19 uncu sırada, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş`in

advertisement
T.B.M.M.
B:62
4.3.1998
O: 1
BAŞKAN - 19 uncu sırada, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki ma­
yınlı araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi vardır.
Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda olmadığı için, soru ertelenmiş­
tir.
20. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma tarafından yapılan ay çiçek ithalatına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı
(6/738)
BAŞKAN - 20 nci sırada, Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma tarafından yapı­
lan ayçiçeği ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu vardır.
•
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın MustafaTaşar tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Abdullah Örnek
, Yozgat
1. Koç Holdinge ait Ram Üyesi Dış Ticaret Şirketine ayçiçek ithalatı izni verilmiş midir?
dir?
2. Basına yansıdığı gibi, Ram Dış Ticaret, Ukrayna'dan 175 bin ton ayçiçeği ithal etmiş mi­
'
3. Bu ithalat ayçiçek üreticilerini etkilemiş midir?
4. Koç Holdingin yaptığı ithalat özel izinle mi, yoksa normal ithalat rejimine göre mi yapıl­
mıştır?
BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Kâzım Yücelen soruyu cevaplandıracaktır.
Buyurun Sayın Bakan.
Süreniz 5 dakikadır.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, rayın milletvekille­
ri; Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in sorduğu sorulara kısaca cevaplarımız:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kayıtları incelendiğinde, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında, Koç
Holdinge ait Ram Dış Ticaret AŞ adına, yağ sanayiinde kullanılmak üzere, ayçiçeği ithalatına kont­
rol belgesi düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Yazılı basında Ram Dış Ticaret AŞ adına atfedilen ay­
çiçeği ithalatının asılsız olduğu böylece ortaya çıkmaktadır. Söz konusu ithalat yapılmadığı için.
ayçiçeği üreticilerini etkilemesi de mümkün değildir.
Koç Holdingin yaptığı ithalat özel izinle mi, yoksa normal ithalat rejimine göre mi yapılmış­
tır sorusu ise, söz konusu ithalat yapılmadığı için, bir özel izin veya normal ithalat rejimine göre
yapılıp yapılmadığı da haliyle cevaplandırılmış olmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Soru cevaplandırılmıştır.
21. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat stol tipi havaalanı ve Balışeyh - Yozgat
- Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (61739)
- 2 9 -
Download