Değerli Meslektaşlarımızın ve İşverenlerimizin yukarıdaki hukuk

advertisement
OHAL DÖNEMLERİNDE İŞÇİ HAKLARI VE İŞTEN ÇIKARMALAR
1- OHAL dönemlerinde çalışma yaşamı ile ilgili olarak “ Şiddet hareketlerinde alınacak tedbirler”
başlıklı ek tedbirler kısmı 11. Maddesinde yer alan hükme göre “işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli sürenin bitişi nedeni ile hizmet
akdinin sona ermesi veya fesih dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumu dikkate
alarak (3) aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek” biçiminde
düzenlenmiştir.
2- OHAL döneminde Yasal olarak işten çıkarılabilecek durumlar nedir? :
a- İşçinin kendi isteği,
b- İstifa,
cİşveren ile işçi arasında düzenlene sözleşmenin işçi tarafından tek taraflı feshi,
d- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar: (Mevzuatta yer alan: a ila ı bentleri sayılan 9
durum)
e- Sağlık sebepleri,( engellik hali, uygunsuz yaşam biçimi ve kötü alışkanlıklar, kronik bulaşıcı
hastalık,
fNormal emeklilik ve belirli süreli iş akdinin sona ermesi veya feshi dışında kalan haller (malulen
emeklilik, mevsimlik işçilerde çalışanlar)
İşçi çıkartılmayacak durumlar nelerdir? :
OHAL dönemlerinde uygulamanın dışında kalan tek konu İŞVERENİN, İŞÇİ ile sözleşmesini tek taraflı
olarak fesih etmesi, yani gerekli görülmesi ve yasanın uygulanması yönünde bir karar olursa, işveren
çalıştırdığı işçinin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edemez. Mevcut durum itibari ile bu yönde
herhangi bir karar bulunmamaktadır.
YASAYA UYMAMANIN CEZASI NEDİR?
Bölge Valisi veya İl Valisi tarafından bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak
alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler, veya istekleri yerine getirmeyenler
veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri
başka bir suç oluştursa bile ayrıca 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
Sonuç itibariyle, Olağanüstü Hal dönemlerinde, tedbir uygulaması kapsamında, İşverenin
yükümlülüğü, İŞÇİ ile arasındaki iş sözleşmesini tek taraflı FESİH etmemesidir. Bir duyuru, bir karar
olması halinde, işverenlerden işçi ile aralarındaki iş sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih etmeleri üç
ay süre ile uzatmaları istenebilir!. Bunun dışında İŞVERENİN bir yükümlülüğü yok! Endişe edilecek bir
husus da bulunmamaktadır.
İLGİLİ KURUMLARLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE HENÜZ KANUNUN UYGULAMASINA
İLİŞKİN NET BİLGİ ALAMADIK.
Değerli Meslektaşlarımızın ve İşverenlerimizin yukarıdaki hukuk görüşüne göre dikkat etmesini
önerir, konu hakkındaki araştırmalar devam etmektedir, yeni gelişmeler paylaşılacaktır.
Download