ey dhbt sınavına giren kardeşlerim!

advertisement
EY DHBT SINAVINA GİREN KARDEŞLERİM!
BİZİM KİTAPTA YER ALAN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ BİR OKUYUN. SONRA ÖSYM’nin SORDUĞU SORULARI
BİRCEVAPLANDIRIN. O KONULARI/Bilgileri OKUYAN BİR ADAY BU SORULARI YAPABİLİR Mİ? YAPAMAZ MI?
KARARI SİZ VERİN
ORTAÖĞRETİM SORULARINDA
VE
ÖNLİSANS SORULARINDA
%100 BAŞARI
LÜTFEN ÖNCE BİZM KİTAPTA GECEN BİLGİLERİ OKUYUN. SONRA SORUYU ÇÖZÜN.
ÖRNEK SORU -1(Ortak)
414-Kur’an’da geçen Lokman’a verilen öğütler nelerdir?
Allah ‘a ortak koşmamak.
Namaz kılmak.
Ana-babaya iyi davranmak.
İyiliği emretmek.
Kötülükten sakındırmak.
Sabırlı olmak.
Başkalarını küçümsememek.
Alçakgönüllü olmak.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 35. Sayfası
410-Kur’an’da adı geçen fakat peygamberliğinde ihtilaf
olan, oğluna nasihat eden şahıs kimdir?
Lokman(Kur’an’da hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi
verilmemiştir.)
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 35. Sayfası
220-Hz. Davut(as) zamanında yaşamış olan, ilmi,
hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen
nübüvvet, krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiştir.
Kur’an’ı Kerim’de oğluna nasihatlerinden bahsedilen
peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Hz. Lokman (as)
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 427. Sayfası
(I)Allah‘a ortak koşmamak
(II)Namaz kılmak
(III)Ebeveyne iyi davranmak
(IV)İyiliği emretmek
(V)Zinadan uzak durmak
(VI)Sabırlı olmak
(VI)Kötülükten sakındırmak.
7-Yukarıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen Lokman’a
verilen öğütlerden biri değildir?
A)I ve IV
B) IV ve V
C)V
D) II ve IV
E)III ve V
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Hz. Lokman’ın
oğluna yaptığı nasihatlerden biri değildir?(Lokman
sûresi /12, 19)
A)Allaha eş koşma, ana-babaya şükret
B)Namaz kıl, fenalığı önle, sabret
C)Küçümseme, böbürlenme, sesini alçalt
D)Asla yalan söyleme, hırsızlık yapma
Cevap: D
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 213. Sayfası
9-Adı, Kur'ân-ı Kerîm'deki sûrelerden birinin de adı olan
ve oğluna verdiği hikmetli öğütlerle bilinen kişi
hangisidir?(Lokman /13, 19)
A)Üzeyir
B)Zülkarneyn
C)Hızır
D)Lokmân
Cevap: D
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 213. Sayfası
13-Lokman(a.s.), oğluna bazı öğütlerde bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu öğütler arasında yer
almaz? (Lokman /17)
A)Zulme uğrayınca sabretmek, Hakkı anlatmek
B)Namaz
kılmak,
İyiliği
emretmek,
Kötülükten
vazgeçirmeye çalışmak
C)Allah‘a ortak koşmamak, Ana-babaya iyi davranmak,
Sabırlı olmak
D)Başkalarını küçümsememek, Alçakgönüllü olmak
Cevap: A
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 213. Sayfası
Cevap: C
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 28. Sayfası
9-Kur’an’da hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi
verilmemiş
olan,
Kur’an’da
adı
geçen
fakat
peygamberliğinde ihtilaf olan, oğluna nasihat eden
şahıs kimdir?
A)Hz. Lokman
B)Hz. Üzeyr
C)Hz. Zülkarney
D)Hz. Zülkifl
E)Hz. Nuh
Cevap: A
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 28. Sayfası
31/16.Lokman: "Ey oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal
tanesi ağırlığınca olsa da, bir kayanın içinde veya göklerde
yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu getirip
meydana kor. Doğrusu Allah Latif'tir, haberdardır".
1/17."Ey oğulcuğum! Namazı kıl, uygun olanı buyurup
fenalığı önle, başına gelene sabret; doğrusu bunlar,
azmedilmeğe değer işlerdir."
31/18."İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde
böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç
kimseyi şüphesiz ki sevmez."
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 212. Sayfası
*****ÖSYM’NİN SORUSU*****
Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak; “Yavrucuğum!
Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi
ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya
göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de
Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek
yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran
kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine yer
verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? (2016 DHBT Ortak
Sorusu)
A)Hz. Yakub
B)Hz. İbrahim
C)Hz. Adem
D)Hz. Lokman
E)Hz. Nuh
DOĞRU CEVAP: D
ÖRNEK SORU -2(Ortak)
537-Rasulüllah
(s.a.v.)'in
"küçük
şirk"
nitelendirdiği günah nedir?
Riya (Gösteriş için ibadet.)
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 359. Sayfası
olarak
Riya:Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi
yarar maksadıyla yapmaktır.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 570. Sayfası
554-Gizli şirk ne demektir?
İbadetlere gösteriş katmaktır. İslam’ın ilkelerini dünyevi
yararlara alet etmektir. İslam dinine göre ahret ameliyle
dünya menfaati gözetmek anlamına gelen riya kötü bir
davranış türüdür. Söz beden ve servet yoluyla yapılan
ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakar veya mürai
denir. İslam inancında bunun adı gizli şirktir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 160. Sayfası
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 153. Sayfası
2-Riya, gizli şirk demektir. Hz. Peygamber gizli şirk'i
küçük şirk olarak adlandırmıştır. Buna göre
aşağıdakilerden
hangisi
bu
kapsamda
değerlendirilemez?
A)Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
B)Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
C)Nam ve şöhret için cihad etmek
D)Mevki ve makam için ilim tahsil etmek
E)Mescid-i Haram'da günah işlemek
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 148. Sayfası
Riya(Gösteriş) demektir?
İbadetlere gösteriş katmaktır. İslam’ın ilkelerini dünyevi
yararlara alet etmektir. İslam dinine göre ahret ameliyle
dünya menfaati gözetmek anlamına gelen riya kötü bir
davranış türüdür. Söz beden ve servet yoluyla yapılan
ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakar veya mürai
denir. İslam inancında bunun adı gizli şirktir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 360. Sayfası
469-Yüce Allah sırf kendi rızâsı için yapılan harcamaları
kat kat mükâfatlandıracağını, malını gösteriş için sarf
edenlerin bu ödemelerinin boşa gideceğini bildiren
hadisler var mıdır?
"Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her
başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin
durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lutfu
geniştir. O her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda
sarfedip, sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve
ezâ etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara
korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve
iyilik, peşinden ezâ gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah
müstağnidir, halîmdir. Ey inananlar! Allah'a ve âhiret
gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını veren
kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve ezâ etmekle boşa
çıkarmayın. Böyle kimsenin durumu, üzerinde toprak
bulunan kayanın durumu gibidir. Sağanak yağan bir yağmur
isabet ettiğinde onu sert kaya haline getiriverir.
Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkâr
eden kimseleri doğru yola eriştirmez.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 153. Sayfası
470-Yüce Allah sırf kendi rızâsı için yapılan harcamaları
kat kat mükâfatlandıracağını, malını gösteriş için sarf
edenlerin bu ödemelerinin boşa gideceğini bildiren
ayetler var mıdır?
Allah'ın rızâsını kazanmak ve kalplerini sağlamlaştırmak
için mallarını sarf edenlerin durumu, yüksekçe tepede
bulunan, bol yağmur aldığında yemişlerini iki kat veren, bol
yağmur almasa bile çisentisi olan bir bahçenin durumu
gibidir. Allah yaptıklarınızı görür" (Bakara/261-265). "Ey
inananlar! Kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden
çıkardıklarımızdan sarfedin. Gözünüzü yummadan ve
severek alamayacağınız derecede kötü ve değersiz şeyleri
vermeye kalkmayın. Allah'ın müstağni ve övülmeye lâyık
olduğunu bilin"(Bakara267)
*****ÖSYM’NİN SORUSU*****
Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler
diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim
desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor
desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme
atılacaklarını bildirmiştir.
Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan
hangisini kınamaktadır? (2016 DHBT Ortak Sorusu)
A) İrtidat
B) İnkâr
C) Riya
D) İfsat
E) Şirk
DOĞRU CEVAP: C
ÖRNEK SORU -3(DHBT-1)
251-Yemin kefareti nedir ve yemin kefareti nasıl yerine
getirilir?
Yemin kefareti, yemin eden kişinin yeminine uymaması
sonucu yapması gereken işlerdir. Yemin kefareti şu şekilde
yerine getirilir: Yemi-i lağv ve yemin-i gamus için tevbe
etmek gerekir. Yemin-i mün akide kefareti için şu
sıralamaya göre hareket edilir. Bu sıralama şöyledir:
1 köle azat edilir.
10 fakire birer fitre verilir.
3 gün ara vermeden oruç tutulur.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 462. Sayfası
117-Kefaret orucunun cezası için genel olarak önerilen
üç seçenekten ikisi ‘’İki ay peş peşe oruç tutmak
ikincisi 60 fakiri doyurmak’’ ve birisi günümüzde hiç
uygulanmaz. Bu uygulanmayan kefaret hangisidir?
Köle azat etmek
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 480. Sayfası
Zıhar:Adamın, hanımını, ebediyen mahremi olan bir
kadının (anası vb.), bakmak caiz olmayan bir uzvuna
benzetmesidir. Zıharın cezası köle azad etmek, buna
muktedir olamazsa iki ay peş peşe oruç tutmak, buna da
gücü yetmezse altmış yoksulu yedirmektir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 554. Sayfası
240-Zıhar ne demektir?
Kişinin kendi karısını ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ vb.
söylemlerle hanımını kendisine haram kılmasına denir.
241-Zıhar kefareti nasıl ödenir?
Oruç keffareti gibi. Bir köle azad – 60 gün oruç – 60 fakiri
sabah akşam doyurmak-giydirmek.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 566. Sayfası
260-Zıhar kefareti ne demektir?
Sen bana annemin sırtı gibisin diyerek eş boşama
kefaretidir. Bu çirkin davranışı kınayan Kur’an böyle bir
boşanmanın geçerli olamayacağını belirtmiş fakat yapılan
çirkin davranışı cezasız bırakmamıştır. Önce bir köle azadı,
eğer bu yapılamıyorsa 2 kameri ay ard arda oruç tutmak
buna da güç yetmiyorsa 60 fakiri sabah akşam doyurmak.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 463. Sayfası
4-Nisâ sûresinin 92 ve 93. âyetlerine göre, bir mü’mini
kasıtlı olarak öldürene Allah-u Teâlâ nasıl bir ceza
belirlemektedir?
A)Allah'ın gazabı ve lanetine uğrayıp, cehennemde ebedi
kalması.
B)İki ay ara vermeden peş peşe oruç tutması.
C)Müslüman bir köleyi azad etmesi.
D)Ölenin yakınlarına diyet vermesi.
5-Nisâ sûresinin 92. Âyetinde Allah, yanlışlıkla (hataen)
bir mümini öldüren kimsenin yapması gerekenleri
saymıştır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ayette
yoktur?
A)Mü‟min bir köle azad etmesi
B)Ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi
C)Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe
oruç tutması
D)Etrafındaki insanlara iyilik etmesi
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 52. Sayfası
14-‘’Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu
tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu
tutar. Bu durumda yeminin keffareti…...’’ Aşağıdakilerden
hangisi ayetin devamında yeminin kefareti olarak
gösterilmemiştir? (Mâide / 89)
A)On yoksulu doyurmak
B)On yoksulu giydirmek
C)Köle azat etmek
D)On gün oruç tutmak
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 62. Sayfası
‘’Kefaret orucunun cezası için genel olarak önerilen üç
seçenekten birisi 2 ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60
fakiri doyurmak üçüncüsü günümüzde hiç uygulanmayan
kefaret köle azat etmektir.’’
6-‘’Kefâret seçeneklerinde sıra gözetmenin gerekli
olduğunu savundukları için öncelikle iki ay peş peşe oruç
tutmayı, bu mümkün olmazsa diğer seçenek olan altmış
fakiri doyurma seçeneğinin uygulanabileceğini ileri
sürmüşlerdir.’’ Bu görüş aşağıdaki hangi mezhebe aittir?
A)Hanefiler
B)Caferiler
C)Hanbeliler
D)Malikiler
E)Şafiiler
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 381. Sayfası
13-‘’Sen bana annemin sırtı gibisin’’ diyerek eş boşama
kefaretidir. Bu çirkin davranışı kınayan Kur’an böyle bir
boşanmanın uygun olamayacağını belirtmiş fakat
yapılan çirkin davranışı cezasız bırakmamıştır. ‘’Önce bir
köle azadı, eğer bu yapılamıyorsa 2 kameri ay ard arda
oruç tutmak buna da güç yetmiyorsa 60 fakiri sabah akşam
doyurmak.’’ ifadeleri hangi kefaret için kullanılır?
A)Cinayet
B)Zifaf kefareti
C)Zina kefareti
D)Muta kefareti
E)Zihar kefareti
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 448. Sayfası
7-Yeminin keffareti aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Gücü yetiyorsa müslim ya da gayri müslim bir köle veya
cariyeyi azat etmek
B)Kurban kesmek
C)On fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
D)On fakiri orta halli giydirmek
E)Üç gün aralıksız oruç tutmaktır.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 482. Sayfası
16-‘’Erkeğin hanımının bir uzvunu aralarında neseb, süt
emme veya sıhriyet sebebiyle ebedi evlenme engeli
bulunan bir kadının kendince bakılması caiz olmayan
mahrem bir uzvuna benzeterek hanımını kendisine haram
kılmasıdır.’’ Diye tarifi yapılan kavram hangisidir?
A)Muhalea
B)Müleane
C)Zıhar
D)İla
E)Lian
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 482. Sayfası
13-‘’İla yapan koca, bu süre zarfında hanımıyla beraber
olursa yemin kefareti ödemelidir. Bu kefaret bir köle azadı
veya üç günlük oruç ya da on fakirin doyurulması veya
giydirilmesidir. Şayet yeminini bir ibadete bağlamışsa, o
ibadetle mükellef olur. Ama koca hanıma dönmez de süre
sona ererse kendiliğinden bir bain talak gerçekleşir.’’
Görüşü hangi mezhebe aittir?
A)Hanefi
B)Şafi
C)Maliki
D)Hanbeli
E)Şevkani
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 482. Sayfası
DOĞRU CEVAP: E
*****ÖSYM’NİN SORUSU*****
İslam hukukunda bazı yanlış davranışların yapılması
durumunda kefaret olarak bir kaç alternatif sunulmuştur.
Buna göre;
I. yapılan yemini bozma,
II. kazayla bir insanı öldürme,
III. zıhâr yemini yapma,
IV. ramazan orucunu bilerek bozma
davranışlarının hangilerinde kefaret olarak öncelikle köle
azat edilmesi; buna imkân yoksa iki ay aralıksız oruç
tutulması emredilmiştir? (2016 DHBT Ortaöğretim
Sorusu)
A) Yalnız II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
ÖRNEK SORU -4(DHBT-1)
Beyan:Hz. Rasulün(s.a.v) Kur’an naslarını gerektiği şekilde
açıklaması (Mübhem, Mücmel ve Müşkil) demektir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 566. Sayfası
Mücmel: Detaya girilmeden ana hatlarıyla sunulduğu için
sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça
kendisinden kastedilen mananın anlaşılamadığı lafızlardır.
Başka bir ifade ile Kur’an’da sözü söyleyenin açıklamadığı
sürece anlaşılmayan kapalı olan lafza(ayetlere) denir.
Mücmeli Beyan: Kur’an’da ayrıntısı verilmeyen konuların
Peygamberimiz tarafından açıklanmasıdır.
Mücmel’in Teybini: Peygamberimiz’in kendisinden ne
kastedildiği anlaşılamayacak kadar kapalı olan ayetleri
açıklamasına anlaşılır(öz) hale getirmesine denir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 566. Sayfası
141-Hz. Peygamber neden Kur'an'ın tamamını tefsir
etmemiştir?
O dönemde meselelerin azlığı insanların vahyin inişine
şahit olmalarıdır. Hz. Peygamber Ashabına Kur'an'ın
mübhem, mücmel ve müşkil yönlerini açıklamıştır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v), hem sahibî efendilerimizin
sorduğu ayetleri, hem de bazen kendiliğinden tefsir etmiştir.
Fakat O(s.a.v), Kur’an’ın hepsini değil de, sadece belli bir
kısmını açıklamıştır.
142-Peygamberimiz
etmiştir?
Kur’an’ı
ne
şekillerde
tefsir
Hz. Peygamber’in tefsiri, Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini
tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe
delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri
beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müsahhas hale getirme,
edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme gibi
belli başlı kısımlara taalluk eder.
143-Hz.
Muhammed(sav)’in
tefsirinin
özellikleri
nelerdir?
Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî
hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme,
müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif
ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri
muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.
147-Sünnet, Kur’an’ı kaç şekilde beyan eder?
Sünnet, Kur’ân’ı iki şekilde beyân eder. Birincisi, kitaptaki
mücmeli beyândır. Meselâ, namaz vakitleri, zekâtın miktarı,
hac menâsikinin beyânı gibi. İkincisi, Kitapta bulunmayan
bir hüküm koyar.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 102. Sayfası
Mücmeli Beyan: Sünnet; Kur’an’da özet olarak verilen
(mücmel) konuları, ayrıntılarıyla açıklar.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 216. Sayfası
Mücmel: Manası anlaşılamayacak derecede kapalı olup,
anlaşılması ancak söyleyen tarafından bir beyan ilavesine
bağlı bulunan lafızlara denir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 446. Sayfası
12-Aşağıda verilen tefsir ilmi ile ilgili kavramlardan
hangisinin tanımı yanlış yapılmıştır?
A)Mütercem; Arapçada ismi meful olduğu için ‘’tercüme
edilmiş’’, ‘’bir dilden diğer dile çevrilmiş şey‘’ anlamına
gelmektedir
B)Müevvel; Lafzın zahir olan manasından alınıp, bir delile
dayanarak zahir olmayan başka bir manaya çekilmesine
te’vil dendiğine göre te’vil edilmiş lafza da müevvel denir.
C)Tefsir; Sözlükte değiştirme, çevirme anlamındadır. Terim
olarak: Bir olan mastardan çekim yapmak suretiyle kelime
türetmeye denir.
D)Mücmeli Bayan; Kur’an’da ayrıntısı verilmeyen konuların
Peygamberimiz tarafından açıklanmasıdır.
E)Mücmel’in Teybini; Peygamberimiz’in kendisinden ne
kastedildiği anlaşılamayacak kadar kapalı olan ayetleri
açıklamasına anlaşılır hale getirmesine denir.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 100. Sayfası
16-Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı
yanlış yapılmıştır?
A)Mübhemâtu’l-Kur’ân;
Kur’ân-ı
Kerîm’de
değişik
hikmetlere binaen bazı yer ve şahıs isimleri belirtilmemiş,
olayın geçtiği zamanın tarihi verilmemiştir. Bu türlü âyetlere
müphem âyetler, genel olarak bu ilme de Mübhemâtu’lKur’ân denmektedir.
B)Mücmel; Detaya girilmeden ana hatlarıyla sunulduğu için
sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça
kendisinden kastedilen mananın anlaşılamadığı lafızlardır.
C)Başka bir ifade ile Kur’an’da sözü söyleyenin
açıklamadığı
sürece
anlaşılmayan
kapalı
olan
lafza(ayetlere) Mücmel denir.
D) Kur’an okuyarak onun derin anlamları üzerine
düşünmeye Tedebbür denir.
E)Müşkilü’l-Kur’an “Kur’an ayetleri arasında ilk bakışta
zahiren çelişkili, tenakuz ve ihtilaf gibi görünen, aslında
çelişkili olmayan ifadelerle ilgili ilme” denir.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 100. Sayfası
7-Kur'an'da sıklıkla tekrarlanan ve genelde ikisi bir
anılan, genel ve kapalı(mücmel) bir ifade olarak
emredilen hangi farzlardır?
A)Hacc ve zekât
B)Namaz ve Hacc
C)Namaz ve zekât
D)Oruç ve zekât
E)Oruç ve Hacc
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 362. Sayfası
1-Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı
yanlış yapılmıştır?
A)Muruet: İnsani ve örfi meziyet ve geleneklere sahip ve
saygılı yaşamaktır.
B)Musahhaf: Sened veya metninde noktalama ve
harekeleme hatası yapılmış olan hadise musahhaf denir.
C)Mücmeli Beyan: Yazılış ve okunuşları aynı olmakla
birlikte farklı kişileri gösteren isimlere denir.
D)Muharref: Sened veya metninde harf hatası yapılmış olan
hadise muharref denir.
E)Mukabele: Eserin farklı yollarla gelen rivayetlerini ve
farklılıklarını bir araya getirme işlemidir.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 649. Sayfası
I. Bir bölgenin âlimlerinin ittifakla kabul ettikleri ahkâm
hadislerini toplamaya çalışan eserlere Muvatta denir.
II. Kur’an’da özet olarak verilen mücmel konuları, Sünnetin
ayrıntılarıyla açıklamasına Mücmeli Beyan denir.
III. Yazılış ve okunuşları aynı olmakla birlikte farklı kişileri
gösteren isimlere Müttefik/Müfterik denir.
IV. Hadis metinlerinde kelimelerin hareke ve noktalama
işaretlerinde hata etmeye Tashif denir.
V. Hadis metinlerinde kelime ve cümleleri değiştirmeye
Tahrif denir. Hadisteki nokta ve harf hatalarıdır.
12-Yukarıdaki hadis ilmi ile ilgili tarifi yapılan
kavramlardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Hepsi
B)II, III, IV ve V
C)III
D)II ve III
E)I, II, IV ve V
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 650. Sayfası
I. Müşkilini tavzih
II. Neshe delâlet etme
III. Umumî hükümlerini tahsis
IV. Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsil
18-‘’Peygamberimiz(s.a.v) Kur’an’ı bazı şekillerde tefsir
etmiştir.’’ Yukarıdaki başlıklardan hangisi veya hangileri
Peygamberimiz(s.a.v)’nin tefsir etme şekillerindendir?
A)I ve II
B)I, II, III ve IV
C)I, II ve III
D)Sadece III
E)Sadece IV
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 112. Sayfası
1-Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A)Konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması bakımından
lafızlar dört çeşittir. Bunlar; Hakikat, Mecaz, Sarih ve
Kinaye’dir.
B)Açık ifadelerin en açık ve kesin olandan daha az açık
olana doğru sıralanışı; Muhkem, Müfesser, Nass ve
Zahir’dir.
C)Kapalı ifadelerin daha az kapalıdan daha çok kapalıya
doğru sıralanışı; Hafi, Müşkil, Mücmel, Müteşabih’tir.
D)Mücmel; Kur’an’da insan dili kullanıldığından bazı
ifadeler, her zaman kolayca anlaşılamamaktadır. Bu
duruma mücmel denir.
E)Bazı surelerin başında bulunan hece harflerini inceleyen
Kur’an ilmi Müteşabihü’l-Kur’an’dır.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 139. Sayfası
Kur’an-ı Kerim’de, birden çok anlama gelebildiği için
bunlardan hangisinin kastedildiği tam olarak anlaşılamayan
bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler, Yüce Allah veya Hz.
Muhammed
tarafından
bir
açıklama
yapıldığında
anlaşılabilir hâle gelir. Örneğin ayetlerde pek çok anlamda
kullanılabilen ‘salat’ kelimesinin, “Salatı benden gördüğünüz
gibi kılınız.” hadisiyle birlikte belirli şart ve rükunları olan bir
ibadet anlamına geldiği anlaşılmış ve buradaki belirsizlik
ortadan kalkmıştır.
Bu parçada bahsedilen
ilimlerinden
hangisiyle
Ortaöğretim Sorusu)
A) Mübhematü’l-Kur'an
B) Mücmel ve mübeyyen
C) İcazü’l-Kur’an
D) Garibü’l-Kur’an
E) Nasih ve mensuh
DOĞRU CEVAP: B
konu aşağıdaki
ilgilidir?
(2016
Kur’an
DHBT
ÖRNEK SORU -5(DHBT-2)
İstitaat: Hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye
kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin
geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sağlayacak
malî güce ve hac için yeterli zamana ve malî güce sahip
olması anlamına gelen bir kavramdır.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 380. Sayfası
23-Haccın vücûb şartı olan, beden ve malî imkânın
yeterli düzeyde bulunmasına gelen istitaat hangi
ibadetle ilgilidir?
Hac
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 384. Sayfası
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 231. Sayfası
14-‘’Hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye kadar
kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sosyal
seviyelerine uygun olarak geçimlerini sağlayacak malî güce
ve hac için yeterli zamana ve malî güce sahip olması’’
anlamına gelen bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstimta'
B)İsve
C)İstitaat
D)İzar
E)Iztıba
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 391. Sayfası
İstitaat:Bir fiili yapma yada terk etme gücünü ifade eder.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 569. Sayfası
109-Eşarilere göre İstitâat nedir?
ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o
fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt
değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli
olmayan bir kudrettir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 296. Sayfası
17-Haccın vücûb şartı olan, beden ve malî imkânın
yeterli düzeyde bulunması manasına gelen istitaat
hangi ibadetle ilgilidir?
A)Namaz
B)Oruç
C)Zekat
D)Hac
E)Umre
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 397. Sayfası
23-İnsanın sorumluluğunu temellendirmek üzere insana
verilen iş yapma gücü anlamındaki kelam terimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstiva
B)Kable'l fiil
C)Maa'l fiil
D)İstitaat
E)İhdas
*****ÖSYM’NİN SORUSU*****
Bazı ayetlerde insanın ilahi emirleri yerine getirme gücüne
sahip kılındığına ve bunu gerçekleştirmek için gücünü
sarfetmesi gerektiğine değinilmiş, bazılarında ise onun her
işi yapma, özellikle de beşeri sınırları aşan fiilleri icra etme
gücünün bulunmadığına işaret edilmiştir.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat
çekilmiştir? (2016 DHBT Önlisans Sorusu)
A) İstitaat
B) Temyiz
C) Tevfik
D) İstidlal
E) Tasdik
DOĞRU CEVAP: A
ÖRNEK SORU -6(DHBT-2)
324-Özellikle Nûn Sûresi olarak da bilinen Kalem
Sûresinin kullandığı üslup nedir?
Terğib ve terhib’dir. Yani korkutma ve teşvik üslubunu
kullanarak müminleri ve kâfirleri mukayese eder.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 31. Sayfası
Tergib ve Terhib:Hz peygamberin kişiyi iyi amellere teşvik
etmek veya kötü amellerden sakındırmak için söylediği
hadislere denir.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 217. Sayfası
Terğib:Kişiyi bir şeyi yapmaya veya bir şeyi elde etmeye
rağbetlendirme ve teşvik etme demektir.
Terhîb:Terğibin aksidir. İnsanı bir şeyden sakındırma ve
feci âkibetten korkutma anlamındadır.
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 94. Sayfası
561-Ahlaki eğitim amacıyla vaazlarda en çok istifade
edilen eserler nelerdir?
Münziri nin: et-Terğip ve't-Terhib eseri (Münziri iyiliğe
teşvik kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getirmiştir.)
Nevevvi'nin: Riyazü's - Salihin eseri (Nevevi bu kitapta
ayet ve hadisleri esas alarak fert aile ve toplum planında
uyulması gereken prensipleri ortaya koymayı amaçlamıştır.
(1900 hadis vardır)
DHBT VE MBSTS Kitabımızın 248. Sayfası
11-Terğib ve terhib (teşvik ve korkutma) üslubunu
kullanarak mesud ve takva ehli kimselerin âkibetini
beyan ederek biten sure hangisidir?
A)Mü’min
B)Kefirun
C)Kamer D)Sad
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 288. Sayfası
4-Bahtsız kâfirlerden bahsederek davranışlarından
dolayı onları tehdit eden, kıyamet günü çekecekleri
cezayı, cehenneme nasıl sevk edileceklerini tasvir
eden, takva sahibi itaatkâr kullara izzet ve ikram
yurdunda hazırlanmış olan ebedî nimetleri anlatan,
terğib ve terhîb (teşvik ve korkutma) üslubunu kullanan,
sapık ve bedbahtların, Allah'ın seçkin kulları
karşısındaki alaylı tutumlarını anlatan sure hangisidir?
A)Tur suresi
B)Mürselat suresi
C)Mutaffifin suresi
D)Meryem suresi
Sure Anlatımlı Meal Kitabı Ve Soru Bankası İsimli
Kitabımızın 349. Sayfası
I. Bir sözü şifahen bir dilden başka bir dile çeviren insanlara
denir.
II. Terğibin aksidir. İnsanı bir şeyden sakındırma ve feci
âkibetten korkutma anlamındadır.
III. Kişiyi bir şeyi yapmaya veya bir şeyi elde etmeye
rağbetlendirme ve teşvik etme demektir.
IV. Canlı varlıkların birbirleri arasında bildirişim amacıyla
kullandıkları her tür işaret sistemini ele alan ilimdir.
V.Kur’an okuyarak onun derin anlamları üzerine
düşünmeye denir.
5-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda
yoktur?
A)Terhib
B)Tercüman
C)Terğib
D)Semiyotik
E)Teemmül
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 101. Sayfası
1-Nûn sûresi olarak bilinen, terğib ve terhib (korkutma
ve teşvik) üslubunu kullanarak müminleri ve kâfirleri
mukayese eden sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kalem suresi
B)İnfitar suresi
C)İnşikak suresi
D)İnsan suresi
E)Casiye suresi
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 29. Sayfası
II. Tedebbür
III. Tahsiniyat
IV. Zahir
V. Terğib
6-Yukarıdaki kavramlardan hangisinin tanımı aşağıda
yoktur?
A)İnsan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın
murâdını araştıran bir ilimdir
B)Kur’an okuyarak onun derin anlamları üzerine
düşünmeye denir.
C)Kişileri ve toplumu düzeltmek, güzelleştirmek vb.
amaçları gerçekleştirmek için kendisine gerek duyulan
kurallara denir.
D)Lafızdan anlaşılan, açık, görünen, bilinen mânâya denir.
E)Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında
İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere
denir.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 101. Sayfası
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 693. Sayfası
I. Adalet kelimesinden gelen ta’dil, bir ravinin güvenilir
olduğunu, yani adalet ve zabt sıfatlarını tam olarak
taşıdığını tesbit etme işidir. Ta’dil edilen raviye
sika/güvenilir denilir.
II. Bir ravi hakkında bağdaştırılamayacak tarzda hem cerh
hem ta’dil bulunması anlamına gelir.
III. Sika olan bir ravinin hastalık veya bunama gibi doğal
veya arızi ebeplerle hafıza kaybına uğraması ve
rivayetlerini karıştırır hale gelmesidir. Bu durum rivayetin
kabulüne engeldir.
IV. Kendisi adil olan bir kimsenin adil olup olmadığı
bilinmeyen bir şahsı temize çıkarmasıdır. Ta’dil ile eş
anlamlıdır. Ayrıca bir ravinin rivayetinin Sahihayn’da
geçmesi o ravi için bir ta’dil göstergesidir.
4-Hadis ilmi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan
hangisinin tanımı yukarıda yoktur?
A)Ta’dil
B)Tearuz
C)İhtilat
D)Terğib
E)Tezkiye
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 696. Sayfası
18-Aşağıdaki kavramların hangisinin tarifi yanlış
yapılmıştır?
A)Nezafet: Sadece hakiki ve maddi pisliklerden
temizlenmeyi ifade eden kavramdır.
B)Şarab-ı Tahur: Temiz ve helâl olan Cennet şarabı,
Cennete mahsus şurub anlamına gelen kavramdır.
C)Tahir: Temiz olan şeye denir.
D)Tathir: Temizleme işine denir.
E)Terhip: Farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılmasına
denir.
Nokta Atışı Soru Külliyatı İsimli Kitabımızın 317. Sayfası
I. Tefsir
‘’Ahlaki eğitim amacıyla vaazlarda en çok istifade edilen
eserlerden biri de, iyiliğe teşvik kötülükten sakındıran
hadisleri bir araya getirtiği ‘’et-Terğip ve't-Terhib’’ isimli
eseridir.’’
13-Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki isimlerin
hangisinden bahsedilmiştir?
A)Acluni
B)Sehavi
C)Nevevi
D)Münziri
E)İbn Hacer
*****ÖSYM’NİN SORUSU*****
İslam’da, insandaki korku duyma ve ümit besleme hâlinin
dengede tutulmasına önem verilmiştir. Bu nedenle bir din
görevlisi cemaate hitap ederken, cemaati ne sadece dinin
iyi, doğru, güzel ve faziletli kabul ettiği şeylere özendirip
teşvik etmeli, ne de dinin kötü, yanlış ve günah olarak
nitelendirdiği söz ve davranışlardan sakındırmakla
yetinmelidir. Aksine ikisi arasında bir denge gözetmelidir.
Parçada anlatılan bu durum, İslam geleneğinde
aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade
edilmiştir? (2016 DHBT Önlisans Sorusu)
A)Terğib - Terhib
B)İrşad - Nasihat
C)Tezkire - Mev’iza
D)İnzar - Tebliğ
E)Burhan – İrfan
DOĞRU CEVAP: A
NOT:
Diyarbakır’dan bir kardeşimiz aradı 40 sorudan 37 doğrusu olduğunu söyledi. Sadece Sizin kitaplara çalıştım dedi.
KARDEŞİMİZE BAŞARILAR DİLERİM.
BU KİTAPLARIMIZI ALARAK SİZ DE BAAŞARILI OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?
O HALDE 0.535.820.33.32
NOLU TELEFONU ARAYA BİLİRSİNİZ.
İncelemek İçin Aşağıdaki İnternet Sitesini
İnceleye Bilirsiniz.
www.mbstskitap.com
Download