TUR*ZM EKONOM*S*

advertisement
TURİZM EKONOMİSİ
Turizmde Arzı ve Talep Esneklikleri
Öğr.Gör.Zeynep Sıla ÖZŞEN
Esneklik Nedir?
Bir ekonomik değişkenin bir başka ekonomik değişkene karşı
olan duyarlılığının ölçüsüdür.
 Malın fiyatındaki bir artış arz miktarını arttırırken, talep
miktarını azaltmaktadır.
 Malın fiyatındaki bir azalış arz miktarını azaltırken, talep
miktarını arttırmaktadır.
 Ancak, fiyattaki belli bir değişme arz veya talep miktarını her
zaman aynı şekilde değiştirmeyebilir. Bazı durumlarda fiyatta
belli bir değişme, miktarda çok büyük bir değişikliğe yol açarken
bazen de bunun tersi olabilmektedir.
Arz edilen miktarın ve talep edilen miktarın fiyat
değişmeleri karşısında gösterdikleri duyarlılık arz
esnekliği ve talep esnekliği olarak adlandırılır.
Turizmde Talebin Fiyat
Esnekliği
Talep
eğrisi üzerinde bir
noktadan
başka bir noktaya geçilmesi turistik
malın
fiyatının değiştiğini, buna bağlı
olarak da talep miktarının arttığını veya
azaldığını gösterir.
Talebin fiyat esnekliği; turistik bir malın
talep edilen miktarının bu malın fiyatına
karşı duyarlılığını ölçmek için kullanılır.
Talebin fiyat esnekliği; fiyattaki küçük
bir değişme karşısında talep edilen
miktardaki yüzde değişmenin, fiyattaki
yüzde değişmeye oranıdır.
Turizm Talebinin Gelir
Esnekliği
Turizm talebin gelir esnekliği turistik mal ve
hizmetleri talep edenlerin gelir değişmelerine
karşı olan duyarlılıklarını ölçmek için kullanılır.
Gelir esnekliği; parasal gelirde meydana gelen
değişme karşısında talep edilen miktardaki yüzde
değişmenin, gelirdeki yüzde değişmeye oranıdır.
Çapraz Fiyat Talep Esnekliği
Bir malın talep edilen miktarının ilgili diğer
malın fiyatındaki değişmelere duyarlılığını ölçer.
Çapraz talep esnekliği; x malından talep edilen
miktardaki % değişmenin y malının fiyatındaki %
değişmeye oranıdır.
Turizmde Arz Esnekliği
Turistik ürünü arz edenlerin fiyat değişmelerine
karşı
olan
duyarlılıklarını
ölçmek
için
kullanılmaktadır.
Arz esnekliği; bir malın arz edilen miktarındaki
yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye
oranıdır. Fiyattaki küçük bir değişme karşısında
arz edilen miktardaki yüzde değişmenin,
fiyattaki % değişmeye oranıdır.
Arz Esnekliğini Etkileyen
Faktörler
Tüm ürünler ya da tüm üreticiler aynı arz esnekliğine
sahip değillerdir. Bu süreye ve geleceğe ait bekleyişlere
bağlıdır.
 Süre
Çok kısa (pazar-piyasa dönemi) dönemde bir malın
arz miktarı sabittir. Hiçbir şekilde bu dönemde arz
miktarı arttırılamaz.
Tatil köyündeki balıkçılar akşam ağlarını attıkları zaman
sabah topladıkları balıkları (diğer şartlar sabitken) aynı gün
satmak zorundadırlar. Balığın miktarı bellidir. Yeniden ağ
atılıncaya kadar bu miktar değişmez.
Arz Esnekliğini Etkileyen
Faktörler
• Kısa dönem: Sadece emek faktörünün değişebildiği
zaman süresidir. Sabit girdilerin değiştirilmesi kısa
dönemde mümkün değildir.
Balıkçılar kısa dönemde üretim hacmini arttırmak için
ellerindeki imkanları zorlayacaklardır. Daha fazla işgücü
çalıştıracaklar, ellerindeki ağların sayısını
arttırabileceklerdir. Kısa dönemde arz esnekliği düşüktür
(e A < 1) .
Arz Esnekliğini Etkileyen
Faktörler
• Uzun dönemde, ise her üretim faktörü değiştirilebilir.
Balıkçılar sandallarını arttırabilirler.
Yeni avlanma metodu geliştirebilirler. Arz bu dönemde
esnektir (e A > 1).
Bekleyişler
Bekleyişler de arz esnekliğini etkilemektedir.
Eğer fiyat artışları geçici ise üretici açısından üretimi
arttırmak yarar sağlamayacaktır
(e A < 1),
eğer fiyat yükselişleri uzun sürecekse, üretici üretimini
ayarlayabilecektir (e A > 1). Dolayısıyla arz esnek olacaktır.
KAYNAKÇA
Turizm Ekonomisi Ankara Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Kitabı
celalettinuyanik.com/wpcontent/uploa
ds/2012/05/ıktısat.docx
Download