TBMM B : 14 2 . 10 . 1990 O : 1 çok çirkin, çok yanlış bir uygulamadır

advertisement
T.B.M.M.
B : 14
2 . 10 . 1990
O:1
çok çirkin, çok yanlış bir uygulamadır. Bugün, bu sorun Çukurovada her köyde yaşanmakta­
dır. Başkasına, bir dostluk gereği, bir güven gereği kefil olmuş kişilere, gerçek borçluların borçları
ödettirilmeye çalışılmaktadır.
Bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesini diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo­
rum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay.
3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu 'nun, Yozgat işçi Birliği inşaat Malzemeleri Tica
ret ve Sanayi Anonim Şirketi (YIBITAŞ) yönetiminin icraatına ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Yozgat İşçi Birliği tnşaat Malze­
meleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi YÎBÎTAŞ yönetiminde işlenen haksızlıklar konusun­
da, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'na söz veriyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Mûftüoğlu.
GÜNEŞ MÛFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say­
gıyla selamlıyorum.
Yozgat'ta 1976 yılında Yozgat tşçi Birliği tnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim
Şirketi kurulmuştur. Şirket, çoğunluğu yurt dışında işçi olarak çalışmakta olan 14 700 ortak
tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketin ana gayelerinden biri, çimento fabrikası kurmaktır. 150
milyon lira sermaye ile kurulan şirket, gayesine ulaşmış ve çimento fabrikası kısa sürede üreti­
me geçmiştir. Kısa adı YİBtTAŞ olan şirket, gerçekten, Yozgat ve çevresine olduğu kadar, ülke
ekonomisine de büyük katkılarda bulunmuştur, bulunmaktadır.
Değinmek istediğimiz sorun, ortakların maruz kaldıkları muamele ve ortakların yakın­
malarıdır. 14 700 kişi, yurt dışında güç şartlarda çalışarak tasarruf edebildikleri marklan ile
şirkete ortak olabilmişlerdir; ancak, bugün, ortaklar yıllar önce binbir sıkıntı içinde yaptıktan
yatırımın karşılığını alamamaktan yakınmaktadırlar. Yakınmaların ilki, kâr payının çok dü­
şük düzeyde tutulmasıdır. Oysa, şirket büyük kazançlar sağlamakta; ancak, bu kazanç belli
kişilerin elinde kalmakta, ortaklara yansıtılmamaktadır. Yurt içinden.ve dışından değişik yöre
insanlarından oluşan ortaklar, ne denetim yapabilmekte ne de haklarını alabilmektedirler; yö­
netimin kendilerine ayırdıkları kâr payı ile yetinmek durumundadırlar.
Bir diğer yakınma da, sermaye artırımı yoluyla şirketin tamamen sahiplenilmesidir; or­
taklar, "artık rüçhan haklarını kullanamayacaklarını" söylemektedirler. Böylece, on binlerce
ortak azınlıkta kalacak, şirket yönetimi belli kişilerin ellerine geçecektir. Almanya'nın, Hol­
landa'nın çeşitli kentlerinden; Antalya'dan, Kayseri'den, Yozgat Yerköy'den, Muş'un Varto il­
çesi Taşçı Köyünden, Ankara'nın Keçiören ilçesinden gelen yakınmalara kulak vermek gerek­
mektedir.
Değerli milletvekilleri, Anayasaya göre, milletvekilleri, sadece seçildikleri bölgeyi veya ken­
dilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Bu nedenle, Muşlu, Kayserili, Ankaralı ve
Yozgatlı vatandaşların sorunlarını da dile getirmek doğaldır. Zonguldaklı maden işçilerinin so­
runlarını dile getirdiğimizde, "Seçmenlerine selam gönderiyor" demek haksızlıktır, bizce, sığ
düşünmektir. Bizlere böylesine ithamlarda bulunanların, burunlarının ucundaki yakınmaları,
haksızlıkları görmemeleri, kendi zaaftandır.
Bizlere haksız isnatlarda bulunulacağına, seçmenlerin sorunlarına eğilmenin daha isabet­
li olacağını kaydetmek istiyorum.
— 71 —
Download