Slayt 1 - adundar01

advertisement
İki yada daha fazla elementin belirli oranda
birleşerek kimyasal yolla oluşturduğu yeni
özellikteki saf maddeye
BİLEŞİK DENİR
Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR
örnek : CO NH
H O
BELLİ KOŞULLARDA
ERİME VE KAYNAMA
NOKTALARI SABİTTİR
• Yukarıda Na elementi ile CI elementi arasında oluşan
bileşik gösterilmiştir.Bu bileşikle Na(+) iyonu ile CI(-) zıt
yüklü olup birbirlerini çeker ve bu iki iyon birbirine
değecek kadar yakın durur yani NaCI bileşiğinde Na ile
CI arasında iyonik bağ bulunur.Bu tür bileşikler iyonik
bağlı veya iyonik yapılı bileşikler olarak adlandırılır.
• Bütün bileşikler
formülle
gösterilebilir.
İyonik bağlı
bileşikler
moleküller halinde
bulunamaz.
• Aynen elementlerin sembollerinde
olduğu gibi bileşik formülleri de
bilimsel anlamda iletişim kolaylığı
sağlamak için kullanılır.Örneğin NaCI
formülünü gören her kimyacı bunun
yemek tuzunu ifade ettiğini bilir.
• Son katmanlarında 5,6 veya 7 elektron
bulunan elementlerin kendi aralarında
kimyasal bağ oluştururken elektron alışverişi
yapamadıklarını ancak son katmanlarındaki
bazı elektronları ortaklaşa
kullanırlar.Hidrojen son katmanında 1
elektron olmasına rağmen elektron
ortaklaşması yapan istisna
elementlerdendir.bu şekilde elektron
ortaklaşması ile oluşan bileşikler moleküller
halinde bulunur.bu şekilde oluşan bileşikler
de molekül yapılı bileşikler olarak adlandırılır.
• Şekilde H ile F arasında kimyasal bağ
oluşurken H son katmanından bir
elektronunu F atomuna verirse F atomu
oktete ulaşıyor ama H atomu ne oktete ne
dublete ulaşabilir.bunun yerine H ve F
atomları son katmanlarından birer
elektronlarını ortaklaşa kullanır.böylece H
atomunun son katmanında 2 elektron olup
dublete ulaşır.F atomunun son katmanında
ise 8 elektron olup oktete ulaşır.bu şekilde
oluşan bileşiklere molekül yapılı bileşikler
veya kovalent bağlı bileşikler denir.
• Tüm bileşiklerin yapılarında en az iki tür atom
bulunur.Ancak bileşikler tek cins molekülden oluşur.
• Bileşikler formülle gösterilir.Bazı önemli bileşiklerin
formülleri ve türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
• Bileşikler oluşurken bileşiği oluşturan elementler
özelliğini kaybedip yeni özellikler kazanır.
• Örn:su molekülü 2 atom hidrojen ile 1 atom oksijenin
birleşmesi sonucu oluşur.Hidrojen elementi
patlayıcı,oksijen elementi yakıcı bir gaz iken
bunlardan oluşan su söndürücü özelliğe sahiptir.
• Bileşikler saf maddeler olup kaynama,erime noktaları
özkütle gibi ayırt edici özellikleri sabittir.
İYONİK YAPILI BİLEŞİKLER
Formül
Bileşiğin adı
Günlük hayatta
bilinen adı
NaCI
Sodyum klorür
Yemek tuzu
CaO
Kalsiyum oksit
Kireç taşı
Ca(OH)2
Kalsiyum
Kireç suyu
hidroksit
Sodyum
Soda
karbonat
Demir oksit
Demir pası
--------------Potasyum klorür
Na2CO3
FeO
KCI
MOLEKÜL YAPILI BİLEŞİKLER
Formül
Bileşiğin adı
Günlük
hayatta bilinen
adı
Su
H2O
Su
CO2
Karbondioksit Karbondioksit
SO2
Kükürt dioksit
----------------
NH3
Amonyak
----------------
CH3COOH
Asetik asit
Sirke
C6H12O6
Glikoz
Şeker
Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküllerdeki atomlar arasında
kovalent bağ vardır.
Bu Bileşikler Molekül Yapıda
Değildirler
Moleküler yapıda
olmayan bileşikleri
oluşturan atomlar
arasında iyonik bağ
vardır
Download