pdf - Yusuf ileri YMM

advertisement
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.
Dr. Yusuf İLERİ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
[email protected]
Dünya Gazetesi-21.12.2015
ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİN ASKIYA ALDIKLARI
Yüksek teknoloji böyle bir şey işte: Vergi Usul Kanunun tebligata ilişkin 40 yıllık
köklü hükümlerini askıya aldırdı. Yeni sistemin adı “Elektronik ortamda tebliğ.” Bu büyük
değişikliğin hukuki alt yapısı Kanuna 107/A olarak eklenen üç fıkradan oluşan bir maddede
Maliye Bakanlığına verilen bir yetki ile gerçekleştirildi. Gerek devletin finansmanı ile ve
gerekse mükellefin mamelekiyle doğrudan ilgisi nedeniyle vergi tebliğleri devletin diğer
tebligatlarından ayrıt edilerek özel olarak VUK’da düzenlenmiştir. VUK’un askıya alınmış
hükümlerine göre vergi tebligatları kural olarak posta ya da memur eliyle yapılıyordu. Bu
şekilde bir sonuç alınamadığı takdirde tebligat ilan yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Yapılan
düzenlemelerle posta ve ilan yoluyla gerçekleştirilecek tebliğler askıya alınmıştır. Maliye
Bakanlığının yetkili olduğu memur eliyle tebliğ ise işlevseldir. Bu radikal değişikliği
gerçekleştiren maddenin ilk fıkrasında “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak
kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.” Denilmiştir. Belirtmek gerekir ki
93 üncü maddenin askıya alınmasıyla bu maddenin türevi olan 12 madde daha askıya
alınmıştır. Askının sadece zorunluluk kapsamına alınan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
yönünden geçerli olduğunu belirtmekten yarar vardır. Zorunluluk kapsamına alınmayan
mükellefler için VUK’un 93 ve müteakip maddelerindeki hükümler fonksiyoneldir
Kanunun askıya alınan 96 inci maddesinde kara, deniz, hava ve jandarma eratına
yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi yakın üst vasıtasıyla emir komuta
zincir içerisinde tam bir güvenlikle gerçekleştiriliyordu. Öyle ki maddede, vergi tebligatını
derhal muhatabına vermeyen üst amirin tazminatla mahkum olması öngörülmektedir.
Kanunun 97 inci maddesinde ince bir diplomasi ile yabancı memleketlerde bulunanlara
tebligat öngörülüyordu. Tebligat, o memleketin yetkili makamı, o yerdeki Türk siyasi
memuru; bu kişi Türk vatandaşı ise, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve o yerdeki Türk
siyasi memuru aracılığıyla gerçekleştiği takdirde usule uygunluk kazanıyordu. Şimdi
elektronik ortamla tebligatla birlikte tüm bu merasimlerin bir yana bırakılarak bir tıkla işin
halledileceği anlaşılmaktadır.
Birçok işletme özellikle kurumsal firmalar ve yeminli mali müşavirler açısından
elektronik ortamda tebligat bir tercih nedenidir. Zira birçok birimi ve müdürü olan kurumlarda
tebligatın gümbürtüye gitmemesi açısından belli bir noktaya yapılması tercih edilecektir.
Yeminli mali müşavirler de özellikle raporlarını hızlı bir şekilde takibi yönünde tercih
edeceklerdir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu bakımdan istekli olanlara elektronik ortamda
tebliğ imkanının sağlanmasındaki yarar açıktır.
Zorunluluk kapsamına “vergi dairelerince düzenlenen ve VUK’a göre tebligatı
gereken evrak” alınmıştır. Bu durumda başka bir kanun ezcümle 6183 sayılı AATUHK
kapsamında düzenlenmiş bir ödeme emrinin ya da veya vergi dairesi dışındaki örneğin vergi
müfettişleri tarafından düzenlenen bir defter ve belge isteme yazısının elektronik ortamda
tebliğinin kapsama alınmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde vergi müfettişlerince düzenlenen bir
tebliğ evrakının vergi dairesine teslimi halinde, tebliğin elektronik ortamda yapılıp
Darülaceze Caddesi No:33 Bilaş İş Merkezi B Blok K.3 No:43 Okmeydanı - İstanbul Tel:(0212) 210 55 88–210 00 33
(pbx) Fax:(0212) 210 60 30 E-Mail: [email protected] Web site: www.ileriymm.com
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.
yapılmayacağı hususu tereddüt oluşturmaktadır. Maliye Bakanlığının bütün bu konuları
şekillendirmeye yetkili olduğu dikkate alınırsa ihtiyaca göre gerekli düzenlemelerin
yapılacağından şüphe yoktur.
Tebliğde, elektronik ortamda tebligat ile olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek,
erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacağı belirtilmiştir. Zamanaşımının 5 yıl
olduğu bir zeminde bu bilgilerin otuz yıl kadar saklanmakla geniş anlamda bir arşivleme
yapılacağı anlaşılmaktadır.
Darülaceze Caddesi No:33 Bilaş İş Merkezi B Blok K.3 No:43 Okmeydanı - İstanbul Tel:(0212) 210 55 88–210 00 33
(pbx) Fax:(0212) 210 60 30 E-Mail: [email protected] Web site: www.ileriymm.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards