İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015

advertisement
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
SİYER OKUMA YARIŞMASI
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
SİYER OKUMA YARIŞMASI
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI – MARTİN LİNGS
(EBUBEKİR SİRACEDDİN)
ADI SOYADI:…………………………………………
OKULU:……………………………………………….
Sayfa 1 / 8
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
1. İslam öncesi dönemde Mekke'nin yöneticiliği görevini üstlenmiş olmalarına rağmen, her türlü
adaletsizliği uygulamaları yüzünden Mekke'den kovulan bu kabile, ayrılmadan önce intikam
amacıyla Zemzem kuyusunu doldurup üstünü örttüler, bu zalim kabile aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hevazin
B) Cürhümi
C) Kureyş
D) Huzaa
2. Hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimizin (s.a.v.) yanında Hz. Ebubekir vardı
B) İlk Cuma namazı Hicretten sonra kılındı
C) İlk mescid, Hicret sırasında Kuba'da yapıldı.
D) Hicret, 610 yılında gerçekleşti
3. Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına verilen isim nedir?
A) Fetret savaşları
B) Buas savaşları
C) Ficar savaşları
D) Haram savaşları
4. Aşağıdakilerden hangisi, birinci Akabe biatinde alınan kararlardan biri değildir?
A) Müşriklere karşı savaşmak
C) Çocukları öldürmemek
B) Hırsızlık yapmamak
D) Allah'a eş ve ortak koşmamak
5. Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı
bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beni Nadir
B) Beni Kaynuka
C) Beni Esed
D) Beni Kureyza
6. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
A) On yıl boyunca savaşılmayacak, insanlar güvenlikte olacak
B) Velisinin izni olmadan Kureyş'ten gelen kişileri, Hz. Muhammed (s.a.v.) geri gönderecek
C) Müslümanlar, Mekke 'ye her türlü silahlarıyla beraber girebilecekler
D) Bu yıl Müslümanlar Mekke'ye giremeyecek, fakat gelecek yıl girebilecekler
7. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber (s.a.v.): 'Bana güneşin altındaki her şeyden daha
değerli olan bir sure nazil oldu' dediği sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha
B) Yasin
C) Bakara
D) Fetih
8. 'Ey Allah'ın Resulü! Biz sana güveniyoruz, bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin Hak
olduğuna Şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne
istiyorsan Onu yap, biz seninle birlikteyiz. Seni Hak'la gönderene yemin olsun ki, Eğer bize şu
ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, bizde seninle birlikte dalarız. Hiç
birimiz geride kalmayız, yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. O halde Allah'ın
yardımıyla bize önderlik et' diyerek Bedir Savaşı öncesi peygamberimize moral veren ashabı kiram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz.Ubade B. Samit
B) Hz.Zeyd B. Sabit
C) Hz.Sa'd B. Muaz
D) Hz. Es'ad B. Zürare
9. Uhud savaşına hiçbir Müslüman kadının gelmesine izin verilmemesine rağmen, asıl yerinin
ordunun yanında olduğunu hissederek savaşa katılan, aynı zamanda ikinci Akabe biatında da
bulunan hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuseybe
B) Hz. Ümmü Hani
C) Hz. Safiye
Sayfa 2 / 8
D) Hz. Ümmü Eymen
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
10. Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini
başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, 'İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız' teklifine,
'İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam'dan dönmem'
diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin 'Kendi evinde olup, Muhammed'in (s.a.v.) senin
yerinde olmasını istemez miydin?' sorusuna, 'Muhammed'in (sav) ayağına bir diken parçası bile
batmasını istemem' diyerek şehadeti kazanan sahabe kimdir?
A) Hz. Hubeyb
B) Hz. Habbab
C) Hz. Usame
D) Hz. Ammar
11. Evs'li Müslümanlar Uhud savaşında kendi şehidlerini ararken, ağır yaralı olarak gördükleri ve
bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları şahsa 'Seni buraya getiren ne? halkını korumak
mı? Yoksa İslâmı korumak mı?' sorusu üzerine O şahıs 'İslam için geldim, Allah ve Resulüne
inandım.' der. Durumu peygamberimize anlatılan ve Peygamberimizin cennetliklerden olduğunu
söylediği, sonraki yıllarda beş vakit namazdan hiç birini kılamadan cennete giden şahıs olarak
tanınan sahabe kimdir?
A) Hz. Usayrim
B) Hz. Hanzele
C) Hz. Usame
D) Hz. Huzeyfe
12. İslam’ın ilk yıllarında Kureyşliler yeni dine hoşgörü gösteriyorlardı. Bu hoşgörü ne zaman sona
ermiştir?
A) Açıktan davet yapılana kadar
B) Yeni dinin kendi tanrılarına geleneklerine karşı çıktığını fark edinceye kadar
C) Hz. Ömer Müslüman oluncaya kadar
D) Habeşistan’a hicret edinceye kadar
13. “Allah’a andolsun ki, benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler,
Allah dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap olmadıkça bırakmam. ”demesi
Peygamberimiz’in hangi özelliğini gösterir?
A) Sabırlılığı
B) Merhameti
C) Kararlılığı
D) Affediciliği
14. İslam’ın en kötü düşmanlarından biri olan Ebu Cehil’in Peygamberimize hakaret etmesi
üzerine Müslüman olan sahabe kimdir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Osman
C) Hz. Abbas
D) Hz. Hamza
15. Peygamberimizin İslam’ın güçlenmesi için Müslüman olmasını istediği ve duasının neticesinde
Müslüman olan sahabe kimdir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
16. Hz Peygamber’in Taif dönüşü bir üzüm bağına sığındığında karşılaştığı ve Hz Peygamberin
besmele ile ikram edilen üzümü yediğini duyduğunda Müslüman olan köle kimdir?
A) Ninovalı Addas
B) Zeyd b. Harise
C) Bilal-i Habeşi
D) Ümmü Eymen
17. Taif dönüşü Nahle Vadisinde Hz Peygamberin namazda okuduğu Kur’an’ı duyarak kimler
Müslüman olmuştur?
A) Nahle sakinleri
B) Cin taifesinden bir grup
C) Yesrib’ten bir grup
Sayfa 3 / 8
D) Taif’li bir grup
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
18. İslam öncesi dönemde bir araya gelen erdemli insanlar, zulme uğrayanların yanında, zalimlerin
karşısında, haksızlıklarla mücadele etmek amacıyla oluşturdukları dernek ile ilgili Peygamber
Efendimiz (s.a.v.): 'Ben bir evde öyle bir anlaşmaya dahil oldum ki, Onu en güzel kızıl develerle
dahi değişmem. İslam çağında dahi böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden kabul
ederim.' Dediği anlaşma ve bu anlaşmanın yapıldığı evin sahibi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak eşleştirilmiştir?
A) Darul – Erkam =
Erkam Bin Erkam
C) Muallaka-i-seb'a = Ömer Bin Hattab
B) Dar'un Nedve
= Ebu Talib
D) Hılfü'l Fudul = Abdullah Bin Cud’an
19. Kurumuş bir kemiği alıp Peygambere (s.a.v.) 'Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?'
diyerek kemiği elleri arasında ezip tozlarını Peygamberin (s.a.v) yüzüne doğru savuran kafire,
Peygamberimiz (s.a.v.) ' Evet iddia ediyorum ki; Allah Onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle
diriltecek daha sonra seni cehenneme atacak.' Der. Bunun üzerine şu ayet iner. 'Kendi yaratılışını
unutarak bize bir örnek verdi; Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De
ki: Onları ilk defa yaratıp, inşa eden diriltecek, o her yaratmayı bilir.'(Yasin-78-79) Paragrafta
bahsedilen ve yukarıdaki ayetin kendisi hakkında indiği müşrik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Leheb
B) Übey
C) Ebu Cehil
D) Ebu Sufyan
20. I. Akabe biatından sonra Hz Peygamber’in Medinelilere Kur’an okuması ve dini bilgileri
öğretmesi için gönderdiği sahabe kimdir?
A) İbn Muaz
B) Amr
C) Abdullah
D) Mus’ab
21. Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicretleri ne zaman başlamıştır?
A) Habeş kralı Necaşi’nin Müslüman olmasından sonra
B) Miraç hadisesinden sonra
C) II. akabe biatından sonra
D) Yasir ve Sümeyye’nin şehit edilmesinden sonra
22. Hz Peygamberin hicret esnasında yerine Hz. Ali’yi bıraktığında okuduğu ayetler hangileridir?
A) Bakara 1-5
B) İsra 1-9
C) Yasin 1-9
D) Alak 1-5
23. Müslümanların namaz davetinin ezan olacağını rüyasında görüp Hz Peygambere anlatan
sahabe kimdir?
A) Bilal-i Habeşi
B) Hüseyin İbn Selam
C) Abdullah İbn Revaha
D) Abdullah b. Zeyd
24. Hz Peygamberin Bedir’de ve Uhud’da savaşa giderken, Medine’de namazları kıldırmak için
görevlendirdiği sahabe kimdir?
A) Zeyd b. Harise
B) İbn Ümmü Mektum
C) Amr b. As
D) Muaz b. Cebel
25. Uhud Savaşında okçular tepesinin arkasından harekete geçen müşriklerin komutanı kimdir?
A) Halid b. Velid
B) Ebu Süfyan
C) Ebu Cehil
D) Varaka b. Nevfel
26. Hz. Ebu Bekir Mistah adlı zata bir miktar maaş bağlamıştı. Daha sonra Mistah ne yapmıştı da
Hz. Ebu Bekir bu yardımdan vazgeçmiş, ancak Allah tarafından yardıma devam etmesi konusunda
uyarılmıştı?
A) Dinden dönmüş
B) Adam öldürmüş
C) Zina etmiş
Sayfa 4 / 8
D) Hz. Aişe’ye iftira atmış
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
27. Hz. Peygamber’in aşağıdaki eşlerinden hangisi Yahudi asıllı olup Efendimiz(s.a.s)’le Hayber
dönüşü evlenmiştir?
A) Hz. Zeynep
B) Hz. Hatice
D) Hz. Aişe
C) Hz. Safiye
28. Efendimiz(s.a.s) Mekke’nin Fethi ve Huneyn zaferleri sonrasında ashabına şöyle buyurmuştur:
Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Efendimiz’in büyük cihattan kastı neydi?
A) Kâfirlere karşı cihat
B) Nefse karşı cihat
C) Münafıklara karşı cihat
D) Yahudilere karşı cihat
29. Bir defasında Cebrail Efendimize gelerek: Ey Muhammed! İhsan nedir? diye sorunca
Efendimiz ne cevap vermiştir?
A) Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir.
C) Kâbe’yi tavaf etmendir
B) Allah’tan başka ilah olmadığına inanmandır
D) Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmandır
30. Efendimize eşleri; Sen öldükten sonra sana ilk kavuşacak olan kimdir? diye sorduklarında,
Efendimiz: Eli en uzağa erişebilen bana ilk önce kavuşacak, buyurmuştur. Efendimiz ‘eli en uzağa
erişebilen’ tabiriyle neyi kastetmiştir?
A) En yaşlı olanı
B) Kolu en uzun olanı
C) En güzel olanı
D) En cömert olanı
31. Hz. Aişe’ye iftira atıldığında O’nun masumiyeti ne ile kesinleşti?
A) Ayetle
B) Sünnetle
C) Ashabın yeminleriyle
D) Hz. Ebu Bekir’in şahadetiyle
32. Peygamberimiz (s.a.s) hangi sahabesine“Sen benim yanımda Musa yanında Harun gibisin. Bir
farkla ki benden sonra peygamber yoktur.” buyurmuştur?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ali
D) Hz. Osman
33. Hayber’e giderken okuduğu şiirle develerin ahenkli bir şekilde hareket etmesini sağlayan,
Peygamberimizin (s.a.s) kendisine rahmet dilediği, Hayber savaşında şehit olması üzerine de
“Onun gibisi pek zor yetişir.” buyurduğu sahabi kimdir?
A) İbnü’l Ekva
B) Hassan b. Sâbit
C) Abdullah b. Revaha
D) Ka’b b. Züheyr
34. Hudeybiye anlaşması esnasında, akasya ağacının altında “Rasulullah’ın nefsinde ve gönlünde
ne muradı varsa onun üzerine bey’at ediyorum” diyerek ilk bey’at eden kişi ile bey’at etmeyen tek
kişi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebû Bekir - Abdullah b. Übey
C) Hz. Osman - Dahhâk b. Halife
B) Suheyb-i Rûmî - Ma’bed el- Huzaî
D) Ebû Sinan - Cedd b. Kays
35. Hendek kazımı esnasında üç vuruşta bir Kayayı parçalayan Peygamberimiz (s.a.s), nerelerin
fethini müjdelemiştir?
A) Rum Diyarı, Afrika, Roma
B) İstanbul, Kafkasya, Ortadoğu
C) Şam, İran, Yemen
D) Bağdat, Mısır, Bizans
36. Bedir Savaşı öncesi Peygamberimizin (s.a.s) sahabeyle istişaresinde Muhâcirler ve Ensâr adına
hangi sahabîler söz aldı?
A) Muhâcirler adına Hz. Ebû Bekir, Ensâr adına Sa’d b. Ubâde
B) Muhâcirler adına Mikdad b. Esved, Ensâr adına Sa’d b. Muâz
C) Muhâcirler adına Hz. Hamza, Ensâr adına Ebû Dücâne
D) Muhâcirler adına Hz. Ali, Ensâr adına Ubâde b. Sâmit
Sayfa 5 / 8
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
37. Taif Kuşatması’ndan sonra alınan esirler arasında “Beni Muhammed’e götürün” diyen ve Hz.
Muhammed’in (s.a.s) kendisini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, hırkasını yere serip onu
üzerinde oturttuğu ve kendisini, yanında kalması ya da ailesine dönmesi konusunda serbest
bıraktığı bayan kimdir?
A) Dadısı Ümmü Eymen
C) Süt kardeşi Şeyma
B) Teyzesi Ümmü Fadıl
D) Süt annesi Halime-i Sâdiye
38. Peygamberimiz (s.a.s), Uhud savaşında kılıcını kime, hangi şartla verdi?
A) “Kanının son damlasına kadar müşriklerle çarpışmak” şartıyla Hz. Ali’ye
B) “Eğilip bükülünceye kadar düşmana çalmak şartıyla Ebu Dücane’ye
C) “Müşrikleri tek vuruşta öldürmek” şartıylaHz. Hamza’ya
D) “Zafer kazanmak” şartıyla Mus’ab b. Umeyr’e
39. Diğer adı “Ahzab” olan Hendek Savaşında Uhud tecrübesi ve …………………….in teklifi
üzerine Medine’nin çevresine hendek kazılacaktı. Düşmanın sayısı …………’in üzerindeydi.
Boş yerlere hangi kelimeler gelmelidir?
A) Selman-ı Farisi - 7000
C) Hz. Ömer - 10.000
B) Hz. Ömer - 7000
D) Selman-ı Farisi – 10.000
40. Mekke fethedilince Peygamberimiz (s.a.s) aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
A) Gusül abdesti alıp nafile namaz kılma
C) Kâbe’yi putlardan temizleme
B) Fetih gerçekleştiği için 1000 deve kurban etme
D) Deve üzerinde Kâ’be’yi yedi kez tavaf etme
41. Hudeybiye Antlaşması’nda ashabın derinden üzüldüğü, Hz. Ömer’in Peygamberimize (s.a.s)
hitaben “Sen Allah’ın (cc.) Resûlü değil misin?” şeklinde oldukça sert tepki göstermesine sebep
olan madde hangisidir?
A) Bu yıl umre yapılmadan geri dönülecek, ancak gelecek yıl umre yapılabilecek.
B) On sene müddetle Müslümanlarla Kureyş arasında savaş olmayacak, taraflar birbirlerinin
memleketlerinde rahatça dolaşabilecekler.
C) Civardaki kabileler istedikleri tarafla ittifak yapabilecekler. Hiçbir taraf müdahalede bulunmayacak.
D) Müşriklerden Müslüman olup izinsiz olarak Medine’ye gelenler iade edilecek. Fakat Müslümanlardan
Mekke’ye sığınanlar geri verilmeyecek.
42. Aşağıdakilerden hangisi Tebük seferine, mazereti olmadığı halde katılmayıp, sonunda doğruyu
söyleyip affedilen üç kişiden birisidir?
A) Hilal b. Ümeyyetü’l Vâkıfî
B) Bişr b. Süfyan
C) Habbab b. Münzir,
D) Ka’b b. Mâlik
43. Veda hutbesinde Peygamberimiz (s.a.s) tarafından hac günleri, hac ayları ve Mekke ile
mukaddeslikte bir tutulan nedir?
A) Müslümanların malları, canları ve namusları
C) Müslümanların evleri, yurtları ve evlatları
B) Müslümanların malları, mülkleri ve kazançları
D) Müslümanların anneleri, babaları ve çocukları
44. Müslümanlarla Kaynuka Oğulları arasındaki savaş, hangi olay üzerine başladı?
A) Peygamber efendimize (s.a.s) suikast girişiminde bulunmaları
B) Bir yahudi’nin, müslüman bir kadına hakareti üzerine, o kadını savunan ensardan birinin öldürülmesi
C) Bir suikast sonucu iki Müslümanı şehit etmeleri
D) Casusluk faaliyetinde bulunmaları
Sayfa 6 / 8
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
45. Uhud Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müslümanların 1000 kişilik ordusu İslam’a samimiyetle bağlı Müslümanlardan oluşmaktaydı.
B) Müşrik ordusu 3000 kişilikti.
C) Müşriklerin savaş hazırlığı yaptığını Hz. Abbas Medine’ye haber verdi.
D) Peygamberimiz (s.a.s) ne yapacağına istişare sonucu karar verdi.
46. Hudeybiye Anlaşması hangi cümlelerle başlamaktadır?
A) Bismillahirahmanirrahim. Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan
anlaşmadır.
B) Bismikellahümme. Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan anlaşmadır.
C) Bismillahirahmanirrahim. Bu, Allah’ın resulü Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan
anlaşmadır.
D) Bismillah. Bu, Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl b. Amr arasında yapılan anlaşmadır
47. Müşriklerin baskısı altında çaresiz kalan Mekkeli Müslümanlar, Hz. Peygamberinde
tavsiyesiyle habeşistana göç etmişlerdir. Müslümanların temsilcisi Cafer bin Tayyar’ın Habeşistan
kralı necaşinin huzurunda okuduğu sure hangisidir.?
A) Fetih
B) Hucurat
C) Meryem
D) Yasin
48. Peygamber sav‘in hakkında “Ey burada bulunanlar şahit olun ki o benim oğlumdur. Ben onun,
o da benim varisimdir.” dediği sahabi kimdir?
A) Hz. Ali
B) Zeyd b. Sabit
C) Abdullah b. Zübeyr
D) Zeyd b. Harise
49. Peygamberimiz (sav), kızlarından olan Hz. Zeyneb’i kiminle evlendirmiştir?
A) Ebul As
B) Hz. Osman
C) Hz. Ali
D) Utbe bin Rebia
50. Kendisi hakkında peygamberimizin, “gördüğüm adamlar içinde Cebrail’e en çok benzeyen
güzel bir adamdır” dediği sahabi kimdir?
A) Mus’ab b. Umeyr
C) Dihye el-Kelbi
B) Ammar b. Yasir
D) Hanzala
Sayfa 7 / 8
İHSANİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI 2015
SINAV KURALLARI
1. Cep telefonları ile her türlü elektronik cihazın, sınav esnasında adayın yanında
bulundurulması yasaktır. Tespit edilmesi durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
2. Soru kitapçığını elinize aldığınızda, görevlilerin hatırlatması ile birlikte, sayfaların eksik olup
olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
3. Cevap kâğıdınıza adınız-soyadınız ile Tc Kimlik Numaranızı, okulunuzun/Kur’an
Kursunuzun adını ve geçerli telefon numaranızı yazmayı unutmayınız. Cevap kâğıdının
eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav
kurallarına uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınav havasının bozulmasına
mahal verilmeksizin sınav gözetmeninin notuyla ilgili kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
5. Cevap kâğıdına yapılacak her türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem
kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir.
6. Sınav sonuçları değerlendirilirken yanlışlar doğruları götürmeyecek olup sınava giren
öğrencilerin, soruların cevaplarını boş bırakmamaları lehine olacaktır.
7. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 50 soru için 60 dakika’dır. (1 saat). Her soru 2
puan değerinde olup değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
8. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
9. Sınav süresince adayların görevlilerle, görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle
konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. Sınav
sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
10. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine
teslim etmeyi unutmayınız.
11. Sınav soruları Martin Lings’in Hz. Muhammed’in Hayatı isimli kitabından sorulacak olup, sınava
hâlihazır’da ilahiyat okuyanlar ile ilahiyat mezunları katılamazlar.
12. Sınav sonuçlarına göre birinci olan adaya 1 adet çeyrek altın, ikinci ve üçüncü olan adaylara ise
çeşitli hediyeler verilecektir. İlk üçe girenler çoğunlukta olursa ikinci bir eleme sınavı
yapılacaktır. İlk üçe girenlerden puanları eşit olan adayların yaş olarak en küçüğü dereceye girmiş
kabul edilecektir.
13. Hatalı bir soru tesbit edilmesi durumunda o soruyu cevaplamış olan tüm adayların şıkkı doğru
kabul edilecektir.
BAŞARILAR DİLERİZ
Sayfa 8 / 8
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards