2017 aha senkop

advertisement
2017 ACC/AHA/HRS
Guideline for the
Evaluation and
Management of
Patients With Syncope
A Report of the American College of
Cardiology/American Heart Association
Task Force on Clinical Practice Guidelines,
and the Heart Rhythm Society
Dr İrem Öztürk
Prof Dr Özgür Arslan
EPIDEMIYOLOJI
• İnsanların %19 unun hayatı boyunca bir kez senkop atağı
geçirdiği bildirilmiştir
• Kadın (%22) Erkek (%15)
• Trimodal Dağılım
•
• %
20 y
60 y
80 y
ÖYKÜ VE FIZIK MUAYENE
I
• SENKOPLU HASTALARDA AYRINTILI ÖYKÜ ALINMALI VE
FİZİK MUAYENE YAPILMALIDIR. SINIF I DÜZEY BR ÖNERİ.
• KARDİYAK
·
İleri yaş (>60 y)
·
Erkek cinsiyet
·
Bilinen iskemik kalp rahatsızlığı, yapısal
kalp hastalığı, önceki aritmiler veya azalmış
ventriküler fonksiyon varlığı
·
Kısa prodrom, örneğin çarpıntı veya
prodrome olmadan ani bilinç kaybı
·
Egzersiz sırasında senkop
·
Az sayıda senkop epizotu (1 ya da 2)
·
Normal olmayan kardiyak muayene
NONKARDİYAK
·
Genç yaş
·
Sadece Ayaktayken senkop
·
Pozisyon değiştirme, supin poziyondan ya
da otururken ayağa kalkma
·
Kalıtsal aile öyküsü ya da erken ani
kardiyak ölüm (<50 yaş)
·
hissi
·
·
Spesifik tetikleyicilerin varlığı:
dehidratasyon, ağrı, ızdırap veren uyaran,
medikal durumlar
Bilinen konjenital kalp hastalığı
Prodrom varlığı: bulantı, kusma, sıcaklık
·
Durumsal tetkleyiciler: öksürük, gülme,
miksiyon, defekasyon, yutkunma
·
Benzer karakterlerde ve sık tekrar eden
uzamış senkop hikayesi
I
• SENKOPLU HASTALARIN İLK DEĞERLENDİRMESİNDE
İSTİRAHATTE 12 DERİVASYONLU BİR
ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG) YARARLIDIR. SINIF I DÜZEY
B-R ÖNERİ.
I
IIb
• SENKOPUN KISA VE UZUN DÖNEM MORBİDİTE VE
MORTALİTE RİSKİ NEDENİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖNERİLİR. SINIF IDÜZEY B-R ÖNERİ.
• SENKOP HASTALARININ YÖNETİMİNDE RİSK SINIFLANDIRMA
SKORLARININ KULLANILMASI UYGUN OLABİLİR. SINIF IIBDÜZEY
• B-NR ÖNERİ
RISK FAKTÖRLERI
Kısa Vadeli Risk Faktörleri (≤30 gün)
Uzun Vadeli Risk Faktörleri (> 30
gün)
Öykü: Ayaktan Tedavi Kliniği veya Acil Servis Değerlendirmesi
Erkek cinsiyet
Erkek cinsiyet
İleri yaş (>60 y)
İleri yaş
Prodrom yok
Senkop olayından önce bulantı / kusmanın olmaması
Bilinç kaybından önce olan çarpıntı
Ventriküler aritmi
Egzersiz senkopu
Kanser
Yapısal kalp rahatsızlığı
Yapısal kalp rahatsızlığı
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
Serebrovasküler hastalık
Serebrovasküler hastalık
Ailede ani kalp ölümü hikayesi
Diyabettes mellitus
Travma
Yüksek CHADS-2 skoru
Fizik Muayene veya Laboratuvar İncelemesi
Kanama bulgusu
Anormal EKG
Persistan anormal vital bulgular
Düşük GFR
Anormal EKG
Yüksek troponin
CİDDİ KLİNİK
DURUMLAR??
İLK DEĞERLENDİRMEDEN
SONRA TABURCULULUK:
ÖNERİLER
Kardiyak olmayan durumlar
Kardiyak ya da vasküler aritmik
olmayan durumlar
Kardiyak aritmik durumlar
“Orta
dereceli” risk
faktörleri??
• ≥50 yaş,
öyküsü,
Sustained ya da • kardiyak hastalık
Kardiyak iskemi
semptomatik VT
• işlev bozukluğu
olmaksızın
·
Ağırbulgusu
aort stenozu
·
Semptomatik ileti sistemi
kardiyak
· cihaz,
Kardiyak tamponad
hataları ya da Mobitz II veya
Ağır anemi/GİS
•
EKG
bulguları
veya
erken
ani
kalp
·
HKM
üçüncü derece blok
kanaması
ölümü aile
öyküsü
·
Ağır prostetik kapak
·
Nöral yolla olan senkopla
·
Senkopa bağlı majör
ilişkisi olmayan semptomatik
• Refleks disfonksiyonu
aracılı senkop ile uyumlu travmatik yaralanma
bradikardi ya da sinüs pause
· semptomlar.
Pulmoner emboli
olmayan
·
Persistan vital durum
·
·
·
·
Semptomatik SVT
·
Pacemaker/ICD
bozukluğu
·
Aritmilere zemin hazırlayan
kalıtsal kardiyovasküler durumlar
·
Aort diseksiyonu
anormallikleri
·
Akut KY
·
Orta -ağır sol ventrikül
disfonksiyonu
•
CİDDİ MEDİKAL DURUM YOK, SEÇİLMİŞ KARDİYAK
NEDENLİ SENKOP ŞÜPHESİ OLAN
BELİRSİZ SENKOP
NEDENİ OLAN
ORTA
RİSKLİ
HASTALARI
AYAKTA
TEDAVİ
ET.HASTALARDA
SINIF IIA DÜZEY BYAPILANDIRILMIŞ
BİR AS GÖZLEM PROTOKOLÜNÜN
NR ÖNERİ.
KULLANILMASI HASTANEYE KABULÜ AZALTMADA ETKİLİ
OLABİLİR.
SINIF
IIA DÜZEY
B-NR
ÖNERİ.
Hastane
temelli
incelemede,
hasta ile ilgili
CİDDİ MEDİKAL
SORUNLARIN
OLMADIĞI
DURUMLARDA
İki küçük
randomize
kontrollü
çalışma:
zamanla kısıtlı Birçok
sonuçlarda
bir iyileşme
gösterilmemiştir.
OLASI REFLEKS
NEDENLİ
SENKOP
HASTALARINDA
ve kalp
testi /UYGUNDUR.
konsültasyona
hızlandırılmış
gözlemsel
çalışma, hastaneye
kabulün az miktarda
AYAKTANgözlem
İNCELEME
YAPMAK
SINIF
erişimden
oluşan
EDgöstermektedir.
tabanlı protokollerin,
tanı yapılandırılmış
verimi olduğunu
IIA DÜZEY
C-LD ÖNERİ.
yapılandırılmamış
hastane
başvurusu
ile kardiyak
koşullarında
şüpheli
senkop
SENKOP
İLE BAŞVURAN
VE
İLK
DEĞERLENDİRME
SIRASINDA
VVS olduğu
varsayılanPoliklinik
hastalar/
senkop
olmayan
karşılaştırıldığında
klinikölüm
sonuçları
etkilemeksizin
değerlendirilen
hastalar,
nadiren tanısal
SAPTANAN
NEDENİ
İLE
POTANSİYEL
OLARAK
hastalar:SENKOPUN
benzer uzunaçısından
dönem
riski olumsuz
sağlık
hizmeti
kullanımının
azalmasına
olduğunu
amaçlı
hastaneye
kabul
edilir
İLGİLİVVS
CİDDİ
BİR varsayılanlar
TIBBİ
DURUMA
SAHİP
HASTALAR
İÇİN
olduğu
için nedenlerle
hastaneye
dayalıneden
ileri
sürmektedir.
değerlendirmeyle,
uzun vadeli sonuçları
iyileştirmek
olası
HASTANEDE
DEĞERLENDİRİLME
VE TEDAVİ
YAPILMASI
değildir.
ÖNERİLİR.
SINIF I DÜZEY B-R ÖNERİ.ÖNERİ.
• Aritmik
nedenler:
PM /gerektirecek
ICD yerleştirilmesi
ve
Hastaneye
yatırmayı
istisnalar: veya
senkoprevizyonu
ile
/ veya
değişikliği
ilgiliilaç
yaralanma
veyayapılması
tanımlanmış yaralanma riski taşıyan
sık tekrarlayan
senkop ted, AD için TAVI: altta yatan
• Kardiyak
nedenler(ilaç
durumun tedavisini gerektirir
• Kardiyak dışı ciddi durum: spektrumu çok geniş. Altta
yatan sorunun yönetimini gerektirir (ör. Bir GİS kanama
nedenli ciddi anemi).
IIa
IIb
III
• TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ, YAPISAL KALP
HASTALIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYORSA, SENKOP İLE BAŞVURAN
SEÇİLMİŞ HASTALARDA YARARLI OLABİLİR.
• STRES TESTİ, ÖZELLİKLE EFOR SIRASINDA SENKOP/PRESENKOP
OLAN SEÇİLMİŞ HASTALARDA YARARLI OLABİLİR
KARDİYAK CT/MR: KARDİYAK
ETOLOJİDEN ŞÜPHELENİLEN
SEÇİLMİŞ HASTALARDA.
RUTİN KARDİYAK VEYA
BEYİN GÖRÜNTÜLEME
ÖNERİLMİYOR
KARDIYAK MONITORIZASYON
I
IIa
IIb
Senkop sıklığı/doğasına göre spesifik bir monitorizasyon seçilmelidir
Aşağıdaki eksternal kardıyak monitörlerden biri yararlı olabilir
• Holter monitoring:24-72 sa
• Event monitor: 2-6 hf
• External loop recorder: 2-6 hf
• External patch recorder: 2-14 d
• Mobile cardiac outpatient telemetry: realtime monitoring
• İmplante edilebilir kardiyak monitör
I
• Kardiyak etyolojiden şüphelenilen Hastane yatışı yapılan senkop
geçirmiş hastada hastane yatışı esnasında devamlı
monitorizasyon yararlıdır
ELEKTROFIZYOLOJIK ÇALIŞMA
IIa
Elektrofizyolojik çalışma, aritmik etyolojiden şüphelenilen
senkoplu hastada yararlı olabilir
III
Normal EKG, normal kardiyak fonksiyonu olan ve
yapısal kalp hastalığı bulunmayan senkoplu hastada
rutin EPS önerilmez
TILT TESTI
IIA
III
• VVS şüphesi olan hastalarda yararlı olabilir
• Gecikmiş OH şüphesi olan tanı konamamış
hastalarda yararlı olabilir
• Konsulsif senkop/epilepsi ayrımında
• Psödosenkop tanısında
• VVS’e medikal tedavi yanıtının
değerlendirilmesinde
IIa
• SENKOPLU VE BİLİNEN VEYA ŞÜPHELİ NÖRODEJENERATİF
HASTALIĞI OLAN SEÇİLMİŞ HASTALARDA TANI VE
PROGNOSTİK DOĞRULUĞU ARTIRMAK İÇİN OTONOMİK
DEĞERLENDİRME AMACIYLA YÖNLENDİRME YARARLI
OLABİLİR.SINIF IIA DÜZEY C-LD ÖNERİ.
KARDIYOVASKÜLER DURUMLARIN
YÖNETIMI
• Bradikardi
• SVT
• AF
• VA
• İskemik/Noniskemik KMP
• Kapak hastalığı
• HOKM
KILAVUZ
YÖNELİMLİ YÖNETİM VE
TEDAVİ ÖNERİLİR.
SINIF I DÜZEY C-EO ÖNERİ.
I
ARVD
I
IIa
• ICD İMPLANTASYONU, SENKOP İLE BAŞVURAN VE
DOKUMENTE VA’YA SAHİP OLDUĞUNU BELGELEYEN
ARVD’Lİ HASTALARDA ÖNERİLİR. SINIF I DÜZEY BNR ÖNERİ.
• Aritmik etiyolojiye bağlı senkop şüphesi bulunan
dokumente VA olmayan ARVD’li hastalarda ICD
implantasyonu uygundur. Sınıf IIa Düzey B-NRöneri.
BRUGADA
IIa
III
ICD İMPLANTASYONU, BRUGADA EKG PATERNİNDE
VE ŞÜPHELİ ARİTMİK ETİYOLOJİDE SENKOP ŞİKAYETİ
OLAN HASTALARDA UYGUNDUR. SINIF IIA DÜZEY BNR ÖNERİ.
Senkop, Brugada sendromlu hastalarda kardiyak
aritmik olaylar için bir risk faktörüdür. Bu hastalarda
ICD implantasyonu uygundur; bununla birlikte,
yarar aritmik senkop şüphesi olan hastalarla sınırlıdır.
Senkopu refleks aracılı bir mekanizma ile tutarlı olan
hastalara, bir ICD yerleştirilmemelidir.
DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN YOKLUĞUNDA BRUGADA
EKG PATERNİNE SAHİP REFLEKS ARACILI SENKOBU
OLAN HASTALARDA ICD İMPLANTASYONU
ÖNERİLMEMEKTEDİR. SINIF III FAYDA YOK DÜZEY BNR ÖNERİ.
KISA QT SENDROMU
IIb
• KISA QT PATERNİNE VE ŞÜPHELİ ARİTMİK ETİYOLOJİYE
SAHİP SENKOPLU HASTALARDA ICD
İMPLANTASYONU DÜŞÜNÜLEBİLİR.
• SINIF IIB DÜZEY C-EO ÖNERİ.
UZUN QT SENDROMU (LQTS)
I
• KONTRENDİKASYONLARIN BULUNMADIĞI DURUMLARDA ΒBLOKER TEDAVİSİ LQTS VE ŞÜPHE EDİLEN ARİTMİK SENKOPLU
HASTALARDA BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİ OLARAK
ENDİKEDİR. SINIF I DÜZEY B-NR ÖNERİ.
• Uluslararası Uzun QT Kayıtları’nda, ≥ 1 senkop atağı yaşayan
hastalarda, QTc süresinden bağımsız olarak, daha sonra fatal
/ near-fatal olayların ortaya çıkma riski 6-12 kat artmıştır. Betablokör tedavisi, tekrarlayan senkop ve daha sonra fatal /
near-fatal olaylar açısından önemli bir azalma ile ilişkiliydi.
Beta blokerlere verilen yanıt genotipe bağlıdır ve tüm beta
blokörleri aynı değildir. LQT1 olan hastalar LQTS2 ve LQTS3
hastalarından daha iyi yanıt veriyor gibi görünmektedir.
IIa
ICD İMPLANTASYONU, BETA-BLOKÖR TEDAVİSİ GÖREN YA DA BETA-BLOKÖR
TEDAVİSİNE TOLERANS GÖSTERMEYEN, LQTS’Lİ VE ARİTMİK SENKOP ŞÜPHESİ
OLAN HASTALARDA UYGUNDUR. SINIF IIA DÜZEY B-NR ÖNERİ.
Kardiyak olaylar, beta bloker tedavisi gören hastalarda, genotipe bağlı
olarak %10 ila %32 arasında değişen bir yaygınlık ile ortaya çıkabilir
SOL KALP SEMPATİK DENERVASYON (LCSD), LQTS’Lİ HASTALARDA VE BETA
BLOKÖR TEDAVİSİNİ TOLERE EDEMEYEN/TEDAVİNİN BAŞARISIZ OLDUĞU
ŞÜPHELİ ARİTMİK MEKANİZMAYA BAĞLI TEKRARLAYAN SENKOPU OLANLAR
İÇİN UYGUNDUR. SINIF IIA DÜZEY C-LD ÖNERİ.
LCSD’nin, beta-blokör tedavisine dirençli veya tolere edilemeyen,
semptomatik LQTS’li hastalarda geniş ve önemli bir klinik yarar ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. LCSD ayrıca, aritmi fırtınalarında ICD’li hastalarda
şokları azaltır. Bu nedenle LCSD, beta blokaja rağmen, tekrarlayan
senkoplu hastalarda, beta bloker tedaviyi tolere edemeyen kişilerde ve
ICD’den sık şoka maruz kalanlarda yararlı olabilir. Bununla birlikte, yalnız
LCSD, uzun süreli takip sırasında ani kardiyak ölüm de dahil olmak üzere
kardiyak olayları tamamen önlememektedir.
KATEKOLAMINERJIK POLIMORFIK
VENTRIKÜLER TAŞIKARDI (KPVT):
• ŞÜPHELİ ARİTMİK ETİYOLOJİDE SENKOP: EGZERSİZ KISITLAMASI
ÖNERİLMEKTEDİR. SINIF I DÜZEY C-LD ÖNERİ.
I
IIa
EGZERSİZ
KISITLAMASI
• KPVT VE STRES KAYNAKLI
SENKOPU
OLAN HASTALARDA İNTRENSEK
SEMPATOMİMETİK AKTİVİTESİBETA
OLMAYAN
BETA BLOKERLER
BLOKER
ÖNERİLMEKTEDİR. SINIF I DÜZEY C-LD ÖNERİ.
• Egzersize bağlı aritmileri baskıladığı gösterildiğinden, birinci basamak
tedavisi olmalıdır. Bununla birlikte, bunlar her zaman tamamen koruyucu
değildir. Beta bloker tedavisindeki sonuçtaki değişkenlik, doz ve uygunluk
gibi çok faktörden kaynaklanmaktadır.
• FLEKAİNİD, BETA-BLOKÖR TEDAVİSİNE RAĞMEN VA ŞÜPHESİ OLAN SENKOPU
DEVAM EDEN KBYT HASTALARINDA UYGUNDUR. SINIF IIA DÜZEY C-LD ÖNERİ.
• Beta bloker tedavisine rağmen/tedavide başarısızlık/subterapötik doz
uygulaması nedeniyle KPVT’li
hastalarda atak aritmiler oluşur. Flekainid’in
FLEKAINID
konvansiyonel tedaviye eklenmesinin, egzersize bağlı VA’nın kısmen veya
tamamen bastırıldığı gösterilmiştir. Betabloker tedavisine toleranslı olmayan
hastalarda, flekainid monoterapi olarak faydalıdır.
•
IIA
IIB
• ICD: OPTİMAL MEDİKAL TERAPİ YA DA LCSD’NİN KULLANILMASINA
RAĞMEN, KPVT VE EGZERSİZE STRES KAYNAKLI SENKOP HİKAYESİ
OLAN HASTALARDA UYGUNDUR. SINIF IIA DÜZEY B-NR ÖNERİ.
• Dirençli VA’lı hastalarda mortalite oranını azalttığı görülmektedir.
Ama, CPVT’li hastalarda VT fırtınaları her zaman ICD şoklarına tepki
göstermeyebilir ve şoklar, adrenerjik deşarja yol açan ağrılı doğaları
nedeniyle erken aralık rekürrensini hızlandırabilir.
• Dahası, KPVT’de ICD şok
etkinliği VA’nın mekanizmasına
ICD:tedavisinin
OMT RAĞMEN
bağlıdır ve şoklar VF için verildiğinde daha başarılı olduğu tespit
edilmiştir. ICD implantasyonu, mümkünse beta bloker tedavisi veya
LCSD ile birlikte uygulanmalıdır. Uygunsuz şokların yaygınlığını
azaltmak için dikkatli programlama yapılması önerilir.
• VERAPAMIL: KPVT’Lİ, SENKOP VEYA VA GÖRÜLMEYE DEVAM EDEN
HASTALARDA, BETA-BLOKÖRÜYLE BİRLEKTE VEYA BETA BLOKER
OLMADAN VERAPAMİL DÜŞÜNÜLEBİLİR. SINIF IIB DÜZEY C-LD ÖNERİ.
• LCSD: OPTİMAL MEDİKAL TEDAVİYE RAĞMEN KPVT, SENKOP VE
SEMPTOMATİK VA’LI HASTALARDA UYGUN OLABİLİR. SINIF IIB DÜZEY
C-LD ÖNERİ
ERKEN REPOLARİZASYON PATERNİ
IIB
III
• ERKEN REPOLARİZASYON PATERNİ VE ARİTMİK SENKOP
ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KARDİYAK AİLE ÖYKÜSÜNDE
ARREST İLE BİRLİKTE ERKEN REPOLARİZASYON PATERNİ
VARSA ICD İMPLANTASYONU DÜŞÜNÜLEBİLİR. SINIF
IIB DÜZEY C-EO ÖNERİ.
• ERKEN REPOLARİZASYON PATERNİ OLAN HASTALARDA VE
DİĞER ENDİKASYONLARIN BULUNMADIĞI DURUMLARDA
SENKOP ÖYKÜSÜNDE ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA
UYGULANMAMALIDIR. SINIF III: ZARARLI DÜZEY B-NR ÖNERİ
Senkopun en yaygın nedenidir
VASOVAGAL SENKOP
YÖNETIMI
Patofizyoloji, uzun süreli ayakta kalma/duygusal
stres/ağrı/tıbbi prosedürlere maruz bırakılması ile
tetiklenen hipotansiyona ve bradikardiye neden olan
refleks
Önce: terleme, sıcaklık ve solgunluk Sonra: yorgunluk
Benign: genellikle tıbbi tedavi gerekli değildir. Bazı
hastalarda, senkop olayları yaralanmaya ve yaşam
kalitesinin bozulmasına yol açabileceğinden etkili tedavi
gereklidir.
Kanıta dayalı tedavi seçenekleri sınırlıdır. VVS’li seçilmiş
hastaların tedavisinde kardiyak ganglia pleksus
ablasyonundan elde edilen ön veriler cesaret vericidir
ancak şu an için önerilerde bulunmak için yeterli değildir.
ORTOSTATİK EĞİTİM:
iki ana yöntem vardır
1.Negatif tilt testi ortaya çıkıncaya
kadar tekrarlanan tilt testlerine tabi
tutulur ve daha sonra günlük olarak
30 ila 60 dakika arasında bir duvara
sessiz bir şekilde dayanmaları istenir
HİPERTANSİYON
ÖYKÜSÜ, KY
VEYA ÜRİNER
RETANSİYON
HİKAYESİ
2. Hastalar uzunca bir süre evde bir
duvara sessizce ayakta
dayanmaları istenir. Randomize
kontrollü çalışmalar her iki
seçenekle de tekrarlayan
senkopları azaltmada sürekli bir
fayda olmadığını gösterdi.
PM:
Uzun süren
kardiyak
pauseların
olduğu 40 yaş ve
üzeri seçilmiş bir
hasta
popülasyonunda
uygun olabilir.
KAROTIS SINÜS SENDROMU
Karotid sinüsün mekanik manipülasyonu ile spontan olarak/
karotis sinüs masajıyla ilişkili
Masaj sırasında sistolik KB ≥50 mm Hg düşme veya miks
kardiyoinhibitör ve vasodepresör yanıt, >3 asistoli veya AV
bloğun olması durumda klinik senkopun oluşması ile teşhis
40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülür
Baroreseptör ve muhtemelen medulla işlev bozukluğuyla ilişkili
anormal refleks nedeniyle oluşur
Sağ/ sol, sürekli kalp atım/TA monitörizasyonu ile, sırtüstü/ dik
pozisyonlarda 5 saniye boyunca yapılmalıdır
KE dikkat: Doppler’in ciddi stenozu dışlaması haricinde,
oskültasyonda karotid üfürümü ve önceki 3 ay içinde geçici
iskemik atak, felç veya miyokard enfarktüsü
IIa
IIb
• KALICI KALP PİLİ, KARDİYOİNHİBİTÖR VEYA MİKS KAROTİS
SİNÜS SENDROMLU HASTALARDA UYGUNDUR. SINIF
IIADÜZEY B-R ÖNERİ.
• KALICI KALP PİLİ GEREKTİREN KAROTİD SİNÜS SENDROMLU
HASTALARDA ÇİFT ODACIKLI BİR PACEMAKER İMPLANTE
ETMEK UYGUN OLABİLİR. SINIF IIB DÜZEY B-R ÖNERİ.
NÖROJENIK ORTOSTATIK
HIPOTANSIYON
OH, splanknik ve bacak dolaşımlarında kan
hacminin aşırı göllenmesi
Nörojenik OH’de vasküler tonusun vazokonstriktör
mekanizmaları, çoklu sistem atrofisi, saf otonom
bozukluk, Parkinson hastalığı ve diabetes mellitus
ve diğer sistemik hastalıklara bağlı otonomik
periferik nöropatiler gibi nörodejeneratif
bozukluklar nedeniyle yetersiz kalabilir.
Nörojenik OH, klinik olarak klasik veya gecikmiş
OH şeklinde olabilir. En yaygın olarak, OH,
dehidrasyon veya diüretikler ve vazodilatörler
gibi ilaçlardan kaynaklanmaktadır. OH
koşullarından kaynaklanan senkop dik konumda
ortaya çıkar.
geçici
pik etki, ≥240 mL
alımından 30 dakika
sonra
ek etki ≥480 mL alımı
Glukoz veya tuz
etkiyi azaltabilir
alt vücut kas gerilmesi
maksimal kuvvet uygulama
gibi izometrik kasılma eg.
Çömelme
Bacak çaprazlama
kalp debisini arttırır.
DEHIDRASYON VE İLAÇLAR: ÖNERILER
• İlaçla ilişkili senkop, özellikle fazla komorbiditeye
sahip çoklu ilaç etkisine yatkın yaşlı erişkinlerde yaygın--->
mümkünse semptom yaratan ilaçları kes
• Dehidrasyon, kompanse veya dekompanze hipovolemi
olup olmadığına bağlı olarak, taşikardiden-- şoka kadar
değişen bir dizi semptom
• Ortostatik tolerans dehidrasyonla birlikte kötüleşir ve
vazodilatasyona neden olan ısı stresiyle daha da
şiddetlenir. Rehidrasyon ister intravenöz ister oral
formülasyon olsun, daha hızlı toparlanma için sodyum
takviyesi içermelidir.
•
• Psikojenik psödosenkop, bozulmuş serebral perfüzyon/
fonksiyon yokluğunda ortaya çıkan bilinç kaybının bir
sendromudur.
• İstemsiz bir cevaptır
• Gerçek bir bilinç kaybına neden olmaz, hastalar senkop gibi
görünür
• Çoğunlukla önceden var olan VVS prevalansının daha
yüksek olduğu veya fiziksel ve/veya cinsel istismar öyküsü olan
genç kadınlardır. Bilinç kaybının görünür olduğu süre
genellikle uzundur (5-20 dakika) ve epizodlar sıktır. Bazı ortak
özellikler arasında kapalı gözler, solgunluk ve diyaforez
olmaması ve genellikle az miktarda fiziksel hasar olması
bulunmaktadır.
• 1.PSÖDOSENKOPTAN ŞÜPHELENİLEN HASTALARDA, TANI
KONAN HASTA İLE YAPILAN SAMİMİ BİR GÖRÜŞME UYGUN
OLABİLİR. SINIF IIB DÜZEY C-LD ÖNERİ.
• 2.BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ PSÖDOSENKOPE
HASTALARINDA FAYDALI OLABİLİR. SINIF IIB DÜZEY C-LD ÖNERİ.
PSÖDOSENKOP
NADIR SENKOP NEDENLERI
Klinik durum
Klinik Özellikler
Notlar
Kardiyak tamponad
Hipotansiyon, taşikardi, kardiyojenik şok.
Genellikle taşikardi ve hipotansiyon; akut olarak hipotansif
ve bradikardik olabilir.
Konstriktif perikardit
Ödem, egzersiz dispnesi, ortopne gibi ciddi kalp yetmezliği
semptomları.
Öksürük senkopu ile ilişkili olabilir.
Sol ventrikül noncompaksiyonu
Embriyolojik bozulmaya bağlı olarak belirgin LV trabeküller ve Senkop hem erişkin hem de pediyatrik hastaların %5 derin intertrabeküler girintilerle karakterize kardiyomiyopati.
%9’unda bildirdi. Mekanizma bir taşiaritmi olabilir.
Takotsubo kardiyomiyopatisi
Apikal balonlaşma ve bazal hiperkontraktilite, sıklıkla stres
yüzünden. Göğüs ağrısı ve iskemi ile tutarlı EKG değişiklikleri sık Senkop nadirdir ve multifaktöriyel olabilir.
görülür.
Kardiyovasküler ve Kardiyopulmoner
Pulmoner emboli
Hipoksemi, taşikardi; Hipotansiyon ve şok, şiddetli vakalarda
nabızsız elektriksel aktiviteli kardiyak arreste neden olur.
Senkop, bradikardi ve/veya hipotansiyona bağlı. Bir
çalışmada, hastaneye kabul edildikten sonra ilk senkop
atağı olan yaşlı hastalarda pulmoner emboli prevalansı
daha yüksekti. Bu bulgunun daha yaşlı nüfusta daha fazla
teyit edilmesi gerekiyor.
Pulmoner ater HT
Genç hastalarda egzersiz sırasında daha sık ortaya çıkar.
Vazodilatasyon sonrası efor esnasındaki kalp debisini
artırma veya sürdürme yeteneği bulunmadığı için senkop.
İnfiltratif
Fabry hastalığı
Amiloidoz
Hemokromatozis
Miyokardit
Nöropatik ağrı, böbrek yetmezliği konsantrik
LVH ve KY bulunan lizozomal depolama
Genellikle AV bloğu nedeniyle senkop.
bozukluğu.
Amiloid birikimine bağlı sistemik hastalık.
Hafif zincir amiloidoz böbrekleri, kalbi ve
periferik ve otonom sinir sistemlerini etkiler.
Karaciğer hastalığına, cilt
pigmentasyonuna, şeker hastalığına,
artropatiye, impotansa ve dilate
kardiyomiyopatiye neden olan sistemik
demir birikimi.
Göğüs ağrısı, aritmiler veya derin LV sistolik
disfonksiyonu. Hemodinamik kollaps
meydana gelebilir.
Senkop, iletim sistemi hastalığı, aritmiler,
restriktif kardiyomiyopatiden bozulmuş
kardiyak output veya nörolojik
tutulumdan kaynaklanabilir. VA,
miyokard tutulumu ile ortaya çıkmasına
rağmen olası neden AV bloktur.
Hasta sinüs sendromu ve AV iletim
bozukluğundan daha sık miyokard
tutulumu.
VT ve AV blok, senkopun muhtemel
nedenleridir; Geçici hemodinamik
kollaps olasıdır.
Lym hastalığı
Lyme hastalığının klasik özelliklerine sahip
olan, eritema migrainleri ve nörolojik
bulgular da dahil olmak üzere Lyme
miyokarditi.
Senkop AV bloktan kaynaklanabilir,
ancak birçok hastada VVS görülür.
Chagas hastalığı
Tripanozomiazise bağlı Chagasik
kardiyomiyopati.
Senkop ve ventriküler taşiaritmilerle ilişkili
ani ölüm. AV bloğu da oluşur.
Nöromüsküler
Miyotik distrofi
Birden fazla organ sistemi ile otozomal
dominant kalıtım etkilenir. El myotonisi,
zayıflık, temporal zayıflama, alopesi,
Hem bradiaritmi hem de taşiaritmi.
katarakt, glukoz intoleransı ve gündüz uyku
hali.
Friedreich ataksisi
Ekstremite ve yürüme ataksisi, mesane
disfonksiyonu ve gündüz uykusu ile
otozomal resesif kalıtım. Diffüz interstisyel
fibroz ve HCM.
Senkop bradikardik veya taşikardi
olabilir. Ani kardiyak ölümün olduğu
bilinmektedir.
Kearns Sayre
Mitokondrial miyopati. Kronik ilerleyici
eksternal oftalmopleji; Pigmenter
retinopati.
Birçok hastada önemli His Purkinje
hastalığı geliştirir.
Erb distrofisi
Ekstremite kavşak kas distrofisi,
skapulohumeral ve/veya pelvifemoral
zayıflık ve atrofi olarak kendini gösterir.
AV iletim hastalığı, dilate
kardiyomiyopati.
Anatomik
Lev ve Lanegre hastalığı
Kardiyak tümörler
Aortik ve mitral halkalar dahil kalp iskeletini de
içeren kardiyak iletim sisteminin progresif fibrozu
ve sklerozu.
Tıkanıklık, emboli ve sistemik belirti ve semptomlar
triadı.
Senkop genellikle yüksek dereceli AV bloktan
kaynaklanmaktadır.
Senkop genellikle kan akışında tıkanıklığa
bağlıdır.
Prostetik kapak trombozu
Asemptomatik olandan derin KY’ne kadar olan
çeşitlilikte.
Koroner arter anomalisi
Klasik olarak genç atletlerde, egzersiz senkopunun Senkop, Bezold Jarisch refleksi, hipotansiyon,
veya ani kardiyak ölümün yaygın nedeni.
VT veya AV bloğundan kaynaklanabilir.
Aort diseksiyonu
Senkoplu hastalarda hastane içi ölüm,
Aort disseksiyonu nörolojik semptomlar, miyokard
tamponad ve nörolojik defisit riski daha
enfarktüsü ve KY ile ortaya çıkabilir. Senkop, aort
yüksektir. Bunun dışında, senkop tek başına
disseksiyonlarının %13’ünde ortaya çıkabilir.
ölüm riski artıracak gibi görünmemektedir.
Subklaviyan çalma
Subklavian arterin hemodinamik olarak önemli
derecede daralmasıyla ipsilateral bir vertebral
arterde akımın tersine dönme olgusu.
Vertebrobaziler iskemi ile sonuçlanan ciddi
vakalar nadiren senkopa neden olabilir.
Aort koarktasyonu
Romatoid artrit
Siringomiyeli
Chiari malformasyonu
Şiddetli ise, KY veya aort diseksiyonuna neden
olabilir.
Sistemik bulgularla birlikte olan kronik, otoimmün
inflammatuvar bozukluk.
Embolik olgu ve tıkanıklık riski yüksek, kardiyak
bir tümöre benzer bir prezentasyon gösterebilir.
Senkop genelde üst ekstremite aktivitesi ile
ilişkilidir.
İlişkili biküspit aort kapak stenozu senkop ile
birlikte düşünülebilir.
Nadiren tam kalp bloğu ve senkop ile ilişkilidir.
Toraks spinal kordunda sempatik liflerin
Arnold Chiari malformasyonları en sık siringomyeli
siringomyeli kaynaklı bozulması nadir bir
formudur.
senkop mekanizmasıdır.
Tekrarlayan senkop, boyun malignitelerinde nadir Mekanizma, karotid sinüsün invazyonu ya da
Endokrin
Karsinoid sendarom
Feokromasitoma
Mastositoz
VIP tümör
Bu tümörler vazoaktif peptitleri serbest
bırakabilir ve vazodilatasyon, kızarıklık,
pruritus ve gastrointestinal semptomlara
neden olabilir.
Senkop genellikle geçici hipotansiyona
bağlıdır.
Şiddetli anemi, çoklu organ yetmezliği ve
aşırı demir yüklemesi nedeniyle dilate
kardiyomiyopati.
Senkop aritmik olabilir.
Nöbetin neden olduğu
bradikardi/hipotansiyon
Genellikle temporal lob epilepsisine bağlı.
Postiktal bradiaritmi nadirdir ve
muhtemelen temporal lob veya limbik
sistemden kaynaklanır.
Migren
Migren baş ağrısı istatistiksel olarak senkop
ile ilişkilidir.
Senkop vazovagal veya ortostatik
intoleranstan dolayı olabilir.
Hematolojik
Beta talasemi major
Nörolojik bozukluklar
ARAÇ KULLANIMI
TEŞEKKÜRLER..
Download