TBMM B: 27 5. 12.2006 3. On izin, kamu yararı gözetilerek ve

advertisement
TBMM
B: 27
5 . 12.2006
3. On izin, kamu yararı gözetilerek ve yürürlükteki mevzuat kapsamında verilmiş olup,
bürokratlar üzerinde herhangi bir baskı söz konusu değildir.
4. Verilen izinde; çevrenin ve İnsan sağlığının korunması, geri dönüşüm sonucu milli
gelire katkı sağlanması ve dolayısıyla doğal kaynakların daha az tüketimi nedenleriyle kamu
yaran bulunmaktadır.
5. Her İzin talebine şablon kararlar uygulanmamakta olup; talepler, kendi özelinde
incelenmekle ve yürürlükteki mevzuat kapsamında mevcut özellikleri göz önüne alınarak
değerlendirilerek sonuçlandırmaktadır. Bahse konu tesis için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun
17 inci maddesi uyannea, kamu yaran ve zaruret hali gözetilerek ön izin verilmiş olup; kesin
izin halinde de bu sahanın orman sınırlan dışına çıkan I ması söz konusu olmayacaktır. Aynca
verilecek İzinden dolayı alınacak ağaçlandırma bedeli İle izin verilecek sahaya eş değer bir
başka alanda yapılacak ağaçlandırma ile orman kaybı önlenecektir.
6. Bakanlığımızca, yanan orman alan lan konusunda gösterilen hassasiyet, orman
alanlanndan gerçek ve tüzel kişilere verilen İzinlerde de gösterilmektedir.
31.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, sulak alanların kurumasına ilişkin so­
rusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/18628)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Son günlerde nehirlerimizde, göllerimizde doğal yaşam son bulmakta. Göllerimiz ve
sulak alanlarımızın kurumakta olduğu yazılı ve görsel basında açıklanmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığımızın, sorunları çözmeye dönük aldığı tedbirler yeterli
olmamıştır. Bu nedenle aşağıdaki sorularımın aracılığınızla çevre ve orman bakanı
sayın O s m a n Pepe tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını saygı ile arz ve talep
ederim.
Av. Ahmet püryüz KETENCİ
SHP Genel Sekreteri
İstanbul Milletvekili
Soru 1- Türkiye'deki sulak alanlardaki kurumanın sebepleri nelerdir?
Soru 2- Kurumların sebepleri ile ilgili olarak devlet denetim birimleri tarafından bir
inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış İse sonuçları nelerdir?
Soru 3 - Ne kadar büyüklükte bir sulak alanı kurumuştur?
Soru 4 — DSİ'nin hatalı uygulama ve politikaları nedeni ile bir kuruma meydana
gelmiş midir?
Soru 5 - Türkiye son 10 yılda ne kadar büyüklükte bir sulak alan kaybına uğramıştır?
Konu ile ilgili olarak ne gibi tedbirler alınmıştır?
Soru 6 - Kuruyan su kaynaklarının civarında yaşayan yurttaşlarımızın kurumadan
dolayı uğradığı ekonomik kayıpların tazmin edilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?
-176-
Download