makina mühendisliği bölümü lisans programı

advertisement
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MAKİNE FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
1.YARIYIL
FZL 1901 FİZİK I (3-0-2) 4
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları,
Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji,
Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı
Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum,
Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Mekanik Dalgalar, Sıcaklık, Isı ve
Termodinamiğin Birinci Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Isı Makineleri, Entropi ve
Termodinamiğin İkinci Yasası, Evrensel Çekim Yasası
KML 1100 GENEL KİMYA (3-0-2) 4
Madde Ve Kimya / Kimyanın Temel Yasaları / Kimyasal Hesaplamalar / Atom Yapısı Ve
Periyodik Sistem / Kimyasal Bağlar / Redoks Reaksiyonları / Gazlar, Sıvılar, Katılar /
Çözeltiler / Kimyasal Kinetik Ve Denge / Asit, Baz Ve Tuzlar/ Elektrokimya /
Termokimya Laboratuar: Heterojen Karışımların Ayrılması / Homojen Karışımların
Ayrılması / Kromatografi / Bir Gazın Molekül Ağırlığının Bulunması / Çözeltiler /
Elektokimyasal Piller.
MAT 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5
Kompleks Sayılar, Tanım Ve Çeşitli Fonksiyonların Tanımı / Fonksiyonlarda Limit Ve
Süreklilik / Türev Tanımı Ve Kuralları / Türevin Çeşitli Uygulamaları / Fonksiyonların
Değişimlerinin İncelenmesi Ve Grafik Çizimi / Trigonometrik, Ters Trigonometrik, Üstel,
Logaritmik, Hiperbolik Ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar / Diferansiyel Tanımı Ve
Uygulamaları / Rolle Ve Ortalama Değer Teoremleri / Belirsiz Şekiller / Parametrik
Denklemler / Kutupsal Koordinatlar / Belirsiz İntegral Tanımı / Rasyonel Tanımı /
Rasyonel Ve İrrasyonel, Trigonometrik, Hiperbolik, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar
İçin İntegrasyon Kuralları / Kısmi İntegrasyon / Binom İntegralleri / Belirli İntegral Tanımı
/ Düzlemsel Bölgelerin Alanları / Dönel Cisimlerin Hacimleri Ve Yüzey Alanları / Eğri
Yayının Uzunluğu / Düzlem Analitik Geometri.
MKM 1231 TEKNİK RESİM ( 2-2-0) 3
Teknik Resime Giriş / Teknik Resim Araç Ve Gereçleri / Standartlar / Geometrik
Çizimler / Görünüşler / Ölçekler / Perpektifler /Ölçülendirme / Sivrilik / Konilik / Eğim.
TDB 1010 TÜRKÇE (4-0-0) 4
Dil Nedir? / Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Toplum Hayatındaki Yeri / Türk Dilinin Dünya
Dilleri Arasındaki Yeri / Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri / Türk Dilinin Bugünkü
Durumu ve Yayılma Alanları / Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması / Türkçe’nin Ses
Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar / Hece Bilgisi / İmla Kuralları ve Uygulaması /
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması / Zarfların ve Edatların Türkçe’deki kullanış Şekilleri
/ Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlilleri ve Uygulaması / Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile
ilgili Eserlerin Okunup İncelenmesi ve Retork Uygulamaları / Yazılı Kompozisyon Türleri
ve Uygulaması / Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi / Bilimsel
Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar / Türk ve Dünya Edebiyatından ve
Düşünce Tarihinden Seçilen Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel
Konuşma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamalar.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
YMD 1021 İLERİ İNGİLİZCE I ( 1-2-0) 2
Loud and Clear (word building: adjectives and nouns / compound adjectives / words
with similar meanings / phrasal verbs: informal / formal register) / Figting Fit (confusable
words / modals and meaning / modals and perfect infinitive / use of need) / Getting to
Know You (confusable words / metaphorical language / zero conditional / second
conditional) / Can You Believe It? (phrasal verbs with up and out / tenses in accounts
and narratives / past perfect and simple past / used for, used to be, get used, would)
FZL 1902 FİZİK II (3-0-2) 4
Akışkanlar Mekaniğinin Temel Kavramları, Basınç, Archimedes ilkesi, Akışkanlar
Dinamiği, Bernoulli Denklemi, Elektromanyetik Kavramların Temel Prensip ve
Kuramları: Coulomb Yasası , Elektrik Alanı, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, DA
Elektrik Devreleri, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Ampere Yasası, Faraday
Yasası, Maddenin Manyetik Özelikleri, AA Devreleri, Maxwell Denklemlerinin Sunumu,
Elektromanyetik Dalga Kavramı, Işığın Doğası ve Optik Yasaları, Geometrik Optik, Işık
Dalgalarının Girişimi ve Kırınımı.
MAT 1312 MATEMATİK II (4-2-0) 5
Uzay Analitik Geometri /Seriler /Kuvvet Serileri/ Fonksiyonların Seriye Açınımı, Taylor
Ve Maclaurin Serileri / Kuvvet Serileri İle İşlemler / Fourier Serileri/ Çok Değişkenli
Fonksiyonların Tanımı / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Ve Süreklilik / Kısmi Türev
/Toplam Diferansiyel Bileşik, Kapalı Ve Ters Fonksiyonların Türevleri / Çok Değişkenli
Fonksiyonlarda Maksimum Ve Minimum / Vektör Analizi, Gradien Diverjans,
Rotasyonel, Laplasien / İki Ve Üç Katlı İntegraller /Eğrisel İntegral / Yüzey İntegralleri.
MAT 1320 LİNEER CEBİR (2-0-0)2
Matris Cebirine Giriş / Matrislerde Toplama Ve Çarpma / Bazı Özel Matrisler / Bir Kare
Matrisin Transpozesi / Determinantlar / Laplace Açılımı / Lineer Denklem Sistemleri /
Cramer Teoremi Ve Lineer Denklem Sistemlerinin Determinantlarla Çözümü / Bir
Matrisin Rankı Ve Denk Matrisler / Ek Matris Ve Ters Matrisler/ Elemanter Matris
Dönüşümleri /Lineer Denklem Sistemlerinin Matris Kullanılarak Çözümü / Vektör Cebri /
Vektör Uzayları / Lineer Bağımlılık, Lineer Bağımsızlık, Alt Uzay, Baz Ve Boyut / Lineer
Dönüşümler / Bir Matrisin Karakteristik Denklemi / Özdeğer Ve Öz Vektörler.
MKM 1232 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2-2-0) 3
Kroki Resimler / Yüzey Kalitesi Ve İşleme İşaretleri / Toleranslar / Arakesitler / Özel
Makine Parçalarının Çizimi / Çelik Konstrüksiyon Resimleri / Toplu Resimler / Bilgisayar
Ve Çizim İçin Kullanılan Programın Tanıtımı / Paket Program Üzerinde Kullanılan
Anlatımı, İki Boyutlu Kullanılan Programın Tanıtımı / Paket Program Üzerinde Kullanılan
Anlatımı, İki Boyutlu Çizim, Ölçülendirme, Kesit Alma, Montaj Resimlerinin Çizimi, Üç
Boyutlu (Perpektif Çizimi)
MKM 1532 STATİK (3-0-0) 3
Vektör Sistemleri: İndirgenmesi, İnvatiantları, Sınıflandırılması / Statiğin Temel İlkeleri,
Kuvvetler Ve Denge / Düzlem Ve Uzay Statik / Sürtünme, Kayma, Yuvarlama Ve Halat
Sürtünmesi / Yayılı Kuvvetler / Kütle Merkezi / Atalet Momentleri / Taşıyıcı Sistemler;
Çerçeveler Ve Kafes Sistemler / Kesit Tesirleri; Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Eğilme
Momenti, Burulma Momenti Diyagramları / Virtüel İş Metodu.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
ATA 1010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (4-0-0) 4
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu
Bakış / Milli Mücadele için ilk Adım, Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma / Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin Açılması ve İstiklal Savaşı’nın (Yönetiminin) Ele Alınması /
Mudanya’dan Lozan’a / Türk Hukuk İnkılabı / Eğitim ve Kültür İnkılabı / İktisadi İnkılap /
Sosyal Yapıda ve Sağlık Alanında İnkılap / Atatürkçülük / Atatürk İlkeleri.
YMD 1022 İLERİ İNGİLİZCE II ( 1-2-0) 2
All Walks of Life ( adjectives and adverbs to describe lifestyles / expressions to do with
weather suffixes / direct and reported speech / constructions after reporting verbs /
adverbs and reporting verbs) / Culture Vultures (order of adjectives / adverb used to
intensify adjectives / adverb used to introduce / specify information / will and going to /
present continuons, siple present, future continuous, simple future / about to and on the
verge of) / Welcome to the Real World (phrasal verbs with up and out / wishes and
regrets / miss / if only) / Going Places (collacations / confusable words: words related to
travel / defining and non-defining relative clauses / noun clauses / adverb clauses) /
Rites and Rituals (forceful language / confusable words / phrasal verbs with off and
down / present perfect vs simple past / present perfect simple vs continuous / for, since,
long, yet, still / future perfect siple and continuous)
ENB 0110 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSi KULLANIMI ( 1-2-0) 0
Bilgisayarların Tanıtılması / Donatımlar / Yazılımlar / İşletim Sistemleri / MS-DOS /
WİNDOWS’95 / Kelime İşlemciler / WORD / EXCEL / İNTERNET Bilgileri.
MAT 2311 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0-0) 4
Tanım / Çeşitleri Ve Sınıflandırılması / Çözüm Kavramları / Birinci Mertebeden
Denklemlerin Tanıtılması Ve İncelenmesi / Bazı Özel Çözüm Yöntemleri: Çarpanlarına
Ayırma, Değişken Değiştirme, Kutupsal Koordinatlara Dönüştürme, Mertebe Yükseltme
Gibi Yöntemler / İkinci Mertebe Denklemlerin Tanıtılması / Sabit Katsayılı Denklemler
İçin Operatör Yöntemi / Sabitin Değişimi Yöntemi / Değişken Katsayılı Diferansiyel
Denklemler / Diferansiyel Denklem Sistemleri.
MKM 2321 ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME ( 2-0-0) 2
Ölçme Kavramı Ve Gerekliliği / Toleranslar, Alıştırmalar / Alıştırma Toleransları / Iso
Alıştırma Sistemi / Mastarlar/ Makro Ve Mikro Geometri Ölçümleri / Vida, Dişli Çark
Ölçüm Yöntemleri / Makine İmalatında Kullanılan Ölçme Cihazları Ve Kalibrasyonları.
MKM 2341 MALZEME I (4-0-0) 4
Malzemenin Tanımlanması Ve Gruplanması / Atomik Yapı, Bağ Türleri, Kristal Yapı Ve
Özellikleri / Yapı Hataları / Metalik Malzemelerin Deformasyonu / Metallerin Katılaşması
Ve Metallerde Yayınma / Faz Kanunları Ve Faz Diyagramları / Faz Dönüşümleri, Fe-C
Sistemi / Metallere Uygulanan Isıl İşlemler / Malzeme Muayeneleri / Korozyon Ve
Korunma.
MKM 2341 MATERIALS I (4-0-0) 4
Introduction and Classification of Materials / Atomic Structure, Bond Types, Crystal
Structure and Properties / Plastic Deformation / The Dislocation Theory and Other
Defects in the Lattice / Phase Diagrams and Phase Rules / Fe-C Equilibrium Diagrams /
Heat Treatment of Metals / Test Methods / Corrosion and its Prevention
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 2531 DİNAMİK (3-0-0) 3
Kinematik; Vektör Fonksiyonlar Ve Türevler / Temel Kavramlar / Maddesel Noktanın
Hareketi Ve İncelenme Yöntemleri / Katı Cismin Hareketi / Hareketlerin Bileşimi, Coriolis
Teoremi / Kinetik; Kütle Geometrisi / Klasik Mekaniğin Temel Kanunu, Genel
Teoremleri, Maddesel Nokta Ve Katı Cisme Uygulanması / Dalembert Teoremi.
MKM 2541 MUKAVEMET I (4-0-0) 4
Normal Kuvvet Ve Tek Eksenli Gerilme Hali / Sıcaklık Değişiminden Doğan Gerilmeler /
İki Eksenli Gerilme Hali / İnce Kalınlıklı Silindirlerin Zorlanması / Kesme Kuvveti; Basit
Kayma Hali / Emniyet Gerilmesi / Düzlemsel Yüzeylerin Momentleri; Eksenlerin Paralel
Olarak Kaydırılması, Çarpım Atalet Momenti, Eksenlerin Döndürülmesi, Mohr Atalet
Dairesi / Eğilme; Basit Eğilme Hali, Eğik Eğilme Hali / Elastik Eğri / Burulma; Dairesel
Kesitli Millerin Burulması / Bileşik Mukavemet Hali; Normal Kuvvet İle Eğilme
Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Normal Kuvvet Ve Burulma Momentinin Birlikte
Tesir Etmesi Hali / Eğilme Momenti Ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali /
Burkulmaya Giriş.
YMD 2021 İLERİ İNGİLİZCE III ( 1-2-0) 2
Lubrication of Bearings (Word Study / Will – Can - May) / The Lathe / (Word Study) /
Welding ( Word Study / Passive) / Steam Boilers (Word Study / Passive (agent) /
Should Imperative) / Petrol Engine / (Word Study / Time Statements) / Carburation
System / (Word Study / Explanations of Cause Conracted Relative: Passive) / Total
Qualty (Word Study) / Business Process Reengineering / (Word Study)
ENB 0120 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( 2-2-0) 3
Bilgi İşleme ve Mühendislik Uygulama Yöntemleri / Bilgisayar Sistemleri ve Donanımı /
Bellek, Giriş-Çıkış Aygıtları / Pascal Dilinin Veri Yapıları / Pascal Dilinin Giriş-Çıkış
Deyimleri / Pascal Dosya Yapıları.
4. YARIYIL
MKM 2342 İMAL USULLERİ I (4-0-0) 4
Teknoloji, Üretim Ve İmalat Kavramları / Genel İmal Usulleri / Döküm, Kaynak, Talaşsız
Ve Talaşlı Şekillendirme Yöntemleri Ve Esasları / Uygulamalar Ve Gerçekleştirilen
İmalat Türleri / Kullanılan Takım, Donatım Ve Makinelerın Tanımlanması.
MKM 2732 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I ( 3-0-0) 3
Temel Bilgiler / Hidro Aerostatik Akışkanlar Kinematiği Ve Dinamiği / Bernoulli Denklemi
/ Açık Kanallarda Akım / Laminer, İdeal Stasyoner Ve Newtonsal Akımlar / İdeal
Davranıştan Sapmalar / Kayıp, Verim Ve Güç / Etki Ve Tepki / Akım Makinelerı Ana
Denklemi / Benzerlik Ve Model / Uygulamalar.
MKM 2742 TERMODİNAMİK (4-0-0) 4
Tanımlar Ve Temel Kavramlar / İş / Isı / Boyutlar Ve Birimler / Termodinamiğin Birinci
Kanunu / İdeal Gazlar / İdeal Gaz Prosesleri / Termodinamiğin İkinci Kanunu, Çevrimler,
Saf Maddeler / Gaz Karışımları, Su Buharı Çevrimleri, Rankine Carnot Çevrimi,
Soğutma ve Isı Pompası Uygulamaları.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
YMD 2022 İLERİ İNGİLİZCE IV ( 1-2-0) 2
Writing Academic English / (Prewriting) / Let’s Write a Unified Paragraph / (Topic
Sentence / How to narrow a topic) / Let’s Write Unified Paragraph / (Paragraph Unified
And Simple Outlining) / Writing Academic English / (Coherence / Transition Signals) /
FCE Use Of English II (Linking Words) / Let’s Write a Unified Paragraph / (CoherenceTransition) / Writing Academic English (Essay / Revising on Essay) / Succesful Writing
(For and Against Essay / Opinion Essays / Formal and Informal Letters / Letters of
Application)
MTM 2108 SONLU ELEMAN YÖNTEMLERİ (3-0-0) 3
Kullanılacak Olan Mukavemet / Elastisite Ve Yapı Statiği İle İlgili Kavramların Genel
Tekrarı / Sonlu Elemanlar Yöntemi/ Sonlu Elemanların Rijitlik Matrislerinin Belirlenmesi (
Yer Değiştirme Yaklaşımı) / Düzlem Şekil Değiştirme Hali / Üç Boyutlu Gerilme Analizi /
Basit Elemanların Birleştirilmesi / Eleman Şekil Fonksiyonları / Eleman Matrislerinin
Hesabı / Koordinat Dönüşümü.
MAT 4032 TENSÖREL ANALİZ (3-0-0) 3
Eğrisel Koordinat Sistemleri / Eğrisel Koordinat Sisteminde Vektörlerin İncelenmesi / N
Boyutlu Uzayda Vektörler / Baz Vektörler / Resiprok Baz / 2.Mertebeden Tensör Tanımı
/ Bir Tensörün Kovaryant Ve Kontravaryant Bileşenleri / Metrik Tensör / Christoffel
Sembolleri / Kovaryant Türev / Vektör Ve Tensörün Fiziksel Bileşenleri / İnvaryantlar /
Stokes, Diverjans, Rotasyonelíin Tensör Tarzında İfadeleri / Mekanik Uygulamalar.
MAT 2312 NÜMERİK ANALİZ (2-0-0) 2
Kök Bulma Yöntemleri / Sayısal İntegrasyon / Sayısal Türev / Farklar, Hatalar Ve
Entegrasyon / / En Küçük Kareler Yöntemi / Lineer Denklem Sistemleri.
MAT 2322 İHTİMALLER HESABI VE İSTATİSTİK (2-0-0) 2
Kesikli (Discrete) Örnek Uzaylar / Alt Kümeler Ve Olaylar / Ağaç Diyagramları / Olasılık,
Olasılık Postülaları / Temel Teoremlr / Koşullu Olasılık / Bağımsız Olaylar / Bayes Kuralı
/ Olasılık Fonksiyonları / Kesikli Üniform Dağılım / Bernoulli Dağılımı / Binormal Dağılım
/ Hipergeometrik Dağılım / Geometrik Dağılım / Poisson Dağılımı / Çok Değişkenli
Dağılımlar / Olasılık Yoğunlukları / Dağılım Fonksiyonları / Üniform Dağılım / Üstel
Dağılım / Gamma Dağılımı / Beta Dağılımı / Normal Dağılım / Frekanslı Dağılım
Tablosu / Histogram Relatif Frekanslı Dağılım / Kümülatif Frekanslı Dağılım /
Ortalamalar / Medyan, Mod, Varyans, Standart Sapma, Standart Değişken / Momentler
/ Örnek (Model ) Kurma Teorisi ( Sampling Theory ) / İadeli İadesiz Örnek Almalar /
Ortalamaların Dağılımı, Oranların Dağılımı, Standart Hatalar / İstaistiksel Kestirim
(Estimation) Teorsi / Güven Aralıkları / İstatistiksel Karar Teorisi / Varsayım Ve
Anlamlılıkların Test Edilmesi / I.Tip Hatalar, Iı Tip Hatalar / Küçük Örnekleme Teorsi.
Studentís Dağılımı/ Chi Square Dağılımı Ve Testleri / Eğri Uydurulması Ve En Küçük
Kareler Yöntemi / Genel Olaraka N.Dereceden Bir Polinomu Uydurma Zaman Serileri /
Korelasyon Teorisi / Çoklu Korelasyon / Zaman Serilerinin Analizleri.
SOSYAL SEÇİMLİK DERS (3-0-0) 3
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
5. YARIYIL
MKM 3031 PROJE I (2-2-0) 3
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
MKM 3031 TERM PROJECT I (2-2-0) 3
Projects related to courses conducted by the Departmental Divisions
MKM 3231 MAKİNE ELEMANLARI I (3-0-0) 3
Dinamik Yükler Altında Çalışan Elemanların Boyutlandırılması /Miller Ve Akslar /
Bağlama Elemanları / Mil-Göbek Bağlantıları (Kamalar, Pres Geçmeler), Somun-Cıvata
Bağlantıları, Çözülemeyen Bağlantılar (Kaynak, Lehim, Yapıştırma, Perçin) / Elastik
Bağlantılar (Yaylar)
MKM 3731 ISI TRANSFERİ (3-0-0) 3
Genel Tanımlar Ve Kavramlar / Fourier Isı İletimi Denklemi / Isı İletimi Diferansiyel
Denklemi Ve Sıcaklık Dağılımları / Tek Boyutlu Isı İletimi Ve Birleşik Duvar Sistemleri /
Taşınım Temel Denklemleri / Sınır Tabaka / Cebri Taşınım-İç Akımlar, Dış Akımlar,
Boru Demetleri / Doğal Taşınım / Isı Değiştiricileri / Işıma.
MKM 3731 HEAT TRANSFER (3-0-0) 3
General Definitions and Concepts / Fourier Equation / Heat Conduction Differential
Equation and Temperature Distributions / One Dimensional Heat Conduction and
Composite Walls / Convection Equation / Boundary Layer / Forced Convection-Internal
Flows, External Flows, Tube Bundles / Natural Convection / Heat Exchangers / Thermal
Radiation.
MKM 3131 TERMİK MAKİNELER (TURBO) (3-0-0) 3
Termik Turbo Makinelere Giriş / Buhar Termodinamiği / Buhar Türbinleri Hakkında
Genel Bilgiler / Türbin Tipleri Ve Çalışma Prensipleri / Buhar Türbinlerinde Güç Ve
Verim Hesapları / Türbin Kayıpları / Hız Ve Basınç Diyagramları.
MKM 3631 TERMİK MAKİNE (MOTOR) (3-0-0)3
Tanımlar / Sınıflandırma / Motor Termodinamiği / Yakıtlar / Vuruntu / Karburasyon /
Benzin Püskürtme / Ateşleme / Pompalar / Enjektörler / Regülatörler.
MKM 3637 MOTORLAR ( 3-0-0 ) 3
Tarihçe / Tanımlar / Sınıflandırma / Motor Termodinamiği / Gerçek Motor Çevrimi /
Motor Yakıtları / Vuruntu / Güç Hesabı / Dolgu Değişimi.
MKM 3233 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ( CAD ) ( 3-0-0 ) 3
Bilgisayar Ve Çizim Ortamı İçin Gerekli Ekipmanın (Hardware) Tanıtımı / Çizim İçin
Kullanılan Paket Programının (Software) Tanıtımı / Paket Program Üzerinde Kullanılım
Anlatımı, İki Boyutlu Çizim ,Ölçülendirme, Kesit Alma, Montaj Resimlerin Çizimi, Üç
Boyutlu (Perspektif Çizim), Modellerin Kafes Sistemlerinin Oluşturulması, Katılaştırma
(Solid Model) / Proje Uygulamaları / Çizim Ortamında Oluşturulan Parçaların Analiz
Ortamına Aktarılması.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3335 İMAL USULLERİ II (3-0-0) 3
Döküm, Kaynak, Talaşsız Ve Talaşlı Şekillendirme Yöntemlerinde Malzeme Ve İşlem
Karakteristikleri / İşlem Sıraları/ Kullanılan Makina Ve Donatımlar / İmalat Hataları Ve
Giderilmesi.
MKM 3733 ISITMA HAVALANDIRMA (3-0-0) 3
Isıtma Sistemleri / Merkezi Isıtmanın Elemanları Ana Boru Dağıtım Şekilleri / Isı
Yalıtımının Önemi /Isı Yalıtım Raporu Ve Projesi / Gerçek Isı Kaybı Hesabı / Isıtıcıların
Yerleştirilmesi / Yaklaşık Isı Kaybı Hesapları /Kazan Dairelerinin Planlanması / Kazan
Adedinin Belirlenmesi /Kazan Ve Baca Hesapları / Kömürlük Ve Yakıt Deposu
Hesapları / Havalandırma Sistemleri / Hava Debisi Seçimi / Hava Menfezleri Seçimi /
Hava Kanalı Hesabı.
MKM 3633 MOTOR KONSTRÜKSİYONU (3-0-0)3
Motor Ana Boyutlarının Tespiti / Piston Hesabı / Biyel Hesabı / Krank Mili Hesabı /
Motor Blok Hesabı / Silindir Kafası Hesabı / Yatakların Hesabı / Emme Ve Egzost
Supapları İle Yaylarının Hesabı / Kamlar Ve Kam Milinin Hesabı/ Soğutma Sistemi
Hesabı / Yağlama Sistemi Hesabı / Komple Motor Kesit Resimlerinin Çizilmesi.
MKM 3235 KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI ( 3-0-0 ) 3
Hidrolik Ve Pnömatik Güç İletiminde Kullanılan Makina Elemanlarının Tanıtımı,
Semboller Ve Standartlar / Hidrolik Ve Pnömatik Güç İletiminde Kullanılan Tahrik Zaman Diyagramlarının Tanıtımı Ve Endüstriyel Uygulama Örnekleri / Hidrolik Ve
Pnömatik Güç İletimine Ait Devre Şemalarının Tanıtımı Ve Endüstriyel Uygulama
Örnekleri / Devre Şemalarının Çizim Ve Uygulamalarına Ait Bilgisayar Yazılımlarının
Geliştirilmesi Ve Tanıtımı.
MKM 3337 KALIP İMAL TEKNİĞİ (3-0-0) 3
Kalıpta Şekillendirme Esasları / Kalıp Tipleri / Dövme-Basma Kalıpları / Sac
Şekillendirme Kalıpları / Plastik Enjeksiyon Ve Biçimlendirme Kalıpları / Kalıpların Ve
Kalıp Elemanlarının Tasarımı / Kalıp Malzemeleri / Kalıp İmali / Toleranslar / Bitirme
İşlemleri.
MKM 3635 MOTOR DİNAMİĞİ (3-0-0)3
Kinematik, Genel Pistonun Kinematiği, Biyelin Kinematiği, Uygulama, Kaçık Eksenli
Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematiği / Dinamik, Kütle İndirgenmesi, Kütlelerin Ataleti,
Atalet Kuvvetlerinin Basitleştirilmesi, Krank-Biyel Mekanizmasının Genel Dinamiği /
Dengeleme, Tek Silindirli Motorların Dengelenmesi / Çok Silindirli Motorların
Dengelenmesi, Vektörel Toplam Metodu. Giriş / Boyut Ve Birim Sistemleri / Termik
Tesis Elemanları / Enerji Denge Diyagramları / Kayıplar, Verimler Ve Özgül Tüketimler /
Özgül Enerji Maliyeti / Yüksek Basınç Buharı / Ara Kızdırma Ve Uygulamaları /
Regenatif Sistem Ve Kriterleri / Besleme Suyu Hazırlama / Evaparatörler Ve
Degazörler.
MKM 3331 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME I (3-0-0) 3
Plastiklik Ve İç Yapı / Soğuk Ve Sıcak Şekillendirme / Şekillendirmenin Mekanik
Esasları / Talaşsız Şekil Verme Mekaniği / Paso Düzenleme Esasları / Şekillendirmede
Kuvvet, İş Ve Isı / Dövme, Basma, Ekstrüzyon, Haddeleme, Çekme Ve Sac İşleme
Yöntemlerinde Kuvvet Ve İş.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3333 ENDÜSTRİYEL MALZEME (3-0-0) 3
Demir Esaslı Ve Demir Dışı Metal Ve Alaşımları / Metallerin Fiziksel, Elektriksel, Termik
Ve Manyetik Özellikleri / Metallerin Mekanik Özellikleri / Plastik, Seramik, Kompozit
Malzeme Yapıları Ve Özellikleri / Malzeme Seçimi.
MKM 3121 ENERJİ EKONOMİSİ I (2-0-0) 2
Giriş / Boyut ve Birim Sistemleri / Termik Tesis Elemanları / Enerji Denge Diyagramları /
Kayıplar, Verimler ve Özgül Tüketimler / Özgül Enerji Maliyeti / Yüksek Basınç Buharı /
Ara Kızdırma ve Uygulamaları / Regenatif Sistem ve Kriterleri / Besleme Suyu
Hazırlama / Evaparatörler ve Degazörler.
MKM 3323 MALZEME II (2-0-0) 2
Demir Grubu Dövme Ve Döküm Alaşımları,Özellikleri, Standartları, Isıl İşlemleri,
Kullanım Alanları / Bakır Ve Alaşımları, Özellikleri, Standartları, Isıl İşlemleri, Kullanım
Alanları / Alüminyum Ve Alaşımları, Özellikleri, Standartları, Isıl İşlemleri, Kullanım
Alanları / Kompozit Malzemeler Ve Temel Özellikleri.
MKM 3325 BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ (2-0-0) 2
Birleştirme İşlemlerinin Esasları / Perçin İle Birleştirme / Yapıştırma İle Birleştirme /
Yumuşak Ve Sert Lehimleme / Basınç Ve Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri /
Birleştirme Yerlerinin Muayenesi / Termik Kesme İşlemleri.
MKM 3723 TEKNİK TERMODİNAMİK (2-0-0) 2
Rankine Çevrimi / Isı Makinelerı / Isı Pompaları / İdeal Gaz Karışımları / Hava-Su Buhar
Karışımları / Mekanik Sıkıştırmalı Ve Absorbsiyonlu Soğutma Sistemleri.
MKM 3727 GAZ TESİSATI (2-0-0) 2
Birim Sistemleri / Gaz Borularının Özellikleri ; Birleştirme Parçaları, Vanalar Ve Montajı /
Gaz Borularında Genleşmeler Ve Giderilmesi / Tesisat Elemanları Ve Montajı /
Tesisattaki Yoğuşma, Korozyon Ve Giderilmesi / Tesisatın Isı İzolasyonu/ Tesisatın
Boyutlandırılması Ve Ekipmanların Belirlenmesi / Yüksek Basınçlı Gaz Boru Tesisatı /
Alçak Basınçlı Gaz Boru Tesisatı / Buhar Tesisatı / Gaz Boru Tesisatı / Uygulamalar Ve
Örnekler.
ELM 3915 ELEKTRİK MAKİNELERI (2-0-0) 2
Dinamo Tipleri / Doğu Akım Motorlarının Karakteristikleri / Senkron Motorlar/ Direkt Ve
Yıldız Üçgen Şalterle Yol Verme / Monofaze Asenkron Motorlar / Kollektörlü Alternatif
Akım Motorları.
MKM 3221 KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I ( 2-0-0 ) 2
Eşlenik Dik İzdüşümler / Geometri Elemanlarının Gösterilmesi / Kesişme Problemleri /
Genel Metodlar / Ölçme Problemleri / Yüzeylerin İzdüşümleri / Yüzeylerin Düzlem
Kesitleri.
MKM 3321 BASINÇLI DÖKÜM (2-0-0) 2
Genel Tanıtım Ve Gruplandırma / Basınçlı Döküm Makinelerı / Döküm Kalıpları Ve
Boyutlandırılması / Kalıp Malzemeleri / Döküm Kalıplarının Soğutulması / Basınçlı
Döküm Malzemeleri / Basınçlı Döküm İçin Ergitme Ocakları / Döküm Hataları Ve
Önlemleri.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3123 NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ I (2-0-0) 2
Enerji Kaynakları Ve Nükleer Enerji / Madde Enerji Eşdeğerliği / Atomsal Reaksiyonlar /
Nükleer Füzyondan Ve Fisyondan Üreyen Enerjiler / Zincir Reaksiyonu / Nötron
Enerjiler / Fisyon Güç Tesisleri / Atom Ve Çekirdek / Radyoaktivite / Reaktör Fiziği /
Zincirleme Reaksiyon Ve Çoğalma Katsayısı / Nötron Kaybı Ve Kritiklik / Kritik Boyut
Hesabı / Reaktör Gücünün Hesaplanması.
MKM 3729 ISITMA TEKNİĞİ (2-0-0) 2
Isıtma Sistemleri / Santral Isıtmanın Elemanları Ana Boru Dağıtım Şekilleri / Isı
Yalıtımının Önemi / Isı Yalıtım Raporu Ve Projesi / Gerçek Isı Kaybı Hesabı / Isıtıcıların
Yerleştirilmesi / Yaklaşık Isı Kaybı Hesapları / Kazan Dairelerinin Planlanması / Kazan
Adedinin Belirlenmesi / Kazan Ve Baca Hesapları / Kömürlük Ve Yakıt Deposu
Hesapları.
MKM 3721 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II (2-0-0) 2
Genel Denklem / Sıkıştırılamayan Akışkanlar / Potansiyel Akımlar / Taşıyıcı Yüzeyler /
Çevrili Akımlar, Dalgalar / Viskoz Akışkanlar / Kesin Çözümler / Stokes Ve Useen
Yaklaşımları / Sınır Tabaka Teorisi / Gaz Dinamiği / Akustik/ Küçük Rahatsızlıklar / Şok
Dalgaları.
MKM 3725 İLERİ TERMODİNAMİK (2-0-0) 2
Termodinamiğin I. Ve Iı. Kanunlarının Kimyasal Olaylara Uygulanmaları / Nernst'in Isı
Teorisi Ve Termodinamiğin Iıı. Kanunu / Gibbs Helmholtz Denklemleri / Kimyasal
Reaksiyon Olarak Buharlaşma / Heterojen Reaksiyonlar / Reaksiyon Mertebesi /
Disosasyon Mertebesi / Yanma Gazlarının Disosasyonu / Maddenin Plazma Durumu.
MKM 3125 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER (2-0-0) 2
Hidrolik Taşımada Basınç Kayıpları / Hidrolik Semboller / Hidrolik Pompa Ve Motorlar /
Hidrolik Silindirler / Gaz – Katı Karışımlarının Akışı / Pnömatik Transportta Kayıplar /
Valfler, Yönlendirme Valfleri, Basınç Kontrol Valfleri / Basınç Ölçme Cihazları / Basınç
Güçlendiricileri / Kapalı Devre Kontrol Sistemleri.
MKM 3223 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ESASLARI (CAD) ( 2-0-0 ) 2
Bilgisayar Destekli Dizayn (Cad) İçin Donanım / Yazılımlar (Cad Ve Fea) Ve Özellikleri /
Bilgisayar Destekli Çizim Ve Analiz / Tel Kafes , Yüzey Ve Katı Model Oluşturulması /
Analiz Programlarında Modelleme, Özelliklerin Tanımlanması, Son İşlemci.
MKM 3225 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİNE GİRİŞ ( 2-0-0 ) 2
İmalata Yönelik Şekillendirme İlkeleri / Hafif Yapı Tekniği / Yorulma Ve Korozyon
Açısından Eleman Tasarımı / Makine Tasarımında Optimizasyon / Boyut Serileri.
MKM 3225 INTRODUCTION TO DESİGNİNG TECHNİQUES I ( 2-0-0 ) 2
Definition of Systematic Design / steps and principles of Design / Form design for
shaping processes (shaping by casting, welding, forging, molding, drawing, extrusion) /
designing to avoid creep / designing against corrosion / Ergonomy in Mech.Eng.design.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
6. YARIYIL
MKM 3032 PROJE II (2-2-0) 3
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
MKM 3032 TERM PROJECT II (2-2-0) 3
Projects related to courses conducted by the Departmental Divisions
MKM 3232 MAKİNE ELEMANLARI II (3-0-0) 3
Kavramalar Ve Frenler / Yağlama Tekniği Ve Yataklar (Yağlayıcılar, Kaymalı Yataklar,
Rulmanlı Yataklar) / Mekanizmalar, (Kayış-Kasnak, Zincir, Sürtünmeli Çarklar, Dişli
Çarklar).
MKM 3432 MAKİNE DİNAMİĞİ I (3-0-0) 3
Mekanik Titreşimlerin Temel Kavramları / Tek-Çift Serbestlik Dereceli Radyal Aksiyon
Burulma Titreşimleri / Dinamik Eşdeğerlik: Kütle Ve Yay Sabiti, Kuvvet-Moment
İndirgenmeleri / Çeşitli Metodlarla Volan Hesapları/ Rotorların Ve Periyodik Çevrimli
Mekanizmaların Dengelenmesi.
MKM 3132 GAZ TÜRBİNLERİ (3-0-0) 3
Genel Bilgiler / Sınıflandırma Ve Özellikleri / Gaz Türbin Çevrimleri / Yanma Verimleri /
Termik Verim / Elementer Gaz Dinamiği / Gaz Türbin Tesisi Elemanlarının Hesabı Ve
Konstrüksiyonu / Gaz Türbinli Tesisler / Uçak Tesisleri / Santral Tesisleri / Yardımcı
Tesisler.
MKM 3134 HİDROLİK MAKİNELER (3-0-0) 3
Hidrolik Güç, Düşü Ve Verim / Borularda Yük Kayıpları / Boyut Analizi Ve Performans
Yasaları / Özgül Hız / Hidrolik Makinelerin Sınıflandırılması / Turbo Makinelerin Temel
Prensipleri / Santrifüj Ve Pistonlu Pompalar / Santrifüj Pompa Dizaynı ve
Karakteristikleri / Pompa Karakteristik Eğrilerinin Analitik Ve Nümerik Hesabı / Pompa
Ve Türbinlerde Kavitasyon Ve Benzerlik / Pelton - Francis - Kaplan Ve Uskur Türbinleri.
MKM 3532 MUKAVEMET II (3-0-0) 3
Kesme Kuvveti Ve Eğilme Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali / Elastik Eğride Özel
Konular / Değişken Kesitli Kirişlerin Eğilmesi / Enerji Yöntemleri / Eğri Eksenli Çubuklar /
Kesiti Dairesel Olmayan Çubukların Burulması / Burkulma; Elastik Bölgedeki Burkulma,
Plastik Bölgedeki Burkulma, Tetmajer Ve Omega Metodu İle Burkulma Hesabı / Üç
Eksenli Gerilme Hali / Kalın Cidarlı Silindirler / Dinamik Tesirler / Airy Gerilme
Fonksiyonu.
MKM 3234 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) ( 3-0-0 ) 3
Bilgisayar Destekli Tasarım (Cad) Hakkında Genel Bilgiler / Tasarımda Cad Çizim
Teknikleri / Bilgisayar Grafikleri ( 2 Ve 3 Boyutlu Geometrik Dönüşümler / Projeksiyon
İşlemleri / Eğri Ve Yüzeylerin Cad Ortamında Tanımı ) / Sonlu Elemanlar Yöntemi (Fem)
' Nin Tanıtımı Ve Uygulaması.
MKM 3332 TALAŞLI ŞEKİL VERME I (3-0-0) 3
Talaşlı Şekil Vermenin Esasları ve İşlemlerin Sınıflandırılması / Talaşlı Şekillendirmeyi
Etkileyen Faktörler / Kesici Takım Malzemeleri / Tornalama, Planyalama, Matkaplama,
Frezeleme, Taşlama Yöntemleri / Talaşlı Şekillendirmede İmalat, Esas İşleme
Zamanları.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3632 TAŞIT TİTREŞİMİ (3-0-0)3
Taşıt Titreşimlerine Genel Bakış, Kontrol Mekanizması / Taşıtlarda Titreşim Kaynakları,
Yol Pürüzlülüğü / Motor Titreşimleri, Tekerlek Titreşimleri, Aktarma Organları
Titreşimleri / Taşıt Titreşimleri İrdeleme Kriterleri, Konfor, Seyir Emniyeti, Zemin
Yıpranması, Yaylanma Miktarı / Taşıt Titreşim Modelleri: Tek Nokta Modeli (Bir, İki Ve
Üç Kütleli Sistemler), Tek İz Modeli / İki İzli Modeller (Sol Ve Sağ İzler Arasındaki Yol
Pürüzlülük İlişkisi) / Tekerlek Askı Elemanlarının Titreşime Etkileri / Ölçüm Ve Analiz
Teknikleri.
MKM 3732 ENERJİ YÖNETİMİ (3-0-0) 3
Genel Enerji Durumu Türk Sanayinin Yapısı, Proseslerde Enerji Tüketimi / Enerji
Yönetimi Esasları-Enerji Tasarrufu Etüt Yöntemleri, Enerji Muhasebesi / Ölçüm,
Enstrümasyon Ve Proses Kontrol / Enerji Ve Kütle Denklikleri/ Isı Üretim Tesislerinde
Yakma Sistemleri / Kazanlarda Verim Hesaplamaları / Buhar Üretim Ve Dağıtım
Sistemleri / İzolasyon / Fırınlar / Isıtma Ve Havalandırma, İklimlendirme / Kurutma
Prosesi / Atık Isı Ve Çevre / Güneş Enerjisi Ve Isı Pompasından Yararlanma / Bileşik
Isı-Güç Üretiminde Optimizasyon.
MKM 3734 TERMİK PROSES TEKNİĞİ (3-0-0) 3
Buharlaştırıcı: Isı Ve Kütle Dengeleri, Dühring Kaidesi, Entalpi-Konsantrasyon
Diyagramları Çok Tesirli Buharlaştırma / Distilasyon Buhar-Sıvı Dengesi, Kaynama
Noktası Diyagramları, Raoult Ve Henry Kanunları, Distilasyon Metodları, Rektifikasyon,
Fraksiyon, Kolon Hesaplamaları, Isı Ve Kütle Dengeleri / Ekstraksiyon; Sıvı-Sıvı Ve
Katı-Sıvı Ekstraksiyon, Üçgen Diyagram, Grafik Çözüm, Çok Kademeli Ve Zıt Akımlı
Ekstraksiyon Hesaplamaları, Çözünürlük Ve Denge Diyagramları / Nemlendirme, Nem
Giderme Ve Su Soğutma Teorisi, Soğutma Kulesi, Isı Ve Kütle Transferi İçin Debi
Eşitliği, Grafik Çözüm / Gaz Aborbsiyonu : Kule İçerisindeki İki Fazın Akımı Ve Basınç
Düşüşü, Sıvı Faza Ait Kütle Transferi.
MKM 3334 KAYNAK TEKNİĞİ I (3-0-0) 3
Kaynak Dışı Birleştirme Yöntemleri / Birleştirme Ve Kapama (Dolgu) / Amaçlı Kaynak
İşlemlerinin Esasları / Ergitme Kaynak Yöntemleri / Kaynak Makina Donanımları / İlave
Ve Yardımcı Malzemeler / Standartlar / Termik Kesme Yöntemleri.
MKM 3326 TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ (2-0-0) 2
İş Parçası Bağlam Düzenlerinin Açıklanması Ve Maliyet Yönünden İncelenmesi / İşlem
Sırasının Tespiti Ve İşleme Analizleri / Çeşitli İşlemlerde Elde Edilen Tolerans Sınırları /
İş Parçasının Yerleştirilmesi Ve Merkezlenmesi Prensipleri/ Referans Düzlem Eksenleri
/ İş Parçası Bağlama Düzenlerinin Sınıflandırılması Ve Tanımları / Bağlama Elemanları
Ve Mekaniği / Matkapla Delme İşlemlerinde Kullanılan Bağlama Düzenleri / Tornalama
İşleminde Kullanılan Bağlama Düzenleri / Frezeleme İşleminde Kullanılan Bağlama
Düzenleri / Taşlama İşleminde Kullanılan Bağlama Düzenleri / Özel Ve Üniversal
Bağlama Düzenleri / Takım Bağlama Düzenleri.
MKM 3328 FABRİKA ORGANİZASYONU (2-0-0)2
Üretim / İşletmeler Ve Modern İşletmecilik / Organizasyon / Kalite Kontrol / Hareket Ve
Zaman Etüdleri / İş Değerlendirmesi / Tesis Planlaması / Yer Seçim Ve Problemleri /
Üretim Mühendisliği / Sistem Analizi / Yerleştirmede Kantitatif Metodlar / Alan Hesapları
Fizibilite Çalışmaları / Verimlilik Arttırma Teknikleri / Üpk / Mühendislik Ekonomisi.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3422 TARIM MAKİNELERI I (2-0-0 ) 2
Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon / Tarım Makinelerının İmalat Ve Tasarımında
Gözönüne Alınacak Faktörler / Tarım Makinelerının Tahrik Sistemleri , Stabilite , Güç Ve
Enerji Bilançoları / Tahrik Sistemleri Ve Bağlantı Mekanizmaları / Tarım Makinelerinde
Hidrolik Ve Otomatik Kontrol.
MKM 3724 TESİSAT TEKNİĞİ (2-0-0)2
Atık Su Tesisatı / İçme Suyu Tesisatı / Sıcak Su Tesisatı / Banyo Tesisatı / Havuz
Tesisatı.
MKM 3726 SOĞUTMA TEKNİĞİ (2-0-0) 2
Termodinamiğin II.Kanunu Ve Ters Carnot Çevrimi / Mekanik Sıkıştırmalı Soğutmalı
Sistemleri / Kademeli Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleri / Hava Sıkıştırmalı Soğutma
Sistemleri.
MKM 3622 MOTORLAR I (2-0-0)2
Otto Motorlarında Karışım Teşkili / Karbürasyon / Karışım Karakteristikleri / Temel
Karbüratör Çalışma Prensibi Ve Yetersizlikleri, İlk Hareket, Ralanti, Ekonomi,
İvmelendirme Ve Tam Güç Düzenleri / Benzin Püskürtme, Tipleri, Sistemin Yük Ayarı /
Kademeli Dolgulu Motorlar / Otto Motorlarında Ateşleme / Bataryalı, Manyetolu Ve
Elektronik Ateşleme Sistemleri / Ateşleme Avansı Ayar Düzenleri / Bujiler.
MKM 3622 INTERNAL COMBUSTION ENGİNES I (2-0-0)2
Mixture Formation in Spark Ignition Engines / Carburation / Mixture Characteristics /
Working Process in an Elemantary Carburetor, İdling, Economy, Accelerating and Full
Power Systems / Fuel Injection, Types, Load Control of the System / Stratified-Charge
Engines / Ignition / Conventional and Electronic Ignition Systems / Spark Timing /
Sparking Plugs.
MKM 3224 INTRODUCTİON TO TRİBOLOGY (2-0-0) 2
The nature and properties of surfaces / Friction / Wear / Properties and testing of
Lubricants / Hydrostatic and hydrodynamic Lubrication.
MKM 3222 KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ II ( 2-0-0 ) 2
Geçiş Yüzeyleri Ve Açılmalar / Yüzeylerin Ara Kesitleri / Helis Eğrileri / Helisel Yüzeyler
/ Uygulamalar / Faydalı Teknik Eğriler / Mekanizmaların Geometrisi / Düzenlemede
Kinematik Geometri / Yörünge Eğrileri / Bilalama Hareketleri / Yüzeylerin Eğrilik Kitle
Merkezleri.
MKM 3322 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME II (2-0-0) 2
Talaşsız Şekillendirme Makinelerı / Sınıflandırma / Karakteristikler Ve Seçim / Takım Ve
Donatım Dizaynı İlkeleri / Özel Makineler / Otomasyon Ve Nümerik Kontrol
Uygulamaları / Tesisler / Hatalar Ve Giderilmesi / Standartlar.
MKM 3324 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ (2-0-0) 2
Elastiklik Modülü, Akma Ve Çekme Dayanımı, Sünme Ve Yorulma Dayanımı, Aşınma
Ve Korozyon Dayanımı, Malzeme Tokluğu, Malzeme Maliyeti Gibi Temel Faktörlerin
Malzeme Seçiminde Önemi / Miller, Dişliler, Yataklar, Yay, Kavrama, Zincir, CivataVida-Somun Gibi Makina Ana Ve Yardımcı Elemanları İçin Malzeme Seçimi.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3324 SELECTION OF MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING (2-0-0) 2
The Importance of Elasticity Modulus, Yield and Tensile Strength / Creep and Fatigue
Strength, Wear and Corrosion Resistant, Hardness and Costs for the Selection of
Materials / Shafts, Gears, Bearing, Chain etc. For Mechanical Parts
MKM 3122 ENERJİ EKONOMİSİ II (2-0-0) 2
Enerji Sorunları / Yakıtlar Ve Teminindeki Güçlükler / Enerji Taşıyıcı Ortamlar / Isı Ve
Mekanik Enerji Ortak Kullanımı/ Buhar Enerjisinden Yararlanma Yöntemleri / Atık
Enerjiden Yararlanma Yöntemleri / Birleşik Çevrimli Termik Tesisler/ Enerji Ekonomisi
Problem Birimi Çözümü / Aygıt Projelendirme Esasları / Proje Uygulamaları.
MKM 3124 NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ II (2-0-0) 2
Reaktör Sistemlerine Giriş / Sınıflandırma / Tesis Şemaları / Reaktörlerin
Karşılaştırılması / Reaktörlerin Ana Organları / Nükleer Yakıt Çevrimi / Reaktörlerin
İşletme Karakteristikleri / Özgül Güç, Güç Yoğunluğu, Yakıt Tüketimi, Eşdeğer Uranyum
Miktarı / Uygulamalar.
ELM 3936 ELEKTRİK MAKİNELERI (2-0-0) 2
(ELM 3915 Elektrik Makinelerı Dersi İle Özdeştir.)
MKM 3722 ÖLÇÜ TEKNİĞİ (2-0-0) 2
Ölçme Tekniği / Sıcaklık Ölçülmesi / Nemlilik Ölçülmesi / Basınç Ölçülmesi / Ağırlık Ve
Uzunluk Ölçülmesi / Zaman Ve Hız Ölçülmesi / Ayarlanma Ve Kontrol / Ayar Hataları /
Sonsuz Ayar Hataları.
MKM 3728 PROSES SANAYİİNDE MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (2-0-0) 2
Proses Sanayiinde Isı Enerjisinin Önemi / Proses Sanayiinde Isı Geri Kazanımı / Proses
Sanayiinde Enerji Tasarrufu Sağlayan Armatür Seçimi / Isı Enerjisini Geri Kazanımlı
Sistemlerde Enerji Maliyetinin Hesaplanması / Enerji Geri Kazanımının Faiz Yüküne Ve
Amortismana Etkisi.
MKM 3424 MEKANİZMA TEKNİĞİ I (2-0-0) 2
Mekanizmaların Sistematiği / Eleman Çiftleri / Kinematik Zincirler / Serbestlik Derecesi
Mecburi Hareketlilik / Basit Kol Mekanizması / Bağlama Açıları , Biyel Eğrileri /
Kinematik Analiz / Hız Ve İvmelerin Tayini , İzafi Hareketler / Yürek Mekanizmaları ,
Hareket Diyagramları , Kam Profili Ve İmalat Profil Tayini.
SOSYAL SEÇİMLİK DERS (3-0-0) 3
7. YARIYIL
MKM 4027 LABORATUAR (0-0-2) 1
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Uygulamalı Çalışmalar.
MKM 4033 PROJE III (2-2-0) 3
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.
MKM 4033 TERM PROJECT III (2-2-0) 3
The projects related to courses carried out by divions of the Department.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4133 TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONLARI (3-0-0) 3
Turbo Makine Parçaları / Karter İmalatı, Mukavemet Hesapları / Meme Ve Sabit
Kanatlar /Ara Kanat Aynaları ; Malzemesi, İmalatı, Bağlantı Şekilleri / Seyyar Kanatlar;
Malzemesi, İmal Usulleri, Kanat Tespit Usulleri, Kanat Ara Parçaları, Kanat Kilitleri,
Kanat Profillerinin Çizimi / Şaftlar; Hesabı, Kritik Devir Sayısı Hesabı / Tekerlekler;
Malzemeleri, Tespit Usulleri, Tekerlek Konstrüksiyonları / Tamburlar; Mukavemet
Hesapları / Kavramalar / Yataklar; Yağlama Yağ Miktarı, Yatak Konstrüksiyonları /
Salmastralar.
MKM 4231 TRANSPORT TEKNİĞİ I ( 3-0-0 ) 3
Krikolar / Palangalar / Çıkrıklar / Vinçlerde Fonksiyon Elemanları , Tel Halatları / Tambur
Ve Makaralar / Yük Kancaları / Motorlar / Frenler / Tekerlek Ve Raylar / Vinçlerde Dolu
Kiriş Hesaplama Kuralları.
MKM 4331 TAKIM TEZGAHLARI (3-0-0) 3
Tanım Ve Sınıflandırma / Takım Tezgahlarında Tahrik Ve Kullanılan Mekanizmalar /
Takım Tezgahlarında Güç Ve Verim / Konstrüktif Ve Yardımcı Elemanlar / Talaşlı
Şekillendirme Tezgahları / Takım Tezgahlarının Dizaynı / Özel Ve Nümerik Kontrollü
Tezgahlar.
MKM 4431 OTOMATİK KONTROL (3-0-0) 3
Giriş / Matematik Esaslar - Laplace Dönüşümleri / Alışılmış Kontrolörler / Blok
Diyagramları Ve Transfer Fonksiyonları/ Geçici Ve Sürekli Hal Girişleri / Kararlılık
Analizi / Uzay Durum Formülasyonu / Endüstriyel Kontrol Örnekleri.
MKM 4431 AUTOMATİC CONTROL (3-0-0) 3
Introduction / Laplace Transforms / Basic Controllers / Block Diagrams and Transfer
Functions / Transient and Steady Input Responses / Stability Analysis / State-Space
Formulations / Industrial Control Applications.
MKM 4733 SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ (3-0-0) 3
Soğutma Çevrimleri, Türleri / Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri Termodinamiği /
Soğutucu Akışkanlar /Soğutma Cihaz Ve Ekipmanları / Isı Transferi Ve Soğutma Yükü
Hesabı / Havanın Termodinamik Özellikleri, Nemli Havanın Soğutulması, Isıtılması Ve
Adyabatik Karışımlar / Klima Sistemleri / Yaz Kliması, Isı Yükü Hesabı, Psikometride
Gösterilişi / Kış Kliması / Diğer Klima Sistemleri, Tüm Sulu Sistem, Hava-Su Karışımlı
Sistemler.
MKM 4233 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I ( 3-0-0 ) 3
Konstrüksiyonda İşlem Basamakları / İmalata Yönelik Şekillendirme İlkeleri / Hafif Yapı
Tekniği ( Hafif Yapı İlkeleri, Malzeme Kazancı ,Konstrüksiyonda Basitlik ,Min.Hacim
İlkesi , Çok Fonksiyonlu Eleman Tasarımı ) / Makine Tasarımında Ergonomi Bilimi /
Cihaz Tasarım Tekniğinin Mukayesesi / Ortam Koşullarına Göre Tasarım ( Genleşme,
Sürünme, Korozyon, Yorulma ) /Boyut Serileri Ve Modular Tasarım.
MKM 4131 HİDROLİK PNÖMATİK (3-0-0) 3
Çok Fazlı Akış Sistemlerinin Karakteristiği / Yatay Ve Düşey Eksenli Borularda Sıvı
Katı Karışımlarının Akışı / Hidrolik Taşımada Basınç Kayıpları / Hidrolik Semboller
Hidrolik Pompa Ve Motorlar / Hidrolik Silindirler / Gaz – Katı Karışımlarının Akışı
Pnömatik Transportta Kayıplar / Valfler, Yönlendirme Valfleri, Basınç Kontrol Valfleri
Basınç Ölçme Cihazları / Basınç Güçlendiricileri / Kapalı Devre Kontrol Sistemleri.
/
/
/
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4135 GAZ TÜRBİNLERİ (3-0-0) 3
( MKM 3132 Gaz Türbinler Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4137 HİDROLİK MAKİNELER (3-0-0) 3
( MKM 3134 Hidrolik Makineler Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4731 PROSES KONTROL (3-0-0) 3
Konumlu Ve Sürekli Kontrol / Konumlu Kontrolün Örneklerle Açıklanması / Sürekli
Kontrol / Tipleri / Elektriksel Pnönatiksel, Hidroelektriksel Kontrol Elemanları Ve
Stabilite.
MKM 4333 KALIP İMAL TEKNİĞİ (3-0-0) 3
(MKM 3337 Kalıp İmal Tekniği Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4329 PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ (2-0-0) 2
Proses Kontrolün sanayi uygulamaları / Plastik Malzemeler / Plastiklerin
Sınıflandırılması / Plastiklerin Özellikleri / Plastiklerin Uygulama Alanları / Plastiklere
Şekil Verme Yöntemleri / Enjeksiyon / Ekstrüzyon, Haddeleme / Şişirme / Döküm /
Kalıplama / Savurma / Vakumlama / Kalıplama / Yeni Şekillendirme Yöntemleri / Hatalar
/ Makina Ve Donatımları / Plastiklere Uygun Testler.
MKM 4421 MAKİNA DİNAMİĞİ II (2 - 0 - 0 ) 2
Pistonlu Makinelerda Titreşimler / Krank Mekanizması Dinamiği / Çok Silindirli
Makinelerda Atalet Dengelenmesi / Döndürme Momentinin Analizi / Damperler, Burulma
Ve Radyal Titreşimlerinin Azaltılması / Lineer Olmayan Değişken Karakteristikli Titreşim
Sistemlerinin İncelenmesi.
MKM 4423 TARIM MAKİNELERI II (2-0-0 ) 2
Toprak İşleme Aletleri / Biçerdöverler , Balya Makinelerı / Tohum Hazırlama Gübreleme
Makinelerı / Şeker Pancarı Ve Patates Tarımında Kullanılan Makineler / Diğer Özel
Kültür Makinelerı Ve Hayvancılıkta Kullanılan Sistemler.
MKM 4425 MEKANİZMA TEKNİĞİ I (2-0-0) 2
(MKM 3424 Mekanizma Tekniği 1 Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4723 BUHAR KAZANLARI (2-0-0) 2
Teorik Esaslar / Yakıtlar Ve Yanma / Verim Ve Yakıt Harcamı / Isı Transferi / Kazan
Ölçülendirme / Kazan Isıtma Yüzeyleri / Yakma Tertibatı Ve Tesisatı / Kazanlarda
Sirkülasyon / Besleme Suyu Hazırlanması / Kazan Techizatı / Kazan İşletmesi.
MKM 4725 KLİMA (2-0-0) 2
Psikometri / Klima Sistemleri / Hava Kanalı Sistemleri / Yüksek Basınçlı Sistemler / Fan
Coil Sistemleri / Isı Kazancı Hesabı / Hava Kanalı Hesapları / Cihaz, Resim Hesapları /
Klima Kontrol Sistemleri.
MKM 4621 MOTORLAR II (2-0-0)2
Diesel Motorlarında Karışım Teşkili Ve Yanma / Bölünmüş Yanma Odalı Ve Direkt
Püskürtmeli Diesel Motorlarda Karışım Teşkili Ve Yanma, Bölünmüş Yanma Odalı Ve
Direkt Püskürtmeli Motorların Karşılaştırılması / Diesel Motorlarda İsli Çalışmanın
Nedenleri, Mahzurları, Ölçülmesi / Püskürtme Karakteristikleri Ve Sistemleri /
Regülatörler / İki Stroklu Motorlar / Aşırı Doldurma / Hava Soğutmalı Motorlar.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4623 TAŞIT TEKNİĞİ I (2-0-0)2
Hareket Dirençleri, Hareket Diyagramı, Farklı Tahrik Gücü Ve Yol Şartlarında Seyir
Analizi, Virajda Seyir Dengesi / Taşıt Tahrik Sınırları / Güç Aktarma Organları,
Kavramalar, Vites Kademesi Çevrim Oranlarının Tespiti, Vites Kutuları/ Kardan Mafsalı
Ve Şaft / Diferansiyel.
MKM 4623 MOTOR VEHICLES I (2-0-0)2
Road Resistance, Traction Forces versus speed, power and road inclination, Drive
Analysis in Different Power and Power and Road Conditions / The Limits of Drive /
Transmission, Clutches, Gear Ratio, Gear Box / Driving Line / Differential.
MKM 4221 MAKİNA ELEMANLARI III ( 2-0-0 ) 2
Dişli Çark İmalat Yöntemleri / Profil Kaydırma / Konik Dişli Çark Mekanizmaları / Sonsuz
Vida Mekanizmaları / Spiral Dişli Çarklar / Planet Mekanizmalarına Giriş.
MKM 4429 TEKSTİL MAKİNALARI I (İplik) (2-0-0) 2
Bir Pamuk Tesisinin Tanımı / Pamuk Eğrilmesinde İşlemler ve Gerekli Makinalar /
Çekme Eğirme ve Sarma İşlemleri ve Gerekli Makinalar / Makine Seçimi ve
Hesaplamalar / Makine Bakım ve Yedekleme / Bir İplik Fabrikasının Projelendirilmesi.
MKM 4121 SANAYİ HİDROLİĞİ (2-0-0) 2
Hidrolikte Kullanılan Yağların Özellikleri / Mekanizma Dizaynı / Borularda Yük Kayıpları /
Dengeleme / Pompa Tipleri/ Hidrolik Pres Dizaynı / Hava İle Çalışan Pnömatik
Sistemler / Tesisat Dizaynı / Hava İle Çalışan Pistonlu Makineler / Pnömatik Kontroller.
MKM 4721 ISI TRANSFERİ II (2-0-0) 2
Kaynama Rejimleri Ve Isı Transferi / Yoğuşmada Isı Transferi / Süreksiz Rejimde Isı
Transferi / Çok Boyutlu Isı İletimi / Işıma İle Isı Transferinin Genel Prensipleri / Stephan
Boltzman Ve Kirchoff Kanunları / Siyah Yüzeyler Arasında Isı Transferi, Şekil Faktörü /
Gri Yüzeyler Arasında Isı Transferi / Gaz Işınımı.
MKM 4721 HEAT TRANSFER II (2-0-0) 2
Boiling Regimes and heat Transfer / Condensation Heat Transfer / Transient Heat
Transfer / Multidimensional Heat Transfer / General Principles of Radiation / StephanBoltzman and Kirchoff Laws / Black Body Radiation, Shape Factor / Heat Transfer
Between Grey Surfaces / Gas Radiation.
MKM 4727 PROSES TEKNİĞİNDE TESİS PLANLAMA (2-0-0) 2
Madde Bağıntısının Açıklanması / Proses Tesislerinde Aparat Seçimi / Proses
Tesislerinin Yerleştirme Planı / Endüstriel Uygulamalar.
MKM 4729 KÜTLE TRANSFERİ I (2-0-0) 2
Giriş / Tanımlar / Kavramlar / Birimler / Çok Bilşenli Sistemler İçin Süreklilik Denklemi
Ve Korunum Denklemleri / Difüzyonun Prensipleri / Difüzyon Katsayısı / Gazlarda
Sıvılarda Ve Katılarda Difüzyon / Kararlı Hal Difüzyon Modelleri/ Kimyasal Reaksiyon İle
Kütle Transferi / Homojen Ve Heterojen Reaksiyonlar.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4729 MASS TRANSFER I (2-0-0) 2
Introduction / Definitions / Concepts / Units / Conservation and Continuity Equations of
Multi-Component Systems / Principles of Diffusion / Diffusion Coefficient / Diffusion in
Gases, Liquids and Solids / Steady State Diffusion Models / Mass Transfer with
Chemical Reaction / Homogenous and Heterogenous Reactions /
MKM 4321 TALAŞLI ŞEKİL VERME II (2-0-0) 2
Metallerde Talaş Kaldırma Mekaniğine Giriş / Broşlama, Çok İnce Talaş Kaldırma
Yöntemleri / Kesici Takım Dizaynı / Geleneksel Olmayan İşleme Yöntemleri ve Temel
Esasları.
MKM 4323 KAYNAK TEKNİĞİ II (2-0-0) 2
Kaynak Kabiliyeti / Kaynak Emniyeti / Kaynak Gerilmeleri Ve Şekilsel Bozulmalar /
Metalurjik Esaslar / Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı / Demir Dışı Metallerin Kaynağı / Kaynak
İşlemleri İçin Isıl İşlemler / Özel Kaynak Usulleri.
MKM 4325 DEMİR DIŞI METALLERİN DÖKÜMÜ (2-0-0) 2
Demir Dışı Metaller / Yapısal Özellikleri / Endüstrideki Önemi/ Demir Dışı Metallerin
Dökümü / Uygulanan Döküm Yöntemleri / Uygulama Alanları / Döküm Hataları Ve
Önlemleri.
MKM 4327 İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER (2-0-0) 2
Tanım Ve Önemi / Güçlendirici Ve Matris / Güçlendirici-Matris Arayüzeyi Ve Önemi /
Arayüzey Etkileşimi / Plastik Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi / Metal Matrisli
Kompozit Malzemeler, Özellikleri Ve Üretimi / Kompozit Malzemelerin Mekanik
Özellikleri / Kullanma Alanları.
MKM 4427 OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ (2-0-0) 2
Giriş / Matematik Esaslar - Laplace Dönüşümleri / Alışılmış Kontrolörler / Blok
Diyagramları Ve Transfer Fonksiyonları/ Geçici Ve Sürekli Hal Girişleri / Kararlılık
Analizi.
SOSYAL SEÇİMLİK DERS (3-0-0) 3
8. YARIYIL
MKM 4064 BİTİRME TEZİ/PROJESİ (3-6-0) 6
Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Bir Konunun Deneysel, Teorik Veya
Konstrüktif Yönden İncelenmesi Ve Sonuçlandırılması.
MKM 4064 GRADUATION PROJECT (3-6-0) 6
Expemmental, Theoritical an Constructive andysis and conchusions of a subject related
to courses carried out by divisions of the Department.
MKM 4028 ÖZEL LABORATUAR (0-0-2) 1
Program İlgili Dal Yürütücülüğü Tarafından Belirlenmiştir.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4134 ENERJİ SANTRALLERİ ( 3-0-0) 3
Santrallere Giriş Ve Genel Bilgiler / Hidrolik Santraller / Kömürlü Santreller / Fuel - Oilíli
Santraller / Gaz Türbinli Santraller / Diesel Motorlu Santraller / Bileşik Santraller /
Nükleer Santraller / Isı - Kuvvet Santralleri / Termik Santrellerin Karşılaştırılması /
Hidrolik Ve Termik Santrellerin Karşılaştırılması / Santral Yardımcı Makineleri; Kazanlar,
Kondensasyon Sistemi, Yakıt Hazırlama Sistemleri, Su Hazırlama Sistemleri /
Santrallerde Ölçme Ve Kontrol / Santral Arızaları.
MKM 4234 TRANSPORT TEKNİĞİ II ( 3-0-0 ) 3
Vinçlerin Kiriş Konstrüksiyonlarının Tanımı / Vinçlerin Dolu Kiriş ( Hadde Profilli, Kaynak
I - Profili, Kaynaklı Kutu Kiriş ) Konstrüksiyonlarının Hesaplama Kuralları / Vinçlerin
Kafes Kiriş ( Ana Ve Yardımcı Kiriş ) Konstrüksiyonlarının Hesaplama Kuralları /
Asansörler / Elevatörler / Konveyörler.
MKM 4734 ENERJİ YÖNETİMİ (3-0-0) 3
(MKM 3732 Enerji Yönetimi Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4232 KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ II ( 3-0-0 ) 3
Güç Kaynaklarının Seçimi Kumandası Ve Kontrolü / Güç Kaynaklarının Çeşitleri,
Seçimleri / Bilgisayarlar, Mikro İşlemciler Ve Benzeri Elemanlarla Güç Kaynaklarının
Kumanda Ve Kontrolünün Esasları ,Konstrüksiyon Tarzları/ Güç İletim
Mekanizmalarının Seçimi Ve Konstrüksiyonları / Mekanik, Hidrolik Ve Pnömatik Güç
İletim Mekanizmalarının Tanıtımı, Güç İletim Esasları / Güç İletim Mekanizmalarının
Karşılaştırmalı Seçim Kriterleri / Güç İletim Ana Mekanizmalarının , Bunların Uyarı
Mekanizmalarının Ve Ölçme Sistemlerinin Konstrüksiyon Tarzları Ve Hesaplamaları/
Güç İletim Mekanizmaları İçin Detaylı Uygulama Örnekleri ,Tasarım Hesaplama Ve
Katalog Seçimleri / Makine Konstrüksiyonlarında : Bilgisayarların Kullanımı / Makina
Konstrüksiyonlarında Bilgisayar Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler / Paket Programdan
Faydalanma Teknikleri / Makina Konstrüksiyonuna Yönelik Yazılmış Paket
Programlarının Kapsamlarına Göre Sınıflandırması / Makina Konstrüksiyonunda
Kullanılabilecek Güncel Paket Programlar, Kabiliyetleri, Sınırlar Ve Tanıtımlar.
MKM 4336 TAKIM TEZGAHLARI (3-0-0) 3
(MKM 4331 Takım Tezgahları Dersi İle Özdeştir.)
MKM 4132 KOMPRESÖRLER (3-0-0) 3
Genel Bilgiler / Sınıflandırılma / Kompresörün Termodinamiği / Pistonlu Kompresörlerin
Hesabı, Boyutlandırılması / Radyal Akımlı Kompresörler / Çok Basamaklı Kompresörler
/ Boyutsuz Parametreler Ve Kompresör Karakteristikleri / Aksiyal Akımlı Kompresörler /
Elementer Teori / Aksiyal Kompresör Karakteristikleri.
MKM 4632 YAKITLAR VE YANMA (3-0-0)3
Enerji Sorunu / Yakıtlarda Aranan Genel Özellikler / Katı Yakıtlar(Kömür) / Kullanma
Açısından Kömürde Aranan Özellikler / Kömürün Koklaştırılması, Sıvılaştırılması Ve
Gazlaştırılması / Sıvı Yakıtlar (Petrol) / Petrolün Oluşumu / Sıvı Yakıtlarda Aranan
Özellikler / Gaz Yakıtlar / Yanma Ve Teorileri / Katı, Sıvı Ve Gaz Yakıtların Yanması /
Katı, Sıvı Ve Gaz Yakıt Yakma Sistemleri.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4634 TAŞIT VE ÇEVRE (3-0-0)3
Motorlu Taşıtlar Tarafından Üretilen Kirleticiler / Kirletici Bileşenler, İnsan Ve Çevre
Üzerindeki Etkileri / Yanma Sonucu Oluşan Bileşenlerin Kinetik Açıdan İncelenmesi /
Motor Çalışma Koşullarının, Motor Konstrüksiyonunun Ve Yakıt Özelliklerinin Egzost
Emisyonlarına Etkisi / Egzost Emisyonlarının Kontrolü / Kirletici Bileşenlerin Ölçüm
Yöntemleri Ve Standartları / Ses, Gürültü Ve Gürültünün Fiziksel Yapısı, Gürültü Ölçüm
Ortamları, Gürültünün Yayılımı/ Taşıtlarda Gürültü Kaynakları: Motor, Egzost, Lastik /
Motor Gürültüsü Parametreleri / Gürültü Kontrol Teknikleri Ve Standartları / Taşıt
Gürültüsü Standartları.
MKM 4732 GENEL PROSES TEKNİĞİ (3-0-0) 3
Dispers Dağılımlı Fazlar Akımı-Pnömatik Transport / Hidrolik Transport / Ayırma
Prosesleri / Karışma / Sedimantasyon/ Absorbsiyon / Ekstraksiyon / Kurutma Ve Tipleri /
Püskürtme Film Akımları.
MKM 4332 GRAVİTE DÖKÜM (3-0-0) 3
Metallerde Katılaşma Olayı, Akıcılık Ve Döküm Kabiliyeti / Model Tekniği / Besleyici Ve
Yolluk Sistemlerinin Hesabı/ Kalıp Ve Maça Malzemeleri Ve Hazırlanması / Kalıplama
Yöntemleri Ve Donatımları / Döküm İşlemi Ve Donatımları/ Döküm Hataları Ve
Önlemleri.
MKM 4334 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM) (3-0-0) 3
Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) İçin Donanım / Yazılımlar Ve Özellikleri/ Nümerik
Kontrollu Tezgahlar, İmalat Sistemleri Ve CAD / CAM Programlarında Modelleme /
İşlem Parametrelerinin Seçimi Ve Takımlandırma / Takım Yollarının Oluşturulması / Son
İşlemci / Simülasyon.
MKM 4124 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ (2-0-0) 2
Enerji Kaynaklarına Giriş / Güneş Enerjisi / Jeotermal Enerji / Biomas Enerjisi / Rüzgar
Enerjisi / Dalga Enerjisi / Okyanuslarda Isı Farkından Enerji Elde Edilmesi (Otec) /
Gelgit Enerjisi / Hidrojen Enerjisi / Fusion Enerji.
MKM 4422 MEKANİZMA TEKNİĞİ II (2 - 0 - 0 ) 2
Hacimsel Mekanizmalar Ve Konstrüksiyonları / Sarkaç Kollu Yürek Mekanizmaları Ve
Konstrüksiyonları / Tambur Yürek Mekanizmaları Ve Konstrüksiyonları / Şalter
Mekanizmaları / Mekanizmalardaki Kuvvet İletimi / Özel Mekanizmalar.
MKM 4424 ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 - 0 - 0 ) 2
Robotlarda Temel Kavramlar; Robot Uygulamaları Ve Avantajları , Temel Robot
Elemanları , Robotlarda Nümerik Kontrol Ve Pozisyon Belirleme / Robot Teorisi ; Nokta
- Nokta Yörünge , Robot Sistemlerinin Kontrol Lupları, Manipülatörler , Tutma Ve
Döndürme Sistemleri / Robotlarda Tahrik Sistemleri , Hidrolik Sistemler , Pnömatik
Sistemler, Elektrik Motorları / Robotların Kinematik Analizi Ve Koordinat Dönüşümleri ;
Kinematik Çözümler Ve Koordinat Ve Dönüşümleri / Koordinat Ve Vektör Dönüşümleri /
Çeşitli Robot Uygulamaları / Taşıma / Yükleme Ve Boşaltma Robotları, Kaynak Robotu
Boyama Robotu , Montaj Robotu, Üretim Robotu.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4424 INTRODUCTION TO ROBOTICS (2 - 0 - 0 ) 2
Basic Concept in Robotics / Robotic applications / Basic Robot Mechanisms /
Trajectories / Numerical Control in Robotics and Trajectory Planning / Basic Control
Appoaches / Manipualators / Drive Systems / Dynamical Analysis / Kinematic Analysis
and Co-ordinate Transformations / Various Robotic Applications.
MKM 4426 ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ (2-0-0) 2
Titreşimler , Ses Ve Gürültü / Endüstriyel Ses , Gürültü Ve Kaynakları / Makinelerın
Gürültü Seviyelerinin Hesapla Bulunması / Gürültü Ölçümleri , İlgili Standartlara Göre
Değerlendirilmesi / İşyerlerinde Ve Çevrede Gürültünün Ölçümü , Standartlara Göre
Değerlendirilmesi / Titreşim İzolasyonu Ve Gürültü Kontrolü.
MKM 4726 CİHAZ YAPIMI ( 2-0-0) 2
Cihazlar İçin Gerekli Isısal Teori / Cihazların Çeşitlerine Göre Isısal Hesaplamalar /
Cihazların Boyutlandırılması / Cihazların Mukavemet Hesapları / Cihazların
Konstrüksiyonu.
MKM 4728 ENDÜSTRİYEL KLİMA (2-0-0) 2
Suyun Nemli Hava İçerisinde Buharlaşması Ve Kütle Transferi / Soğutucu Sistemler /
Evaparatif Soğutma Yöntemi İle Mahal Kliması (Tekstil Kliması) / Tüm Sulu Klima
Sistemleri/Su Hava Karışımlı Sistemler/Hava Kanalları Hesabı Ve Konstrüksiyon.
MKM 4622 TAŞIT TEKNİĞİ II (2-0-0)2
Fren Sistemlerinin Sınıflandırılması / Frenleme Prensibi, Frenleme Fiziği, Durma
Mesafesi / Frenleme Performansı / Frenleme Dinamiği, Kuvvet Bağlantı Katsayısı /
Optimum Fren Kuvvetleri, Optimum Ve Gerçek Fren Kuvvetlerinin Karşılaştırılması /
Kritik Frenleme İvmesi / Lastik İle Yol Arasındaki Sürtünmenin Kullanılması, Fren İyilik
Derecesi/ Hidrolik Fren Sistemleri, Hidrolik Fren Sistemlerinin Analizi, Vakum
Kuvvetlendiricili Fren Sistemleri / Fren Kuvvetleri Dağılımının Analizi, Basınç Sınırlama
Valfi, Basınç Azaltma Valfi / Pnömatik Fren Sistemleri, Pnömatik Fren Sistemlerinin
Temel Kısımları / Doğrultu Kontrolü, Direksiyon Epürü, Doğrultu Kontrol Mekanizmaları /
Lastikler / Taşıt Ergonomisi.
MKM 4428 TEKSTİL MAKİNALARI II (Dokuma) (2-0-0) 2
Dokuma Tesisinin Tanıtımı / Dokuma Hazırlık Makinaları / Dokuma Tezgahları Temel
Hareketleri / Dokuma Tezgahları Donatım ve Elemanları / Dokuma Tezgahlarında
Verimlilik / Bir Dokuma Tesisinin Projelendirilmesi.
MKM 4324 KALİTE YÖNETİMİ (2-0-0) 2
Kalite Kavramı Ve Bilinci / Kalite Teknikleri / Kalite Kontrol / Muayene Ve Testler / Kalite
Teminat / Kalite Geliştirme / Kalite Planlama / Kalite Maliyetleri / Toplam Kalite Yönetimi
/ Kalite Standartları / Kalite Yönetim Dökümantasyonu / Sistem Dökümantasyonu / İç
Denetim / Sertifikasyon / Proses Kontrol / Kalite Çemberleri / Kalibrasyon / Kalite
Geliştirme Metodları / Iso 9000 Standartları.
MKM 4122 ENERJİ TESİS VE İŞLETMELERİ (2-0-0) 2
Genel Bilgiler / Buharlı, Gaz Türbinli, Çift Maddeli Ve Nükleer Enerji Tesisleri / Isı
Kuvvet Santralleri / Monoblok Santraller / Süper Santraller / Sanayi Tesislerine Ait
Santraller / Türbin Gruplarının Yerleştirilmesi, Kontrolü / Enerji Tesislerinde İşletme Ve
Karakteristikleri.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 4720 PROSES PLANLAMA (2-0-0) 2
Madde Balansının Çıkarılması / Enerji Balansının Çıkarılması / Cihazların Seçimi /
Petrol Kimya Tesislerinin Planlanması / Gübre Tesislerinin Planlanması / Yağ
Tesislerinin Planlanması / Süt Tesislerinin Planlanması / Bina Otomasyon Planlanması /
Bina Mekanik Sistem, Planlanması.
MKM 4722 KÜTLE TRANSFERİ II (2-0-0) 2
Konveksiyon İle Kütle Transferi ; Laminar Akımda, Türbilanslı Akımda Ve İki Fazlı
Sistemlerde Kütle Transferi , Faz Dengesi Çok Bileşenli Sistemler İçin Makroskopik
Dengeler, Faz Sınırında Kütle Transferi / Uygulamalar / Aynı Anda Isı, Kütle Ve
Momentum Transferi.
MKM 4722 MASS TRANSFER II (2-0-0) 2
ConvectiveMass Transfer, Laminar Flow, Two Phase Flow, Phase Equilibrium,
Macroscopic Balances for Multicomponent Systems, Mass Transfer at Phase-Interface /
Applications / Combined Momentum, Heat and Mass Transfer.
MKM 4724 GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ (2-0-0) 2
Giriş-Yatay Düzleme Gelen Güneş Işınımı / R Faktörü / Düz Toplayıcılar / Optimum
Toplayıcı Eğitimi / Güneş Enerjisi İle Aktif Isıtma / Isı Pompası / Hava, Su Ve Topraktan
Yararlanan Isı Pompaları / Güneş Enerjisi İle Isı Pompası Kombine Sistemleri.
MKM 4222 TRANSPORT MAKİNELERİ ( 2-0-0 ) 2
Krikolar / Palangalar / Çıkrıklar / Vinçlerde Fonksiyon Elemanları, Tel Halatlar /
Tamburlar / Makaralar / Yük Kancaları/Motorlar /Frenler /Tekerlekler / Raylar.
MKM 4322 NÜMERİK KONTROLLÜ TAKIM TEZGAHLARI (2-0-0) 2
Nümerik Kontrol Ve Esasları / NC Tezgahların Kontrol Sistemleri / Kontrol Sisteminin
Yapısı / Kontrol Sisteminin Kısımları / NC Tezgahların Kontrol Devreleri/ Elle
Programlama / Bilgisayar Yardımıyla Programlama / NC Tezgahların Konstrüksiyon
Özellikleri.
MKM 4322 NUMERICAL CONTROLLED MACHINE TOOLS (2-0-0) 2
Numerical Control and Properties / Control Systems / Structure of Control Systems /
Components of Control Systems / Control Circuits of NC Machine Tools / Manuel
Programming / Programming by Using Computer / Construction Properties of NC
Machine Tools.
MKM 4326 İMALAT SİSTEMLERİ (2-0-0) 2
Tanım Ve Kavramlar / Grup Teknolojisi / Bilgisayar Destekli Proses Planlama / Malzeme
İhtiyaç Planlaması / Esnek İmalat Hücreleri Ve Sistemleri / CIM / Uzman Sistemler /
İmalat Sistemlerinde Taşıma Sistemleri.
MKM 4328 İMALATTA PLC KONTROL (2-0-0) 2
Plc ( Programmable Logic Controller) Terminolojisi Ve Çevre Bilimleri / Plc Endüstriyel
Kullanma Yerleri / Röle Mantığı / Bellek Alanları Ve Çeşitleri / Ladder Program Yazılımı /
Digital Ve Analog Giriş Çıkış Modülleri / Komut Setleri / Plc Program Örnekleri / Scada
(Supervisions Control And Data Acquisition) Mantığı.
ELM 4928 ELEKTRİK MAKİNELERI (2-0-0) 2
(Elm 3915 Elektrik Makinelerı Dersi İle Özdeştir.)
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
SOSYAL SEÇİMLİK DERS (3-0-0) 3
SOSYAL SEÇİMLİK DERS (3-0-0) 3
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN
DİĞER BÖLÜMLERE VERİLEN
ZORUNLU VE SEÇMELİ SERVİS DERSLER
MKM 1011 TEKNİK RESİM (2-2-0) 3
Teknik Resime Giriş / Teknik Resim Araç ve Gereçleri / Standardlar / Ölçekler /
Geometrik Çizimler / Görünüşler / Perspektifler, Kesitler / Ölçülendirme / Sivrilik,
Koniklik ve Eğim / Kroki Resimler / Yüzey Kalitesi ve İşleme İşaretleri / Toleranslar /
Arakesit / Özel Makina Parçalarının Çizimi / Çelik Konstrüksiyon Resimleri / Ölçü ve
Boyutlandırma / Toplu Resimler.
MKM 1292 TEKNİK RESİM (2-2-0) 3
Teknik Resime Giriş / Teknik Resim Araç ve Gereçleri / Standartlar / Geometrik Çizimler
/ Görünüşler / Ölçekler / Perspektifler / Kesitler / Ölçülendirme.
MKM 1292 TEKNİK RESİM (2-2-0) 3
Amaç ve Tanımlar / Teknik Resimde Kullanılan Araç ve Gereçler / Teknik Resim
Standartları / Temel Geometrik Çizimler / Düzlemsel Parçaların Teknik Resimleri / Ölçek
ve Ölçekli Çizimler / Standart Paralel Perspektifler / Standart Görünüşler / Birinci Açı
Metodu / Üçüncü Açı Metodu ile Görünüşlerin Çizimi / Ölçülendirme ve Ölçülendirme
Kuralları / Tek ve Çok Görünüşlü Parçaların Teknik Resimlerinin Çizimi / Kroki
Çalışmaları ve Kroki Resimlerin Çizimi / Özel Görünüşler.
MKM 1293 TEKNİK RESİM ( 2-2-0) 3
Çizim Araç ve Gereçleri / Standart Çizgiler / Yazılar / Resim Levhaları / Resim Başlıkları
/ Temel Geometrik Çizimler / Standart Ölçüler / Düzlemsel Parça Resimlerinin
Ölçülendirilmesi / Perspektif Resimler / Görünüşler / Sembolik Resimler Kesit Alma /
Yüzey Kalitesi ve İşleme İşaretleri Toleranslı Ölçülendirme / Toplu Resimler. Maddesel
Noktanın Hareketi/ Teğetsel ve Normal İvme / Kartezyen ve Kutupsal Koordinatlarla
İnceleme / Katı Cismin Hareketi.
MKM 1294 TEKNİK RESİM (2-0-0) 2
Teknik Resim Tanımlanması / Standart Çizgi, Yazı, Resim,Yaprak ve Başlıklar
Geometrik Çizimler / Ölçekler / Perspektif Çizimler / İz Düşümler / Görünüşler / Enine,
Boyuna, Yarım Bölgesel Kesit Görünüşler / Arakesitler / Tolorens ve Ölçülendirme.
MKM 1592 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (3-0-0) 3
Statiğin Temelleri / Düzlem İçersinde Bir Noktada Kesişen Kuvvetler / Düzlemde Paralel
Kuvvetler / Düzlemsel Kuvvetlerin Genel Hali / Uzay Kuvvet Sistemleri / Vitüel Yer
Değiştirmeler İlkesi / Kinematik / Kinetik.
MKM 1594 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (4-0-0 ) 4
Vektör Sistemleri / Katı Cisme Tesir Eden Kuvvetler / Taşıyıcı Sistemler / Kesit Tesirleri
/ Ağırlır Merkezi / Düzlemsel Yüzeylerin Momentleri / Basit Mukavemet Halleri / Kafes
Sistemler / Virtüel İşler Teoremleri / Kinematik.
MKM 1596 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (2-0-0) 2
Statiğin Prensipleri / Düzlem Içerisinde Bir Noktada Kesişen Kuvvetler / Düzlemde
Paralel Kuvvetler / Düzlemsel Kuvvetlerin Genel Hali / Uzay Kuvvet Sistemleri / Virtüel
Yer Değiştirmeler Ilkesi / Kinematik; Vektör Foksiyonları, Yörünge Hız Vektörü, Açısal
Hız, İvme, Teğetsel ve Normal Bileşenler, Maddesel Noktanın Bağıl Haraketi, Bağlı
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
Hareket, Rijid Cismin Düzlemsel Haraketi, Bağıl ve Sürükleme Haraketi / Kinetik;
Dinamiğin Prensipleri, Maddesel Noktanın Haraketinde Kuvvetler ve İvmeler, Maddesel
Noktanın Haraketinde Kuvvetler ve İvmeler / Maddesel Noktanın Hareketinde Iş ve
Enerji Ilkesi Atalet Momentleri,
Rijid Cismin Haraketinde Kuvvetler ve Ivmeler, Rijid Cismin Haraketinde İş ve Enerji
İvmesi.
MKM 1692 TERMODİNAMİK (3-0-0) 3
Tanımlar ve temel kavramlar / İş / Isı / Termodinamiğin 1. kanunu / İdeal gazlar ve
prosesleri / Termodinamiğin 2. kanunu / Çevrimler / Isı transferi.
MKM 2013 MEKANİK (3-1-0) 3.5
Vektör Bilgisi / Elemanter İşlemler / Vektör Sistemleri, İndirgenmesi, İnvariantları ve
Sınıflandırılması / Statik Temel Kavramlar / Statiğin Temel Esası / Sürtünme / Kütle
Merkezi / Kafes Kirişler / Kabloların Dengesi / Virtüel İş Teoremi / Kinematik / Vektör
Fonksiyonlar ve Türevler / Temel Kavramlar / Maddesel Noktanın Hareketi ve İnceleme
Yöntemleri / Katı Cismin Hareketi / Hareketlerin Birleşimi ve Coriolis Teoremi / Kinetik /
Kütle Geometrisi/ Klasik Mekaniğin Temel Kanunu / Genel Teoremlerin Maddesel Nokta
ve Katı Cisme Uygulanması / D'alembert Teoremi.
MKM 2024 MUKAVEMET (3-0-0) 3
Maddesel Noktanın ve Katı Cismin Statiği / Çözüm Yolları / Cisimlerin Birbirine
Bağlanması ve Mesnet Tepkileri / Kafes Sistemleri / Normal Kuvvet ve Tek Eksenli
Gerilme Hali / Sıcaklık Değişmesinden Doğan Gerilmeler / İki ve Üç Eksenli Gerilme
Hali / Eğilme ve Burulma / Birleşik Mukavemet / Burkulma
MKM 2113 TEKNİK TERMODİNAMİK I (3-0-0) 3
Temel Kavramlar / Boyutlar ve Birimler / İş ve Isı / Kapalı ve Açık Sistemler için
Termodinamiğin Birinci Kanunu / Termodinamiğin İkinci Kanunu ve Entropi / Açık ve
Kapalı Sistemler İçin Termodinamiğin Birinci ve İkinci Kanunu ile İlgili Uygulamalar.
MKM 2114 İMAL USULLERİ (3-0-1) 3.5
Döküm Yoluyla Şekillendirme / Döküm Tekniği ve Çeşitleri / Plastik Şekillendirme ve
Metodları / Birleştirme Yolu ile Şekillendirme / Perçin, Lehim ve Kaynak / Talaşlı
Şekillendirme ve Metodları / Özel İmal Usulleri / Uygulama.
MKM 2124 TEKNİK TERMODİNAMİK II (3-0-0) 3
Saf Madde ve Özellikleri / Gazların Termodinamik Özellikleri / Gaz Karışımları ve GazBuhar Karışımları / Gazların Sıkıştırılması / Termik Makina Çevrimleri / Soğutma
Çevrimleri ve Isı Pompası / Akış Proseslerinin Termodinamik Analizi / Gemi
Makinalarının Termodinamik Analizi ve Uygulamalar.
MKM 2213 MALZEME VE GEMİ YAPI MALZEMESİ (2-0-1) 2.5
Gemi Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Seçim Kriterleri / Malzeme Mikro Yapısı ve
Özellikleri / Doku Analizi / Metal Bilgisi ve Alaşımlar / Gemilerde Korozyon ve Alınacak
Önlemler / Metalsel Gemi Malzemelerine Uygulanan Tahribatsız Malzeme Muayeneleri
(NDI) / Gemi Malzemelerine Uygulanan Statik ve Dinamik Malzeme Muayeneleri/
Mekanik Teknolojik Deneyler / PSD ve Kaynakla İmal Edilmiş Parçaların Testleri, Lloyd
Spesifikasyonlarına Uygunluk Kabul ve Red Kriterleri.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 2292 MAKİNE ELEMANLARI ( 2-0-0 ) 2
Makine Parçalarının Genel Konstrüksiyon ve Mukavemet Kuralları / Bağlantı Elemanları
/ Çözülmez Bağlantılar / Sürtünme Kuvveti ile Bağlantı Yapan Elemanlar, Şekilleri ile
Bağlantı Yapan Elemanlar / Esnek Bağlantılar / Yaylar/ Aktarma Elemanları / Miller ve
Akslar, Yataklar / Kaynaklı ve Rulmanlı Yataklar Kavramlar Mekanizma Gurupları ve
Elemanları / Dişli Çarklar ve Dişli Kutular, Transmisyon Zincirler / Kayış Kasnak
Sürtünmeli Çarklar.
MKM 2391 MALZEME ( 2-0-0 ) 2
Malzemelerin Atom Yapıları ve Düzenleri / Bağlantı Tip ve Düzenleri / Metal ve
Alaşımları / Endüstriyel Malzemelerin Guruplanması ve Standartlara Göre İfadesi /
Özellikleri ve Kullanım Yerleri / Malzemelerde Magnetik Özellikler / Süper İletkenler /
Kontak Elektriksel Malzemeler/ Termoelemanlar / Yarıiletkenler / Yalıtkan Malzemeler/
Ferro ve Ferri Magnetik Malzemeler.
MKM 2393 ÖLÇME BİLGİSİ (3-0-0) 3
Genel Ölçme Esasları ve Birimleri / Hatalar / Toleranslar / Alıştırma Esasları / Ölçmenin
Endüstriyel Uygulama Esasları/ Ölçme Cihazlarının Kullanılması ve Esasları.
MKM 2491 OTOMATİK KONTROL (3-0-0) 3
Otomatik Kontrolün Tanımı/ Kontrolün Tanımı ve Kullanıldığı Alanlar / Matematik
Esaslar / Laplace Dönüşümler/ Alışılmış Kontrolörler / Blok Diyagramları ve Transfer
Fonksiyonları / Geçici ve Sürekli Hal Girişleri / Kararlılık Analizi/ Uzay Durum
Formülasyonu/ Endüstriyel Kontrol Örnekleri.
MKM 2596 MEKANİK (3-0-0) 3
Statiğin Temel İlkeleri / Kuvvetler ve Denge / Taşıyıcı Sistemler / Kesit Tesirleri / Normal
Kuvvet ve Tek Eksenli Gerilme Hali / Atalet Momentleri / Eğilme / Burulma / Bileşik
Mukavemet Halleri / Elastik Eğri / Kinematik / Maddesel Noktanın Hareketi / Katı Cismin
Hareketi.
MKM 2792 TERMODİNAMİK ( 2-0-0 ) 2
Tanımlar ve Temel Kavramlar / İş, Isı, Boyutlar ve Birimler / Termodinamiğin Birinci
Kanunu / İdeal Gazlar / Termodinamiğin İkinci Kanunu / Isı Transferi.
MKM 3015 ISI TRANSFERİ (2-0-0) 2
Giriş / İletim / Sürekli Rejimde Tekboyutlu Isı İletimi / Süreksiz Rejimde Isı İletimi /
Konveksiyon / Serbest Konveksiyon / Kaynama ve Yoğuşma / Isı Değiştiricileri /
Radyasyon / Yüzeyler Arasında Radyasyon Değişimi / Çok Bileşenli Sistemler İçin
Süreklilik Denklemi ve Korunum Denklemleri / Difuzyonun Prensipleri / Gazlarda,
Sıvılarda ve Katılarda Difuzyon / Kimyasal Reaksiyon ile Kütle Transferi.
MKM 3115 MAKİNE ELEMANLARI (4-0-0) 4
Makina Parçalarının Mukavemet Hesapları / Perçinler / Kaynak Bağlantısı / Sürtünme
Kuvvetiyle Bağlantı Yapan Elemanlar / Vidalar / Civatalar / Yaylar / Akslar ve Miller /
Frenler ve Uygulamaları / Yataklar / Yağlar ve Yağlama / Dişli Çarklar / Transmisyon
Zincirleri / Kayış-Kasnak Tertibatı / Sürtünmeli Çarklar ve Uygulamaları.
1997 ile 2002 yılları arasında üniversiteye girişli öğrenciler için
MKM 3145 TRANSPORT TEKNİĞİ (2-0-0) 2
Gemilerde Kullanılan Vinç ve Kreynlerin Fonksiyon Elemanları / Hesaplama Kuralları /
Asansörler / Elevatörler / Konveyörler / Rampa ve Platformlar.
MKM 3391 ÜRETİM YÖNTEMLERİ (3-0-0) 3
Döküm Yolu ile Şekillendirme/ Döküm Tekniği / Model, Maça, Kalıp, Ergitme,
Temizleme, Kontrol / Döküm Çeşitleri / Talaşsız Şekillendirme (Plastik Şekillendirme) /
Döveme, Basma, Haddeleme, Boru İmali, Ekstrüzyon, Saç İşleme / Birleştirme Yolu İle
Şekillendirme / Tutkallama, Lehimleme, Kaynak/ Yeni Kaynak Usülleri / Kaynak
Kontrolü.
MKM 4391 TAKIM TEZGAHLARI VE TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME ( 3-0-0 ) 3
Çeşitli Malzemeye Talaş Kaldırmak Suretiyle Şekil Verme İşlemlerinin Genel Prensipleri
/ Talaş Kaldırma İşlemlerinde Başlıca Tesir Faktörleri / Çeşitli Talaş Kaldırma İşlemleri /
Takım Tezgahlarının Genel Tanıtımı, Temel Kavramlar, Sınıflandırılması / Takım
Tezgahlarının Genel Konstrüksiyon Prensipleri ve Tezgah Elemanları / Takım
Tezgahlarının Tasarımında Gelişme Amaçları / Modern Takım Tezgahlarını Karakterize
Eden Özellikler / Takım Tezgahlarının Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar / Takım
Tezgahlarının Üretimdeki Kullanım Alanları ve Seçim Esasları / Takım Tezgahlarının
İşlemlerine Göre Ayrıntılı Olarak İncelenmesi ( Torna, Freze, Planya, Matkaplama,
Taşlama, Boşaltma, Honlama, Lepleme, NC, CNC, DNC Tezgahları) / İşleme
Zamanlarının Hesaplanması ve Örnekler.
MKM 4137 POMPALAR VE KOMPRESÖRLER (2-0-0) 2
Pompalara Giriş / Euler Denklemleri / Pompa Karakteristik Eğrileri / Benzerlik Teorisi /
Kavitasyon / Kompresörlere Giriş / Kompresörlerin Termodinamiği / Pistonlu Kompresör
Hesabı / Radyal Akımlı Kompresör Hesabı / Çok Basamaklı Kompresörler / Boyutsuz
Parametreler ve Kompresör Karakteristikleri / Pompa ve Kompresörlerin Gemilerdeki
Kullanma Yerleri ve Kullanma Amaçlarına Göre Seçimi
Download