalamustan salgılanan ve arka
hipofizde depolanan hormon --- ADH ***
• Vücutta ozmotik respetörler nerdedir – Hipotalamus *
• Hipotalamustan ADH salgılanır --- Salınan ADH hipofize geçer ve
orada depolanır ve ihtiyaç halinde salınır **
• Doku ödemi en çok hangi organa zarar verir --- BEYİN ** (Beyin
ödemi)
• Beyin ödeminin tersi dokularda su kaybı olur ve büzüşürse ;
• Beyindeki köprü venler yırtılır – SAK ***
• ADH ‘nın yanında osmotik aktivite artarsa – Susuzluk hissi oluşur **
• ADH böbreklerde toplayıcı tübülleri etkiler = Esas (Chef) hücreler *
• Toplayıcı kanallarda iki tip hücre vardır --- Esas hücreler ve İnterkale
hücreler **
• İnterkale hücreler –Asid /Baz dengesi ile ilgilidir **** --ADH ile ilgisi
yoktur *
• ADH –Esas hücrelerİ etkiler ** --Vazopressin reseptörlerine bağlanır
(V2 resptörüne)
• Vazopressin 4 tip reseptörü vardır ** -- Vazopressin reseptörleri
AQUPORİN kanalları üzerinden etkilidir **
• Hormon regülasyonuna tabi olan sadece --- V2 reseptörleridir ***
• ADH ‘ın bağlandığı reseptörler – V2 reseptörleri **
• V1 , V3 ve V4 reseptörleri --- Hormona (ADH) duyarlı değildir** -Geleni içeri alırlar **
• V2 reseptörleri ADH ile aktive olunca --- Aquoporin 2 kanalını aktive
eder --- Su geri emilimi artar **
• Eğer akut bir ADH salınımı varsa Aquoporin 2 kanallarının
sayısı artmadan sadece transfer ederler**
• Eğer kronik bir ADH salınımı varsa bu sefer Aquoporin 2
kanallarının sayısı da artar ***
• Tolvaptan – Vazopressin 2 reseptör antagonisti ***
• Polikistik böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır **
• TOLVAPTAN !!
• Tolvaptan – Çok idrar yaptırır ve çok su içtirir – Polikistik
böbrek hastalarında kistlerin büyümesini engeller **
• Normal plazma ozmolaritesi --- 285 -290 arasındadır ***
• Günlük hedeflenen AÇT --- Aldığı = Çıkardığı + 500 olmasını
isteriz *** --- Neden + 500 istiyoruz --- İnsensible kayıplar !!!
• İnsensible (Gizli) kayıplar da hesaba katıyoruz ** -- Normal hava
koşullarında insensible kayıplar 500 kabul edilir **
• Çok sıcak havalarda bu 1 litreye çıkabilir ***
• İnsensible kayıplar = Ciltten buharlaşma yoluyla , akciğerlerden
solunum yoluyla ve dışkı ile kaybettiğimiz görülmeyen
kayıplardır**
• Böbrekler idrarı normalde çok güzel konsantre eder **
• Böbrekler normalde idrarı nereye kadar konsantre
edebilir --- 400 ml ***
• Aynı zamanda böbrekler idrarı ciddi dilüe de edibilir --20-25 litreye kadar idrara neden olabilir **
• Eğer osmolarite çok düşük ise , çok sıvı yüklendi ise –
Böbrekler 20-25 litreye kadar idrarı dilüe edebilir **
• Böbrekler neden idrarı dilüe eder – Böbrek yetmezliği –
İdrarı konsantre edebilme yeteneği kaybolur ***
• Poliüri --- Elektrolit dengesizliğine neden olur **
• Mesela hasta dehidrate kaldı , osmolaritesi yükseldi ,
sodyumu yükseldi ise ;
• Dehidrate olduğu için tansiyonu düşer buna bağlı RAA ve
Sempatik sistem aktive olur ve renal arterde
vazokonstrüksiyon oluşur **
• Yani renal artere gelen kan azalır – Glomerüler filtrat
oluşumu azalır **-- Proksimal tübülden geri emilim artar
• ** Böbrek idrarı konsatre hale getirmeye çalışır **
• Bunun tam tersi böbrekler idrarı dilüe de edebilir ***
• ADH ve Susuzluk mekanizmaları farklı zamanlarda devreye girerler **
• ADH – Zaten olan sıvı miktarını ayarlar***
• Ufacık bir ozmolarite değişikliğinde hemen vazopressin artmaya
başlar ** (Normal plazma ozmolaritesi = 285-290 )
• Eğer biz sadece susuzluğa kalsaydık ,ADH devreye girmeyip baştan bu
işe toparlamasaydı --- Biz sürekli su içerdik !!!
• Eğer ADH ‘a rağmen osmolarite 290 ‘ın üstüne çıkınca ;
• O zaman ancak susuzluk devreye girer , yani zıtta bir susamayız !!
• ADH ‘ı uyaranlar ;
• 1- İntravasküler hacim azalması –Dehidratasyon veya Ödem **
• Ancak toplamda vücut suyu çok olup damar içi sıvısı az olan
hastalarda da ADH uyarımı olur **
• Örnek = Kalp yetmezliği ,Siroz ,Nefrotik Sendrom …
• Kalp yetmezliğinde venöz sıvı göllenir,bacaklarda ödem ,plevral
efüzyon gibi her yerde sıvı var ama kalp iyi pompalayamadığı için
arterlere giden kan miktarı azalır **
• Sonucunda böbrek perfüzyonu düşer ve ADH salınır **
• Polydypsia = Excessive thirst
• Polyuria = Excessive urine
Urine output exceeding 3 L/day in adults
Polyuria and polydipsia often occur alongside each other but
one can exist without the other.
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizma
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
Maintenance of osmolality:
• The maintenance of the tonicity of body fluids
within a narrow physiologic range is made
possible by homeostatic mechanisms that
control the intake and excretion of water.
• Vasopressin, also known as arginine
vasopressin (AVP) or antidiuretic hormone
(ADH), governs the excretion of water by its
effect on the renal collecting system.
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizma
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
Maintenance of osmolalitty:
• Osmoreceptors located in the hypothalamus control the secretion
of vasopressin in response to changes in tonicity.
• ADH is made in the hypothalamus and stored in the pituitary
gland.
• It is released into the blood stream and ‘tells’ the renal tubules to
reabsorb water.
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizma
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
• In the steady state
– Water intake = Water losses
• The aim:
– To maintain a physiologic serum osmolality
• 285-290 mOsm/kg.
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizmayı
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
• During water loading
– Diluting mechanisms increase urine volume to 20-25 l/day
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Thirst sensation
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizma
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
ADH
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizmayı
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
Stimulants for ADH secretion:
• Increased serum osmolality
• Nonosmotic stimuli
• Decreased effective circulating volume (e.g., heart failure,
cirrhosis, vomiting)
• Discharge from parasympathetic afferent nerves in the
carotid sinus baroreceptors and increases vasopressin
secretion.
• Nausea
• Postoperative pain
• Pregnancy.
Uygunsuz ADH sendromu
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizmayı
açıklar
Mortalite/morbiditesi yüksek nedeni öncelikle düşünür
Sıklığı yüksek nedeni morbid/mortal nedenden sonra düşünür
Stimulants for thirst:
• Hypertonicity is the most potent stimulus for thirst.
• A change of only 2% to 3% in plasma osmolality
produces a strong desire to drink.
• The osmotic threshold for thirst usually occurs at
290-295mOsm/kg H2O (above the threshold for
vasopressin release).
• Hypovolemia, hypotension, and angiotensin II (Ang
II) are also stimuli for thirst.
TANIR
Semptomun tanımını yapar
Diabetes mellitus
AYIRICI TANISINI
Hypovolemia
YAPAR
Increased
Semptomun oluşumundaki temel mekanizmayı açıklar
Semptomun nedenlerini sayar
Diabetes mellitus
Mortalite/morbiditesi yüksek ve sık nedenleri sayar
osmolarity
Diuretic use
Uremia
Renal salt wasting
Toxins
Increased Cosm
Poydipsia
Excess salt ingestion
Mannitol administration
Recovery of acute renal failure
Hypercalcemia
Polyuria
Hyperthyroidism, acromegaly
Urine = Water + solutes
Increased
Cwater:
Psychogenic polydipsia
Diabetes insipidus
• HyperparathyroidismHypercalcemiaAcquired
nephrogenic diabetes
insipidusPolyuriaPolydipsia
• HyperthyroidismDistorted glucose metabolism
and hypercalcemiaPolyuriaPolydipsia
• AcromegalyCentral diabetes insipidus +
Electrolyte abnormalities leading to polyuria
TANIR
AYIRICI TANISINI
YAPAR
Semptomun tanımını yapar
Semptomun oluşumundaki temel mekanizmayı açıklar
Semptomun nedenlerini sayar
Mortalite/morbiditesi yüksek ve sık nedenleri sayar
• Other causes:
– Anticholinergic poisoning
– Zinc defficiency:
• Zinc is also known to reduce symptoms of polydipsia by
causing the body to absorb fluids more efficiently (reduction
of diarrhea, induces constipation) and it causes the body to
retain more sodium; thus a zinc deficiency can be a possible
cause.
– The combination of polydipsia and polyuria is also
seen in (primary) hyperaldosteronism (which often
goes with hypokalemia).
– Antipsychotics can have side effects such as dry mouth
that may make the patient feel thirsty.
AYIRICI TANISINI
YAPAR
ÖZELLİKLERİNİ
BELİRLER
Semptomun farklı hastalıklarda
görülebilecek özelliklerini ve eşlik
edebilecek semptom ve bulguları bilir
• Diabetes mellitus:
– Type-1: Acute onset, usually associated with
ketoacidosis and hypovolemia at the beginning;
together with distorted glucose regulation thereafter
– Type-2: Insidious in onset; together with distorted
glucose regulation
• Hypovolemia:
– Symptoms related to the underlying disease
– Together with hypovolemia symptoms and signs (dry
mouth and skin, decreased turgor, hypotension,
increased thist sensation, decreased urine output)
AYIRICI TANISINI
YAPAR
ÖZELLİKLERİNİ
BELİRLER
Semptomun farklı hastalıklarda
görülebilecek özelliklerini ve eşlik
edebilecek semptom ve bulguları bilir
• Psychogenic polydypsia:
– Generally not associated with nocturia
– Anxious young women
– Physical examination is generally normal
• Recovery of acute renal failure and postobstructive diuresis:
– History of ARF
– Sometimes huge amounts of urine
– Usually associated with electrolyte abnormalities
(hyponatremia, hypokalemia)
AYIRICI TANISINI
YAPAR
LABORATUVAR
SONUÇLARINI
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm lab yöntemlerini
DEĞERLENDİRİR
öncelik sırasına göre sayar
GÖRÜNTÜLEME
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm görüntüleme
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR yöntemlerini öncelik sırasına göre sayar
AYIRICI TANISINI YAPAR
Ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları sayar
• Diagnostic work-up: Start from the simple
– Detailed history taking
• Other symptoms related to DM, polyuria, nocturia,
dietary habbits (salt, protein), any medication used,
ingestion of toxins, psychological examination
– Laboratory examination:
•
•
•
•
Blood sugar at any time, preferably fasting
Urine examination
Urea, creatinin, electrolyte levels, urinary Na excretion
Urine osmolality
AYIRICI TANISINI
YAPAR
LABORATUVAR
SONUÇLARINI
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm lab yöntemlerini
DEĞERLENDİRİR
öncelik sırasına göre sayar
GÖRÜNTÜLEME
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm görüntüleme
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR yöntemlerini öncelik sırasına göre sayar
AYIRICI TANISINI YAPAR
Ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları sayar
• Diagnostic work-up: Start from the simple
– Urine osmolality > 250 mOsm/kg/water  Solute
diuresis
• Electrolyte diuresis (Na, K)
• Nonelectrolyte diuresis (glucose, urea, mannitol,
radiocontrast material)
– RadiocontrastOsmolality is not increased but density is
increased
– Urine osmolality < 150 mOsm /kg/water  Water
diuresis
AYIRICI TANISINI
YAPAR
LABORATUVAR
SONUÇLARINI
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm lab yöntemlerini
DEĞERLENDİRİR
öncelik sırasına göre sayar
GÖRÜNTÜLEME
Ayırıcı tanıda kullanılan tüm görüntüleme
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR yöntemlerini öncelik sırasına göre sayar
AYIRICI TANISINI YAPAR
Ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları sayar
• Diagnostic work-up: Start from the simple
– Radiological examination:
• Urinary system ultrasonography (renal cystic disease,
CKD, hydronephrosis)
Download