Bedensel Belirti Bozuklukları

advertisement
Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili
Bozukluklar
(Eski adıyla Somatoform Bozukluklar)
Dr. Burcu AYKANAT
KTU Aile Hekimliği AD
10.11.2015
SUNUMUN AMACI
• “Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili
Bozukluklar” hakkında bilgi vermek
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
• DSM V e göre “Bedensel Belirti Bozuklukları ve
İlişkili Bozuklukları” sayabilmek
• Hastalık kaygısı bozukluğunu açıklayabilmek
• Konversiyon bozukluğu tanı kriterlerini sayabilmek
• Yapay bozukluk tiplerini örneklerle açıklayabilmek
OLGU-1
• 32 yaşında kadın hasta kontrol edilemeyen Diabetes mellitus
nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Hastanede yattığı sürece
insülin gereksinimini saptamak için gösterilen tüm çabalara
karşın serum glukoz düzeyi düzenlenemez.
• Yatışının 4. gününde hasta bilinmeyen bir sorunu
olabileceğini ve bunun saptanması için daha ileri tanıya
yönelik testlere gereksinim olduğunu söyler. Doktoru bunu
kabul etmez.
OLGU-1
• Ertesi sabah hemşire hastayı yatağında komada bulur.
Yapılan incelemede ciddi hipoglisemi saptanır. Acil
değerlendirme sırasında bir tıp öğrencisi kullanılmış bir
şıringa ve reguler insülin şişesi bulur.
• Hasta düzelip gizli insülinin bulunduğu söylendiğinde oldukça
öfkelenir ve tıbbi önerilere karşın hastaneyi terk eder.
OLGU-2
•
DÜ, 39 yaşında, evli, 3 çocuklu erkek hasta, polikliniğe 10 gün önce
başlayan bacaklarda ağrı, güçsüzlük ve yürümede zorluk yakınması
ile başvurmuş.
•
Şikayetleri sağ bacakta ağrı ile başlamış ve 3-4 gün sonra bu
şikayetine sol bacakta ağrı eklenmiş. Çömelip kalkmakta, parmak
ucunda durmakta, merdiven inip çıkmakta zorlandığını ifade
ediyormuş. Her iki bacakta geceleri daha fazla olan uyuşma,
karıncalanma da tarifliyormuş.
•
Mevcut şikayetleri öncesinde travma, infeksiyon gibi bir öykü
yokmuş. Hasta ileri tetkik amacıyla kliniğe yatırılmış.
OLGU-2
• Hastanın yapılan fizik muayenesi, laboratuar testleri normal
olarak bulunmuş. Hastaya MR ve EMG de yapılmış ve bunlar
da normal olarak değerlendirilmiş. EMG sonucunda da
patolojik bulgu olmaması nedeniyle psikiyatri bölümüne
konsulte edilmiş.
Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili
Bozukluklar
– Tıbbi incelemeler sonucunda yeterli açıklama
bulunamayan,
– yineleyici niteliği olan,
– bedensel belirtilerle seyreden
ruhsal bozuklukların genel adıdır.
• Bu hastalar, sağlık kurumlarını en sık kullanan ve
hekim açısından tanısal yaklaşım ve yönlendirmede
güçlükler yaratan kişilerdir.
• Bu hastalık grubu, birinci basamaktaki pratisyen
hekimler, aile hekimleri veya iç hastalıkları
uzmanlarına başvuran klinik populasyon arasında
daha yaygındır.
• Genellikle psikiyatri kliniklerine başvurmazlar.
• Hastalar belirtilerini ve öykülerini abartarak ifade
ederler.
• Hastaneye yatmaktan memnun görünürler.
Gereksiz tıbbi girişimler yaptırmaları olasıdır.
• Fizik muayene ve laboratuvar bulguları genelde
normaldir. Anormallik olsa bile bunlar hastanın
yakınmalarını açıklamaz.
• Bu psikiyatrik hastalık grubunun önemi,
– Sadece etkilediği hasta sayısının çokluğundan
kaynaklanmaz.
– Sağlık hizmeti harcamaları ve yeti yitimine bağlı iş gücü
kayıpları,
– Çok sayıda doktor başvurusu,
– İleri tetkik, gereksiz ilaç kullanımı da sorunun bir diğer
boyutunu oluşturmaktadır.
• Somatizasyon bozuklukları DSM V tanı
kriterlerinin çıkmasıyla yeniden
düzenlenmiş ve bu hastalık grubunun ismi
‘’Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili
Bozukluklar’’ olarak değiştirilmiştir.
DSM IV e göre Somatoform
Bozukluklar
1- Somatizasyon bozukluğu
2- Farklılaşmamış somatoform bozukluk
3- Konversiyon Bozukluğu
4- Ağrı bozukluğu
5- Hipokondriazis
6- Vücut dismorfik bozukluğu
DSM V e göre Bedensel Belirti
Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
2- Hastalık Kaygısı Bozukluğu
3- Dönüştürme (Konversiyon Bozukluğu)
4- Diğer Sağlık Durumlarını Etkileyen Ruhsal
Etkenler
5- Yapay Bozukluk
6- Tanımlanmış Diğer Bir Bedensel Belirti
Bozukluğu ve İlişkili Bozukluk
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
Tanı Kriterleri:
A. Sıkıntı veren ya da günlük yaşamı önemli ölçüde
kesintiye uğratan bir ya da birden çok bedensel
belirti.
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
B. Aşağıdakilerden en az biri ile ile kendini gösteren,
bedensel belirtiler ya da bunlara eşlik eden sağlıkla ilgili
kaygılarla ilişkili aşırı düzeyde düşünceler, duygular ya da
davranışlar:
• Kişinin belirtilerinin önemiyle orantısız, süreklilik
gösteren düşünceler.
• Sağlıkla ya da belirtilerle ilgili, sürekli yüksek
düzeyde bir kaygı.
• Bu belirtilere ya da sağlık kaygılarına aşırı zaman ve
içsel güç harcanır.
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
C. En az 6 ay süre (Bedensel belirtiler
bu sürede sürekli mevcut olmayabilir)
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
• E=K
• Başlangıç her yaşta olabilir, en sık 20-30 yaş
aralığında
• Hastalar kendilerinde henüz tanı konulamamış
ciddi bir hastalık olduğuna inanırlar ve aksine
ikna edilemezler.
• Yapılmış laboratuvar testlere ve diğer tetkiklere,
rahatsızlıklarının benign karakteri ve
hekimlerin güvence vermelerine rağmen
hastalıkları olduğuna dair inanışları sarsılmaz.
1- Bedensel Belirti Bozukluğu
• Şiddetli stres yaratan olaylardan, sıklıkla
da sevilen bir yakının ölümü ya da
ciddi düzeydeki bir rahatsızlıklarından
sonra geçici olarak da bedensel belirtiler
ortaya çıkabilir.
• Eğer süre 6 aydan kısa sürmüşse ya da
stresli durum ortadan kalktıktan sonra
geçmişse Tanımlanmış Diğer
Bedensel Belirti ve İlişkili Bozukluk tanısı
düşünülebilir.
2- Hastalık Kaygısı Bozukluğu
Tanı Kriterleri
A. Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp durma.
B. Bedensel belirti yoktur ya da varsa bile ağır değildir. Başka
bir hastalık durumu varsa ya da bir hastalık durumu çıkma
olasılığı yüksekse (örn. güçlü bir aile öyküsü varsa), bu
konuda düşünüp durma açıkça aşırı bir düzeydedir ya da
orantısızdır.
2- Hastalık Kaygısı Bozukluğu
• C. Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde bir kaygı vardır ve kişi,
kişisel sağlık durumuyla ilgili olarak kolaylıkla korkuya kapılır.
• D. Kişinin sağlıkla ilgili davranışlarında aşırılıklar görülür
(örn: vücudu tarama) ya da uygunsuz bir kaçınma içindedir
(örn. doktora gitmekten ve hastanelerden kaçınır.)
2- Hastalık Kaygısı Bozukluğu
• E. Hastalıkla uğraşıp durma süresi en az altı aydır, ancak
korkulan özgül hastalık bu süre içinde değişebilir.
• F. Hastalıkla ilgili düşünüp durma, başka bir ruhsal hastalıkla
daha iyi açıklanamaz.
2- Hastalık Kaygısı Bozukluğu
• E=K
• İleri yaş > Gençler
• Hastalar tanı konulmamış bir hastalıkları olduğunu
düşünürler ve aksine ikna edilemezler.
3- Dönüştürme (Konversiyon)
Bozukluğu
• Kişinin organik bir sebep olmaksızın motor veya
duyu fonksiyonlarında kayıp vardır.
3- Dönüştürme (Konversiyon)
Bozukluğu
Tanı Kriterleri
• A. Bir veya birden çok, istemli devinsel (motor) ya da
duyusal işlev değişikliği ile ilgili belirti.
• B. Klinik bulgular, söz konusu belirti ile bilinen nöroloji ya da
genel tıp durumları arasında bağdaşmazlık ve uyuşmazlık
olduğuna ilişkin kanıtlar sağlar.
3-Dönüştürme( Konversiyon)
Bozukluğu
• C. Bu belirti ya da eksiklik başka bir sağlık durumu ya da
ruhsal durumla daha iyi açıklanamaz.
• D. Bu belirti ya da eksiklik, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya
ya da işlevsellikte düşmeye neden olur ya da sağlık açısından
değerlendirmeyi gerektirir.
3-Dönüştürme( Konversiyon)
Bozukluğu
• Güçsüzlük ya da inme (paralizi) ile giden
• Olağandışı hareketle giden (örn: tremor, yürüyüş bozukluğu)
• Yutma belirtileriyle giden
• Konuşma belirtisiyle giden (örn: geveleyerek konuşma)
• Ataklarla ya da kasılmalarla giden
• Anestezi ya da duyu yitimiyle giden
• Özel duyusal belirtiyle giden (örn: görme, koku alma, duyma)
3-Dönüştürme( Konversiyon)
Bozukluğu
•
•
•
•
En sık görülen belirtiler:
Paralizi
Körlük
Mutizm
3-Dönüştürme( Konversiyon)
Bozukluğu
• K/E=2-10/1
• Başlangıç yaşı genellikle geç çocukluk ve erken
erişkinlik arasında
• Belirtilerin gerçek olmadığının söylenmesi
sıklıkla kötüleşmeye yol açar.
4- Diğer Sağlık Durumlarını Etkileyen
Ruhsal Etkenler
Tanı Kriterleri
• A. Sağlıkla ilgili bir belirti ya da durum (ruh
sağlığının dışında) vardır.
4- Diğer Sağlık Durumlarını
Etkileyen Ruhsal Etkenler
•
B. Ruhsal ya da davranışsal etkenler, sağlık durumunu, aşağıdaki
yollardan biriyle olumsuz bir biçimde etkiler:
– Ruhsal etkenlerle sağlık durumunun gelişmesi, alevlenmesi ya da
iyileşmenin gecikmesi arasında yakın zamansal bir birliktelik olması ile
bu etkenler sağlık durumunun gidişini etkilemiştir.
– Bu etkenler, sağlık durumunun iyileşmesini güçleştirmektedir (örn.
tedaviye uyum göstermeme).
– Bu etkenler, kişi için başka birtakım gerçek sağlık sorunları
yaratmaktadır.
4- Diğer Sağlık Durumlarını
Etkileyen Ruhsal Etkenler
• C. B tanı ölçütündeki ruhsal ve davranışsal
etkenler, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi
açıklanamaz.
Psikosomatik Hastalıklar
• Solunum sistemi ile ilgili olanlar: Allerjik rinit, bronşial
astım, hiperventilasyon
• Dolaşım sistemi ile ilgili olanlar: Hipertansiyon, hipotansiyon,
kardiyak aritmiler, ani kardiyak ölüm
• Sindirim sistemi ile ilgili olanlar: Mide ve duodenum ülseri,
ülseratif kolit , sinirsel kusmalar, irritabl barsak sendromu,
enkoprezis (dışkı kaçırma)
• Metabolik – Endokrin sistem ile ilgili olanlar: Diabetes
mellitus, guatr ve hipertiroidi, aşırı şişmanlık, yeme
bozuklukları (anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza)
Psikosomatik Hastalıklar
• Ürogenital sistemle ilgili olanlar: Adet düzensizlikleri, cinsel
işlev bozuklukları, yalancı gebelik, enürezis (idrar kaçırma),
infertilite
• Kas – İskelet sistemi ile ilgisi olanlar: Eklem ağrıları,
romatoid artrit
• Deri ile ilgili olanlar: Ürtiker, kaşıntı, psöriazis, verruca
vulgaris
5- Yapay Bozukluk
 Kendine Yüklenen Yapay Bozukluk
 Bir Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk
(Önceki adı Bakımverenin Yapay Bozukluğu)
 Kendine Yüklenen Yapay
Bozukluk
• A. Yanıltıcı (yanlış bir kanı uyandırıcı), bedensel ya
da ruhsal düzmece belirtiler çıkarma ya da
yaralanmaya ya da hastalığa yol açma tutumu.
• B. Kişi, kendisini, başkalarına hasta, işgöremez ya
da yaralı olarak sunar.
 Kendine Yüklenen Yapay
Bozukluk
• C. Açık dış ödüller olmasa bile yanıltma (yanlış bir
kanı uyandırma) davranışı belirgindir.
• D. Bu davranış, sanrılı bozukluk ya da diğer bir
psikoz bozukluğu gibi başka bir ruhsal hastalıkla
daha iyi açıklanamaz.
 Kendine Yüklenen Yapay
Bozukluk
•
Düzmece belirtiler o derece iyi aktarılır ki hastaneye yatışları
gerçekleşir.
•
Deneyimli hekimleri bile kandırabilecek kadar hastalık belirtilerine
hakimiyet
•
Belirtiler çok çeşitli: hematom, karın ağrısı, ateş, hipoglisemi,
bulantı, kusma, baş dönmesi, nöbetler, idrarın kan ve feçesle
karıştırılması, kanama elde etmek için antikoagülan kullanma
•
Cerrahi geçirmek için ısrar, cerrahi adhezyonların olduğu iddiası
Bir Başkasına Yüklenen Yapay
Bozukluk
• A. Bir başkasında yanıltıcı ( yanlış bir kanı
uyandırıcı), bedensel ya da ruhsal düzmece
belirtiler çıkarma ya da yaralanmaya ya da
hastalığa yol açma tutumu.
• B. Kişi, bir başkasını, diğerlerine hasta, işgöremez
ya da yaralı olarak sunar.
Bir Başkasına Yüklenen Yapay
Bozukluk
• C. Açık dış ödüller olmasa bile yanıltma ( yanlışbir
kanı uyandırma) davranışı belirgindir.
• D. Bu davranış, sanrılı bozukluk ya da diğer bir
psikoz bozukluğu gibi başka bir ruhsal hastalıkla
daha iyi açıklanamaz.
Bir Başkasına Yüklenen Yapay
Bozukluk
• Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk en sık olarak
kendi bebek veya küçük yaştaki çocuklarını hasta
eden annelerde görülür.
Bir Başkasına Yüklenen Yapay
Bozukluk
•
•
•
•
En önemli nokta erken tanı
Klinisyenler arasında iyi bir iletişim sağlanmalı
Gereksiz tedavi ve girişimlerden uzak durulmalı
Hastanın birinci basamak hekimiyle ortak
çalışılmalı
• Morbidite ve mortalite riskini azaltmak
6- Tanımlanmış Diğer Bir Bedensel
Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluk
• ‘Tanımlanmış diğer’ adı kullanılarak belirlenebilecek
görünümler için örnekler şunlardır:
• 1- Kısa bedensel belirti bozukluğu: Belirtilerin süresi altı aydan
kısadır.
• 2- Kısa hastalık kaygısı bozukluğu: Belirtilerin süresi altı aydan
kısadır.
• 3- Sağlıkla ilgili aşırı davranışlar olmadan hastalık kaygısı
bozukluğu: Hastalık kaygısı bozukluğu için D tanı ölçütü
karşılanmamaktadır.
• 4. Psödosiyezis: Gebeliğin nesnel bulgularının olduğu ve
gebelik belirtilerinin bildirildiği, gebe olduğu yanlış inancı.
Teşekkürler
KAYNAKLAR
• DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı, Çevirmen:
Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu
• Kocatepe Tıp Dergisi, Nörolojik Bozuklukları
Taklit Eden Konversiyon Bozukluğu: Olgu Sunumu,
Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, Saime AY, Deniz
EVCİK
• Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Yapay Bozukluk:
Munchausen Sendromu Dr. Burcu Eşiyok, Dr. İ.
Hamit Hancı
• Dr Sedat BATMAZ, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları AD
Download