Uploaded by User1512

6Genel tekrar

advertisement
Genel Tekrar Çalışma Kağıdı
ABCD bir paralelkenardır. BC kenarı 6 cm ve bu kenara ait yükseklik 12 cm, CD kenarına ait yükseklik ise 18
cm’dir. Buna göre ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm’dir?
Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni gösterilen yerlerden kesilirse
ortada kalan kısmın alanı kaç cm2 olur?
Müzisyen olan Görkem Bey’in akordiyon çalmayı çok sevmektedir.
Akordiyonun körüğü 25 derecelik açı ile açtığında bu açının tümler açısını
oluşturmak için körüğün eş dilimlerinden 15 tane daha açıyor.
Buna göre Görkem Bey’in akodiyon bir dilimi kaç derecelik açı
oluşturmaktadır?
Yiğit’in yıl içinde Türkçe dersinden aldığı puanlar 94, 70, 60, 90, 85, 75 ‘tir. Buna göre;
a) Yiğit’in yıl sonu Türkçe ortalaması kaçtır?
b) Yiğit’in notlarının açıklığı kaçtır?
c) Yiğit’in 94 olan notu e-okul sistemine 84 olarak kaydedilmiştir. Bu yanlıştan dolayı Yiğit’in Türkçe not
ortalamasında nasıl bir değişme olmuştur?
,
d) Yiğit eğer bir tane daha sınava girseydi not ortalamasını 81 yapmak için bu sınavdan kaç alması
gerekirdi?
Alanı 60 cm2 bir üçgen şeklindeki bir trafik levhasının, farklı yükseklikleri x, y ve z’dir. Bu levhanın çevre
uzunluğunu bulmak için yapılan işlemi ifade eden cebirsel ifadeyi bulunuz.
75o’lik bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı kaç derecedir?
Yanda bir mutfağa döşenecek fayansların bir parçası verilmiştir. Bu
fayans parçasının alanını hesaplayınız.
Aşağıda verilen üçgenlerin kalın işaretlenmiş kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz.
İki öğrencinin quizlerden aldığı puanlar aşağıdaki gibidir.
Quizler
Öğrenci 1
Öğrenci 2
1
17
18
2
19
22
3
25
22
4
21
18
5
23
20
a) Tabloya göre öğrencilerin her birinin quiz puan
ortalamaları nedir?
b) 2. öğrencinin quiz puan ortalamalasının 1. Öğrencinin quiz puan ortalamasından daha yüksek olabilmesi
için 2. öğrenci son quizden 20 yerine en az kaç puan alması gerekirdi?
Bin TL
₺160
150
140
₺140
₺120
a)
Tabloda bir firmaya ait gelir gider
tablosu verilmiştir. 2017 yılında elde edilen
gelir 2018 yılındaki giderin yüzde kaçı
kadardır?
Gelir Gider Tablosu
135
100
₺100
70
₺80
Gelir
50
₺60
Gider
₺40
₺20
b)
Tabloya göre 3 yılın kar-zarar durumu
nedir?
Yıllar
₺0
2016
2017
2018
Bir paralelkenarın kısa kenarına ait yüksekliği x cm uzun kenarına ait yüksekliği y cm’dir. Paralelkenarın alanı
15cm2 olduğuna göre kenar uzunluklarını x ve y cinsinden bulunuz.
Download