yapılandırmacılık

advertisement
Yapılandırmacılık = Constructivism
Oluşturmacı
Kurmacı Anlayış
Bütünleştirici
Yapılandırıcı öğrenme
Yapılandırmacı öğrenme
Oluşumcu Yaklaşım
gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir.
KAVRAMSAL BAĞLAM
 ÖĞRENME
 BİLGİ
 GERÇEKLİK
 DOĞRU
ÖĞRENME
 Dış dünya
gerçekliğinin bireye
aktarımıdır.
Gerçekliğin baskısı
altındadır.
Bilişte oluşan öznel
anlamların sosyo-kültürel
bağlamda özneler arası
süreçlerle yeniden
oluşturulmasıdır.
BİLGİ
Bilişin dışında var olan, bireyden bağımsız bir olgu
değildir.
 Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği
vardır.
GERÇEKLİK
 Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır.
Bir grup bireyin kendi dünya parametrelerini
tanımlamak için oluşturduğu zihinsel anlamlardan
oluşmaktadır.
DOĞRU
Mükemmel bilgiyi
oluşturmaktır.
Bireyin kendi anlamlarıyla diğerlerinin
anlamlarının çelişmemesidir.
YapIlamdırmacIlıkta doğru yerine kullanılanlar:
1.Kabul edilebilirlik
2.Uygulanabilirlik
3.Ortak bilgi
4.Yaşanabilirlik
Yapılandırmacılıkta
öğrenme öğrenenin anlam
oluşturma sürecidir.
Yapılandırmacılığın temel önermeleri
Bilgi birey tarafından
yapılandırılır.
Bilgiye ulaşmak bir uyum
sürecidir.
Bilgi bireysel ve toplumsal olarak
oluşturulur.
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları
 Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget
 Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky
Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget
 Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim
kullanmaktadır.
1. Şema
2.Kavram
3. Yapı
 Piaget’in özümleme ve düzenleme
kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi
açıklamada önemlidir.
 Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile
sonuçlanır.
Piaget’nin kuramının eğitsel
çıkarımları
 Gelişim seviyeleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları
ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir.
 Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim
sağlanmalıdır.
 Özümleme ve düzenleme arasında denge
kurulmalıdır.
 Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir.
 Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı
 Önbilgiler dikkate alınmalı
Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık (L. S.
Vygotsky)
 Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır.
 Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve
hafıza
 Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir.
Vygotsky bilişsel gelişimi üç temel kavramla
açıklamıştır.
1. İçselleştirme kavramı
2.Yakınsal gelişim alanı
3. Destekleyici
Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramının
eğitsel çıkarımları
 Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve
eleştirel düşünebilirler
 Öğretmenler destekleyicidir
 Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden
ileri düzeyde olmalıdır.
 Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim
dört aşamada ilerlemelidir.
1. Örnek verilmeli
2. Taklit etme
3. Öğretmenler geriye çekilmeli
4. Uygulama yapma
 Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze
getirilmeli
 Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı
YAPILANDIRMACI PROGRAM TASARIMI
 Program ,öğrenenlerin yararlı bulacağı bilgi
beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı
 Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması
öne çıkarılmalı
 Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli
 İçerik temel fikirler etrafında organize
edilmeli
 Öğretmen öğrenme çabalarını
desteklemeli
 Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin
yapılandırmalı
 Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli
 Etkinlikler problem çözmeye yönelik
olmalı
 İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı
 Bilgi etkin yapılandırılmalı
 Yapılandırmacı eğitim durumlarında dikkate
alınması gereken temel ilkeler sentezlenerek
yapılandırmacı öğrenme süreçlerinin özelliklerini
yansıtması açısından ayrıntılarıyla aşağıda
incelenmiştir.
1. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da
probleme bağlanmalıdır.
YAPILANDIRMACILIĞIN
ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARI
 İşbirliğine dayalı öğrenme
 Probleme dayalı öğrenme
 Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş
 Sorgulama yöntemi
5E Modeli Aşamaları
E
 Girme ( ngage)
E
 Açıklama (Explain)
 Derinleştirme (Elaborate)
 Değerlendirme (Evaluate)
 Keşfetme ( xplore)
1. Girme Aşaması (Engage)
 Bu aşama öğrencilerin ön
bilgilerinin açığa çıkarılarak
ve yeni öğrenilecek konuya
merak uyandırıcı bir girişin
yapıldığı bölümdür.
2. Keşfetme Aşaması (Explore)
 Bu aşama öğrencilerin
aktif olarak sorunu
çözmek için düşünceler
ürettiği ve çözüm yolları
bulabildiği bölümdür
3. Açıklama Aşaması (Explain)
 Bu aşama öğretmenin
öğrencilerin yetersiz
olan düşüncelerini
doğru olanları ile
değiştirmesine
yardımcı olduğu,
öğretmenin gerekli
açıklamaları yaptığı
aşamadır.
4. Derinleştirme Aşaması (Elaborate)
 Bu aşamada öğrenciler
kazandıkları bilgileri yeni
olaylara ve problemlere
uygulayarak zihinlerinde daha
önce var olmayan yeni
kavramları öğrenmiş olurlar.
5. Değerlendirme Aşaması (Evaluation)
 Bu aşamada öğretmen
problem çözerken
öğrencileri izleyerek ve
onlara sorular sorarak,
aynı zamanda yeni
kavram ve becerileri
öğrenmede, öğrencilerin
kendi gelişimini
değerlendirmelerine
yardımcı olur
5E’ye göre Ders Planı Bölümleri
 Bölüm 1
Ders adı, sınıf, Ünite adı, Konu, Önerilen süre
 Bölüm 2
Öğrenci kazanımları, Ders içi ilişkilendirme, Ölçme ve
değerlendirme, kullanılan araç ve gereçler
 Bölüm 3
5 E aşamaları
 Bölüm 4
Dersin diğer dersler ile ilişkisi, planın uygulamasına
ilişkin açıklamalar
Sizden istediklerim! - Girme
 Öğrenci motivasyonunu artırıcı bir giriş
- İlginç bir olay
- Sosyo-bilimsel bir olay
- Sizin değil onların ilgi duyacakları bir olay!
- Eski bilgilerini yeni bilgilere uygulayabilecekleri bir
giriş yapın!
Keşfetme
 İlgili kazanımı/ları ortaya çıkarabilecek etkinlikler
tasarlayın ve bunları çalışma yaprakları şeklinde ders
planına ekleyin
Açıklama
 Konuyu öğrencilere nasıl açıklayabileceğinizi
tasarlayın
 Öğrencilerin yanlış yönlenmelerini nasıl
engelleyebileceğinizi keşfedin
Derinleştirme
 Öyle etkinlikler tasarlayın ki, öğrenciler öğrendikleri
bilgileri yeni durum ve olaylara uygulayabilsinler
Değerlendirme
 Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanarak
onları değerlendirin
Download