hücre bölünmesi - 85yilanadolulisesi

advertisement
HÜCRE
BÖLÜNMESİ
HAZIRLAYANLAR:
DİLEK BEZGAL
CANDAN DURAN BOSTANBAŞ
DERYA BİLHAN
AYDIN USMAN
İÇİNDEKİLER











Hücreler neden bölünür?
Hücreleri bölünmeye iten
nedenler
Hücre bölünmesinin amaçları
Hücre döngüsü
İnterfaz evresi
Mitotik evre
Sitokinez
Mitoz bölünmenin önemi
Mitoz bölünmenin özellikleri
Kaynaklar
Teşekkür
HÜCRELER NEDEN BÖLÜNÜR?
Belli bir büyüklüğe ulaşmış hücreler bölünerek çoğalır.Bölünme
sonucu ana hücreye tamamen benzeyen iki yavru hücre
oluşur.Böylece bölünmeyle oluşan hücresel artış canlıların
büyümesini sağlar.
Hücre bölünmesi hücre döngüsünün bir parçasıdır.
HÜCRELERİ BÖLÜNMEYE İTEN
NEDENLER
Büyümede hacim/yüzey orantısı r3/r2dir. Hücrenin
yüzeyi besin alışverişi,artık maddelerin atılımını ve gaz
alışverişi gibi hücrenin ihtiyaçlarını sağlayamayacak
duruma gelir. Hücre, yüzeyini arttırmak amacıyla
bölünmeye başlar.
HÜCRELERİ BÖLÜNMEYE İTEN
NEDENLER
Büyüyen hücrede
sitoplazma/çekirdek
oranı artar. Çekirdeğin
etki alanı sınırlı
olduğundan bu durum
hücreyi ölüme
sürükleyebilir, dolayısıyla
hücreyi bölünmeye
zorlar.
Hücrede çekirdek(DNA)
‘bölün’ emrini verir.
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN
AMAÇLARI
Çok hücreli canlılarda büyüme,gelişme ve
yıpranan dokuların onarılması hücrelerin
bölünerek yeni hücreler oluşturmasıyla (mitoz
bölünme)gerçekleşir.
Bir hücreli canlılarda mitoz aynı zamanda
üremeyi sağlar .
HÜCRE DÖNGÜSÜ
Bir hücrenin bölünmeye başlamasından
itibaren onu takip eden diğer hücre
bölünmesine kadar geçen zaman aralığına
hücre döngüsü denir.Hücre döngüsü uzun
bir İnterfaz safhası ve kısa bir bölünme
evresinden oluşur.Bölünme (Mitotik evre)
çekirdek ve sitoplazma bölünmesinden
oluşur.
İNTERFAZ EVRESİ
İNTERFAZ EVRESİ
G1,G2 ve S evrelerinden
oluşur.
 G1 evresinde ATP sentezi
hızlanır ,organel sayısı ve
protein sentezi hızı artar.
 S evresinde DNA kendini eşler.
Her kromozomun eksiksiz bir
eşinin yapılması sağlanır.
Kromozomlar iki kromatitli hale
geçerek sentromerleri ile
birbirine bağlanır.
 G2 evresinde hücre bölünme
hazırlığını tamamlar.
İSTİSNALAR
Ergin insanlarda kalp kası hücreleri DNA
eşlenmesi geçirdikten sonra bölünmeden G2
aralığında kalırlar. Sinir hücreleri ve retina
hücreleri oluştuktan sonra farklılaşarak G1 ve S
aralıklarına ulaşmazlar bu hücrelerde DNA
eşlenmesi olmaz ve G0 aralığında beklerler.
Embriyonik hücre döngüsünün interfazında
S evresi görülürken G1 ve G2 evreleri görülmez.
Bu nedenle embriyo hücreleri kısa süree ve
hızla çoğalır.
MİTOTİK
EVRE
(M)
Profaz,Metafaz,Anafaz,Telofaz olmak
üzere 4 evrede gerçekleşir.
PROFAZ
Bölünmeye başlayacak olan
hücre yavaşça çekirdek
zarını eritmeye başlar
Eşlenmiş senrioller hücrenin
alt ve üst kutuplarına doğru
yönelir aralarında iğ ipliği
oluşmaya başlar.
kromatin iplikleri kısalıp
kalınlaşarak kromozom
haline dönüşür.
Profazın sonuna doğru
belirginleşen kromozomlar
hücrenin ekvator bölgesinde
toplanırlar.
METAFAZ
Şekilleri belirgin olup
kromatidlerine ayrılan
kromozomlar en büyük
konuma ulaştıktan sonra
hücrenin ekvator hattında
tek sıra halinde dizilirler.
İğ ipliği bu kromozomların
sentromerlerine bağlı
olarak bulunur
ANAFAZ
İğ ipliğinin yukarı ve
aşağıya çekmesi
sonucu
sentromerlerinden
ayrılan kromatidler
hücrenin üst ve alt
kutbuna doğru
yönelirler.
Anafazın sonuna doğru
bir hücre içinde üst ve
alt kutup bölgesinde eşit
sayıda ve aynı genetik
özellikte kromatid
bulunur.
TELOFAZ
Bu safha da kutuplara
ulaşan kromozomların
etrafında yeni bir çekirdek
zarı oluşur
İğ iplikleri kaybolur ve
kromozomlar interfazdaki
düzensiz ve ince kromatin
iplikleri yığını özelliğini
kazanır.
Çekirdekçik oluşur ve
Karyokinez (çekirdek
bölünmesi) tamamlanır.
SİTOKİNEZ
Sitoplazmanın ikiye bölünmesi olayıdır.
Sitokinezis hayvan hücrelerinde hücre zarının
içeriye doğru boğumlanmasıyla gerçekleşir.
BİTKİ HÜCRELERİNDE
SİTOKİNEZ
Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi içten
dışa doğru orta lamel oluşumu ile gerçekleşir.
MİTOZ BÖLÜNMESİNİN ÖNEMİ
Mitoz bölünme ile bir hücreden aynı kalıtsal özelliğe sahip hücreler
oluşturulur. Böylece bir hücredeki kromozom sayısı ve düzeni
korunmuş olur.
Bu durum türe ait özelliklerin korunmasını ve genetik yapının
sürekliliğini sağlar.
Mitoz bölünme çok hücreli canlıların embriyonik ve gençlik
dönemlerinde hızlıdır, ancak yaş ilerledikçe bölünme hızı da
yavaşlar bu nedenle yaşlı bireylerde yaralar geç onarılır.
MİTOZ BÖLÜNMENİN
ÖZELLİKLERİ
Genellikle vücut (soma) hücrelerinde görülür.
Haploit (n) ve Diploit (2n) hücrelerde görülebilir.
Bir hücreden iki hücre oluşumunu Sağlar.
Kromozom yapısını ve sayısını değiştirmez. Yani ana
hücrenin kromozom sayısı ve yapısı oluşan yeni
hücrelerle aynıdır.
Bir kromozom ve çekirdek bölünmesidir.
Kalıtsal devamlılığı sağlar.
Bir hücreli canlılarda üremeyi; çok hücreli canlılarda
büyüme, gelişme ve yenilenmeyi (onarım) sağlar.
Varyasyonlara (çeşitlilik) neden olmaz. Bu nedenle evrim
açısından önemli değildir.
Bazı canlı türlerinde gametlerin oluşumunu sağlar.
Örneğin erkek arılar.
KAYNAKLAR
http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0245491/hucr
e.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hücre_bölünmesi
http://www.ebilge.com/11770/Mayoz_ve_mitoz_
bolunme
http://www.meb.gov.tr/web_tabanli_yarisma/ogre
tmen/fen/3/mitos.html
http://fenbilimi.net/2009/11/05/mitoz-bolunmeanimasyon/
TEŞEKKÜRLER
Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili
sunum sona ermiştir.Dinlediğiniz
için teşekkürler.
Download