Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

advertisement
9 Kasım 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28462
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diş Tedavileri” başlıklı 4.5.1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş
ünitelerindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi giderlerinin finansmanının Kurumca karşılanmasında SUT
eki Ek-7/B’de yer alan usul ve esaslar dikkate alınır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin yirmidokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(29) Yirmisekizinci fıkrada yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum
ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri, 1/1/2013
tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” (EK-2/G)’nde fiyatları değişen ve yeni
eklenen ilaçların listesi, ekteki “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ FİYAT
LİSTESİ”nde yer almaktadır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğe, ekteki Ek-7/B, Ek-7/B-1 ve Ek-7/B-2 eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğin;
a) 2 nci maddesi 29/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 3 üncü maddesi “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ”nde
belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
Download