Uploaded by novaeb

COĞRAFYA

advertisement
EKONOMİK FAALİYETLER
Hazırlayan : BELİNAY KARATAŞ
Sınıf : 10/B
Numara :580
İÇİNDEKİLER
Ekonomik Faaliyetler 3…….5
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 6….7
Birincil Ekonomik Faaliyetler 8………..25
İkincil Ekonomik Faaliyetler 26……….. 39
Üçüncül Ekonomik Faaliyetler 40………52
Dördüncül Ekonomik Faaliyetler 53…………. 56
Beşincil Ekonomik Faaliyetler 57………..59
Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik 60……… 64
Kaynakça 65…..66
EKONOMİK
FAALİYETLER
Ekonomik Faaliyetler
•
İnsanların hayatlarını sürdürebilmek ve
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptıkları
etkinlikler ekonomik faaliyet olarak adlandırılır.
Ekonominin temeli üretimdir. Üretim ise ham
maddenin işlenerek mamul maddenin
elde edilmesine kadar geçen süreçtir. Üretimin
karşılığı ise üretilen malların tüketimidir.
Yeryüzünde tarımla başlayan ekonomik
etkinlikler zanaatla ve madencilikle çeşitlenmiş,
zamanla mesleklerin sayısı artmıştır.
Ekonomik Faaliyetler
•
Günümüzde onlarca meslek grubu ortaya
çıkmıştır. Hâlen yeni meslek kolları ortaya
çıkmaya devam ediyor. Öyle ki insanların
birçoğunun duymamış olduğu çok sayıda
meslek bulunmaktadır. Meslekler belirli
gruplara ayrılarak sınıflandırılmaktadır.
Ekonomik Faaliyetlerin
Sınıflandırılması
•
•
•
•
•
•
Bunlar;
Birincil (Tarım)
İkincil (Sanayi)
Üçüncül (Hizmet),
Dördüncül
Beşincil olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır.
1- Birincil Ekonomik Faaliyetler
(Tarım Sektörü)
•
Birincil ekonomik etkinlikler doğrudan
doğa üzerinde yürütülür. Bu faaliyetlerden
elde edilen ürünler genellikle sanayide
hammadde olarak kullanılır. Günümüzde bu
sektörde çalışan nüfus oranı giderek
azalmaktadır. Çok fazla zaman ve emek
gerektiren bu faaliyetlerin getirisi düşüktür.
1- Birincil Ekonomik Faaliyetler
(Tarım Sektörü)
•
Bir ülke ekonomisinde I. faaliyetlerin
oranı fazla ise o ülke gelişmemiş, az ise o ülke
gelişmiş bir ülke olarak kabul edilir. Yine
başka bir ifade ile bir ülkede insanların çoğu
geçinmek için tarım sektöründe çalışıyorsa o
ülke gelişmemiş, sanayi ve hizmet sektöründe
çalışıyorsa o ülke gelişmiş bir ülkedir.
1- Birincil Ekonomik Faaliyetler
(Tarım Sektörü)
•
•
•
•
•
a. Tarım
b. Hayvancılık
c. Balıkçılık
d. Ormancılık
e. Madencilik
a.TARIM
a.Tarım
•
Ekme, dikme, biçme ve toplama gibi yollarla
tahıl, sebze ve meyve üretme işlemleridir.
Tarım, en eski ekonomik faaliyetlerden biridir.
Ancak, ilk çağlardan bugüne tarımda
uygulanan teknikler çok değişmiştir. Ayrıca her
ülkede tarımsal üretimin aynı miktarda
olduğunu da söyleyemeyiz. Sulama, ilaçlama,
gübreleme ve makineleşme gibi modern
yöntemlerin uyguladığı kalkınmış ülkelerde
tarımsal verim çok yüksektir.
b. HAYVANCILIK
b. Hayvancılık
•
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes
hayvanları ve ipekböceği ile arı gibi
böceklerden elde edilen hayvansal ürünlere
yönelik yapılan faaliyetlerdir. Bu
hayvanlardan elde edilen deri, yün, et, süt,
yumurta, ipek ve bal gibi ürünler sayesinde
temel ihtiyaçlarımızı karşılarız.
b. Hayvancılık
•
Hayvanların evcilleştirilmesi sonucunda ortaya
çıkan ve tarımla birlikte yapılan en eski ekonomik
faaliyet olan hayvancılıkta da aynı tarımda olduğu
gibi ülkeden ülkeye farklı verim elde edilmektedir.
Hayvancılığın modern yöntemlerle yapıldığı
kalkınmış ülkelerde, hayvan başına elde edilen et
ve süt verimi daha yüksektir.
c.BALIKÇILIK
c. Balıkçılık
•
Okyanus, deniz, göl ve akarsu gibi su
kaynaklarında avlanma, yapay oluşturulan
alanlarda ise üretime dayalı balık elde etme
işlemlerinin tümüdür. Norveç, İzlanda,
Japonya gibi ülkeler için balıkçılık sadece
yaygın bir ekonomik faaliyet değil, aynı
zamanda kültürel bir unsurdur.
d. ORMANCILIK
d. Ormancılık
•
Kereste elde etmek, mobilya, kâğıt, kauçuk ve ilaç
gibi birçok sanayi koluna ham madde sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen bir ekonomik faaliyettir.
e. Madencilik
e. Madencilik
•
Sanayi devrimi ile birlikte değer kazanan
ve özellikle enerji üretimi için ham madde
kaynağı sağlayan madencilik, yer altından ya
da yer üstünden ekonomik değeri olan
madenleri elde etme işlemlerinin tümüdür.
Sanayi devriminde en değerli maden olarak
kabul edilen taş kömürünün yerini
günümüzde doğal gaz ve petrol almıştır.
TAŞ KÖMÜRÜ
e. Madencilik
•
Nükleer enerjinin ham maddesi olan uranyum
ve toryum da çok önemli madenlerdir. Altın ve
elmas gibi madenler ise ilk çağlardan itibaren
insanlar için değerini sürekli korumuştur. Yer
altının yanı sıra yüzeye yakın yerlerde de
madencilik faaliyetleri yapılır. İnşaat sektörü için
ham madde olan mermer, kil ve kireç ocaklarını
buna örnek olarak verebiliriz.
2- İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi
Sektörü)
Ham maddenin işlenip
insanların kullanabileceği
ürünlere dönüştürüldüğü
faaliyetlerdir. Bu tür
ekonomik etkinlikte
doğadan elde edilen ham
maddeler belirli bir
teknoloji kullanılarak
çeşitli ürünlere
dönüştürülür.
2- İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi
Sektörü)
•
Kalkolitik Dönem’de madenlerin
ergitilmesi, başka madenlerle karıştırılarak
çeşitli araç ve gereçlerin üretilmesi bu
etkinliklerin başlangıcını oluşturmuştur.
İkincil ekonomik etkinlikler, Sanayi Devrimi ile
ileri bir boyuta ulaşmış ve yaygınlaşmıştır.
Sanayi, enerji üretimi ve inşaat faaliyetleri
ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır.
2- İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi
Sektörü)
• a. Sanayi (Endüstri)
• b. Enerji Üretimi
• c. İnşaat
a. SANAYİ ( ENDÜSTRİ)
a. Sanayi (Endüstri)
•
Ham madde veya yarı işlenmiş maddelerin atölye
ya da fabrikalarda işlenmesi ve kullanılabilir
hâle getirilmesi sürecidir. Sanayi, atölye tipi hafif
sanayiden, tüm teknolojik imkânların kullanıldığı
ağır sanayiye kadar geniş bir faaliyet alanıdır.
Örneğin petrol ve türevi ham maddeler petrokimya
fabrikalarında benzin, mazot, gübre, deterjan,
lastik, boya gibi ürünlere dönüştürülmektedir.
İmalata dayalı sanayi kolunda ise metal ham
maddeler otomobil, beyaz eşya ve elektrikli ürünler
hâline gelmektedir.
a. Sanayi (Endüstri)
b. Enerji Üretimi
b. Enerji Üretimi
•
Doğadan elde edilen ya da hazır olarak
bulunan doğal kaynakların enerjiye
çevrilmesi sürecidir. Akarsular üzerine
barajlar kurularak hidroelektrik enerji, sıcak
su kaynaklarından jeotermal enerji, petrol,
taş kömürü ve doğal gazdan termik enerji,
uranyum ve toryumdan nükleer enerji elde
edilmesi de ikincil ekonomik faaliyetler
içerisinde yer almaktadır. Rüzgâr, dalga,
gelgit gibi doğal olaylardan ve Güneş’ten de
elektrik enerjisi elde etmek mümkündür.
b. Enerji Üretimi
c. İnşaat
c. İnşaat
•
Bir ülkedeki barınma, ulaşım, iletişim,
sanayi, enerji, ticaret gibi tüm faaliyetlerin
alt yapısı inşaat sektörü ile gerçekleşir. Bu
ekonomik faaliyetlerin yürütüleceği kara,
hava ve demir yolları, fabrikalar, alışveriş
merkezleri, enerji santralleri ve barajların
inşa edilmesi için inşaat sektörüne ihtiyaç
vardır.
c. İnşaat
•
Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde tüm
bu ekonomik faaliyetler gelişme aşamasında
olduğu için bu tip ülkelerin her yanı şantiye
alanı gibidir ve inşa edilmekte olan yapılarla
doludur.
c. İnşaat
3- Üçüncül Ekonomik Faaliyetler
(Hizmet Sektörü)
•
Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği
ve atölye ya da fabrikaya dayalı üretim süreci
gerektirmeyen tüm faaliyetler üçüncül
ekonomik faaliyetler olarak ifade
edilir. Eğitim, sağlık, yargı, ulaşım, ticaret,
turizm, bankacılık, sigortacılık, pazarlama,
muhasebe, basın – yayın, güvenlik gibi
insanlara hizmet sunan sektörler üçüncül
ekonomik faaliyetler grubunda yer alır.
3- Üçüncül Ekonomik Faaliyetler
(Hizmet Sektörü)
•
•
•
•
a. Ticaret
b. Ulaşım
c. İletişim
d. Turizm
a. TİCARET
a. Ticaret
•
İkincil ekonomik faaliyetler sonucunda
üretilen bir ürünün alınıp satılması yani
pazarlanması sürecini kapsayan sektördür.
Ticaret sayesinde üretilen bir ürün tüketiciye
ulaştırılır. Günümüzde üretilip de ticareti
yapılmayan bir ürün yok gibidir.
a. Ticaret
•
En temel gıda ürünlerinin semt
pazarlarında, bakkallarda ya da marketlerde
satılmasından, son model otomobillerin bir
ülkede üretilip başka ülkelerde satılmasına
kadar aklınıza gelebilecek her ürünün iç ve dış
ticareti yapılmaktadır. Ticareti yapılan
ürünlerin fazlalığı rekabeti, rekabet ise satış
yöntemleri ve reklam araçlarını geliştirmiştir.
b. ULAŞIM
b. Ulaşım
•
Ulaşım sektörü, yolcu ve yük taşımacılığını
içerisine alan geniş bir yelpazeye sahiptir. Kara,
deniz, demir ve hava yolu ulaşımı olmak üzere
dört ana gruba ayrılmaktadır.
c. İLETİŞİM
c. İletişim
•
Günümüzde Dünya için neden “küresel köy”
kavramı kullanılmaktadır, düşündünüz mü? Bir
bilginin Dünya’nın en uzak bölgelerine ulaşması
bile artık saniyelik bir olaydır. Cep telefonuyla
hiç beklemeden başka bir ülkedeki akrabanızla
rahatlıkla konuşabiliyoruz. Başka bir ülkedeki
arkadaşınızla bilgisayarınızdan görüntülü
konuşma yapabiliyoruz. Başka bir şehirdeki
futbol maçını canlı olarak izleyebiliyoruz. İşte
bunların tamamını iletişim sayesinde rahatlıkla
gerçekleştirebiliyoruz.
c. İletişim
d. TURİZM
d. Turizm
•
Turizm, günümüzde ülkelerin en fazla
önem verdiği ekonomik sektörlerdendir.
Üçüncül ekonomik faaliyetler içerisinde de
hem elde edilen gelir hem de ülke insanlarına
geniş alanlarda sağladığı istihdam nedeniyle
önemi büyüktür. Son yıllarda çeşitlenen
turizm türleri içerisinde en önemlileri yaz, kış,
kültür ve sağlık turizmleridir.
4- Dördüncül Ekonomik Faaliyetler
•
Bu ekonomik etkinlik yakın zamanda
ortaya çıkmış iş kollarındandır. Çünkü bu
alan, teknoloji çağına özgüdür. İleri düzeyde
gelişmiş ülkeler veya şirketlerde kısaca Ar-Ge
olarak tanımlanan araştırma, geliştirme
birimleri oluşturulmaktadır. Bu birimlerdeki
insanlar bilgi toplama, işleme, değiştirme ve
yayma işiyle uğraşmaktadırlar.
4- Dördüncül Ekonomik Faaliyetler
•
Coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma, bu
alan için büyük bir önem taşımaktadır.
Üniversiteler, bilişim teknolojileri ve
araştırma merkezleri bu faaliyetler
kapsamında değerlendirilebilir.
4- Dördüncül Ekonomik Faaliyetler
• Donanım- yazılım hizmetleri
• Grafik- tasarım hizmetleri
• Online (çevrim içi) hizmetler
• Ağ işletmenliği
• Reklam yayıncılığı
• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
5- Beşincil Ekonomik Faaliyetler
•
Dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde
edilen bilginin temeline dayanan karar verme
faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Büyük
işletme ve şirketlerin yöneticileri ile ülke
yönetiminde söz sahibi olan insanları beşincil
ekonomik faaliyetlerde çalışan kişilere örnek
olarak gösterebiliriz.
5- Beşincil Ekonomik Faaliyetler
• • Kamu ve özel sektör yöneticiliği
• İcra kurulu başkanlığı (CEO)
EKONOMİK FAALİYETLER VE
GELİŞMİŞLİK
• 1. Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere
Göre Dağılımı
• 2. Gelişmiş Ülkelerde Aktif Nüfus özellikleri
• 3. Gelişmekte Olan Ya Da Az Gelişmiş
Ülkelerde Aktif Nüfusun Özellikleri
1. ÇALIŞAN NÜFUSUN EKONOMİK
FAALİYETLERE GÖRE DAĞILIMI
•
Bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımı
o ülkenin kalkınmışlık durumunu ortaya
koyar. Gelişmiş ülkelerde hizmetler ve sanayi
sektörlerinde çalışanların oranı genellikle %
90’ın üzerinde iken tarımda çalışanların oranı
% 10 hatta % 5’ten bile azdır.
1. ÇALIŞAN NÜFUSUN EKONOMİK
FAALİYETLERE GÖRE DAĞILIMI
•
Gelişmekte olan ülkelerde tarım
sektöründe çalışanların oranı genellikle %
30’un üzerindedir ve sanayi ile hizmet
sektörlerinde çalışanların oranı ise % 60’ların
altındadır.
2. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE AKTİF NÜFUS
ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu ülkelerde tarımda çalışanların oranı çok küçük düzeydedir
ve sanayi ile hizmetlerde çalışanların oranı yüksektir.
Gelişmiş ülkelerde nüfusun başlıca özellikleri şöyledir:
Kişi başına düşen gelir yüksektir.
Ortalama ömür uzundur.
Kişi başına su tüketimi ve çelik tüketimi vb. yüksektir.
Kişi başına otomobil sayısı fazladır.
Gazete, kitap, dergi vb. sayısı fazladır.
Bilimsel araştırmalara devlet bütçesinden ayrılan pay yüksektir.
Eğitim düzeyi ve eğitime ayrılan pay ile okuryazar oranı
yüksektir.
Genç nüfus oranı düşük, çalışan ve yaşlı nüfus oranı yüksektir.
3.GELİŞMEKTE OLAN YA DA AZ GELİŞMİŞ
ÜLKELERDE AKTİF NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu ülkelerde tarımda çalışanların oranı sanayi ve hizmetlerde
çalışanlara göre genellikle daha fazla ya da % 30’dan fazladır.
Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde nüfusun başlıca
özellikleri şöyledir:
Kişi başına düşen milli gelir düşüktür.
Ortalama ömür kısadır.
Kişi başına su, çelik vb. tüketimler düşüktür.
Kişi başına otomobil sayısı azdır.
Gazete, dergi, kitap vb. sayısı azdır.
Devlet bütçesinden bilimsel araştırmalara ayrılan pay düşüktür.
Eğitim seviyesi ve eğitime ayrılan pay ile okuryazarlık oranı
düşüktür.
Nüfus artış hızı ile doğum ve ölüm oranları yüksektir.
Genç nüfus oranı yüksek, çalışan ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.
KAYNAKÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
https://cografyahocam.com
https://cografyahocasi.com
http://cografya.sitesi.web.tr
http://www.aliballi.com
https://www.egitimhane.com
https://cografyacepte.com
https://docplayer.biz.tr
https://www.hangisoru.com
https://cografyakonuanlatimi.myblog.it
http://evapotransprasyon.blogcu.com
KAYNAKÇA
• https://www.eokultv.com
• https://eodev.com/gorev/4610426
• https://www.ogrencilersoruyor.com/ulkelerin-ekonomikfaaliyetleri-ile-gelismislik-duzeyleri-arasindaki-iliski-nedir/
• https://www.cografyaci.gen.tr
• https://www.fikir.gen.tr/ekonomik-faaliyetler-vegelismislik/
• https://www.dunya.com
• https://www.istanbulhaber.com.tr
• https://www.derscalisiyorum.com.tr
• https://www.cografyadefterim.com
• https://kadirhoca.com
Download