karbon *skeletler*n*n metabol*zması

advertisement
KARBON İSKELETLERİNİN
METABOLİZMASI
Prof.Dr.Serenay Elgün Ülkar
Kaynaklar:
1- Lippincott’s Illustrated Biochemistry
2- Tıbbi Biyokimya, Prof.Dr.S.Elgün Ülkar,
Hipokrat/Pelikan Kitabevi.
3- Harper’s Biochemistry
Amino asit Sınıflandırması
 Kaynağına göre:
 Metabolizmasına göre:
Esansiyel
Non-esansiyel
Glukojenik
Ketojenik
Hem glukojenik hem
ketojenik
Arginin ve histidin yarı esansiyaldir.
Büyüme çağındaki çocuklarda üretime rağmen, yetersiz
kaldıklarından esansiyel kabul edilirler.
Amino asitlerden açığa çıkan karbon
iskeletleri
 Okzaloasetat (glukojenik)
 -ketoglutarat (glukojenik)
 Piruvat (glukojenik)
 Fumarat (glukojenik)
 Süksinil koA (glukojenik)
 Asetil koA, asetoasetil koA (ketojenik)
 Lösin ve lizin ketojenik amino asitlerdir.
Oksidasyonları sonucunda yalnız asetil koA
açığa çıkar.
 Fenilalanin, tirozin, triptofan, izolösin ve
treonin hem glukojenik hem ketojeniktir.
Download