bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve

advertisement
ÖZET: Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum
uzman yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavı sonucuna göre bankalar
yeminli murakıbı ve bankacılık uzmanı olarak atanan personelin bir derece
yükseltilmesinden yararlandırılamayacağına ilişkin (12.07.2006/12607)
Kurumunuzda, bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve
kurum uzman yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavı sonucuna göre bankalar
yeminli murakıbı ve bankacılık uzmanı olarak atanan personelin 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 92 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir derece yükseltilmesinden
yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin yedinci
fıkrasında; “Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp
yardımcılığına atanacaklar merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman
yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki
sınavına tabi tutulurlar. Yetki sınavı ile bu sınavda başarılı olanların yetkilerine ilişkin usul ve
esaslar Kurul tarafından belirlenir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp
yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı alması, yeterlik sınavında başarılı
olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak jüri tarafından
kabul edilmesi halinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanı ile bankalar yeminli
murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi
uygulanır.” hükmü ve 170 inci maddesinde ise “Bu Kanunun; 90 ve 91 inci maddeleri bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde, 168 inci maddesinin (B), (C), (D) ve (E)
fıkraları 1/1/2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”hükmü yer
almakta olup, söz konusu Kanun hükmü 01/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış bulunmaktadır.Bununla birlikte, söz konusu Kanunda, Kanunun yürürlüğe
girdiği 01/11/2005 tarihinden önce Kurum tarafından açılan giriş sınavında başarılı olarak,
bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum uzman
yardımcısı olarak göreve başlatılan ve ilgili mevzuatları uyarınca yapılan yeterlilik sınavı
sonucunda bankalar yeminli murakıbı, bankacılık uzmanı olarak atanan personelin, bir defaya
mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesinden yararlandırılmasına ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktadır.
Download