Uploaded by User1861

ADLİ SİCİL BEYANI

advertisement
ADLİ SİCİL BEYANI
(Kursiyerler için)
Sürücü Belgesi almak için kurumunuza müracaat ettim. Yönetmeliğin 11.
Maddesindeki kurslara müracaat esaslarından olan; Hükümlülük bakımından 01/03/1926
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/09/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/07/2003
tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 07/01/1932
tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden,
21/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci
fıkrası, 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymediğimi
beyan ederim.
Ayrıca bu beyanımın Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edileceğini
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde sınava alınmayacağımı, sınava
alınmış olsam bile sınavımın geçersiz sayılacağını bildiğimi, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği uyarınca yapılmış olan bu beyanımın ilgili merciler tarafından tespit edileceği ve
bu beyanımın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi halinde hiçbir hak
talebinde bulunmayacağımı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespit edilmesi
halinde hakkımda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bilerek, sonucuna katlanacağımı
yazılı olarak beyan ederim.
Adresim :
Tarih : ……/……./2019
Adı Soyadı :
İmza :
TC. No:
Download