T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık

advertisement
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
07.08.2014
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere; 25 Temmuz 2014 tarih,
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe
oluşabilecek hasta mağduriyetini önlemek
alan açıklamalara gereksinim duyulmuştur.
29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07
girmiştir. Uygulamada birlikteliği sağlamak ve
amacıyla söz konusu Tebliğ ile ilgili aşağıda yer
Söz konusu Tebliğin;
1) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9)
uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması
kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan
raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği
takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar
hariç.)” hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm kapsamında; 07 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile
düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait bu tebliğ öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının
süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.
2) “4.2.15.A - Klopidogrel (kombinasyonları dahil)” başlıklı alt maddesinin (3) üncü fıkrası ile
ilgili alınan geri bildirimler sonucunda fıkranın farklı yorumlandığı belirlenmiştir.
Söz konusu fıkrada “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda”, “anjiografik olarak belgelenmiş
koroner arter hastalığı”, “tıkayıcı periferik arter hastalığı”, “serebral iskemik olay (iskemik
inme) saptanan” şeklinde yer alan ifadelerin her biri bir hasta grubunu ifade etmekte olup,
fıkrada tanımlanmış bulunan tüm rapor ve reçeteleme koşulları bu hasta gruplarının her biri
için geçerlidir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.T.DOĞRU E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078120
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download